• Összesen 148 Irodalom
 • Összesen 148 Nyelv
 • Ismeretek/fejlesztési feladatok
 • Témakör Hangtan Javasolt óraszám 13
 • Témakör Szótan, szóalkotástan Javasolt óraszám 22
 • Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
  Download 463.67 Kb.
  bet3/44
  Sana23.12.2020
  Hajmi463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  9 - 10. évfolyam
  Nyelv


  Témakörök

  Óraszám

  Kommunikáció

  8

  Hangtan

  13

  Szótan, szóalkotástan

  22

  Alaktan

  67

  Helyesírás

  20

  Szövegértés, szövegalkotás

  18

  Összesen

  148

  Irodalom

  Témakörök

  Óraszám

  Irodalomelméleti ismeretek

  5

  Műnemek, műfajok

  5

  Népköltészet

  9

  Ószláv irodalom

  5

  Barokk irodalom

  3

  A felvilágosodás és nemzeti ébredés kora a szlovák irodalomban

  7

  A romantika irodalma

  42

  Közismereti témák

  72

  Összesen

  148  Nyelv  Témakör

  Kommunikáció

  Javasolt óraszám

  8

  Tanulási eredmények


  A tanuló:

  • fejleszti szövegértési és szövegalkotási készségét;

  • képes önállóan, illetve másokkal együttműködve a verbális és nem verbális kommunikációra.
  Ismeretek/fejlesztési feladatok 

  Az értő figyelem alkalmazása beszédértésben.

  Pontosságra, változatosságra törekvés, tudatosság, lényeg kiemelése a beszédben.

  Árnyalt, rugalmas alkalmazkodás a kommunikációs folyamat tényezőihez különféle beszédhelyzetekben.

  A mondatfonetikai eszközök (hangsúly, hangerő, hanglejtés, hangmagasság, beszédszünet, beszédtempó) és a nem nyelvi jelek (tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz) szerepének tudatos alkalmazása.

  Együttműködés csoportos beszélgetésben, vitában. Az eltérő vélemény figyelmes és türelmes meghallgatása, tisztelete, adott esetben tömör reprodukciója. Saját vélemény megvédése vagy korrekciója.

  Memoriterek szöveghű, kifejező tolmácsolása a szövegfonetikai eszközök helyes alkalmazásával, tudatos szövegmondással.  Fogalmak

  feladó, címzett, üzenet, mondatfonetikai eszköz, hangsúly, hangerő, hanglejtés, hangmagasság, beszédszünet, beszédtempó, nem nyelvi jel, tekintet, mimika, gesztus, testtartás, térköz

  Javasolt tevékenységek

  • beszélgetés, vita,

  • szövegmondás,

  • memoriter tolmácsolása,

  • értő figyelem  Témakör 

  Hangtan

  Javasolt óraszám

  13 

  Tanulási eredmények


  A tanuló:

  • értő, elemző módon használja a hangtani elemeket;

  • megérti az írás és a kiejtés közti különbséget.

  Ismeretek/fejlesztési feladatok 

  A szlovák nyelv hangtani rendszerének ismerete: a magánhangzók, a kettős hangzók és a mássalhangzók, a hangok alapvető képzési, ejtési jellemzői.

  A hangkapcsolódási szabályosságok típusai, valamint a helyesírás és a kiejtés összefüggése: lágy és kemény szótagok, rövid és hosszú szótagok, a l–ĺ és a r–ŕ mássalhangzók szerepe a szótagalkotásban, a mássalhangzók találkozásakor fellépő hasonulás.            Fogalmak

  ritmustörvény, szótagképző mássalhangzó, hasonulás

  Javasolt tevékenységek

  • hangtani ismeretek írásbeli és a szóbeli nyelvhasználata,

  • tollbamondás,

  • hangos könyvek hallgatása  Témakör 

  Szótan, szóalkotástan

  Javasolt óraszám

  22 

  Tanulási

  eredmények


  A tanuló:

  • értő, elemző módon használja a nyelvi elemeket.

  Ismeretek/fejlesztési feladatok 

  Az irodalmi nyelv és annak funkciója.

  Szlovák nyelvjárások, magyarországi szlovák nyelvjárások.

  A szóalkotás módjai: szóképzés (prefixszel és szuffixszel), szóösszetétel, rövidítések.

  A szókészlet és az alapszókészlet meghatározása.

  A szókészlet tagolódása:


  • irodalmi és nem irodalmi szavak (szleng, nyelvjárási szavak, zsargon);

  • a szavak jelentése szempontjából (teljes jelentésű szavak, nem teljes jelentésű szavak, egyjelentésű szavak, többjelentésű szavak, szinonimák, homonimák, antonímák, állandósult szókapcsolatok);

  • a szavak érzelmi, hangulati töltése szerint: neutrális szavak, érzelmi hangulati töltéssel rendelkező szavak (eufemizmusok, diszfemizmusok, kicsinyítő szavak, nagyító szavak, pejoratív szavak);

  • a szavak eredete szerint (szlovák szavak és idegen eredetű szavak);

  • a szavak stilisztikai rétegződése alapján stilisztikailag differenciálatlan és stilisztikailag differenciált szavak (köznyelvi szavak, poetizmusok, szakszavak); az élőnyelvi használathoz viszonyítva (neologizmusok, archaizmusok, historizmusok).               

  Fogalmak

  szótő, prefix, szuffix, rövidítés, szókészlet, alapszókészlet, irodalmi szó, szleng, nyelvjárási szó, zsargon, teljes jelentésű szó, nem teljes jelentésű szó, egyjelentésű szó, többjelentésű szó, szinonímia, homonímia, antonímia, állandósult szókapcsolat, érzelmi, hangulati töltésű szó, neutrális szó, eufemizmus, diszfemizmus, kicsinyítő szó, nagyító szó, pejoratív szó, idegen eredetű szó, stilisztikailag differenciálatlan és stilisztikailag differenciált szó, köznyelvi szó, poetizmus, szakszó, neologizmus, archaizmus, historizmus  Download 463.67 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   44
  Download 463.67 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

  Download 463.67 Kb.