• A tantárgy tanításának célja
 • Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak
 • Témakörök Bevezető óra (mi az esztétika)Eredetmítoszok – hangszerek kultúrtörténeti összefüggésben 5 óra/5 óra
 • A művészettörténeti stílusok – őskor, ókor (hangszerei is – PPT)A középkor és hangszerei (PPT) 5 óra/5 óra
 • A reneszánsz és hangszerei (PPT)A barokk, a rokokó és hangszerei (PPT) 5 óra/5 óra
 • . A klasszicizmus és hangszerei – a szimfonikus zenekar (PPT) A romantika és hangszerei – zongora, mint bútor (PPT) 5 óra/5 óra
 • Hangszer ikonográfia – a képek, mint a korhű hangszerek készítésének alternatív ill. kiegészítő forrásai (PPT)Arány–elméletek; ókor, középkor, reneszánsz 5 óra/5 óra
 • . Praktikum és esztétikum (kiselőadás)Klasszikus és népi hangszerek (PPT) Az írott és az íratlan kultúra hangszerei 5 óra/5 óra
 • A hangszerek felosztása, osztályozásuk szükségessége és története. Hangszertörténeti források – forrásolvasási gyakorlat 5 óra/5 óra
 • A céhek története – iparművészet, mestermunka. Két műhely összehasonlítása A hangszerész szakmák összehasonlítása (kiselőadás 5 óra/5 óra
 • Népi motívumok (PPT)Múzeumi órák, könyvtárak, levéltárak 6 óra/6 óra
 • A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)
 • A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
 • A tantárgy értékelésének módja
 • A tantárgy értékelésének módja
  Download 1.81 Mb.
  bet17/19
  Sana24.03.2017
  Hajmi1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19

  A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Hangszeresztétika tantárgy 52 óra/52 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  A HANGSZERESZTÉTIKA tantárgy tanításának célja, hogy tanulóival megismertesse és elsajátíttassa az általános esztétikai ismeretek alapvető tudnivalóit. Az általános esztétikai alapismereteken felül ismertesse meg a tanulókkal részletesen azokat az esztétikai követelményeket, amelyek sajátosan a hangszerkészítés területére vonatkoznak. Ezekből az ismeretekből a legfontosabbakat elsajátíttassa valamennyi hangszerfajta speciális követelményeinek megfelelően.

  A tantárgy foglalkozásai az alapvető tájékoztatást, a szakmai irodalom (folyóiratok és szakkönyvek) használatának megismertetését, a folyamatos szakmai (zenei és hangszerkészítői) tájékozódást, a vitakészség folyamatos fejlesztését, és mások emberi jogainak és véleményének tiszteletben tartását is célul tűzik ki.
   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan

  Matematika: arányszámítások, törtek

  Művészettörténet: képzőművészetek, építészettörténet, stíluskorszakok, művelődéstörténet, zenetörténet, zeneelmélet, hangszertörténet

  Történelem: magyar- és egyetemes történelem

  Irodalom: magyar- és világirodalom

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A hangszeresztétika tantárgy szoros kapcsolatban áll az iskolában oktatott valamennyi elméleti tantárggyal és a műhelyekben folyó gyakorlati nevelő/oktató tevékenységgel is.

  A szakismeret tárgyai (vonós-pengetős-vonókészítő), zongorakészítő, cimbalomkészítő, orgonaépítő, fafúvós, rézfúvós és ütős szaktárgyak) természetes kapcsolódási területei a történeti szemlélet, a munkafolyamatok tervezési és kiviteli pontossága, az egyes művészettörténeti korszakok, és a hangszerépítés közvetlen kapcsolata, a hangszerkészítés szakosodása, a hangszerek alkalmazási területei, és a szakmai csoportosításuk terén folyamatosan hangsúlyozandó és közös hivatkozási alapot képez a szaktárgyak témaköreivel
   1. Témakörök

    1. Bevezető óra (mi az esztétika?)Eredetmítoszok – hangszerek kultúrtörténeti összefüggésben 5 óra/5 óra

  Hangszeresztétika: a hangszerekről nem lehet a zene nélkül gondolkodni

  Ókori, középkori, újkori, legújabb-kori filozófusok, gondolkodók az esztétikáról;

  Az esztétika tudománnyá alakul – Baumgarten, Schiller, Goethe – 18. század;

  Az esztétikai gondolkodásmód változásai; A prehistorikus korok mitikus hagyományai

  A kőkori ember kultúrája – zene, tánc, ritmus, hangszerek;

  A legkorábbi ritmushangszerek – idiofonok

  A legkorábbi dallamhangszerek – aerofonok, chordofonok


    1. A művészettörténeti stílusok – őskor, ókor (hangszerei is – PPT)A középkor és hangszerei (PPT) 5 óra/5 óra

  A kőkori ember barlangművészete realista, naturális, természethű ábrázolásmód – kb. 40000 éve kezdődően

  A szimbólumok megjelenítésének képi és tárgyi megformálása

  A hangszerek jelenléte a kőkori ember kultúrájában

  Az ábrázolásmód változása – geometrikus eszközökkel stilizáló képi megjelenítés

  A letelepedés korszaka

  Átvezetés az ókorba

  A kézművesség és a hangszerek az ókori társadalmi hierarchiában

  Az európai kultúra körvonalazódása – kr.u. 7-8. század

  A középkori zenei mainstream – a gregorián

  Az ókorból megörökölt ütős, fúvós és húros hangszerek

  Az instrumentális zene helye – a kultúra perifériája

  Az európai vonós hangszerek történeti kezdetei    1. A reneszánsz és hangszerei (PPT)A barokk, a rokokó és hangszerei (PPT) 5 óra/5 óra

  A középkorból megörökölt káosz a hangszerek világában

  A reneszánsz ember gondolkodásmódja – a humanizmus

  Rendet a rendetlenségben! – a hangszercsaládok kialakulása

  Társadalmi igények – a zene változásai: egyre több hangszer a hivatalos kultúráramban

  Cisterek, cinkek, szerpentek, theorbák, gambák, clavicordok, sípok, dobok

  A hangszerek díszítése

  A reneszánsz „csinnadratta” lecsengése

  Új zenei műfajok – opera, concerto, concerto grosso, barokk szonáta, barokk Szvit

  A hangszerelés kezdetei

  Az itáliai barokk

  A német barokk

  A barokk kamarazenekarok – sok vonós, kevesebb fúvós, még kevesebb ütős

  Az orgonapont és a continuó hangszerei

  Barokkos túlzás – a hangszerek díszessége, mint valós igény

  A zeneelmélet megújulása – Werkmeister és Rameau

  A hangszerkészítés szakmai szabályainak egységesülése

  Christofori

  Stradivari
    1. . A klasszicizmus és hangszerei – a szimfonikus zenekar (PPT) A romantika és hangszerei – zongora, mint bútor (PPT) 5 óra/5 óra

  A rokokó – a barokk „túllihegése” – átvezet a klasszikus letisztulásba

  A gambák kora lejárt – a nélkülözhetetlen bőgő

  Új műfajok – szimfónia, vonósnégyes

  A hangszerek modernizálódása – zenei igények

  A technika fejlődése és a hangszerek modernizálódása – az ipari forradalom hatásai

  A zene és a többi művészet – a képzőművészet fogalma (Goethe)

  A hangszerek küllemének egyszerűsödése

  A polgári világ térhódítása kihozza a romantikát – társadalmi igények a művészetekben

  A romantikus zene kiköveteli a modern hangzásvilágot

  A romantikával megjelenő modern vonós hangszerek és vonók – ma is ezeket használjuk

  A romantika fúvós hangszerei

  A koncerthárfa

  Ütőhangszerek

  A „zenei” zongora

  A „polgári” zongora


    1. Hangszer ikonográfia – a képek, mint a korhű hangszerek készítésének alternatív ill. kiegészítő forrásai (PPT)Arány–elméletek; ókor, középkor, reneszánsz 5 óra/5 óra

  Hangszerábrázolások az ókortól napjainkig

  Festmények és szobrok a hangszerekről – út a hárfázó-chitarázó rabszolgától a Középkori szentek trombitáin át Chagall hegedűihez

  Ábrázolás és jelentéstartalom (szimbolika)

  Számrendszerek az ókorban

  Számrendszerek a középkorban: az arab számok elterjedése – a tízes számrendszer

  Az aranymetszés – Fibonacci

  A természettudományok és a művészetek

  Az arányok szerepe a művészetekben és az építészetben – Leonardo és mások
    1. . Praktikum és esztétikum (kiselőadás)Klasszikus és népi hangszerek (PPT) Az írott és az íratlan kultúra hangszerei 5 óra/5 óra

  Változó témák, változó vázlatok

  Az írástudók

  A „népi”-ség

  Virdung a szabályos és a szabálytalan zenéről

  A zenei megfelelés követelményei – hivatalos kultúra, marginális kultúra

  Praetorius a kor hangszereiről

  A népi kultúra Kelet- és Nyugat Európában

  Az írott és az íratlan kultúra – Honti János
    1. A hangszerek felosztása, osztályozásuk szükségessége és története. Hangszertörténeti források – forrásolvasási gyakorlat 5 óra/5 óra

  Boethius

  Pythagorasz

  Virdung

  Praetorius  Sachs és Hornbostel

  Vázlat


  Változó témák, változó vázlatok

    1. A céhek története – iparművészet, mestermunka. Két műhely összehasonlítása A hangszerész szakmák összehasonlítása (kiselőadás 5 óra/5 óra

  A kézművesség fogalma

  Az ipar fogalma

  A művészet fogalma – kevéssé egzakt

  A mesterhangszer fogalma

  A szériahangszer

  A hangszer kötődése a művészethez és az iparhoz

  Ipari hangszerkészítés

  Kézműves hangszerkészítés

  Vázlat

  Változó témák, változó vázlatok
    1. Népi motívumok (PPT)Múzeumi órák, könyvtárak, levéltárak 6 óra/6 óra

  A témakör részletes kifejtése


    1. A szakdolgozat – hogyan írjunk tudományos publikációt? 6 óra/6 óra

  Vázlat

  Témaválasztás

  A plágium

  A forrásanyagok felkutatása

  Forráskritika

  Az idézet szabályai

  A lábjegyzet

  A szakdolgozat formai szabályai   1. A képzés javasolt helyszíne (ajánlás)

  Tanterem, múzeum, könyvtár


   1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek, tanulói tevékenységformák (ajánlás)


  Minden órán dolgozatírás, házi feladatok kiosztása, képanyagok (álló és mozgó) bemutatása, számítógép, kivetítő használata. A szaktanári ismeretátadás mellett a tárgyalt órai témakörök interaktív megbeszélése a tanár és a csoport folyamatos párbeszéde alapján (indukált szakmai vita).

  Odafigyelés, koncentrálás, jegyzetelés a tanórákon. Az órai szakmai vitákban, megbeszélésekben aktívan részt venni kérdésekkel és hozzászólásokkal. A rendszeresen kiadott házi feladatok módszeres kutatómunka útján történő tárgyszerű, tantárgyorientált

  kifejtése.

    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható sajátos módszerek (ajánlás)

  Sorszám

  Alkalmazott oktatási módszer neve

  A tanulói tevékenység szervezeti kerete

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport

  osztály

  1.

  magyarázat  x

   

  2.

  elbeszélés  x

   

  3.

  kiselőadás  x

   

  4.

  megbeszélés  x

   

  5.

  vita  x

   

  6.

  szemléltetés  x

   

  7.

  kooperatív tanulás  x

   

  8.

  házi feladat  x

   

  9.

  egyéb: dolgozatírás  x

   
    1. A tantárgy elsajátítása során alkalmazható tanulói tevékenységformák (ajánlás)
  Sorszám

  Tanulói tevékenységforma

  Tanulói tevékenység szervezési kerete (differenciálási módok)

  Alkalmazandó eszközök és felszerelések

  egyéni

  csoport-bontás

  osztály-keret

  1.

  Információ feldolgozó tevékenységek

  1.1.

  Olvasott szöveg önálló feldolgozása

   

   

  x

   

  1.2.

  Olvasott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.3.

  Olvasott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.4.

  Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel

   

   

  x

   

  1.5.

  Hallott szöveg feladattal vezetett feldolgozása

   

   

  x

   

  1.6.

  Információk önálló rendszerezése

   

   

  x

   

  1.7.

  Információk feladattal vezetett rendszerezése

   

   

  x

   

  2.

  Ismeretalkalmazási gyakorló tevékenységek, feladatok

  2.1.

  Írásos elemzések készítése

   

   

  x

   

  2.2.

  Leírás készítése

   

   

  x

   

  2.3.

  Válaszolás írásban mondatszintű kérdésekre

   

   

  x

   

  2.4.

  Tesztfeladat megoldása

   

   

  x

   

  2.5.

  Szöveges előadás egyéni felkészüléssel

   

   

  x

   

  2.6.

  Tapasztalatok utólagos ismertetése szóban

   

   

  x

   

  2.7.

  Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban

   

   

  x

   

  3.

  Komplex információk körében

  3.1.

  Esetleírás készítése

   

   

  x

   

  3.2.

  Elemzés készítése tapasztalatokról

   

   

  x

   

  3.3.

  Jegyzetkészítés eseményről kérdéssor alapján

   

   

  x

   

  3.4.

  Esemény helyszíni értékelése szóban felkészülés után

   

   

  x

   

  3.5.

  Utólagos szóbeli beszámoló

   

   

  x

      1. A tantárgy értékelésének módja

  A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény. 54. § (2) a) pontja szerinti értékeléssel.  1. Anyagismeret tantárgy 52 óra/52 óra*

  * 9-13. évfolyamon megszervezett képzés/13. és 14. évfolyamon megszervezett képzés

   1. A tantárgy tanításának célja

  Az anyag- és gyártásismeret tanításának célja a szakmai gyakorlat megalapozása, előkészítése. Feladata, hogy a tanulók részére korszerű anyagközpontú alapképzést adjon a hangszerkészítő szakmák bármelyikéhez.

  Ismertesse meg a tanulóval

  - a szakágakban használatos alap-, segéd- és speciális anyagokat, azok szerkezetét, tulajdonságait

  - a fenti anyagok rövid előállítási módját, rendeltetését, felhasználási módját, gyakorlati alkalmazását

  - az anyag- és gyártásismereti jelenségeket, eljárásokat, azok jellemzőit, összefüggéseit

  - az anyagféleségek akusztikai tulajdonságait

  - az anyagkiválasztás, a minőség és a hangzás kapcsolatát

  - az anyagkiválasztás hatását a hangszer tartósságára és használhatóságára nézve

  Az első évfolyam a faanyaggal kapcsolatos tudnivalókat foglalja össze, a második évfolyam a fémek anyagismeretével foglalkozik. A harmadik évfolyam tananyaga két csoportra osztva tartalmazza a szakágak speciális anyagkészletét.

  Az első csoport a fafúvós, rézfúvós, orgona és az ütős szakágak anyagait rendszerezi. A második csoporthoz tartoznak a cimbalom, zongora, vonós- és pengetős szakágak.
   1. Kapcsolódó közismereti, szakmai tartalmak

  Fizika: hangtan, fénytörés, mértékegységek, halmazállapotok, anyagok tulajdonságai, egyszerű gépek

  Matematika: arányszámítások, százalékszámítás, törtek – egyszerű törtek, tizedes törtek –, függvények, képletek

  Geometria: síkidomok, téridomok, területszámítás, térfogatszámítás, szögtartományok, műszaki szerkesztés

  Kémia: oldatok, műanyagok, ragasztók

  Biológia: növénytan

  Nyelvtan: helyesírás, fogalmazás, beszéd- és szövegértés

  A hangszerek működésének, hangjának alapvető meghatározója, hogy milyen anyagból készülnek. Az anyagokat jellemző fizikai, kémiai, mechanikai paraméterek ismerete elengedhetetlen rezgési tulajdonságaik pontos meghatározásához. Mivel ezen jellegzetességek függnek az anyagok megmunkálásától, kezelésétől, az anyagismeretnek meghatározó szerepe van. Kiemelkedően fontos kapcsolatban van az akusztikával.

  Ugyancsak fontos a szakmai gyakorlattal történő állandó összefonódása a tantárgynak, mivel az elmélet mindig a gyakorlat elősegítését, más oldalról történő megértését szolgálja.

  A szakrajz tantárggyal szintén fontos kapcsolatban van az anyagismeret, mivel az alkatrészek rajzánál feltétlen fel kell tüntetni az anyag minőségét (anyagjelölés).

  A fenti tárgyakon kívül a kémia, fizika, az ipartörténet, a technikatörténet, az általános kultúrtörténet ide vonatkozó ismeretanyaga ad kitekintést a tanulóknak, amelyekkel többnyire a szakismereti és hangszeresztétika órákon kell foglalkozni s ennek segítségével megteremthető az ismeretek közvetlen kapcsolata.
   1. Katalog: Downloads -> Szakkepzesi dokumentumok -> Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag
    Downloads -> Internet Explorer Recommended Settings for. Net passport Sites
    Downloads -> Using local security policy to lock down Internet Explorer on Windows xp machines Click Start
    Downloads -> Tadbirkorlik faoliyatining jadal rivojlanishini ta`minlashga, xususiy mulkni har tomonlama himoya qilishga va ishbilarmonlik muhitini sifat jihatidan yaxshilashga doir qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó
    Szakkepzesi dokumentumok -> A vizsga formája
    Szakgimnaziumi kerettanterv munkaanyag -> Szakképzési kerettanterv a(z) xlii előadóművészet ágazathoz tartozó

    Download 1.81 Mb.
  1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   19
  Download 1.81 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  A tantárgy értékelésének módja

  Download 1.81 Mb.