Texnologiya və onun tədrisi metodikası” fənnindən imtahan sualları VI kurs
Download 22.3 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi22.3 Kb.

Texnologiya və onun tədrisi metodikası” fənnindən imtahan sualları

VI kurs


 1. “Texnologiya və onun tədrisi metodikası” fənninin məqsədi və vəzifələri.

 2. Texnologiya anlayışı, fənnin məzmunu.

 3. Materiallar, emal texnologiyaları.

 4. Emal vasitələri.

 5. Kağız və kartonun yaranma tarixi.

 6. Kağız və kartonun alınması.

 7. Kağız və kartonun xassələri.

 8. Kağız və kartonun növləri.

 9. Qrafik savad elementləri.

 10. Kağız üzərində ölçmə, nişanlama, əsmə və qatlama əməliyyatlarının aparılması.

 11. Kubun hazırlanması ardıcıllığı.

 12. Dairəvi qutunun hazırlanması ardıcıllığı.

 13. Kağızdan baş geyimləri, ornamentlər.

 14. Müxtəlif materiallarla işlərin təşkili.

 15. Təbiət materialları ilə işlərin təşkili.

 16. Gil, plastin, papye-maşe ilə işlərin təşkili.

 17. Oduncaq və fanerlə işlərin təşkili.

 18. Oduncaq və metal təbəqənin emalı.

 19. Plastmas, aralon, enoplast və s. digər materiallarla işlərin təşkili.

 20. Mozaika işləri.

 21. Oduncaq, onun xassələri, tədarükü və emalı.

 22. Lobziklə mişarlama.

 23. Aplikasıyaların tarixi.

 24. Lifli materiallarla aplikasiyalar.

 25. Aplikasiyanın yerinə yetirilməsi ardıcıllığı.

 26. Parçadan aplikasiyalar.

 27. Tikmə materiallari, alınması, növləri və xassələri.

 28. Toxuculuq məlumatları.

 29. Parça istehsalı, əyrilmə, toxuculuq.

 30. Əl işlərinin yerinə yetirilmə texnologiyası.

 31. Əl tikişləri, növləri və onların işlənilməsi (kökləmə, köçürmə, zəncir və s. tikişlər).

 32. İlgəh, xaçvari, su tikişlərinin ilənilmə qaydaları.

 33. Naxış tikmədə ornament.

 34. Naxış tikmədə rənglər.

 35. Naxışların böyüdülməsi və ya kiçildilməsi.

 36. Parçaların, sapların seçilməsi.

 37. Naxışın parçaya traferit üsulu ilə köçürülməsi.

 38. Naxışın parçaya köçürmə kağızı (kalka) ilə köçürülməsi.

 39. Naxışın parçaya sancaqla köçürülməsi üsulu.

 40. Naxışın parçaya tikişlərlə və surətçıxarma kağızı ilə köçürülməsi.

 41. Tikmə ilə bəzədilmiş məmulatların emalı texnologiyaları.

 42. Sadə çantanın hazırlanma ardıcıllığı.

 43. Kitab üzlüyünün hazırlanma ardıcıllığı .

 44. Əlcək-tutacağın hazırlanma ardıcıllığı.

 45. Çaydanı isti saxlayıcının hazırlanma ardıcıllığı.

 46. Parçadan quramalar.

 47. Müxtəlif məmulatların qurama ilə bəzədilməsi ardıcıllığı.

 48. Qurama ilə balınc üzünün hazırlanma ardıcıllığı.

 49. Məişət kulinariya və özünə xidmət işləri.

 50. Xidmət əməyinin növləri və vəzifələri.

 51. Kulinariya, toxuculuq və tikiş işləri, elektrotexnika işləri.

 52. Qida məhsulları ilə iş.

 53. Ərzağın kulinar emalı. Qidanın hazırlanmasında sanitar gigiyenik tələblər.

 54. Buterbrodların hazırlanması.

 55. Qaynar içkilərin hazırlanması və süfrəyə verilməsi.

 56. Yumurtadan yeməklərin hazırlanması və süfrəyə verilməsi.

 57. Səhər, nahar, şam və bayram süfrələrinin atributları və tərtibatları.

 58. Məişətdə elektrik cihazlarından istifadə qaydaları.

 59. Elektrotexniki işlərin yerinə yetirilməsində iş yerinin təchizi və təşkili.

 60. Modelləşdirmə konstruksiyaetmənin şagirdlərin inkişafında əhəmiyyəti.

 61. Kağız və karton ilə modelləşdirmə.

 62. Tikinti materialları ilə modelləşdirmə.

 63. Təyyarə modelinin hazırlanması.

 64. Quraşdırıcı konstruktor hissələrindən modelləşdirmə.

 65. Sadə elektromaqnit modelləşdirmələri.

 66. Məişətdə elektrik cihazlarından istifadə qaydaları.

 67. Kənd təsərrüfatı əməyi, onun məzmunu və mahiyyəti.

 68. Bitkilərin becərilməsi və onlara qulluq.

 69. Kənd təsərrüfatı işlərinin öyrədilməsi zamanı praktik bacarıqların formalaşdırılması.

 70. Otaq bitkilərinin qələm şəklində basdırılması.

 71. Kənd təsərrüfatı üzrə dərslərin böyük təlim tərbiyəvi əhəmiyyəti.

 72. Kənd təsərrüfatı əməyinə maraqların aşılanması.

 73. Kənd təsərrüfatı əməyi məşğələlərin təşkili.

 74. Dənli bitkilərə qulluq.

 75. Sənaye istehsal prosesi, alət və materiallar.

 76. İstehsalatda mövcud peşələr və professioqramma.

 77. Texnologiya üzrə fənn kurikulumunun xarakterik cəhətləri.

 78. Texnologiya fənninin tədrisinin əhəmiyyəti.

 79. Texnologiya təliminin təşkilinə verilən əsas tələblər.

 80. Pedaqoji prosesin qurulması prinsipləri.

 81. Azərbaycanın ümumi təhsil sistemində məzmun islahatları.

 82. İntekrativ kurikulumun mahiyyəti.

 83. Texnologiya təlimində nəticəyönümlü planlaşdırma.

 84. Tenologiya təlimində fəndaxili və fənlərarası inteqrasiya.

 85. Texnologiya təlimində qeyri-standart dərslərin intekrativ şəraitdə aparılma formaları.

 86. Texnologiya təlimində istifadə olunan dərs formaları.

 87. “Texnologiya” fənni üzrə dərsin mərhələləri.

 88. Texnologiya fənninin məzmun xətləri.

 89. Texnologiya fənnindən ibtidai təhsil pilləsi (I-IV siniflər) üzrə ümumi təlim nəticələri.

 90. İbtidai təhsil qrupları üzrə ümumi təlim nəticələri.

 91. Emal texnologiyaları.

 92. Texnika elementləri.

 93. Məişət mədəniyyəti.

 94. Qrafika.

 95. Müəllimin texnologiya fənnindən təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 96. Fəal dərsin işlənib hazırlanması planı.

 97. Texnologiya dərslərində fəal təlim metodlarının tətbiqi.

 98. Parça ilə işlərin təşkili üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 99. Kağız və kartonla işlərin təşkili üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 100. Müxtəlif materiallardan quraşdırma işləri üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 101. Məişət mədəniyyəti bölməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 102. Kənd təsərüfatı işləri üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 103. Texnologiya və texnoloji vasitələr bölməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 104. Yapma işləri üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 105. Naxışkəsmə üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 106. Aplikasiyalar bölməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 107. Modelləşdirmə üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 108. Bədii obrazların modelləşdirilməsi üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 109. Yemək masası arxasında davranış qaydaları üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması.

 110. Mozaikalar üzrə müəllimin təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması

 111. Texnologiyanın tədrisində fəal təlim mexanizmlərindən istifadə.

 112. Texnologiya dərslərində meyarlara görə qiymətləndirmənin aparılması mexanizmi.Ədəbiyyat:

1.Texnologiya üzrə fənn kurikulumu, 2007.

2. X.N.Orucov, Y.T.Rzayeva “Texnologiya”, 2006

3.Şahrza Ağayev “İbtidai siniflərdə şagirdlərlə əməli işlərin təşkili texnologiyaları”, 2011

4. Gülnaz Ağayeva “Parça ilə işlərin texnologiyası”, 2012

5. “Texnologiya” dərsləri I-IV siniflər6. Kurikulum jurnalı.
Download 22.3 Kb.
Download 22.3 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTexnologiya və onun tədrisi metodikası” fənnindən imtahan sualları VI kurs

Download 22.3 Kb.