• Témakör Közismereti témák Javasolt óraszám 19
 • Ismeretek/fejlesztési feladatok
 • Javasolt tevékenységek
 • A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén
 • Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)
  Download 463.67 Kb.
  bet44/44
  Sana23.12.2020
  Hajmi463.67 Kb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
  Javasolt tevékenységek

  • szövegolvasás,

  • szövegértelmezés

  Témakör 

  Közismereti témák

  Javasolt óraszám

  19 

  Tanulási eredmények


  A tanuló:

  • a közismereti témákban megfelelő szókinccsel és kommunikációs képességgel rendelkezik.
  Ismeretek/fejlesztési feladatok 

  Szlovákia (politika, EU tagállam, eurozóna, nemzetiségpolitika, gazdaság)

  Környezetvédelem (légi közlekedés szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, károsanyag-kibocsájtás, elektromos autók)  Fogalmak

  politika, EU tagállam, eurozóna, nemzetiségpolitika, gazdaság, környezetvédelem, légi közlekedés szelektív hulladékgyűjtés, újrahasznosítás, károsanyag-kibocsájtás, elektromos autó

  Javasolt tevékenységek

  • párbeszéd, vita, elbeszélés, leírás,

  • élménybeszámoló,

  • szituációs játék,

  • sms, e-mail, levél,

  • autentikus szöveg hallgatása,

  • újságcikk olvasása,

  • telefonbeszélgetés,

  • zenehallgatás,

  • projektmunka, prezentáció, plakát,

  • gondolati térkép, szógyűjtés  A fejlesztés várt eredményei a két évfolyamos ciklus végén

  A tanuló használni tudja a különböző kommunikációs színtereknek és helyzeteknek megfelelő nyelvi és nem nyelvi jeleket. Felismeri a manipulációs szándékot.

  Megismeri és alkalmazza a klasszikus retorika alapfogalmait nyilvános megszólalásokban.

  Megismeri a hatásos érvelés technikáját, a legfőbb érvelési hibákat.

  Képes önálló beszéd megírására, rendelkezik a hatásos előadásához szükséges nyelvi, gondolkodási képességekkel.

  Megtapasztalja, hogy a nyelvi elemek stílusértéke a konkrét szövegben, nyelvhasználatban kap szerepet. A megismert jelentéstani, stilisztikai, szövegtani jelenségeket felismeri és alkalmazza a műelemzésben, a mindennapi élet nyelvi jelenségeinek megítélésében, szövegalkotásban.

  Képes a fogalmi, a kreatív gondolkodásra, a szövegértelmezésre.

  Felismeri és alkalmazza a szövegműfajokat és szövegtípusokat.

  Felismeri az összetett mondatokat és a többszörösen összetett mondatokat, azok fajtáit.

  Ismeri a szlovák nyelv eredetét, az ószláv nyelvet. A szlovák nyelvet képes elhelyezni a világ nyelvei között.

  Képes az irodalmi művekben megjelenő magatartásformák, álláspontok azonosítására, követésére, megvitatására, összehasonlítására, eltérő vélemények megértésére, újrafogalmazására.

  Képes tudásanyagának többféle szempontot követő megfogalmazására írásban a szlovák irodalom kiemelkedő alkotóiról.

  Be tudja mutatni a tanult irodalomtörténeti korszakok és stílusirányzatok sajátosságait.

  Képes a feldolgozott epikai, lírai és drámai művek jelentésének, erkölcsi tartalmának tárgyszerű ismertetésére.

  Be tud mutatni műveket, alkotókat a 19. és 20. századi szlovák irodalomból.

  Írásban és szóban egyaránt bizonyítani tudja alkotói pályaképek ismeretét az alkotói pálya jelentősebb tényeinek, a művek tematikai, formabeli változatosságának bemutatásával.

  Felismeri különböző alkotók hatását az irodalmi hagyományban, ezzel összefüggésben képes művek közötti kapcsolatok, témák fölismerésére és értékelésére.  A felelősség, az európai élettér egységesedése, az életen át tartó tanulás, a felsőoktatás, a külföldön tanulás, a média hatása a társadalomra témákban megfelelő szókinccsel és kommunikációs képességgel rendelkezik.

  Download 463.67 Kb.
  1   ...   36   37   38   39   40   41   42   43   44
  Download 463.67 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Szlovák nyelv és irodalom (Anyanyelvű és kétnyelvű nemzetiségi nevelési-oktatási forma)

  Download 463.67 Kb.