"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof
Download 2.43 Mb.
bet2/30
Sana10.04.2017
Hajmi2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Adabiyotlar:


 1. Karimov I.A.. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. T.: Ma’naviyat, 2008.

 2. Karimov I.A. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq millatini-millat qilishga xizmat etsin.

Asarlar, 7-tom, T.: O’zbekiston, 1999.

 1. Aliev A. Ma’naviyat, qadriyat, badiiyat. T.: Akademiya, 2000.

 2. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

 3. Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

 4. N.Xo`jamurodov. Ma`naviy qadryatlar va milliy o`zlikni anglash, T., “Fan”, 1991

9-Mavzu. Ma`naviyat, iqtisod va ularning o`zaro bog`liqligi


Reja:


 1. Iqtisodiyot va ma`naviyat birligi. O`zbekistonning bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yoi`li

 2. Ma`naviyat va ma`rifat jamiyatning yuksak iqtisodiy taraqqiyotga erishish sharti.

 3. O`zbekiston milliy mustaqillikning iqtisodiy va ma`naviy-ma`rifiy asoslari

Adabiyotlar:
 1. I.Karimov, O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. T., ”O`zbekiston”, 1992.

 2. I.Karimov O`zbekiston: milliy istiqlol, iqtisod, siyosat, mafkura. T.: ”O`zbekiston”,

1996

3. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998.

4. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

5. A.Abdulayev. Ma`naviyat va iqtisodiy tafakkur: T: “Ma`naviyat”, 1999.

6. M.Imomnazarov. Milliy ma`naviyatimiz nazariyasiga chizgilar. T.: “Sharq”, 1998

7. A.Qodirov. Ma`naviyatning iqtisodiy tamoyillari. T.: “O`qituvchi”, 1999

8. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.
10-Mavzu. Milliy o`zlikni anglash, uni mustahkamlash va millatlararo totuvligini ta`minlashda shaxs ma`naviyatining ahamiyati
Reja:


 1. Milliy o`zligni anglash, uning mohiyati.

 2. Huquqiy savodxonlik-ma`naviy etuklik mezoni

 3. Demokratiyaning ma`naviy-ma`rifiy jihatlari

Adabiyotlar  1. I.Karimov, O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li. T., ”O`zbekiston”, 1992.

  2. I.Karimov O`zbekiston – bozor munosabatlariga o`tishning o`ziga xos yo`li. T., ”O`zbekiston” 1993.

  3. I.Karimov. ”Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasidagi so`z bo`shi. Asarlar 9-jild. T., ”O`zbekiston” 2001

  4. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998.

  5. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999.

  6. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  7. S.Otamurodov va boshqalar. Ma`naviyat asoslari T.: Meros, 2002.

2. Seminar mashg’ulotlari mavzulari


1-Mavzu. Ma’naviy barkamol inson tushunchasi va uning sharqona ta’rifi.

Islom Karimov asarlarida barkamol insonni tarbiyalash g’oyalari.


Reja:


 1. Ma’naviy barkamol inson tushunchasining mohiyati. Ma’naviy barkamol insonning ma’rifiy, ahloqiy, ijtimoiy xususiyatlari.

 2. Barkamol insonning sharqona fazilatlari. Sharq xalqlari tarbiya tizimining o’ziga xos jihatlari.

 3. I.Karimov asarlarida barkamol inson konseptsiyasining asoslab berilishi va uning ahamiyati.

Adabiyotlar:


  1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. –T.: Ma’naviyat. 2008.

  2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar 7-tom O’zbekiston, 1999

  3. I.Karimov. O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xafsizlikka taxdid, barqarorlik

shartlari va taraqqiyot kafolatlari. Asarlar 6-jild. T. O`zbekiston 1998.

  1. I.Karimov. Barkamol avlod –O`zbekiston taraqqiyotining poydevori. O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi IX sessiyasida so`zlangan nutq. 1997 yil 29-avgust. Asarlar 6-jild. T., ”O`zbekiston” 1998.

  2. Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999.

  3. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005.

  4. S.Otamurodov va boshqalar. Ma`naviyat asoslari T.: Meros, 2002.

2-Mavzu. Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatiga sadoqat – shaxs ma’naviyatining muhim mezonlari sifatida.


Reja:

 1. Vatanparvarlik tushunchasi. Vatanni ulug’lash-har bir shaxsning insoniy burchi

ekanligi.

 1. Insonparvarlik tushunchasi. Insonparvarlikning ijtimoiy tushunchasi, siyosiy va iqtisodiy mezonlari.

 2. Millatparvarlik va o’z millatiga sadoqat tushunchalarining mohiyati. O’z millatiga mansublikni anglash baxti.

Adabiyotlar:


1. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlar 7-tom T.: O’zbekiston, 1999. 132-155 betlar.

2. Ibrohimov I.va bosh. Vatan tuyg’usi. T.: O’zbekiston, 1996. 139-160 betlar.

3. Aliev A. Ma’naviyat, qadriyat, badiiyat. T.: Akademiya, 2000. 89-95 betlar.

4. Sharifxo’jaev M., Davronov Z. Ma’naviyat asoslari. T.: 2005. 229-249 betlar.

5. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002

3-Mavzu. Ma’naviy meros-jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

Reja:


 1. Ma’naviy-ma’rifiy meros –ajdodlardan avlodlarga o`tib kelayotgan qadriyatlar

majmui

 1. Ma’naviy madaniyat –ularning o`zaro bog`liqligi.

 2. Milliy iftixor tuyg`usi –barkamollik mezoni.

Adabiyotlar:
 1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. Ma’naviyat, 2008. 128-159 betlar.

 2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlari 7-tom, O’zbekiston, 1999. 132-155 betlar.

 3. Oripov M. Oila, ma’naviyat va ijtimoiy taraqqiyot. T.: 1998.

 4. Sharifxo’jaev M. Davronov Z. Ma’naviyat asoslari.T.: 2005. 76-93 betlar.

 5. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

4-Mavzu. Iymon, diyonat, adolat, mehr –shafqat, e`tiqod, poklik, halollik va vafodorlik –shaxs ma`naviy fazilatlari.
Reja:

 1. Diniy va dunyoviy iymon, ularning mohiyati

 2. Adolat, mehr –shafqat - o`zbek xalqiga xos yuksak fazilat

 3. E`tiqod –inson dunyoqarashining eng barqaror komponenti

 4. Poklik, halollik va vafodorlik – ma`naviy axloqiy meyorni anglatuvchi tushunchalardir

Adabiyotlar:


 1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat-yengilmas kuch. Ma’naviyat, 2008. 128-159 betlar.

 2. Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo’q. Asarlari 7-tom, O’zbekiston, 1999

 3. Karimov I.A. Istiqlol va ma’naviyat. T.: “O’zbekiston” 1994.

 4. Milliy istiqlol g’oyasi: Asosiy tushuncha va tamoyillar. T.: Yangi asr avlodi, 2001

 5. Oripov M. Oila, ma’naviyat va ijtimoiy taraqqiyot. T.: 1998.

 6. Sharifxo’jaev M. Davronov Z. Ma’naviyat asoslari.T.: 2005..

 7. A.Bobomurodov. Islom Odobi va madaniyati. T. : “Chulpon” 1995

 8. Sh. Zunnun. Donishmandlar odob-axloq to`g`risida. T.: “O`qituvchi”, 1996

 9. Sharifxo’jaev M. Davronov Z. Ma’naviyat asoslari.T.: 2005. 76-93 betlar.

 10. S.Otamurodov va boshqalar. “Ma`naviyat asoslari” T.: “Meros”, 2002.

5-Mavzu: Shaxs ma`naviyatini rivojlantirish omillari va vositalari


Reja

 1. Shaxs ma`naviyatini shakllantirishda ota-ona va oila mas`uliyati

 2. Adabiyot va san`at –shaxs ma`naviyatining rivojlantirishning muhim vositasi

3. Ma`naviy –ma`rifiy tadbirlar samaradorligi
Adabiyotlar:

 1. Karimov I.A. Yuksak ma’naviyat – yengilmas kuch. T.: M anaviyat, 2008.

 2. I.Karimov. Inson, uning huquq va erkinliklari-oliy qadriyat. T.,

O`zbekiston »2006.

 1. I.Karimov. ”Milliy istiqlol g`oyasi: asosiy tushuncha va tamoyillar” risolasidagi

so`z bo`shi. Asarlar 9-jild. T., ”O`zbekiston” 2000.

 1. Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblari). Asarlar 8-jild. –T.: “O`zbekiston” 2000.

 2. Tulenov J. Ma’naviy yuksalish sari . T.: Mehnat, 2000.

 3. Vatan tuyg’usi. T.: O’zbekiston, 1996 . II- qism, 1- bob, 139-160 betlar.
III. MUSTAQIL TA’LIM MAVZULARI.


Soat

1

Barkamol avlod -O’zbekiston taraqqiyotining poydevori (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IX-sessiyasida so`zlagan nutqi). Asarlar 6-jild. –T: “O`zbekiston” 1998 324-346-betlar.

3

2

Islom Karmovning “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asari. Asarlar 1-jild –T.: “O`zbekiston” 1996, 36-85-betlar.

4

3

“Manaviy qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi”. (I.Karimovning ”O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik shartlari va taraqqiyot kafolatlari” asari). Asarlar 6-jild. –T.: ”O`zbekiston” 1997. II –bob, 125-135-betlar.

3

4

Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari). Asarlar 7-jild, -T.: “O`zbekiston” 1999. 84-102-betlar.

4

5

Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblari). Asarlar 8-jild. –T.: “O`zbekiston” 2000. 489-508-betlar.

3

6

O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. (I.Karimovning “Turkiston” gazetasi muxbirining savollariga javoblari) Asarlar 7-jild. –T.: “O`zbekiston 1999. 293-312-betlar.

3

7

O`zbekiston XXI asrga intilmoqda (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV-sessiyasidagi ma`ruzasi). Asarlar 7-jild.–T.: “O`zbekiston” 1999. 370-404- betlar.

3

8

Ma`naviyat-insonning ulug`lash va kuch-qudrat manbaidir. (I.Karimovning “Yuksak ma`naviyat –engilmas kuch” asari.) –T.: ”Ma`naviyat” 2008. 18-70-betlar.

3

Jami

26

MAN`AVIYAT ASOSLARI” FANIDAN TALABALAR BILIMINI NAZORAT QILISH VA BAHOLASHNING REYTING TIZIMI

ASOSIY QOIDALAR
O’zbekiston Respublikasi Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2010 yil 25 avgustdagi 333-sonli buyrug`I bilan tasdiqlangan “Oliy ta`lim muassasasalarida talablar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi tog`risida Nizom” asosida “Ma`naviyat asoslari” fanidan talabalar bilimini nazorat qilish va baholashning reyting tizimi ishlab chiqildi va kafedra yig`ilishida tasdiqlandi.

Ishchi o’quv rejasida fanga ajratilgan umumiy o’kuv yuklamasi 56 soat, shu jumladan ma’ruza mashg’ulotlari 20 soat, amaliy mashg’ulotlar 10 soat, mustaqil ish 26 soat hajmida rejalashtirilgan.


I. NAZORAT TURLARI VA UNI AMALGA OSHIRISH TARTIBI.

"Ma`naviyat asoslari" fani bo’yicha talabalarning bilim saviyasi va o’zlashtirish darajasi quyidagi nazorat turlari asosida o`tkaziladi:

1) Joriy nazorat (JN) - seminar mavzulari bo`yicha talabalarning konspektlarini tekshirish, mavzular bo’yicha talabalar bilimlarni og’zaki so’rash; suhbat o`tkazish; faolligini aniqlash shaklida o`tkaziladi.

2) Oraliq nazorat (ON) - semester davomida o`quv- dasturining tegishli bo`limi tugallangandan keyin talabaning bilim va amaliy ko`nikma darajasini aniqlash va baholash usuli. ON semestr davomida 1 marta mustaqil ish mavzulari bo`yicha konspektlarini tekshirish, og`zaki sorash va test o`tkazish shaklida o`tkaziladi.

3) Yakuniy nazorat (YaN) semestr oxiridagi ikki hafta davomida og`zaki savol – javob shaklida o’tkaziladi.


II. Baholash tartibi va mezonlari
"Ma`naviyat asoslari” fani bo’yicha talabalarning o`zlashtirish ko`rsatkichi 100 ballik tizimida baholanadi. Ushbu 100 bal nazorat turlari bo`yicha quyidagicha taqsimlanadi:

joriy nazorat —25 ball;

oraliq nazorat —45 ball;

yakuniy nazorat — 30 ball.

Joriy baholash

bo’yicha reyting ballarini taqsimlanishi


Seminar mavzulari

Seminar darsga tayyorligiMa’naviy barkamol inson tushunchasi va uning sharqona ta’rifi. Islom Karimov asarlarida barkamol insonni tarbiyalash g’oyalari.

0-5Vatanparvarlik, insonparvarlik va o’z millatiga sadoqat-shaxs ma’naviyatining muhim mezonlari sifatida.

0-5Ma’naviy meros – jamiyat taraqqiyotining muhim omili.

0-5Iymon, diyonat, adolat, mehr –shafqat, e`tiqod, poklik, halollik va vafodorlik –shaxs ma`naviy fazilatlari.

0-5Shaxs ma`naviyatini rivojlantirishning omillari va vositalari.

0-5
Jami

0-25

Oraliq baholash bo’yicha reyting ballarini taqsimlanishi


Mavzular

Ma’ruzani o’zlashtirish darajasi

Mustaqil ta`lim

Jami

1


“Ma’naviyat asoslari” fanining predmeti, tamoyillari va vazifalari hamda jamiyat taraqqiyotida tutgan o`rni

0-2

0-2

0-4

 1. 2

2

I.A.Karimovning milliy-ma’naviy tiklanish konsepsiyasi va uning milliy mustaqillikni mustahkamlashdagi ahamiyati.

Barkamol avlod -O’zbekiston taraqqiyotining poydevori0-2

0-2


0-4


3


Milliy ma`naviayat nazariyasini shakillantirilishining umummetodologik asoslari

Islom Karmovning “O`zbekistonning o`z istiqlol va taraqqiyot yo`li” asari.0-2

0-2

0-4

4


Qadimgi va O’rta asrlar davrida Osiyo xalqlari ma`naviyatining shakllanish jarayonlari

“Manaviy qadriyatlar va milliy o`zlikni anglashning tiklanishi”. (I.Karimovning ”O`zbekiston XXI asr bo`sag`asida: xavfsizlikka taxdid, barqarorlik martlari va taraqqiyot kafolatlari” asari).
0-2

0-1

0-3

5


Islom dinida ma`naviyat va shaxs ma`naviy qiyofasining talqini

Jamiyatimiz mafkurasi xalqni-xalq, millatni-millat qilishga xizmat etsin: (I.Karimovning “Tafakkur” jurnali Bosh muxarrirning savollariga javoblari)0-2

0-1

0-3

6
6

Amir Temur va Temuriylar sulolasi davrida ma`naviy yuksalish

Milliy istiqlol mafkurasi-xalq e`tiqodi va buyuk kelajakka ishonchdir. (I.Karimovning “fidokor” gazetasi muxbiri savollariga javoblar).0-2

0-2

0-4

7


O`z kelajagimizni o`z qo`limiz bilan qurmoqdamiz. (I.Karimovning “Turkiston” gazetasi muxbirining savollariga javoblari)

0-2

0-2

0-4

8


Ma`naviyatda milliylik va umuminsoniylik.

O`zbekiston XXI asrga intilmoqda (I.Karimovning O`zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining XIV-sessiyasidagi ma`ruzasi).0-2

0-2

0-4

9


Ma`naviyat, iqtisod va ularning o`zaro bog`liqligi

Ma`naviyat-insonning ulug`lash va kuch-qudrat manbaidir. (I.Karimovning “Yuksak ma`naviyat-engilmas kuch”asaridan)0-2

0-2

0-4

10

Milliy o`zlikni anglash, uni mustahkamlash va millatlararo totuvligini ta`minlashda shaxs ma`naviyatining ahamiyati

0-2

0-2

0-4
Darsga qatnashganlik darajasi

Ilmiy to’garakda ma’ruza(referat) bilan chiqishi,gazeta va jurnallarda maqola bilan chiqishi,mavzular bo’yicha slayd, xarita va ko’rgazmali qurollar tayyorlashdagi faoliyati0-3

0-4


0-3

0-4


Jami

0-23

0-22

0-45

YAKUNIY NAZORAT SEMESTER YAKUNIDA OG’ZAKI YAKUNIY

BAHOLASH SHAKLIDA O`TKAZILADI


Yakuniy nazorat shakli

O’zlashtirish ko’rsatkichlari

Baholash mezonlari


Og’zaki yakuniy baholash


26-30 ball "a’loBerilgan savollarga to‘g‘ri va to‘la javob berilsa, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlar, hodisalarning mazmuni, mohiyati, sabablari, natijalari to‘liq va izchil yoritilsa, ijodiy fikrlar tegishli hulosalarni bildira olsa, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 26-30 ball oralig‘ida baholanadi.

22-25 ball

“yaxshi”


Berilgan savollarga to‘g‘ri javob aytilsa, ma’naviy-ma’rifiy jarayonlarni yoritishda ayrim noaniqliklarga yo‘l qo‘yilsada, mustaqil mushoqada yuritib olgan bilimlarni amalda qo`llay olsa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 22-25 ball oralig‘ida baholanadi.

17-21 ball

“qoniqarli”Berilgan savollarga asosan to‘g‘ri javob aytilsa va masalaning mohiyatini tushunib aytib bera olsa va tassavurga ega bo`lsa-da, biroq qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni, natijalari yuzakiroq yoritsa, o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 17-21 ball oralig‘ida baholanadi.

0-16 ball “qoniqarsiz”

Berilgan savollarga noto‘g‘ri javob aytilsa yoki javob berilmasa, qo‘yilgan masalaning mohiyati, mazmuni to‘g‘ri ochib berilmasa, aniq nassavurga ega bo`lmasa o‘zlashtirish ko‘rsatkichi 0-16 ball oralig‘ida baholanadi

Jami

0-30

Katalog: umk

Download 2.43 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Download 2.43 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa"Tasdiqlayman" Toshkent Moliya instituti o’quv ishlari bo’yicha prorektor i f. d., prof

Download 2.43 Mb.