• Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök A cimbalom szerkezete, felépítése és hangolása 2 óra/2 óra
 • A Schunda cég és a pedálos cimbalom 2 óra/2 óra
 • A Bohák cég története 2 óra/2 óra
 • Magyar cimbalomkészítők, hangszergyárak 2 óra/2 óra
 • A cimbalomkészítés technológiája 3 óra/2 óra
 • A cimbalom javítása és a cimbalomverők 3 óra/2 óra
 • Cimbalomformák. A cimbalom ábrázolása 7 3 óra/2 óra
 • A cimbalom: a „magyar zongora” 3 óra/2 óra
 • A magyar cimbalomkultúráról zenehallgatással 4 óra/2 óra
 • Témakör 10 … óra/… óra A témakör részletes kifejtése A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
 • Szakmai ismeret cimbalom tantárgy 24 óra/18 óra*
  Download 1.81 Mb.
  bet12/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19

  Szakmai ismeret cimbalom tantárgy 24 óra/18 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A szakmai gyakorlat célja, hogy a tanulók részére a mai korszerű követelmények ellátásához megfelelő gyakorlati tudást, tapasztalatokat adjon.

  Ismertesse meg a tanulóval

  - a cimbalomfélék fejlődéstörténetét a magyar sajátságokkal

  - a magyar cimbalomkészítő ipar kiemelkedő egyéniségeit, fon¬tosabb alkotásait

  - a mai cimbalomműhelyek munkáit

  - a cimbalomfélék történelmileg meghatározott építészeti formáit, módozatait

  - a cimbalomfélék alkatrészeit, az építési és javítási technológiákat

  - a cimbalomfélék restaurálását

  - a cimbalomfélék alakítását, korszerűsítését

  - a hangolási módozatokat

  - tanulmányi anyagon keresztül a cimbalom formájának, stílusának változatait és a hangzás sajátságait

  - a cimbalomkészítési és -javítási munkák során felhasznált gépek és szerszámok, sablonok, táblázatok kezelését

  - az egyes munkafolyamatokhoz tartozó mérőeszközök, célszerszámok szakszerű használatát

  - az anyagválasztás és a hangzás összefüggését

  - az anyagválasztás és a technikai, mechanikai részek tartósságának tudnivalót

  - a felület-kidolgozás módjait, esztétikus, ízléses kivitelezést

  - a bonyolult munkafázisok részműveletekre történő bontását

  - tegye fogékonnyá a tanulót az új technikai lehetőségek megismerésére és használatára

  - alapozza meg az egyéni stílus kialakítását, bontakoztassa ki a tanuló alkotó fantáziáját, adjon teret kreatív megnyilatkozásának

  - vezesse a tanulót a szerkezet és a forma összefüggéseinek felismeréséhez, megértéséhez

  Fejlessze módszeresen és sokoldalúan a tanuló

  - logikai és technikai képességeit

  - gondolkodásmódját, ízlését, stílusérzékét

  - hallását

  - érzékenységét a dinamika és a hangszín különbségeire

  - zenei átlagműveltségét, hangszeres tudását
   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem

  Irodalom: magyar- és világirodalom

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A szakmai ismeretek oktatása összefoglaló jelleggel épül a többi tantárgyak ismeretére. Ezért az akusztika, esztétika, anyagismeret, szakrajz, zenei és művészettörténeti ismeretek folyamatosan építendők be az időszerű téma feldolgozásánál. Különösen fontos a szakmai gyakorlattal a folyamatos kapcsolat, ezért a tantárgy elméleti oktatásánál, az alternatív vagy az elmélettől eltérő megoldások különös jelentőséget nyernek.

  A fenti tantárgyak mellett kitérhetünk a zeneirodalom, a művészettörténet, az építészet, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet, ismeretanyagára is, amellyel még teljesebb képet adhatunk a tanulóknak.


   1. Témakörök

    1. A cimbalom szerkezete, felépítése és hangolása 2 óra/2 óra

  A hangszerek kialakulása

  A hangszerek osztályozása

  A chordofon hangszerek megszólaltatási módjai, építésmódjai

  A cimbalom ázsiai eredete

  A cimbalomfélék fajtái

  A cimbalom felépítése

  A diatonikus és a kromatikus hangkészlet

  A cimbalom és a verő részei a 19. század végétől
    1. A Schunda cég és a pedálos cimbalom 2 óra/2 óra

  Schunda József cégalapító és Johann Horák prágai mestere

  Juul Keresztély fa- és rézfúvós műhelye Pesten

  Schunda Ferenc budapesti műhelye

  Schunda Vencel József, az üzletvezető. Iparkiállítások

  A cimbalom lábra állítása és hangtompító szerkezete

  Schunda első pedálos cimbalmának szabadalma (1874)

  A pedálos cimbalom működésének rajza

  Módosított újabb pedálszerkezetek

  Schunda Károly cimbalom újításai

  1935: a Schunda cég megszűnése
    1. A Bohák cég története 2 óra/2 óra

  Bohák Lajos, a cégalapító életútja

  Bohák műhely gépei, sablonjai, a villanyáram bevezetése

  Bohák-cég találmányai, újításai, szabadalma

  A hangterjedelem bővítése, szerkezeti sajátságok

  A Bohák cég utódműhelyei, Hangszerkészítő Szövetkezet

  A Schunda és a Bohák cimbalmok összehasonlítása

  A szerkezetek és a hangzások különbözősége


    1. Magyar cimbalomkészítők, hangszergyárak 2 óra/2 óra

  Az 1800-as évek végén több mint 200 cimbalomkészítő működött.

  Cimbalom találmányok:

  Appel Ignác centrális cimbalom, kaucsuk cimbalomverő találmánya

  Habits Antal találmánya a pedál szerkezethez

  Jegesi Géza Vaskoronás cimbalom

  Katona József cimbalom kijáró fenékkel

  Varjú Károly harang cimbalom

  Hangszergyárak:

  Mogyoróssy Hangszergyár

  Reményi Mihály Hangszergyár

  Sternberg Ármin és Társa Hangszergyár

  Stowasser János Hangszergyár

  Hangszerkészítők 1950-től:

  Minőségi Hangszerkészítő és –javító Kisipari Termelőszövetkezet

  Kozmosz Ipari Szövetkezet

  Fővárosi Művészi Kézműves Vállalat

  Cimbalomkészítők: Jancsó István, Frey Gábor, Kovács Sándor, Szabó János

  Nagy Ákos    1. A cimbalomkészítés technológiája 3 óra/2 óra

  Termék: A-4-es Bohák konstrukció, kiscimbalom,

  Koncertcimbalom

  A cimbalomműhely gépei:

  Faipari kéziszerszámok

  Sablonok

  Faanyagok

  Ragasztóanyagok

  A felületkezelés anyagai

  Fémanyagok

  Fix méretű alkatrészek, illeszkedő alkatrészek

  Folyamatábra

  Pedál szerkezet

  Hangolási táblázat

  Teljes hangolás

  Verőkészítés


    1. A cimbalom javítása és a cimbalomverők 3 óra/2 óra

  A cimbalom helyes tárolása

  Javítások felmérése, vizsgálati módszerek

  Bejelölések, szétbontás

  Esztétikai, statikai és akusztikai hibák

  Anyaghibák

  A pedál szerkezet igénybevétele, hibák

  Rezonánstető meghibásodásai

  A tőke meghibásodása

  Zörejek, kopások javítása

  Szállítások során sérülések

  Átalakítások, korszerűsítés: alkatrészek cseréje

  Régi pedálszerkezetek felújítása

  Különféle cimbalom szerkezetek eredetiség

  Cimbalomverők

  A „Művész” cimbalomverő készítése

  Rácz Aladár-féle verő készítése
    1. Cimbalomformák. A cimbalom ábrázolása 7 3 óra/2 óra

  A hangszerkészítés és a kereskedelem kapcsolata

  A külsőségek precíz kidolgozása

  Különféle újabb fafajták felhasználása

  Új, ötletes formák tervezése

  A cimbalom, mint bútordarab

  A régi cimbalomformák stílus elemzése

  A cimbalom ábrázolásának története

  A hangszerábrázolások értéke
    1. A cimbalom: a „magyar zongora” 3 óra/2 óra

  Rövid összehasonlítás

  Hangszerforma – három láb, négy láb

  A húrok gerjesztése – ütéssel

  A zongoramechanikák

  A zongora és a cimbalom húrozata

  A rezonáns

  Öntvények és acélváz

  A tőkék


  A zongorában nincsenek lelkek


    1. A magyar cimbalomkultúráról zenehallgatással 4 óra/2 óra

  Kezdetben a cimbalom …

  Intézményes oktatása

  Az első magyar cimbalomiskola

  A Nemzeti Zenede

  A cimbalom felsőfokú oktatása a Zeneiskolai Tanárképző Intézetben

  Zenehallgatás: a Cimbalom Világszövetségen elhangzott művekből    1. Témakör 10 … óra/… óra

  A témakör részletes kifejtése


   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat  x

   

  2.

  elbeszélés  x

   

  3.

  kiselőadás  x

   

  4.

  megbeszélés  x

   

  5.

  vita  x

   

  6.

  szemléltetés  x

   

  7.

  házi feladat  x

   

  8.

  egyéb: órai dolgozat  x

   
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

   

  x

   

  3.3.

  rendszerrajz kiegészítés

   

   

  x

   

  4.

  Komplex információk körében

  4.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  4.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  4.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

   

   

  x

   

  4..4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

   

   

  x

   

  4.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló

   

   

  x

   

  5.

  Csoportos munkaformák körében

  5.1.

  Feladattal vezetett kiscsoportos szövegfeldolgozás

   

   

  x

   

  6.

  Gyakorlati munkavégzés körében

  6.1.

  Műveletek gyakorlása

   

   

  x

   

  6.2.

  Munkamegfigyelés adott szempontok alapján

   

   

  x

   

  7.

  Vizsgálati tevékenységek körében

  7.1.

  Geometriai mérési gyakorlat

   

   

  x

   

  8.

  Szolgáltatási tevékenységek körében

  8.1.

  Részvétel az ügyfélfogadáson, esetmegfigyelés

   

   

  x

   

  8.2.

  Szolgáltatási napló vezetése

   

   

  x

   

  8.3.

  Önálló szakmai munkavégzés felügyelet mellett

   

   

  x

   

  8.4.

  Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással

   

   

  x

      1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
    Downloads -> Internet Explorer Users
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája

    Download 1.81 Mb.
  1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szakmai ismeret cimbalom tantárgy 24 óra/18 óra*

  Download 1.81 Mb.