• Natriy
 • Metallarning
 • Tibbiy(bioanorganik) kimyo fanidan oraliq nazorat savollari
  Download 13.48 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi13.48 Kb.

  Tibbiy(bioanorganik) kimyo fanidan oraliq nazorat savollari

  1. Eritmalar.
   Kimyo, ximiya - moddalarning tuzilishi va oʻzgarishini oʻrganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xrsil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida roʻyobga chiqdi.
   Eritmalarning organism faoliyatidagi ahamiyati. Gazlarni suyuqliklardagi eruvchanligi va bu jarayonni bosim, moddalar tabiati, harorat va begona moddalar mavjudligiga bog`liqligi.
   Harorat (Temperatura) (lot. temperatura - kerakli aralashma, o'rtacha holat) - moddaning holatini issiq-sovuqligini tavsiflaydigan fizik kattalik.


  2. Gazlarni qondagi eruvchanligi. Kesson kasalligi.

  3. Eritmalarning kolligativ hossalari. Raulning 1-chi qonuni.

  4. Osmos va osmotic bosim. Vant-Goff qonuni. Izotonik, gipertonik va gipotonik eritmalar. Plazmoliz va gemoliz.

  5. Raulning 2-chi qonuni.Krioskopiya

  6. Raulning 2-chi qonuni.Ebulioskopiya.

  7. Elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasi. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar.

  8. Dissotsiatsiya darajasi va konstantasi. Ostvaldning suyultirish nazariyasi. Elektrolitlarning odam organizmi faoliyatidagi ahamiyati.

  9. Brensted-Lourining protolitik nazariyasi. Elektrolitlar eritmalarida kislota-asosli muvozanat. Vodorod ko`rsatkichi.

  10. Biologik eritmalar haqidagi tushunchalar. Eritmalar konsentratsiyasini ifodalash usullari.

  11. Titrimetriya. Indikatorlar nazariyasi.

  12. Titrimetriya.Ekvivalentlar qonuni.

  13. Titrimetrik tahlil. Neytrallash usuli. Alkalimetriya. Hisoblash formulalari

  14. Titrimetrik tahlil. Neytrallash usuli. Atsidimetriya. Hisoblash formulalari

  15. Titrimetrik tahlil. Oksidimetriya usullari. Uning nazariy asoslari.

  16. Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari. Ularning turlari

  17. Oksidlovchi va qaytaruvchining ekvivalenti.Misollar

  18. Bufer eritmalar. Ularning turlari.

  19. Bufer ta`siri mexanizmi.

  20. Bufer sig`imi.

  21. Genderson-Gasselbax tenglamasi.

  22. Bufer sistemalarning biologik ahamiyati.

  23. Kimyoviy termodinamikaning asosiy tushunchalari. Bioenergetika.

  24. Reaksiyalarning issiqlik effekti. Neytrallanish va erish reaksiyalarining issiqligi.

  25. Termodinamikaning birinchi qonuni. Izohor va isobar jarauonlar

  26. Ichki energiya. Entalpiya.

  27. Gess qonuni.

  28. Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Entropiya.

  29. Gibbs energiyasi. Muvozanatning termodinamik omillari. Termodinamika qonunlarining organism faoliyatini o`rganishdagi ahamiyati.

  30. Biogen elementlar. Ularni atrofi muhitda tarqalganligi. Endemik va kasb kasalliklari. Atrofi muhitni muhofazalash.

  31. Biogen elementlar. s-elementlar. Natriy va kaliy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  32. Biogen elementlar. s-elementlar. Kalsiy va magniy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  33. Biogen elementlar. s-elementlar. Stronsiy va bariy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  34. Biogen elementlar. p-elementlar. Alyuminiy, qo`rg`oshin va qalay ionlarining sifat reaksiyalari.
   Natriy (arab, natrun, yun. nitron - tabiiy soda; lot. natrium), Na - Mendeleyev davriy sistemasining 1 guruhiga mansub kimyoviy element. Ishkr-riy metall. Tartib rakami 11, atom massasi 22,9898. Bitta tabiiy izotopi 23Na bor.
   Magniy (Magnesium), Mg - Mendeleyev davriy sistemasining II guruhiga mansub kimyoviy element; ishkoriy - yer metallarga kiradi. Tartib rakami 12, atom massasi 24,305. Tabiiy Magniy 3 ta barqaror izotopdan iborat.
   Alyuminiy (Aluminium), A1 -Mendeleyev davriy sistemasining III guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 13, atom massasi 26,9815; Aluminiy lot. alumen (achchiqgosh) so‘zidan kelib chiqqan. Tabi-atda bitta barqaror izotop holida (AG‘ 100%) uchraydi, bir necha sun’iy radio-aktiv izotoplari bor, ular orasida eng ahamiyatlisi A12’ (yarim yemirilish dav-ri 7,4-105 y.).
   Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  35. Biogen elementlar. p-elementlar. p-Elementlar anionlarining sifat reaksiyalari. Fosfor, azot, uglerod va kislorodning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  36. Biogen elementlar. p-elementlar. Galogenlar anionlarining sifat reaksiyalari. Galogenlarning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

  37. Biogen elementlar. d-Elementlar. Kumush, mis va rux ionlarining sifat reaksiyalari.
   Fosfor (yun. phosphoros - yoruglik tashuvchi, phos - yoruglik va phoro - tashiyman, lot. Phosphorus), P - Mendeleyev davriy sistemasining V guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 15, atom massasi 30,97376.
   Kumush (lot. Argentum - oq kukun), Ag - Mendeleyev davriy sistemasining I guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 47, atom massasi 107,87. Kumush 2 tabiiy barqaror izotop - IO7Ag (51,35%) va IO9Ag (48,65%) dan iborat.
   Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati va fermentlar faoliyatidagi o`rni.

  38. Biogen elementlar. d-Elementlar. Temir ionlarining sifat reaksiyalari. Temir, kobalt va nikellarning organizm faoliyatidagi ahamiyati va fermentlar faoliyatidagi o`rni.
   Kobalt (Cobaltum), Co - Mendeleyev davriy sistemasining VIII guruhiga mansub kimyoviy element. Tartib raqami 27, atom massasi 58,9332. Kobalt metalini ilk bor 1735 yilda shved kimyogari Yu. Brand rudalardan ajratib olgan.


  39. Kompleks birikmalar. Vernerning koordinatsion nazariyasi.

  40. Kompleks birikmalarning tuzilishi, turlanishi, nomlanishi.

  41. Kompleks hosil bo`lish reaksiyalari. Kompleks moddalarning eritmalaridagi muvozanat. Ularning turg`unligini baholash.

  42. Ichki kompleks birikmalar. Xelatoterapiya. Kompleksonlar. Ularning tirik organizmni o`rganishdagi ahamiyati.

  43. Kompleksonometriyaning nazariy asoslari.

  44. Elektrokimyo asoslari. Elektrokimyoviy jarayonlar. Elektrolitlar. Elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasi. Elektrolitlarning inson organizmi faoliyatidagi axamiyati.

  45. Elektrokimyo asoslari. Elektrokimyoviy jarayonlar. O`tkazgichlar va ularning turlari. Elektrolitlar. Elektrolit eritmalarining elektr otkazish qobiliyati. Qarshilik va elektr otkazuvchanlik.

  46. Elektrolitlarning solishtirma elektr otkazuvchanligi.

  47. Elektrolitlarning molyar elektr otkazuvchanligi.

  48. Elektrolitlarning cheksiz suyultirganlikdagi molyar elektr otkazuvchanligi. Kolraush qonuni. Ionlar xarakatining absolut tezligi.

  49. Elektrolitlar kuchi. Dissotsiatsiya darajasi va dissotsiatsiya konstantasi. Ularni konduktometrik usul bilan aniqlash.

  50. Konduktometrik titrlashning nazariy asoslari.

  51. Konduktometrik titrlash egri chiziqlari.

  52. Potentsiallar turlari. Elektrokimyoviy potentsial. Uning hosil bolishi.

  53. Daniel-Yakobi galvanic elementi. Nernst tenglamasi.

  54. Standart elektrokimyoviy potentsial. Elektr yurituvchi kuch. Metallarning standart elektrod potentsiallarini aniqlash.
   Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.


  55. Vodorod elektrodining tuzilishi va potetsiali.

  56. Oksidlanish-qaytarilish potentsiali. Uning hosil bo`lishi.

  57. Redox potentsiallarini o`lchash uchun tuziladigan galvanic elementlar sxemasi.

  58. Redoks potensiallarni kimyoviy jarayon yonalishini aniqlash uchun qo`llanishi. Redoks potensiallarnining organismdagi ahamiyati.

  59. Redoks potensiallarni aniqlash uchun Nernst tenglamasining ko`rinishi (Peters tenglamasi). Standart redoks potensial.

  60. Redoks potensiallarni o`lchash usullari.

  61. Elektrodlar. Ularning turlari.

  62. Shisha elektrodining tuzilishi va unung ishlatilishi.

  63. Potensiometrik usul bilan рН ni aniqlash. Shuning uchun tuzilgan galvanic element shemasi.

  64. Murakkab redoks sistemalar. Ularni o`lchash uchun qo`llanadigan elektrodlar. Hingidron elektrodining tuzilishi.

  65. Fe2 va Fe3 oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

  66. Sn2 va Sn4 oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

  67. Hinon - Gidrohinon oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

  68. Mn2 va MnO4- oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

  69. Cr 3 va Cr2О72- oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

  70. Potensiometrik titrlashning nazariy asoslari. Potensiometrik titrlash egri chiziqlari.

  71. Sirt hodisalari. Sirt energiyasi.

  72. Sirt taranglik koeffitsienti va uni sirt yuzasi bilan bog`liqligi. Sirt faol va sirt nofaol modalar.

  73. Sorbsiya hodisalari. Adsorbsiya, desorbsiya, absorbsiya va hemosorbsiya. Organizm hayotidan misollar.

  74. Adsorbsiya yuz beradigan sirt yuzalari.

  75. Adsorbsiyani turli hil omillarga bog`liqligi. Liofil va liofob sathlar.

  76. Molekulyar va ionli adsorbsiya.

  77. Tanlab adsorbsiyalanish. Hromatografiya.

  78. Adsorbsiya miqdori. Uni sirt faolligiga bog`liqligi. Gibbs tenglamasi.

  79. Adsorbsiya miqdori. Uni gazlar bosimiga erigan modda konsentratsiyasiga bog`liqligi.
   Gaz - 1) uzunlik va masofani oʻlchash uchun moʻljallangan qad. oʻlchov birligi; arshin. Oʻrta Osiyo, shu jumladan Oʻzbekistonning baʼzi joylarida zar deb ham yuritilgan. Qiymati 0,71 m deb qabul qilingan.
   Freyndlih tenglamasi va izotermasi.

  80. Adsorbsiya miqdori. Uni gazlar bosimiga erigan modda konsentratsiyasiga bog`liqligi. Lengmyur tenglamasi va izotermasi.


  Download 13.48 Kb.
  Download 13.48 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tibbiy(bioanorganik) kimyo fanidan oraliq nazorat savollari

  Download 13.48 Kb.