• A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
 • 11–12. évfolyam
 • Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
  Download 111.01 Kb.
  bet18/44
  Sana23.12.2020
  Hajmi111.01 Kb.
  #12929
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44
  Javasolt tevékenységek

  • párbeszéd, vita, elbeszélés, leírás,

  • élménybeszámoló,

  • szituációs játék,

  • sms, e-mail, levél,

  • autentikus szöveg hallgatása,

  • újságcikk olvasása,

  • telefonbeszélgetés,

  • zenehallgatás, éneklés,

  • projektmunka, prezentáció, plakát, gondolati térkép, szógyűjtés  A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

  A tanuló képes a verbális és nem verbális kommunikációra.

  Nyelvi tudatossággal rendelkezik. A nyelvet értő, elemző módon használja. Bizonyítja nyelvi normaérzékét, normakövető írását, hibajavítási képességét és önkorrekcióját.

  A szöveg tartalmának, céljának megfelelő jegyzetelési technikát alkalmaz.

  Világos szövegalkotás, kifejezőkészség jellemzi a hétköznapi és a társadalmi élet minden fontos területén és műfajában.

  Képes a kifejező és kreatív szövegalkotásra.

  Megkülönbözteti a tényirodalmat a fiktív irodalomtól. Képes felismerni a költői nyelv stíluseszközeit az irodalmi szövegekben.

  Ismeri az irodalmi nyelv változatait.

  Azonosítja és besorolja a lírai, epikai és drámai műfajokat forma, tartalom és téma szempontjából.

  Képes különböző korokban keletkezett alkotások tematikai, poétikai szempontú értelmezésére, összevetésére.

  Képes az órai eszmecserékben és az irodalmi művekben megjelenő álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.

  Képes ismereteinek megfogalmazására írásban a szlovák irodalom kiemelkedő alkotóiról.

  Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.

  Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.

  Részt tud venni elemző beszélgetésekben.

  A társadalmi trendek, divatirányzatok, szenvedélybetegségek, extrém sportok, a hagyomány, mint identitásteremtő elem, iskola és nevelés-oktatás, Szlovákia, környezetvédelem, többségi nemzet, nemzetiség, nyelvváltozatok témákban megfelelő szókinccsel és kommunikációs képességgel rendelkezik.


  11–12. évfolyam
  A szlovák nyelvi képzés célja a szövegelemzési jártasság fokozatos bővítése a tanult szövegtani, stilisztikai, retorikai ismeretekkel; a kritikai érzék továbbfejlesztése különféle műfajú és témájú szövegek értelmezésében, szerkezeti és stiláris minőségének értékelésében, saját szövegek alkotásában.

  A nyelvi tudatosság fejlesztésének része a helyesírási ismeretek bővítése, valamint a tanulási képesség továbbfejlesztése, az önálló adatgyűjtés módszereinek kiegészítése a könyvtári katalógusok, bibliográfiák használata mellett a számítógépes adatbázisokkal, az internet kínálta lehetőségekkel.

  A nyelvi képzés része a kommunikációs zavarok felfedezése, értelmezése, kezelési módok keresése.

  Az általános nyelvi kultúra részeként cél a retorikai tudás növelése, ennek keretében néhány szónoki beszéd, értekezés műfaji jellemzőinek megfigyelése (szerkesztésmód, nyelvi kifejezésmód, retorikai eszközök használata); az érvelés technikájának megismerése és alkalmazása: érvek, ellenérvek felsorakoztatása, cáfolat alkalmazása; a tanuló képes alkalmi beszédek vagy ezek egyes részleteinek önálló kidolgozására.

  Fejlesztési cél a mondattani ismeretek elsajátítása, mondatalkotás és mondatok áttranszformálása.

  Elvárt a kellő tájékozottság a szlovák nyelv eredetéről, indoeurópai és a szláv nyelvcsaládba tartozásáról; az irodalmi nyelv fejlődési korszakairól.

  Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés szempontja a hagyományos műnemi és műfaji keretek átalakulásának, megszűnésének megfigyelése, megnevezése és értelmezése.

  Az irodalmi olvasmányok jellegéből következően fejlesztési cél a szlovák hagyományok és a modernség együtthatásának, egyedi megjelenési formáinak észrevétele, megnevezése az életművekben, az egyes alkotásokban; stílusirányzatok jellemző vonásainak bemutatása néhány irodalmi példán, a tárgyalt korszak stílusirányzati sokszínűségének megismerése.

  Lírai, epikai és drámai művek szóbeli és írásbeli bemutatása, önálló műelemzés készítése, többféle elemzési szempont alkalmazásával. Jellemző hőstípusok, jellegzetes élethelyzetek, konfliktushelyzetek (pl. szerelem, megbocsátás, bűn, bűnhődés, vagyonosodás, előítélet, kiszolgáltatottság) felfogása, értelmezése, megvitatása.

  Az irodalomtanítás fontos célja a magyarországi szlovák irodalom képviselőinek, jellegzetes témáinak bemutatása, elsajátítása.

  Alapvető feladat annak megértése, bizonyítása, hogy az irodalom egyrészt folyamatos, másrészt történetileg változó hagyomány. E témakörbe tartozó tevékenység műfaji, poétikai fogalmak változó jelentésének megfigyelése, bizonyítása, a szépirodalom nyelvének megváltozását jelző jelenségek megfigyelése.

  A tanulási képességet fejleszti a memoriterek szöveghű felidézése, kanonikussá vált versszakok, sorok lírai művekből (kb. 20 sor), valamint 15 sor epikai művekből.  A szűkebb régióhoz, településhez, a hazához, az anyaországhoz való kötődés érzését erősíti a tájékozódás a régió, a település kulturális, irodalmi hagyományaiban a helyi nemzetiségi kultúraközvetítő intézmények körében.

  Fontos feladat a szókincs bővítése a megadott közismereti témákban, hogy a diákok mindennapi kommunikációja gördülékeny és színvonalas legyen.


  A nemzetiségi szlovák nyelv és irodalom alapóraszáma az 11-12. évfolyamon: 345 óra

  A javasolt óraszám az alapóraszám 80%-át fedi le.

  Download 111.01 Kb.
  1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   44
  Download 111.01 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

  Download 111.01 Kb.