Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
Download 463.67 Kb.
bet2/44
Sana23.12.2020
Hajmi463.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
910. évfolyam
A szlovák nyelvi tanulmányok célja a tanulók szövegértési technikáinak, szókincsének, fogalomértésének és fogalomhasználatának bővítése, fejlesztése. Kiemelt cél továbbá az olvasható írás, a biztos helyesírás. Elvárt az olvasási és szövegértési képességek folyamatos mélyítése; az értő hangos és néma olvasás. A nyelvi képzés kiemelt területe különféle hosszúságú, bonyolultságú, műfajú és rendeltetésű szövegek olvasása, illetve megértésének, értelmezésének fejlesztése. A szövegalkotási képesség fejlesztésével összefüggő, azt megelőző, illetve kísérő feladat az önálló jegyzet- és vázlatkészítés fejlesztése, az olvasott szöveg tartalmával kapcsolatos saját vélemény megfogalmaztatása szóban és írásban.

A kulturált nyelvi magatartás kialakítása feltételezi az önkifejezéshez és a társas–társadalmi párbeszédhez szükséges szóbeli nyelvi képességek fejlesztését. Átfogó cél a beszédpartnerekhez alkalmazkodó, a beszédhelyzetnek megfelelő nyelvi magatartás kialakítása, a hangzó szövegek verbális és nem verbális kódjainak megértése és értelmezése.

Elvárt feladat a mai szlovák nyelv igényes használatához szükséges nyelvi, nyelvtani ismeret továbbépítése, fejlesztése; felkészítés a nyelvtani ismeretek önálló alkalmazására. Cél az önálló kézikönyvhasználat mellett a biztos helyesírású szövegek megírása. A nyelvi tudatosság fejlesztésének része, hogy a tanuló képessé váljon szövegformálási, szövegszerkesztési és helyesírási problémák megnevezésére, a hibák önálló javítására.

A szlovák nyelvi fejlesztés és ismeretanyag tartalmazza szakmai-tudományos, publicisztikai, közéleti, szépirodalmi szövegek földolgozását, értelmezését, értékelését jelentéstani és stilisztikai szempontok érvényesítésével (pl. szinonimitás, többértelműség, konkrét és átvitt jelentés; szóképek, alakzatok). A szövegek feldolgozásának célja az analizáló, jelentésfeltáró és a szöveget egybelátó (holisztikus) szövegelemzési eljárások alkalmazása szakmai-tudományos, ismeretterjesztő, publicisztikai, közéleti szövegek jelentésének értelmezésében. E tevékenységekhez járul a szöveg vizuális összetevőinek értelmezése különféle digitális, informatikai alapú műfajokban.

Az irodalomtanítás feladata az olvasott, feldolgozott irodalmi művek érzelmi, gondolati befogadásának támogatása, a művek műfaji természetének megfelelő szövegfeldolgozási eljárások megismerése, alkalmazása (pl. a kontextus, a téma, a műfaj megállapítása, jelentésrétegek feltárása). E szövegfeldolgozási eljárások keretében különböző műfajú és hangnemű lírai alkotások értelmezése, költői képek, alakzatok, szókincsbeli és mondattani jellegzetességek jelentésteremtő szerepének megértését elősegítő elemző–értelmező tevékenységek, a grammatikai eszközök funkciójának tudatosítása.

A tanulók képessé válnak az olvasott, különböző korú és világlátású művekben megjelenített témák, élethelyzetek, motívumok, formai megoldások közötti kapcsolódási pontok azonosítására, megértésére, a megismert korszakok, művek máig tartó kulturális, irodalmi hatásának megértésére, konkrét példák felidézésére. Cél, hogy képesek legyenek a megismert formák és stilisztikai, nyelvi sajátosságok alkalmazására a mindennapi történetmondásban, a kreatív írásban.

Fontos feladat a szókincs bővítése a megadott témákban, hogy a diákok mindennapi kommunikációja gördülékenyebb, színvonalasabb legyen.

A tanulási képesség fejlesztéséhez, az önállóság növeléséhez járul hozzá a felkészítés egy-egy nagyobb anyaggyűjtést, önálló munkát igénylő, terjedelmesebb szöveg (pl. beszámoló, ismertetés) írására; verbális és nem verbális (hangzó és képi) információk célszerű gyűjtésére, szelekciójára, rendszerezésére, kritikájára és felhasználására. Mind a nyelv, mind az irodalomtanítás feladata az információ felhasználás normáinak (pl. a források megjelölése, idézés) közvetítése. A tanulási képességet fejleszti a memoriterek szöveghű felidézése, kanonikussá vált versszakok, sorok lírai művekből (kb. 20 sor), valamint 15 sor epikai művekből.

A nemzetiségi szlovák nyelv és irodalom alapóraszáma az 9-10. évfolyamon: 370 óra

A javasolt óraszám az alapóraszám 80%-át fedi le.

Download 463.67 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
Download 463.67 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaSzlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

Download 463.67 Kb.