• Paskal tilining belgilari ixtiyoriy matnni tuzishdagi belgilardir. Bu belgilar to’plami Paskal tilining alfaviti deyiladi.
 • O’zlashtirish operatori.
 • Ma’lumotlarni kiritish operatori.
 • Ma’lumotlarni chiqarish operatori
 • MA’RUZA 5 Tarmoqlanish va takrorlanish jarayonlarini tashkil qilish algoritmi. Mavzuni o’rgatish texnologiyasi.
 • Ma’ruzani texnologik kartasi
 • Taxminiy shartli takrorlanish operatori ;
 • Keyingi shartli takrorlanish operatori;
 • Parametrli takrorlanish operatori.
 • MA’RUZA 6 To’plam ustida bajariladigan amallar. Paskal tilining grafik imkoniyatlari.
 • Paskal tilining elementlari
  Download 0.88 Mb.
  bet4/11
  Sana19.03.2017
  Hajmi0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

  Paskal tilining elementlari.

  Paskal algoritmik tilida, hamma tillar kabi tili elementlari bor. Ularga belgilar, so’zlar, ifodalar va operatorlar kiradi. So’zlar belgilar ketma-ketligidan iborat. Ifodalar so’zlar guruhidan iborat, operator esa so’zlar va ifodalarning aniq ko’rinishlari.  Paskal tilining belgilari ixtiyoriy matnni tuzishdagi belgilardir. Bu belgilar to’plami Paskal tilining alfaviti deyiladi.

  Paskal tilining alfaviti quyidagilar:

  1) 26 ta lotin harflari;

  2)0-9 gacha arab raqamlari ;

  3) 32 ta rus harflari ;

  4) Maxsus belgilar : « », «-», «=» va h.k.  1. Standart fuksiyalar:

  ABS(X) absolyut qiymat

  ARCTAN(X)

  COS(X)

  SIN(X)


  LN(X) natural logarifm

  SQRT(X) kvadrat ildiz

  EXP(X)

  ROUND(X) sonning butun qismi  TRUNK(X) argumentning butun qismi

  ODD(X) х ning tartib raqamini ifodalaydi

  PRED(X) x ga nisbatan oldingi belgini ifodalaydi

  SUCC(X) x ga nisbatan orqadagi belgini ifodalaydi

  Arifmetik ifodalarni yozishda quyidagi qoidalarga rioya qilish kerak:

  1. Ochiladigan va yopiladigan qavslar soni teng bo’lishi kerak.

  2. Qavslarni bir xili ishlatilishi kerak.

  3.Arifmetik ifodalarda amal belgilarini ketma-ket yozish mumkin emas.

  4. Arifmetik amallar qoidaga asosan bajarilishi kerak.

  Murakkab masalalarni dasturlashni o’rganish uchun , avval oddiy masalalardan boshlash kerak. Biz siz bilan oddiy masalalarni ko’rib chiqamiz.

  Dasturlashni boshlashdan avval, dasturda ishlatiladigan o’zgaruvchilar bilan tanishib chiqamiz.

  Dasturning ishlashi jarayonida ma’lumotlar va natijalar o’zgaruvchilarda saqlanadi. O’zgaruvchilar – ba’zi axborotlarni kompyuter xotirasida saqlash uchun ajratilganjoy.

  Paskal tilida dastur yozish uchun o’zgaruvchilarning turini va nomini ko’rsatish kerak (o’zgaruvchilar udentifikatori).

  Tur – o’zgaruvchilar qabul qiladigan qiymat, o’zqaruvchi bajaradigan ish va ular saqlanadigan xotira.

  Nom – dasturga o’zqaruvchiga murojat qilish uchun kerak.

  O’zgaruvchilarni turini ko’rsatish uchun, maxsus so’zlardan foydalaniladi. Masalan :  INTEGER-butun son

  REAL-haqiqiy son

  BOOLEAN-mantiqiy tur

  STRING-chiziqli tur

  CHAR-belgili tur

  TEXT- matnli tur

  Paskal tilida o’garuvchilarni ifodalashdan oldin VAR so’zi turishi kerak.

  Misol:

  VAR

  I, Y: INTEGER;

  S: STRING;

  M: REAL;


  O’zqaruvchilar nomi bir xil bo’lishi kerak emas, chunki xotirada bir xil nom bilan saqlanmaydi. Maxsus so’zlarni o’zgaruvchilarni nomlash uchun ishlatish mumkin emas.

  Munosabat amallari.

  > katta,

  < kichik,

  >= katta yoki teng,  <= kichik yoki teng,

  = teng,


  <> tenr emas

  Dastur yozish tartibi.

  PROGRAM programma nomi; (bu qatorni yozmasa ham bo’ladi)

  O’zgaruvchilarni ifodalash bo’limi

  BEGIN (dastur shu so’z bilan boshlanadi)

  Operatorlar bo’limi

  END.

  (tamom)


  Dastur 4 qismdan iborat,

  Sarlavha;

  O’zgaruvchilarni ifodalash bo’limi;

  Operatib (BEGIN,END) qavslarga olingan operatorlar bo’limi

  Yoki boshqa ko’rinishda bo’ladi:

  PROGRAM programma nomi;

  LABЕL

  metka


  CONST

  O’zqarmaslarni ifodalash;  TYPE

  Ma’lumotlar turini ifodalash;  VAR

  O’zgaruvchilarni ifodalash;  PROCEDURE, FUNCTION

  Preosedura va funksiya;  BEGIN

  Asosiy dastur;  END.

  Berilgan 5 ta bo’limlarni hammasini ( LABEL , CONST, TYPE , VAR , PROCEDURE , FUNCTION) dasturda ishlatish shart emas. Dasturda kommentariy yozish kerak bolsa, (*…….*) ko’rinishda yozamiz.  O’zlashtirish operatori.

  Operatorning umumiy korinishi: V:=A

  Bu yerda : = - o’zlashtirish belgisi

  V-o’zgaruvchi nomi

  А- ifoda

  Yuqoridagi operator V o’zgaruvchiga A ning qiymatini o’zlashtiradi. Ba’zi hollarda o’ng tomondagi ifoda o’zgarmas qiymat, o’zgaruvchi nomini yoki funksiya nomini qabul qilishi mumkin. Masalan:  Т:=527.47;

  М:=ТЕМП;


  Y:=SQRT(X);

  Ma’lumotlarni kiritish operatori.

  Dasturni o’zgaruvchilarning turli qiymatlarida bajarish uchun READ kiritish operatori ishlatiladi. Hamma o’zqaruvchilar qiymati kiritilgandan keyin programma bajarilishi davom etadi. Operatorning umumiy ko’rinishi:  READ (A1,A2,….,AN);

  READLN (A1,A2,….,AN);

  READLN;

  Bu yerda (A1,…,AN)- qiymatlari ketma-ket kiritiladigan o’zgaruvchilar.

  READLN- parametrsiz, o’zqaruvchilarni kiritishni yangi satrdan boshlaydi

  READLN (A1,…,AN)- avval А1-АN qiymatlarini kiritadi, keyin yangi qatorga o’tishni ta’minlaydi.

  Ma’lumotlarni chiqarish operatori .

  Kompyuter xotirasidagi ma’lumotlarni displeyga chiqarish uchun WRITE operatori ishlatiladi. Operatorning umumiy ko’rinishi  WRITE (A1,…,AN);

  WRITELN (A1,…,AN);

  WRITELN;

  Bu yerda (А1,…,АN)- o’zgaruvchilar, yoki апострофga olingan belgilar qatori .

  Butun va haqiqiy sonlarni chiqarish uchun WRITE operatorida formatni ko’rsatish mumkin.

  Formatlar har bir o’zgaruvchidan keyin ko’rsatiladi .Haqiqiy sonlar uchun FORMAT ikkita kattalikdan iborat. Birinchisi chiqariladigan qiymatlarning umumiy joyidan iborat. Ikkinchisi uning kasr qismi.

  Masalan: WRITE (Y:5:2); - bu yerda V o’zgaruvchining qiymatiga 5 ta pozisiya ajratilgan, undan ikkitasi kasr qismi. Masalan: Y=1.76 bo’lganda ekranga 1.76 soni hosil bo’ladi.  Savollar.

  1. Algoritm nima va ul qanday ko’rinishda bo’ladi?

  2. Algoritm qanday xossalarga va turlarga ega ?

  3. O’zgaruvchi,tur va nom tushunchalarini aytib bering.

  4. Algoritmni tuzish uchun qanday bloklar ishlatiladi?

  5. Algoritmlarni yechish uchun qanday mashina tillari ishlatiladi ?

  6. Paskal tilining paydo bo’lishi va uning avzalliklari.

  7. Paskal tilida qanday standart funksiyalar va ishlatiladi arifmetik ifodalarni yozilish qoidalari?  MA’RUZA 5

  Tarmoqlanish va takrorlanish jarayonlarini tashkil qilish algoritmi.

  Mavzuni o’rgatish texnologiyasi.

  Talabalar soni : 25-50 ta.

  Vaqt - 2 soat

  O’quv mashg’ulotining ko’rinishi

  Informatsion mavzu – muhokamali vazifalarni hal qilish

  Ma’ruza rejasi

  1. Tarmoqlangan ko’rinish.

  2. Shart operatori

  3. Tanlash operatori

  4. O’tish operatori

  5.Takrorlanish operatorlarining ko’rinishi.

  6. Taxminiy shartli takrorlanish operatori .

  7. Keyingi shartli takrorlanish operatori.

  8. Parametrli takrorlanish operatori.

  O’quv mashg’ulotining maqsadi:

  1. Tarmoqlanish jarayon haqida tushuncha berish;

  2. Tarmoqlanish operatorlari va ularning turlarini o’ganish

  3. Takrorlanish operatorlari va ularning turlari bilan tanishish

  Kalit so’zlar

  Tarmoqlangan algoritm, shart operatori, tanlash operatori, o’tish operatori

  Sikl, parametrli sikl, taxminiy shartli takrorlanish operatori , keyingi shartli takrorlanish operatori, parametrli takrorlanish operatori

  Adabiyotlar ro’yhati

  1. T.X.Xoлматов, Н.И.Taйлаков Амалий математика, дастурлаш ва компьютернинг дастурий таъминоти:лаборатория ишлари.T-2000.

  2. E.Р.Алексеев, O.В.Чеснакова Turbo Pascal 7.0:самоучитель.M-2005.

  3. A.Фаyсман Профессиональное программирование на Turbo Pascal . Info&F-Infomix-Koinko-1992.

  4. В.Ф.Шангин, Л.M.Поддубная Программирование на языке “Pascal”.M-1991.

  O’qituvchining vazifasi:

  • Takrorlash operatori haqida ma’lumot berish.

  • Takrorlanish operatorinin 3 xil formasi haqida tushuntirish va misollar keltirib berish.

  O’qitish faoliyatining natijalari:

  Talaba majbur:

  1. Tarmoqlanish jarayon haqida tushuncha berishi;

  2.Tarmoqlanish operatorlarini sanab o’tishi;

  3. Tarmoqlanish operatorlarini ko’rsatib berish va misollarda tushuntirib berishi.

  4.Takrorlanish operatorini yozib berishi.

  5. Takrorlanish operatorining 3 xil formasini ishlata olishi.

  Misollar ko’rsatib berishi.

  O’qitishning usuli va texnikasi

  MA’RUZA, muhokamali usul

  O’qitish qurollari

  Lazerli proektor, ma’ruza matni

  O’qitish sharoiti

  TCO bilan ishlashga mo’ljallangan auditoriya


  Ma’ruzani texnologik kartasi

  Etaplar, vaqt

  Faoliyat tarkibi.

  O’qituvchi

  Talaba

  1 etap. Kirish (10 min.)

  1. Dars mavzusini, maqsadini, va rejasini ma’lum qiladilar.

  2.Talabalarni 4 guruhga bo’ladilar va ishlash qoidalarini tushuntiradilar, baholash kritiriyasi va ko’rsatkichlar bilan tanishtiradilar. Insert usulidan foydalanib, berilgan mavzu bo’yicha, mustaqil ma’ruza o’qish vazifasini eslatadilar. Talabalarga quyidagi savollarga javob berishni tavsiya etadilar: Tarmoqlangan algoritmni ishlatish jarayoni. Shart operatorining ko’rinishini yozing. Tanlash operatori nima? O’tish operatori qaysi hollarda ishlatiladi?

  3. Savol -javob o’tkazadilar.


  Eshitadilar
  Mavzuni kalitli tso’zlarni aytadilar

  Savollarni formulirovka qiladilar  2 etap. Asosiy qism

  (60 min.)  1.Ma’ruza rejasi bo’yicha suhbat o’tkazadilar. Ko’rgazmali qurollarni ishlatadilar.

  2. Guruhlarga vazifa beradilar.

  3. . Javoblarni eshittiradilar, korrektirovka qiladilar. O’zaro baholashni uyushtiradilar.


  Belgilashlar qiladilar, muhokama qiladilar, hal qiladilar, savollar beradilar.

  Guruhlarda vazifalar bajaradilar Presentasiyalar bilan chiqadilar  III etap

  Xulosa


  (10 min)

  1. Xulosa qiladilar. Guruhlarga o’zaro baholash natijasini e’lon qilishlarini so’raydilar. Natijalarni ko’rsatadilar. Qilingan ishlarning kelajakda kerakligini ko’rsatib beradilar.

  2. Mustaqil ishlash uchun vazifa beradilar:  Eshitadilar, o’zaro baholarini e’lon qiladilar

  Vazifani yozadilar
  TAYANCH KONSPEKT.
  Shunday masalalar borki, ularni turli yo’llar bilan yechish mumkin. Bunday masalalarni yechish uchun Paskal tilida shart operatorlari ishlatiladi. Ular ikki xil ko’rinishda bo’ladilar: to’liq va qisqa. Shart operatorining to’liq xili quyidagi ko’rinishda bo’ladi:

  IF_mantiqiy ifoda _ THEN_ 1-operator _ ELSE_ 2-operator;

  (mantiqiy ifoda bajarilsa, 1-operator bajariladi, aks holda 2- operator bajariladi.

  Bu yerda IF-agar, THEN – unda, ELSE – aks holda.

  IF,THEN,ELSE- maxsus so’zlar.

  Shart operatorining qisqa ko’pinishi quyidagicha:  IF_ mantiqiy ifoda _ THEN_ 1-operator;

  Bu yerda mantiqiy ifoda bajarilsa, 1-operator bajariladi, aks holda shart operatoridan keyingi operator bajariladi.


  Tanlash operatori.
  Tanlash operatorlari biror bir ifodaninig qiymatiga bog’liq ravishda bir necha ketma-ket operatorlardan bittasini bajarish kerak bo’lganda ishlatiladi. Tanlash operatori quyidagi ko’rinishda yoziladi:

  CASE_ ifoda_OF

  1-o’zgarmas: 1-operator;

  2-o’zgarmas: 2-operator;

  ……………….


  N-o’zgarmas: N-operator;

  END.

  Bu yerda CASE (holatda), OF (undan), END (tamom)- xizmatchi so’zlar.

  Tanlash quyidagicha bajariladi: agar ifodaning qiymati o’zgarmaslarning biriga teng bo’lsa, unda shu o’zgarmasga tegishli operator bajariladi va dasturda tanlash operatoridan keyingi operator bajariladi. Agar ifodaning qiymati o’zgarmaslarning birortasiga ham teng bo’lmasa , unda tanlash operatoridan keyingi operator bajariladi. Ifoda haqiqiy bo’lishi mumkin emas. O’zgarmasning turi ifodaning turi bilan mos kelishi kerak.


  O’tish operatori.
  Pasksl tilida dasturning bajarilishi aniq tartibda bo’ladi. Hamma operatorlar qanday joylashgan bo’lsa, shunday ketma-ketlikda bajariladi. Ammo amaliyotda bu ketma-ketlikni o’zgartirishga to’g’ri keladi. Masalan, avval dasturning boshqa qismini bajarib, keyin oldingi qismiga o’tishga to’g’ri keladi. Bu vazivani bajarish uchun o’tish operatori ishlatiladi. Uning umumiy ko’rinishi:

  GOTO_ metka

  Metra 1-9999 oraliqdagi ishorasiz ixtiyoriy butun son. Bu son belgilangan operator oldida ikki nuqta bilan yoziladi.

  Ishlatiladigan metkalar LABEL bo’limida ifodalangan bo’lishi kerak.

  LABEL_ metka yoki LABEL_metka1,metka2,……;

  Masalalarni yechishda hisoblash jarayoni takrorlanishi kerak bo’ladi. Bu shuni anglatadiki, ma’lum bo’lim bir necha marta turli qiymatlar uchun takrorlanadi. Dasturda takrorlanish operatorini ishlatish dastur uzunligini kichiklashtiradi, uni tuzish va ishlatish vaqtini kamaytiradi.

  Paskal tilida takrorlanish operatorining uch xili bor:  1. Taxminiy shartli takrorlanish operatori ;

  2. Keyingi shartli takrorlanish operatori;

  3. Parametrli takrorlanish operatori.

  Hamma takrorlanish operatorlari quyidagi xususiyatlarga ega. Takrorlanish faqat bir marta yoziladi. Takrorlanish operatoridagi o’zgaruvchilar oldindan ifodalangan bo’lishi kerak. Uning oxirini albatta belgilash kerak. Agar oxiri belgilanmasa, dastur takrorlanaveradi.

  Agar oldindan takrorlanish soni ma’lum bo’lmasa, taxminiy shartli takrorlanish operatori ishlatiladi.

  Taxminiy shartli takrorlanish operatori ;
  Bunday takrorlanish operatorining umumiy ko’rinishi:
  WHILE_mantiqiy ifoda_DO

  BEGIN

  Dasturning takrorlanish operator qismi  END.
  Bu yerda WHILE (gacha) , DO – (bajarilsin) – xizmatchi so’zlar.

  Bunday operatorlar quyidagicha bajariladi : mantiqiy amal qiymati tekshiriladi. Shart haqiqiy bo’lsa, takrorlanish operator bo’limi ishlaydi. Shart bajarilmay qolsa, takrorlanish tugatiladi.

  Dasturning bir bo’lagi:

  A : = 1;


  N: = 1;

  WHILE 2* A < = 3* N 1 DO

  BEGIN

  A: = A 2;

  N: =N 1;

  END.
  Keyingi shartli takrorlanish operatori;
  Bu operator ham oldindan takrorlanish soni ma’lum bo’lmasa ishlatiladi.

  Takrorlanish operatorining bu turi quyidagi ko’rinishga ega:


  REPEAT

  Dasturning takrorlanish operator qismi  UNTIL_mantiqiy ifoda
  Bu yerda REPEAT (takrorlash) va UNTIL – (toki) – xismatchi so’z.

  Bu operatorlar quyidagi tartibda bajariladi: dasturning takrorlanish qismi toki mantiqiy ifoda haqiqiy bo’lmagan hollarda ishlaydi. Hisoblash mantiqiy ifodaning qiymati haqiqiy bo’lguncha davom etadi. Demak, avval dasturning takrorlanish qismi bajariladi, shundan keyin shart bajariladi. Keltirilgan takrorlanish operatorlarining farqi shundadir.

  Х=8,6,4,2 qiymatlar uchun U= Х funksiyaning qiymatlari hisoblansin.

  Dasturning bo’limi:

  X: = 8;

  REPEAT

  Y: = X*X;  WRITELN (X:3, Y:5);

  X: = X – 2  UNTIL X < Ø


  1. Parametrli takrorlanish operatori.

  Agar dasturning takrorlanish qismi necha marta takrorlanish ma’lum bo’lsa, bunday operatorlar ishlatiladi.

  Bunday takrorlanish operatorining umumiy ko’rinishi:

  FOR _ i :=m1_TO_m2_DO

  BEGIN

  Dasturning takrorlanish operator qismi  END.

  Bu yerda FOR (uchun), ТО (gacha), DO(bajarilsin) – bu xizmatchi so’z.  1. Takrorlanish kattaligi.

  m1, m2 – takrorlanish kattaligining boshlang’ish va oxirgi qiymati.

  Bu operator quyidagi tartibda bajariladi: dasturning takrorlanish qismi i takrorlanish kattaligining boshlang’ich qiymati m1 dan oxirgi qiymati m2 gacha davom etadi. Misol: ТО so’zini DOWNTO so’ziga almashtirib, o’zgaruvchi “indeks” ni kamaytirishimiz mumkin.

  Dasturning bo’limi:

  FOR I :=5 DOWNTO 1 DO

  BEGIN

  A:=2*I;


  B:=2*T 1;

  WRITELN (A:3, B:3);

  END.
  Savollar
  1. Tarmoqlangan algoritmni ishlatish jarayoni.

  2. Shart operatorining ko’rinishini yozing.

  3. Tanlash operatori nima?

  4. O’tish operatori qaysi hollarda ishlatiladi?

  5. Sikl nima ?

  6. Takrorlanish jarayonini tashkil qilish.

  7. Taxminiy shartli yaratish uchun qanday operator ishlatiladi.

  8. Keyingi shartli takrorlanish qanday amalga oshiriladi ?

  9. Parametrli takrorlanish operatori qanday hollarda ishlatiladi?

  10. Takrorlanish jarayonini sxemasini tuzing.
  MA’RUZA 6

  To’plam ustida bajariladigan amallar. Paskal tilining grafik imkoniyatlari.

  Mavzuni o’rgatish texnologiyasi.

  Talabalar soni :

  25-50 ta.  Vaqt - 2 soat

  O’quv mashg’ulotining ko’rinishi

  Informatsion mavzu – muhokamali vazifalarni hal qilish

  Ma’ruza rejasi

  1. To’plam (to’plam) tushunchasi

  2. To’plamni ifodalashni ikki xil usuli.

  . Grafik rejimdagi ekran haqida tushuncha.

  5. GRAPH moduli  O’quv mashg’ulotining maqsadi:

  To’plam (to’plam) tushunchasi berish va to’plamni ifodalashni ikki xil usulini ko’rsatib berish.

  Grafik rejimdagi ekran va GRAPH moduli haqida tushunchaga ega bo’lish.  Kalit so’zlar

  To’plam, TYPE, ARRAY, VAr, OF

  graf, palitra, chiziq, shakl, nuqta,prosedura, funksiya  Adabiyotlar ro’yhati

  1. T.X.Xoлматов, Н.И.Taйлаков Амалий математика, дастурлаш ва компьютернинг дастурий таъминоти:лаборатория ишлари.T-2000.

  2. E.Р.Алексеев, O.В.Чеснакова Turbo Pascal 7.0:самоучитель.M-2005.

  3. A.Фаyсман Профессиональное программирование на Turbo Pascal . Info&F-Infomix-Koinko-1992.

  4. В.Ф.Шангин, Л.M.Поддубная Программирование на языке “Pascal”.M-1991.  O’qituvchining vazifasi:

  1. To’plam (to’plam) tushunchasi berish

  2. To’plamni ifodalashni ikki xil usulini ko’rsatib berish,

  Grafik rejimdagi ekran va GRAPH moduli tushunchalarini berishi


  O’qitish faoliyatining natijalari:

  Talaba majbur:

  • To’plam tushunchasi va uni ifodalash usulini ko’rsatib berishi.

  • To’plamga misollar keltirib berishi va uni kompyuterda ishlash yo’llarini ko’rsatib berishi.

  • Grafik rejimdagi ekran va GRAPH moduli haqida tushunchaga ega bo’lishi

  O’qitishning usuli va texnikasi

  MA’RUZA-konferensiya, diskussiya, presentasiya texnikasi

  O’qitish qurollari

  Proektor, markerlar, skotch, A32 formatli qog’oz.

  O’qitish sharoiti

  TCO ishlatishga mo’ljallangan auditoriya  Ma’ruzani texnologik kartasi


  Etaplar, vaqt

  Faoliyat tarkibi.

  O’qituvchi

  Talaba

  1 etap. Kirish (10 min.)

  1.Mavzu, maqsadni, o’quv mashg’ulotning mo’ljallangan natijani va uni o’tkazish rejasini e’lon qiladi . konspektni va darsni mustahkamlash uchun vazifa tarqatadilar.

  2. Insert mavzusini mustaqil o’qib kelishlari kerakligini eslatadilar.

  3. Dars ochiq ko’rinishda o’tilishini e’lon qiladilar


  Eshitadilar

  Yozadilar,

  Javob beradilar


  2 etap. Asosiy qism

  (60 min.)  1.Talabalarga alohida vazifalar beradilar

  2. Savol-javob o’tkazadilar

  3.Konspektdan foydalanib, ma’ruza o’qiydilar.

  4. Mavzuni mustahkamlash uchun test o’tkaziladi va amaliy masalalar yechiladi.  Muhokama qiladilar, savollarga javob beradilar

  O’z fikrlarini aytadilar  III etap

  Xulosa


  (10 min)

  1. Xulosa qiladilar, natijalarni umumlashtiradilar, qatnashganlarni baholaydilar, aktiv talabalarni mukofatlaydilar.

  2. Uyga, mustaqil ishlash uchun vazifa beradilar: Ikki varaq qog’ozga to’plamga oid masalalarni yozib kelish


  Eshitadila yozadilar

  Download 0.88 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 0.88 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Paskal tilining elementlari

  Download 0.88 Mb.