Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
Download 463.67 Kb.
bet1/44
Sana23.12.2020
Hajmi463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44


SZLOVÁK NYELV ÉS IRODALOM

(Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

9–12. évfolyam

A szlovák nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja, hogy a tanulók számára nyilvánvalóvá váljanak a nyelvi és kulturális gazdagság előnyei, és kialakuljon bennük a reális nemzetkép, nemzetiségkép és nemzetiségkép. A szlovák nyelv és irodalom tantárgy fontos célja a nyelvismeret olyan szintjének elérése, hogy a tanulók képesek legyenek megfelelő és korrekt folyamatos szóbeli kommunikációra.

A nyelvi nevelés alapvető feladata a nyelv, mint változó rendszer megismerése, illetve a nyelvi kompetencia fejlesztése annak érdekében, hogy a tanulók életkoruknak megfelelő szinten birtokolják a szóbeli és írásbeli kommunikáció eszköztárát, képessé váljanak azok funkcionális elemzésére, gyakorlati alkalmazására. Így segítve és megalapozva a tanulók szlovák nyelven történő ismeretszerzését, tanulását.

A nemzetiségi középiskolát végzettektől elvárt nyelvi kultúra magában foglalja a beszédértés, a beszéd, a szövegértés és a szövegalkotás képességét és mindezek minőségi alkalmazását a szóbeli és írásbeli megnyilatkozások legkülönfélébb élethelyzeteiben.

A szlovák nyelv és irodalom tantárgy tartalommal tölti meg és erősíti a nyelvi és kulturális identitást, a nemzetiséghez, hazához, anyanemzethez való kötődést, felkelti a színvonalas megnyilatkozás iránti igényt, erősíti az etikai, erkölcsi ítélőképességet, elősegíti más kultúrák megismerését.

Az irodalmi művekkel folytatott aktív párbeszéd révén jön létre a kapcsolat a múlt, a jelen és a jövő között. A diákok megismerkednek a szlovák irodalommal, annak képviselőivel. A jelentős művek szembesítik őket az élet alapvető kérdéseivel, biztosítva a kultúra folytonosságát, folyamatos megújulását. Segítenek az emberi és társadalmi problémák megértésében, átélésében, a saját és más kultúrák megismerésében, az én és a másik közötti különbség megfogalmazásában, tiszteletében.

Az irodalmi alkotások fejlesztik az emlékezetet, az élmények feldolgozásának és megőrzésének képességét, hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákokban megteremtődjék a hagyomány elfogadásának és alakításának párhuzamos igénye. Megértik az egyén felelősségét a szlovák közösség fenntartásában és megújításában.

A fenti célok mellett a szlovák irodalmi nevelés kitüntetett feladata az olvasási kedv felkeltése és megerősítése, az irodalomnak, mint művészetnek megszerettetése, közlésformáinak, kifejezési módjainak élményteremtő megismertetése. Az így megszerzett tudás lehetőséget teremt az ön- és emberismeret, a képzelet, a kreativitás és a kritikai gondolkodás fejlesztésére.

Az irodalmi műveltség elsajátítása által a diákok átélhetnek, megismerhetnek, megérthetnek olyan élethelyzeteket, érzelmeket, döntési szituációkat, erkölcsi dilemmákat, megoldási mintákat, magatartásformákat, értékeket, eszméket és gondolatokat, amelyek a saját életükben is érvényesíthetők. Együttérzővé válhatnak más magatartások, életformák, szociális helyzetek, gondolatmenetek, világlátások, meggyőződések iránt.

Megismerhetnek más alternatívát a tömegkultúra mellett, vagy éppen a tömegkultúra jelenségeinek differenciáltabb befogadására, alkalmazására lesznek képesek.

A szlovák nyelv és irodalom része a fogalmi gondolkodás fejlesztése. (Ahogyan e kerettanterv részletes tartalmi kidolgozása is jelzi, a szlovák nyelv és irodalom tantárgy –a témakörökhöz, témákhoz rendelt fogalmak közlésével– felépítette a maga sajátos fogalomrendszerét.) A fogalmakkal kapcsolatos tudás folyamatos bővítése és elmélyítése az értelmes tanulás egyik összetevője.

Az irodalmi művek révén megismert különféle alkatok, magatartásformák támogatják az erkölcsi ítélőképességet. Az értékkeresés, az értékválság folyamatának megfigyelése, értelmezése módot ad az empátia, az önismeret és az erkölcsi tudatosság elmélyítéséhez.

Az irodalmi alkotásokban fölmutatott változatos emberi életsorsok növelik a valóságismeretet, hozzásegítve a diákokat sokféle emberi életút, életpálya megismeréséhez, ezáltal is támogatva a saját életükkel, további tanulmányaikkal, pályaválasztásukkal kapcsolatos felelős döntéseiket.

A szlovák nyelv- és irodalomtanítás sajátos célja természetesen az is, hogy a tanulók éljenek meg, szerezzenek tapasztalatot különböző tevékenységekben, az egyéni feladatvállalásban, anyaggyűjtésben és előadásban, a kooperatív tanulás helyzeteiben (pármunkában, csoportmunkában), dramatikus játékban, különböző szövegértelmezési eljárások alkalmazásában.

A tantárgy fenntarthatóságra és környezettudatosságra nevel. Az irodalmi olvasmányok ember és természet sokféle viszonyát mutatják fel, ezek megbeszélése, tanulmányozása hozzásegíthet a természeti és a teremtett környezethez való tudatos viszony kialakításához.

Tantárgyunk az öncélú és serdülőkorban esetenként státuszértékű fogyasztás ellensúlyozására az irodalmi alkotások élményével, megbeszélésével másféle értékeket is felmutat.

A közismereti témák révén gazdagodik a diákok szókincse, bővül témaismeretük. A tanulók nyelvi kifejezőkészsége a minőség irányába fejlődik.

A szlovák nyelv és irodalom műveltségterület tartalmai hozzájárulnak a tanulók lelki-érzelmi nevelődéséhez, amely támogatja a testi-lelki egészség megőrzését, fenntartását. Az irodalmi olvasmányok, élmények fejlesztik az önismeretet, a valóságismeretet.

A digitális kultúrát és a hatékony önálló tanulást egyaránt fejlesztik az önálló adatgyűjtés módszerei, a könyvtári szolgáltatások, katalógusok, bibliográfiák használata mellett az internet kínálta lehetőségek alkalmazása.

A szlovák nyelv és irodalom 9–12. évfolyamra vonatkozó kerettantervének szerkezete a következő: először a szlovák nyelv 9–10. évfolyamra vonatkozó tematikai egységeit közöljük, ezt követik a 9–10. évfolyam irodalomra, majd kommunikációra vonatkozó tematikai egységei. A két évfolyamra vonatkozó elvárt eredmények szlovák nyelv és irodalomból egy közös táblázatban következnek. A 11–12. évfolyam hasonló szerkezetű.
Download 463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Download 463.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSzlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

Download 463.67 Kb.