Teacher’s Story Uzbek transcript
Download 14.95 Kb.
Sana01.01.2020
Hajmi14.95 Kb.
CultureTalk Uzbekistan Video Transcripts: http:langmedia.fivecolleges.edu Teacher’s Story Uzbek transcript: R: Men Norova Rahima, Buxoro Texnologiya institutining ingliz tili o’qituvchisiman.
Ingliz tili (ingl. English) - hind-yevropa oilasining german guruhiga kiruvchi til. Ingliz xalqining tili. Avstraliya, AQSH, Birlashgan Qirollik, Hindiston, Irlandiya, JAR, Kanada, Liberiya, Malta va Yangi Zelandiyaning rasmiy tili.
Men 1979 yil Buxoroda tu’g’ilganman, asli Buxorolikman. Aa, men o’z shaxrimni yoqtiraman. Chet tiliga qiziqqanligim uchun Buxoro Davlat Univeristetiga o’qishga kirganman. Ingliz tili bilan birga frantsuz tili, nemis tili ham bizga o’qitilgan. Bundan tashqari bizda Buxoroda ko’pchilik aholi rus tilini ham xuddi o’zbek tili kabi juda ravon gapira oladi. Universitetda o’qishni tugatgandan keyin birinchi akademik litseyda o’qituvchi bo’lib ishga kirdim, undan so’ng esa, magistraturani tugatgandan keyin Buxoro Davlat universitetiga va hozirgi kunda texnologiya institutiga dars berib kelyapman. Men o’zi maktab davridanoq chet tiliga qiziqishim kuchli edi, shuning uchun, aslida men o’zim Buxoroning chekka nimasida, qishlog’ida nima q…o’sha yerda maktabga borganman, keyin Buxoroga, shaharni o’ziga kelganman-da. U yerda bizda chet tili uncha yaxshi emas edi, lekin mam o’zimda qiziqish bor edi-da, ingliz tili, shuning uchun maktabdan keyin shu ingliz tilini o’rganishga qaror qildim va shu yerda litseyda o’rgandim. Ingliz tili nima uchundir menga boshqa tillarga nisbatan osonroq tuyulardi, xuddi, man o’zim tushunmasam ham, lekin o’shani, nima deydi, tez anglab olar edim-da. Menga boshqa frantsuz, nemis tilidan ko’ra osonroq tuyular edi, lekin aslida hamma xorijiy til ham qiyin, keyinchalik buni tushundim. Lekin o’shanda bilmayman, qandaydir osonroq bo’lgan-da. Keyinchalik meditsinaga qiziqish manga paydo bo’lgan o’qishga kirganimdan so’ng, lekin hali ham chet tilini o’rganganimdan afsuslanmayman. Chunki ingliz tili orqali boshqa nimalarni ham…keyinchalik kech emas-da, keyin ham o’rgansa bo’ladi. Lekin birinchi navbatda tilni o’rganganim uchun afsuslanmayman. Doim ham o’qituvchilik manga yoqqan, chunki bolalar bilan ishlash, talabalar bilan ishlash yaxshi. Keyinchalik, yaqin orada yana shunaqa…nima, fikr tug’ildi, biror bir tashkilotgami yoki ishlab chiqarish korxonasi bo’l…ishlash nimasi paydo bo’ldi-da, bir-ikki taklif ham bo’ldi, lekin qandaydir o’zimni, nima deydi, unga hali tayyor deb hisoblamayman.
Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.
Manimcha ishlab ketib bilsam kerak, lekin hali ulguraman unga ham. Q: Tushunarli. R: Birinchi akademik litseyda ishlaganimda u yerda o’rta maktabni tugatib, to’qizinchi sinfdan to o’n birinchi sinfga o’qiydigan talabalarga dars berar edim. Ular maktab yoshida.. Q: Ular necha yosh… R: O’rta maktab…yoshida Q: Necha yoshlarda bo’ladi taxminan, endi akademik letseylarda R: 15-18, 15-18 yoshidagi talabalar, ular bilan ishlash qiziqarli, lekin men har doim yangi, doim bir joyda ishlashni yoqtirmayman. Har doim vaqti-vaqti bilan yangi soha bo’lsa, yoki yangi biror nima jamoada ishlashni yaxshi ko’raman. Shuning uchun akadem litseyda ham to’rt yil davomida ishladim, undan so’ng esa univeristetda ishlashga o’tdim. Universitetda ishlash davomida esa, ular katta yoshdagi talabalar, yigirmadan keyin, maktabni tugatib kelgan talabalar. Manimcha maktab yoshidagi, ana shu litsey, kollej talabalari bilan ishlash qiziqroq, chunki ular, nima deydi, endi hayotga…jamiyatga qadam qo’yayatgan bo’ladi va juda ham g’ayratli bo’ladi.
Kollej (ing . college) - 1) Buyuk Britaniya, AQSH va ayrim boshqa mamlakatlarda oliy, oʻrta, yuqori oʻrta oʻquv yurti (ayrim hollarda universitet tarkibida). Dastlab 13-asr boshlarida Buyuk Brita-niyada vujudga kelgan; 2) Fransiya, Shveysariya, Belgiya, shuningdek, Afrika va Osiyoning ilgari fransuz mustamlaka imperiyasi tarkibiga kirgan bir qancha mamlakatlaridagi oʻrta va toʻliqsiz oʻrta oʻquv yurti. Fransiyada dastlabki K. oʻrta asrda universitetlarda paydo boʻldi; 3) Oʻzbekistonda oʻrta maxsus, kasb-hunar oʻquv yurti. OʻzRning 1997 yil avg .da qabul qilingan "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va "Taʼlim toʻgʻrisida"gi qonuni hamda OʻzR Vazirlar Mahkamasining 1998 yil fevral dagi qaroriga muvofiq, kasb-hunar kolleji sifatida tashkil etilgan.
Q: faol R: faol…shuning uchun ular bilan ishlash qiziqarli bo’lgan. Q: Tushunarli. English translation: R: I am Norova Rakhima, an English teacher at Bukhoro Technological Institute. I was born in 1979 in Bukhoro, I am originally from Bukhoro. Aa, I like my city. As I was interested in foreign languages, I went to Bukhoro State University. Together with English we were taught French and German as well. Besides in Bukhoro most of the people speak can Russian as fluently as Uzbek. After graduating from the university I started to work as a teacher at an academic lyceum, then, after completing my master’s degree [ I taught] at Bukhoro State University and currently I am teaching at Technological Institute. My interest in foreign languages was very strong from school, that’s why, in fact, I went to school in a village of in the edge of Bukhoro. I went to school there, then I came to Bukhoro, to the city. Foreign language [teaching] was not that good there, but I had this interest, the English language, that’s why after school I decided to learn English and learned it at the lyceum here. Somehow English used to seem easier than other languages to me, as if, even though I did not understand, but, how to say, I would get it fast. It seemed easier than French, German to me, but in fact all the foreign languages are hard. I realized it later. But at that time, I do not know, it was kind of easier. Then I got interested in medicine after I got into university, but I still do not regret that I studied foreign languages. I have always liked teaching, because working with children, working with students, it is good. Then, recently also…that, I had an idea of working at some organization or production company…there were even a couple of offers, but somehow I felt, how to say, I do not think I am ready for this yet. I think I can manage to work, but I will have time for that too. K: I see. R: When I started working at the academic lyceum, there I used to teach the students grades from 9th to 11th, who just finished [middle] school. They were school age… K: How old were they R: Middle school…age K: How old are they on the average, when they are at the academic lyceums R: 15-18…students of 15-18, it is interesting to work with them, but I always [like] new, do not like to work always at the same place. I always like to work from time to time, either in new field, or with new group. That’s why I worked at the academic lyceum for four years then went to university to work. While working at the university, the students are older, over twenty, students who finished school. I think it is more interesting to work with school, this lyceum, college1 students, because they are, how to say, only [ are beginning] life…only stepping into the society and are very energetic . K: Active. R: Active…that’s why it was more interesting to work with them. K: I see. About CultureTalk: CultureTalk is produced by the Five College Center for the Study of World Languages and housed on the LangMedia Website. The project provides students of language and culture with samples of people talking about their lives in the languages they use everyday. The participants in CultureTalk interviews and discussions are of many different ages and walks of life. They are free to express themselves as they wish. The ideas and opinions presented here are those of the participants. Inclusion in CultureTalk does not represent endorsement of these ideas or opinions by the Five College Center for the Study of World Languages, Five Colleges, Incorporated, or any of its member institutions: Amherst College, Hampshire College, Mount Holyoke College, Smith College and the University of Massachusetts at Amherst. © 2003-2008 Five College Center for the Study of World Languages and Five Colleges, Incorporated 1 Colleges in Uzbekistan are not equal to Colleges in the US. They are like vocational schools.

Download 14.95 Kb.
Download 14.95 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTeacher’s Story Uzbek transcript

Download 14.95 Kb.