"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet15/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30

1) yaqqol xato bo’lgan yoki takrorlanayotgan fikrlarni olib tashlaydilar;

2) bahsli bo’lgan fikrlarni oydinlashtiradilar;

3) fikrlarni tizimlashtirish mumkin bo’lgan belgilarini aniqlaydilar;

4) shu belgilar asosida doskadagi barcha fikrlarni (qog’oz va raqlaridagi) guruhlarga ajratadilar;

5) ularning o’zaro munosabatlarini chiziqlar yoki boshqa belgilar

yordamida ko’rsatadilar: kollektivning yagona yoki qarama-qarshi pozitsiyalari ishlab chiqiladi«Pinbord» texnikasi bo’yicha topshiriq

Milliy ma’naviyat

Mintaqaviy ma’naviyat

Umuminsoniy ma’naviyat

Millatparvarlik


Xalqparvarlik


Vatanparvarlik


Mehnatsevarlik


Insoniylik


Mehr-oqibat


Iymon-e’tiqod


Ota-onaga hurmat


Milliy ong


Milliy axloq


Ekologik tarbiya


Madaniyat


Sihat-salomatlikni ta’minlash


Tsivilizatsiyani saqlash


Urushning oldini olish


Terrorizmga qarshi kurash


An’analar


Ma’naviy merosga sodiqlik


Mustaqillik


4(4.1)-Ilova
«Insert» jadvali

Savol: Nima uchun demokratik jamiyat sharoitida milliy ma’naviyatga ehtiyoj sezilmoqda.

Javob variantlari

V-

?V – bilaman.

- yangi ma’lumot.

- - bilganlarimga zid.

? – meni o’ylantirmoqda.
10

mavzu


Ma’naviy barkamol inson shaxsini shakllantirish- jamiyat rivojlashining bosh omili .


8.1. Ma’ruzani olib borish texnologiyasi

Talabalar soni: 62

Vaqti: 2 soat

Mashg’ulot shakli

Muammoli - ma’ruza.

Ma’ruza rejasi

  1. Barkamol inson shaxsini shakllantirish-milliy istiqlol davrining ustivor vazifasi.

  2. Ma’naviy yetuk insonni shakllantiruvchi ma’naviy mezonlar.

  3. Navqiron avlodni yuksak ma’naviyat ruhida tarbiyalash yo’llari va vositalari.

Mashg’ulotning maqsadi: Ma’naviy barkamol inson tushunchasi va uning sharqona ta’rifi haqida umumiy tasavvurni shakllantirish, komil inson va uning sharqona fazilatlari haqida tushuncha hosil qilish

Pedagogik vazifalar:

O’quv faoliyati natijalari:.

Islom Karimov tomonidan bar-kamol inson tushunchasiga be-rilgan ta’rifning mohiyatini yoritib beradi

Barkamol inson avvalo, ongi yuksak, mustaqil fikrlay oladigan, xulq-atvori bilan o’zgalarga ibrat bo’la-digan bilimli, ma’rifatli kishi ekanligini aytib beradi

Komil inson va uning sharqona fazilatlari bilan tanishtiradi

Komil insonni tarbiyalash zaruriya-tining oshib borish sabablarini sanab beradi

Vatanparvarlik, insonparvar-lik - inson va jamiyat ma’naviy qiyofasining mezoni, o’z millatiga sadoqatli bo’lish - yuksak burch ekanligini

yoritib beradiVatanparvarlik, insonparvarlik - inson va jamiyat ma’naviy qiyofasining mezoni, o’z millatiga sadoqatli bo’lish - yuksak burch ekanligini izohlab beradi

Iymon, diyonat, adolat, mehr-shafqat, halollik va vafodorlik - shaxs ma’naviy fazilatlari ekanligini yoritib beradi

Iymon, diyonat, adolat, mehr-shafqat, halollik va vafodorlik-shaxs ma’naviy fazilatlarini sanab beradi

O’qitish usullari va texnika va texnika

Muammoli uslub, bahs-munozara, suhbat, «o’yla-juft bo’lib ishla – fikr almash», bliz-so’rov, FSMU, T-sxema texnikalari.

O’qitish vositalari

Ma’ruza matni, lazerli proektor, tarqatma materiallar.

O’qitish shakllari

Jamoa, frontal va juft-juft bo’lib ishlash.

O’qitish shart-sharoiti

Texnik vositalar bilan ta’minlangan auditoriya.

Monitoring va baholash

Og’zaki nazorat, savol-javob, o’z-o’zini nazorat qilish, reyting tizimi asosida baholash.

Ma’ruzaning texnologik kartasi

Ish jarayonlari vaqti

Faoliyatning mazmuni

o’qituvchi

talaba

I-bosqich. Mavzuga kirish

(10 minut)1.1. Muammoni keltirib chiqaradi, yakuniy xulosa – muammo echimining aniq natijasidir.

Muammo ichidan muammolarni kel-tirib chiqaradi, uning echimi esa hamma muammolarni hal qiladi. Muammo ichidagi muammolarni xulosalaydi, muammoli savollar bilan uning echimiga vosita bo’la oladi. Talabalar uchun savollar va topshiriqlar tuzadi. Bu savol va topshiriqlar muammoning echimiga turtki bo’ladi.O’UM ga

qaraydilar1.2. Ma’ruzaning mavzusini e’lon qiladi, o’quv mashg’ulotining maqsadi va vazifalarini tushuntiradi.

Tinglaydilar, yozadilar.

II-bosqich. Asosiy

(60 minut)2.1. Talabalarning bilimlarini suh-bat asosida savollar orqali dolzarb-lashtirib, jonlantiradi.

Savollarga javob beradi.

2.2. Dolzarblashtirilgan savollar or-qali talabalarni muammo bilan to’q-nashtiradi, Darsda ko’rib chiqiladigan muammoni shakllantiradi.

FSMU texnologiyasidan foydalanil-gan holda talabalarga: «Qanday in-sonni ma’naviy barkamol inson, vatanparvar va insonparvar deb hisoblaysiz?» degan muammoli savol bilan murojaat qiladi. FSMU kar-tochkalarini tarqatadi (1-ilova)Muammoli savolni yozib oladilar.

Juft-juft bo’lib, FSMU kartochkalarini to’ldiradi. O’z erkin fikrini ifoda etadi.2.3. Talabalarni qay darajada jad-valni to’g’ri yoki noto’g’ri to’ldirgan-liklarini tahlil qiladi, birgalikda muammoli savolni muhokama qiladi, xulosa chiqarishga yordam beradi.

Muhokama qiladilar, g’oyalar bilan chiqadilar.

2.4. Ma’naviy barkamol insonni tar-biyalash zamona talabi ekanligi eng muhim muammolardan biri ekanligini aytib o’tadi. Talabalarga yo’nalti-ruvchi savollar berish orqali (2-ilova), ushbu muammo ichidagi muam-molarni keltirib chiqaradi. Muammo-li savollar orqali talabalarni bu muammo echimini topishga undaydi.

O’z erkin fikrlarini bildiradilar, bahs-munozara yuritadilar, tahlil qiladilar, xulosa chiqaradi.

2.5. Talabalarning fikrlarini umum-lashtirib, ma’naviy barkamol inson, vatanparvar va insonparvar tushunchasini slaydlar yordamida (3-ilova) tushuntiradi.

Tinglaydilar. Yozadilar.

2.6. Komil inson va uning sharqona fazilatlarini Sharq mutafakkir-larni fikrlaridan namunalar keltir-gan holda yoritib beradi. Talabalarga: «Ma’naviy barkamol, sog’lom avlod, komil inson tushunchalaridagi mushta-raklik va farq nimada?» - deb savol bilan murojaat qilib, T-sxemani to’ldirishni so’raydi (4-ilova).

Tinglaydilar, yozadilar.

T-sxemani juft-juft bo’lib to’ldiradilar.2.7. Berilgan topshiriq yuzasidan blits-so’rov o’tkazadi, Vatan sajdagoh kabi muqaddas. Insonparvarlik - inson va jamiyat ma’naviy qiyofasining mezoni. O’z millatiga sadoqatli bo’lish - yuksak burch. Iymon, diyonat, adolat, mehr-shafqat, halollik va vafodorlik-shaxs ma’naviy fazilatlari xususida yakuniy xulosa chiqaradi.

Javoblarni o’qib beradi.

III-bosqich.

Yakuniy.


(10 min.)

3.1. Talabalarning bilim va ko’nik-malari baholanadi.

O’zini qiziqtirgan savollar beradi.

3.2. Kelgusi mashg’ulotga tayyorgarlik ko’rish uchun topshiriqlar va foyda-laniladigan adabiyotlar tavsiya eti-ladi. «Ma’naviy barkamol insonning qiyofasi» mavzusida esse yozib kelib vazifa tariqasida beriladi.

O’UM ga

qaraydilar1(8.1)-Ilova

1-o’quv topshiriq

FSMU jadvali

Qanday insonni ma’naviy barkamol, vatanparvar va insonparvar inson deb hisoblaysiz?F

(Fikringizni bayon eting).S

(Fikringiz bayoniga biror sabab ko’rsating).M

(Ko’rsatilgan sababga tushuntiruvchi misol keltiring).U

(Fikringizni umumlashtiring).2(8.1)-Ilova

Mavzu bo’yicha bilimlarni dolzarblashtiruvchi savol

Jamiyat taraqqiyotini rivojlanishiga asos bo’luvchi ma’naviy barkamol avlodni tarbiyalashdagi muammolar va ularning echimi.

Yo’naltiruvchi savollar:

1. Ma’naviyatning inson faoliyatidagi rolini izohlang.

2. Ma’naviy qashshoqlikni yo’qotish uchun nimalar qilish kerak? (2-slayd)
1-muammo. Kelajak avlod haqida qayg’urish, sog’lom, barkamol naslni tarbiyalash jarayoni samaradorligini qanday oshirish mumkin?

1. Ma’naviy barkamol insonni, komil insonni, sog’lom avlodni tarbiyalash nima uchun zamona talabi hisoblanadi?

2. Islom Karimovning ma’naviy barkamol insonni tarbiyalash to’g’risidagi g’oyalari.

2-muammo. Ma’naviy jihatdan barkamol insonni tarbiyalash borasidagi muammolarni aniqlash va echimini topish.

1. Ma’naviy barkamol inson deganda nimani tushunasiz?

2. Sog’lom avlodning qirralarini izohlang.

3. Sog’lom avlod Davlat dasturi haqida nimalarni bilasiz?3-muammo. Vatanparvarlik ruhida tarbiyalash samaradorligini oshirish yo’l-yo’riqlarini bugungi shart-sharoitdan kelib chiqqan holda aniqlash.

1. Komil inson deganda qanday insonni tushunasiz?

2. Sharq mutafakkirlari komil inson haqida qanday fikrlar bildirilgan.

3. Ma’naviy barkamol, komil insonning asosiy fazilatlariga nimalar kiradi?


O’quv vizual materiallar

3(8.1)-Ilova

1-slayd

Orasta va pokiza kiyinishKamtarlik


Shaxs


ma’naviyati-

ning zohiriy

belgilariHurmatni bajo keltirish


Ijro

O’zaro muomaladaFitnalardan
Oddiylik

Tabiatni
uzoq yurishsevishEkologik

tarbiya


Aqli teranlik

2-slayd

Ma’naviy qashshoqlikni yo’qotish
Did va saviyani tarbiyalash
Madaniyat sohasidagi imkoniyatlardan foydalanishTa’lim-tarbiyani kuchaytirish


Ma’naviy qashshoqlikni yo’qotishIjtimoiy muhitni yaxshilash


Oilaviy munosabatlarni yaxshilash
Diniy e’tiqodga to’g’ri amal qilish
Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.