• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök . Bevezetés; A hang fogalma; Rezgéstani alapismeretek. I Rezgéstani alapismeretek II., Elemi hullámtan 6 óra/7 óra
 • A decibel fogalma, hangelemzés. A hangelemzés; a hangsugárzás jellemzői, javítása rezonátorral, rezonánssal. 6 óra/7 óra
 • Hangterjedés, hangszigetelés, hanggátlás. Teremakusztikai alapfogalmak 6 óra/7 óra
 • A hallás jellemzői 6 óra/7 óra
 • Pszichoakusztikai alapfogalmak I. Pszichoakusztikai alapfogalmak II 6 óra/7 óra
 • Bevezetés: a hangszerakusztika tudománya; állóhullámok csövekben; húrok rezgése. Hangváltoztatás hangnyílással, csőhossz változtatással; a csőfal rezgéshatása; a pengetett húr viselkedése 6 óra/7 óra
 • . Az ajaksípok akusztikai tulajdonságai; gitárakusztika II., Szimplanádas hangszerek akusztikai tulajdonságai; az ütött húros hangszerek, a cimbalom akusztikája 6 óra/9 óra
 • Duplanádas hangszerek akusztikai tulajdonságai; a zongora akusztikája I. Tölcséres fúvókájú hangszerek I.; a zongora akusztikája II. 6 óra/9 óra
 • Tölcséres fúvókájú hangszerek II.; a vonós hangszerek akusztikája I.Orgonaakusztika; a vonós hangszerek akusztikája II. 7 óra/9 óra
 • Feladatmegoldás. Hangszermérés 7 óra/9 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet16/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Hangszerakusztika tantárgy 62 óra/78 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  Az akusztika tantárgy tanításának elsődleges célja a hangszerek működésének megismertetése, megértetése. A kvalitatív, leegyszerűsített fizikai képet, amely a hangszerész mesterek tapasztalatain alapul, ki kell egészítse egy kvantitatív, egzakt, egyértelmű fizikai leírás. Noha nem cél e bonyolult akusztikai problémák teljes és részletes feldolgozása (azaz nem akusztikusokat képzünk), mégis lehetővé kell tenni a tanulók számára azok "megközelíthetőségét", főként az egyszerűbb, kevésbé költséges mérési módszerek elsajátíttatásán keresztül.


   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Művészettörténet: stíluskorszakok, hangszertörténet

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  Szakismereti tárgyak: fafúvós, rézfúvós, orgona, vonós-pengetős, zongora, cimbalom, ütős; anyagismeret, hangszeresztétika

  A gyakorló évfolyamok hangszerakusztika-tantárgya,

  A hangszer-akusztikai tananyagának tökéletes összhangban kell legyen a szakismeret azon fejezeteivel, amelyek a hangszerek fejlődésével, felépítésével, alapanyagaival, összeszerelési-rögzítési módjaival foglalkoznak. Erre minden lehetőség adott, hiszen az akusztikai magyarázatok megalapozott, részletes, az első évben elsajátított szakismeretre épülnek. Különösen a ráépülő évben szoros a kapcsolat, mivel a hangszertervezés minden egyes fázisa, a gyakorlati mesterrel és a szaktanárral egyeztetett kísérlet megtervezésén keresztül, a tervezésen, számításokon át egészen a kivitelezésig a szaktanár és a gyakorlati mester figyelmével kísérve történik.

  A hangszerek működésének, hangjának alapvető meghatározója, milyen anyagból készülnek. Az anyagokat jellemző fizikai, mechanikai paraméterek ismerete elengedhetetlen rezgési tulajdonságaik pontos meghatározásához. Mivel ezen paraméterek függnek az anyagok megmunkálásától, kezelésétől, az akusztika tárgya az anyagismeret ezen fejezeteivel is szoros kapcsolatban van, különösen a ráépülő évfolyamban, ahol az anyagkiválasztás akusztikai eredete fontos szempont.

  Külön fejezet az akusztikán belül a hangelemzés és a hallástan. Az előbbi a hangesztétikai értékek és a hang fizikai paraméterei közötti kapcsolatok feltárásánál az egyik legfontosabb gyakorlati eljárás. A hallástan (pszichoakusztika) pedig megkísérel választ adni értékítéleteink fiziológiai és pszichológiai gyökereinek eredetére vonatkozó kérdéseinkre. Minden esetben, amikor a hangszerek hangminőségét javító megoldásokkal foglalkozunk, és azok hatásának akusztikai-fizikai alapjait keressük, valójában a hangszeresztétika és a hangszerakusztika kapcsolatát próbáljuk meg feltárni.

  A hangszertervezés folyamatában fontos szerepet játszik a forma megválasztása, kialakítása is, ami formai stílusismereten, vizuális hangszeresztétikai szempontokon kell alapuljon.


   1. Témakörök

    1. . Bevezetés; A hang fogalma; Rezgéstani alapismeretek. I Rezgéstani alapismeretek II., Elemi hullámtan 6 óra/7 óra

  Bevezetés

  A hang fogalma

  Elemi rezgéstan

  A harmonikus rezgés kinematikai és dinamikai feltétele, a mozgásegyenlet felírása

  A csillapított rezgés

  KÍSÉRLETEK

  Különböző hang-alaptípusok bemutatása, elemzése

  Rugóra felfüggesztett test rezgőmozgása

  Csillapított rezgések különböző csillapítási együtthatók esetén

  SEGÉDESZÖZÖK

  Rugók, gumikötelek, hangelemző készülék

  A kényszerrezgés

  Csatolt rezgés fogalma

  Visszacsatolt rezgés és a hangszerek

  Elemi hullámtan

  KÍSÉRLETEK

  Rezonancia bemutatása -zongora szabadon rezgő húrjaival

  Rezonancia-katasztrófa- Tacoma-híd (filmbejátszás)

  Rezonancia-görbék különböző csillapítások esetében

  Állóhullám, haladóhullám bemutatása

  Húrokon, csövekben kialakult állóhullámok frekvenciáinak meghatározása

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Gumikötelek

  Hengeres csövek, monokord

  Hangelemző

  Számítógép, internet
    1. A decibel fogalma, hangelemzés. A hangelemzés; a hangsugárzás jellemzői, javítása rezonátorral, rezonánssal. 6 óra/7 óra

  A decibel fogalma

  A hangnyomás

  A küszöbértéktől a fájdalomküszöbig

  A lineáris és a logaritmikus függvénykapcsolat közötti különbség összekapcsolása a zenei gyakorlattal

  Egyszerűbb számítási feladatok

  KÍSÉRLETEK

  Hangnyomás és hangnyomásszint közötti különbség bemutatása

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző berendezés, egyszerű hangforrások

  Hangelemzés

  A hangsugárzás jellemzői

  Hangsugárzás javítása

  Húros hangszereseknek - hangsugárzás javítás tölcsérekkel

  Levegős hangszereseknek – hangsugárzás javítás rezonáns lemezekkel, üregrezonátorokkal

  Számítási feladatok

  KÍSÉRLETEK

  Rezgésgörbe (hangnyomásszint-amplitúdó görbe) kiértékelése, tranziens jelenségek bemutatása

  Különböző hangtípusok Fourier-transzformációja

  Hangvilla rezgése önmagában, asztalra letéve

  Helmholtz-rezonátor sajáthangjának meghatározása (mérés és számítás)

  Az f-nyílás szerepének bemutatása (lezárt, nyitott állapot)


    1. Hangterjedés, hangszigetelés, hanggátlás. Teremakusztikai alapfogalmak 6 óra/7 óra

  Hangterjedés

  Hangszigetelés-hanggátlás fogalma;

  Vázvezetés, áthallás, hangelnyelés más anyagon való áthaladáskor;

  A hanggátlás lehetőségei, házilagos kivitelezésű hanggátlási módok - hangszerműhely hangszigetelése;

  Hangszigetelési anyagok akusztikai paramétereinek jelentése.

  KÍSÉRLETEK

  Fonendoszkóp viselkedése, elhajlási jelenségek demonstrációja

  Filmbejátszások: csörgővisszhang, teremrezonancia, visszhang

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző, képanyag, hangfelvételek, filmfelvételek

  számítógép, internet

  Teremrezonancia

  Termek utánzengési ideje

  Időkésés retesz (Haas-effektus)

  Egyéb teremakusztikai jellemzők: diffuzitás, hangtisztaság, basszuskiemelés, kétoldali együttfutási fok

  Szubjektív és objektív teremadatok

  A világ legjobb akusztikájú koncerttermei A termek akusztikai tulajdonságainak javítása, többfunkciós termek akusztikai antagonizmusa, ennek feloldása

  KÍSÉRLETEK

  A tanterem akusztikai tulajdonságainak mérése: teremrezonanciák, utánzengési idő; különböző mesterséges utánzengési idők hatása a hangszerek hangjára.

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző, Yamaha-elektromos zongora, hangfelvételek, mesterséges utánzengető, számítógép


    1. A hallás jellemzői 6 óra/7 óra

  A fül szerkezete

  Az emberi fül szerkezete (külső fül-dobhártya, középső fül-Eustach-kürt, belső fül - a csiga szerkezete, a cochlea felépítése), Békésy György munkássága

  A hallás mechanizmusa

  A hallás mechanizmusa, idegélettani jellemzői

  Dichotikus jelenségek

  A zenei agy legfőbb jellegzetességei, az agyféltekék megosztottsága

  KÍSÉRLETEK: Hallójárat rezonancia, elöl-hátul irányok megkülönböztetése

  Implantátumok bemutatása

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző, szemléltető anyagok a fül szerkezetéről, "Az állatok hallása" c. BBC -film, az ASA és az eindhoveni Pszichoakusztikai Kutatóintézet közös demonstrációs anyaga,

  Hang-ember-hang. Duna Tv-s filmanyag, Yamaha-elektromos zongora

  Számítógép, internet
    1. Pszichoakusztikai alapfogalmak I. Pszichoakusztikai alapfogalmak II 6 óra/7 óra

  Kritikus sáv, elfedés

  Hangmagasság érzékelés

  A hangmagasság objektív és szubjektív megítélése (Hz, cent fogalma - melodikus hangmagasság, harmonikus hangmagasság), JND fogalma, az érzékelt hangmagasság függése a dinamikától, az időtartamtól, a hangszíntől - virtuális alaphang

  A hangszerhangolás pszichokusztikai aspektusai

  KÍSÉRLETEK: kritikus sáv, elfedés jelensége, dinamikafüggés, zajelfedés hatásának bemutatása, oktávillesztés, JND- (hangmagasság különbségi küszöb)-mérés, haranghang magasságának meghatározása

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző, az ASA és az eindhoveni Pszichoakusztikai Kutatóintézet közös demonstrációs anyaga, Yamaha-elektromos zongora

  Hang-ember-hang könyv demonstrációs CD-je

  A dinamika érzékelése (valódi hangosság)

  A hangszín érzékelése

  A hangok térbeliségének és idejének érzékelése

  A konszonancia fogalma

  A hangszerek "jólhangzásának" hallástani kritériumai

  Hangrendszerek

  A hangrendszerek kialakulásának pszichoakusztikai aspektusa

  A zenei rendszerek függése a hangszerektől

  KÍSÉRLETEK

  Élő demonstráció a felhangdús és felhangszegény hangok hangossági különbségeiről; a hangszín függése a hangszerkezettől, az időbeli változásoktól, a hangszerek hangszínének hangonkénti jellemzői;

  Prezenciaidő mérése;

  Kombinációs hangok kimutatása, másodfajú lebegések bemutatása;

  A hangrokonság, mint a konszonancia szükséges, de nem elégséges kritériuma;

  Eltérő hangrendszerekben nevezetes hangközök konszonancia fokának megítélése.

  SEGÉDESZKÖZÖK

  Hangelemző, az ASA és az eindhoveni Pszichoakusztikai Kutatóintézet közös demonstrációs anyaga, Hang-ember-hang könyv demonstrációs CD-je, Yamaha-elektromos zongora, Számítógép
    1. Bevezetés: a hangszerakusztika tudománya; állóhullámok csövekben; húrok rezgése. Hangváltoztatás hangnyílással, csőhossz változtatással; a csőfal rezgéshatása; a pengetett húr viselkedése 6 óra/7 óra

  Állóhullámok hengerekben, kúpokban (elméleti megközelítés)

  Állóhullámok mérése

  A nyíláskorrekció

  A vágási frekvencia

  Webster-tölcséregyenlet, Bessel-csövek

  Hangolás helyi keresztmetszet-változtatással

  A húrok rezgése

  Ideális eset (a merevség nélküli húr)

  A húrtörvény

  A húr, mint rossz sugárzó -a csatolás következményei

  Húranyagok (selyemhúr, bélhúr, fémhúr, fémekkel kezelt bélhúrok, műanyaghúrok)

  A font húr (különböző keresztmetszetű fonóanyagok, kül. anyagú fonások)

  A légoszlopok hosszának megváltoztatás és a hangmagasság

  Hangnyílások tervezése (elmélet, gyakorlat)

  A regiszterváltó szerepe, működésének elméleti háttere

  A hangnyílások hatása a hangszínre

  A hangszertest parazita rezgésének szerepe

  Pengetős hangszerek - Gitárakusztika I.

  A pengetett húr rezgése

  Hang-fejlődéstörténeti kérdések

  A reneszánsz- és a barokkgitár hangja, formai jellegzetességei

  A flamenkógitár

  Torres munkássága, a modern gitár

  A bordázat és a gerendázat hatása

  A láb szerepe, hatása


    1. . Az ajaksípok akusztikai tulajdonságai; gitárakusztika II., Szimplanádas hangszerek akusztikai tulajdonságai; az ütött húros hangszerek, a cimbalom akusztikája 6 óra/9 óra

  A peremhangok kialakulása

  A pánsíp


  A furulya

  A fuvola


  A hangnyílás hatása a hangra

  A gitárnyak rezgése és a deadspot probléma

  A bundozás kérdése, a húrvégek hatása a hangolásra

  Mikrofon-elhelyezési kérdések és hangsugárzás

  A szimplanádas fúvóka hangkeltése

  A klarinét

  A szaxofon

  A reformtárogató

  Az ütött húr rezgése

  A cimbalom fejlődéstörténete

  A cimbalom hangja és felépítése közötti kapcsolat

  Miért nehéz a cimbalmot továbbfejleszteni?

  A cimbalompedál

  A cimbalomverők sokfélesége

  Miben sokoldalúbb hangszer a cimbalom, mint a zongora?


    1. Duplanádas hangszerek akusztikai tulajdonságai; a zongora akusztikája I. Tölcséres fúvókájú hangszerek I.; a zongora akusztikája II. 6 óra/9 óra

  A duplanádas fúvóka jellemzése

  Az oboafélék

  A fagott

  A heckelphon

  A duduk

  A zongora fejlődéstörténete vázlatosan  A zongora hangja

  A mechanika szerepe

  A tölcséres fúvóka tulajdonságai

  A rézfúvós alaptípusok

  Hangolási módok

  A szordínók akusztikája

  Hangszeranyag és hang (lakkozás hatása)

  A trombita

  A rezonáns rezgése

  A páncéltőke szerepe

  A keret (a hangszertest) hangvezetése a padlóba, ennek eliminálása

  A tető hangvető hatása

  A pedálzongora

  Bösendorfer vagy Steinway? Hangelemzés

  Az intonálás és hangolás akusztikája

  A pedálok

  A preparált zongora


    1. Tölcséres fúvókájú hangszerek II.; a vonós hangszerek akusztikája I.Orgonaakusztika; a vonós hangszerek akusztikája II. 7 óra/9 óra

  Harsona

  Kürt


  Tubafélék

  A vont húr rezgése

  A hegedű rezgése

  A hegedű hangsugárzása

  A fa anyagának szerepe

  A vonó


  Vont húr rezgése

  Hangszín a megvonás helyének függvényében

  Vonónyomás és hangszín

  Vonósebesség és hangerő

  A láb sajátrezgése

  A szélnyomás szerepe

  A mechanikus traktúra

  A regiszter fogalma

  Sípvégek hangolása

  A lábmérték és a hangmagasság

  A sípanyag hatása a hangra

  Ajaksípok

  Az intonáció akusztikai elvei

  A régi itáliai mesterek hangszereinek akusztikai tulajdonságai

  (Stradivari öröksége)

  A brácsa akusztikája

  A viola d’amore    1. Feladatmegoldás. Hangszermérés 7 óra/9 óra

  A különböző paraméterek kiszámítási feladatai egymásra épülő sorozatban

  Mérési témaválasztás

  Méréstervezet

  Méréssorozat  Kiértékelés

   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, bizonyos esetekben műhelykörnyezet


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált kifejtése.


    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat  x

   

  2.

  elbeszélés  x

   

  3.

  kiselőadás  x

   

  4.

  megbeszélés  x

   

  5.

  vita  x

   

  6.

  szemléltetés  x

   

  7.

  kooperatív tanulás  x

   

  8.

  szimuláció  x

   

  9.

  házi feladat  x

   

  10.

  egyéb: órai dolgozatok  x

   
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák

  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Képi információk körében

  3.1.

  rajz értelmezése

   

   

  x

   

  3.2.

  rajz készítése leírásból

   

   

  x

   

  3.3.

  rajz elemzés, hibakeresés

   

   

  x

      1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.