Tidak diperdagangkan
Download 6.62 Mb.
bet53/53
Sana12.12.2020
Hajmi6.62 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
200


Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Tanggapan Orang Tua tentang Implementasi Materi Ini

Sikap

Pengetahuan

Keterampilan


Paraf Orang Tua


Daftar Pustaka

Ahmad Rofi’ Usmani. 2006. Mutiara Akhlak Rasulullah saw.100 Kisah

Teladan tentang Iman, Taqwa, Sabar, Syukur, Ridha, Tawakal,

Ikhlas, Jujur, Do’a dan Taubat. Bandung: PT Mizan Pustaka.

Ariany Syurfah. 2010. 365 Kisah Teladan Islam Sehari Satu KisahSelama Setahun. Jakarta: Penebar Swadaya.

Departemen Agama. 2000. Al-Qur’ãn dan Terjemahnya. Jakarta: UD

Mekar Surabaya.

Departemen Pendidikan Nasional Pusat Perbukuan Bagian Proyek Buku

Agama Pendidikan Dasar. 2002. Ensiklopedi Islam. Jakarta: PT

Ichtiar Baru Van Hoeve.

Fuad Wahab, dkk. 2009. Pendalaman Materi Kompetensi Profesional.

Bandung: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung

Djati.

Fathurrahman al-Munawwar. 2004. Cermin Bening Kisah-kisah Teladan,Yogyakarta: PT. LKiS, Pelangi Aksara. Jilid-1 cetakan 1.

Shabir, Muslich. 1981. Terjemahan Riyadusshalihin. Semarang: CV. Toha

Putra.

Nasution, Harus. 2001. Islam Ditinjau dari Bernagai Aspeknya. Jakarta:Penerbit Universitas Indonesia.

Salim, Peter dan Yenny Salim. 1995. Kamus Bahasa IndonesiaKontemporer. Edisi kedua. Jakarta: Modern English Press.

Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti

201

Rasjid, Sulaiman H. 2006. Fiqh Islam. Jakarta: Sinar Baru Algensindo.

Wahbah Az-Zuhaili. 2010. Fiqih Islam Wa adillatuhu. Jakarta: Gema

Insani Darulfikir.

Yatim, Badri. 2005. Sejarah Peradaban Islam. Dirasah Islamiyah II.

Jakarta: Raja Grafindo Persada.


202


Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Glosarium


aib malu, cela, noda, salah, keliru

akhirat hari setelah hancurnya dunia (kiamat)

akhlak budi pekerti, kelakuan

al-Qur’ān kitab suci yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw.

al-Amānah dapat dipercaya

al-Māidah nama surat pada al-Qur’ān, yaitu surat ke-5

an-Nisā nama surat pada al-Qur’ān, yaitu surat ke-4

aq³dah kepercayaan dasar, keyakinan pokok

arafah tempat berkumpulnya jamaaah haji untuk melaksanakan wukuf (salah

satu rukun haji)at-Taubah nama surat pada al-Qur’ān, yaiu surat ke-9

azāb siksa Tuhan yang diberikan kepada manusia yang melanggar larangan

agama


baitullāh baitulharam, bangunan yang ditetapkan oleh Allah

ballig dewasa

batal gagal atau tidak sah

berjamaah berkumpul, bersama-sama

bigunnah dengan dengung

bilagunnah tanpa dengung

da’i orang yang kerjanya berdakwah

dakwah penyiaran agama dan pengembangannya di kalangan masyarakat, seruan

untuk memeluk ajaran agamadisintegrasi keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya

keutuhan atau persatuan, perpecahandoa permohonan kepada Allah Swt.

empati merasakan apa yang dirasakan orang lain

etimologi cabang ilmu bahasa yang menyelidiki asal-usul serta perubahan bentuk

dan makna


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


203


fanatik teramat kuat kepercayaan (keyakinan) terhadap ajaran (politik, agama dll)

farḍu 'ain kewajiban perseorangan

farḍu kifāyah kewajiban bersama bagi mukallaf, yang apabila sudah dilaksanakan

oleh seseorang di antara mereka, yang lain bebas dari kewajibanfase tingkatan masa (perubahan, perkembangan)

fāsih lancar, bersih dan baik lafalnya

fenomena hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra

firman perkataan Allah Swt.

Goa Hira tempat di mana Nabi Muhammad saw. menerima wahyu pertama kali

hadas keadaan tidak suci pada diri orang karena sebab-sebab tertentu

hikmah makna yang dalam, manfaat sesuatu, kebijaksanaan Allah Swt.

ibādah pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt.

ijtihad berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari hukum baru yang

belum terdapat pada al-Qur’ān dan hadisikhlas tulus hati, bersih hati, atau niat yang tulus

iman kepercayaan

imam pemimpin

imperium kerajaan, kekaisaran

Inj³l kitab suci yang diberikan kepada Nabi Isa as.

istisqā salat minta hujan

informal tidak resmi

istiqāmah komitmen, tekun, dan ulet

jenazah mayat, jasad orang yang telah meninggal

jilbab kerudung lebar yang dipakai wanita muslim untuk menutup kepala dan

leher sampai dadajujur lurus hati, tidak berbohong, kesesuaian antara perkataan dan perbuatan

kafir ingkar kepada Allah Swt.

khātib orang yang berkhutbah

khalwat merenung di suatu tempat

kitab suci buku yang berisi firman-firman Allah Swt. yang diberikan kepada para

nabi-Nya (Taurāt, Zabūr, Inj³l, dan al-Qur’ān)khutbah pidato, menguraikan ajaran agama

mad bacaan panjang, yaitu apabila ada alif sukun sebelumnya fathah, ya sukun

sebelumnya kasrah, dan waw sukun sebelumnya dommahmakmum yang mengikuti imam pada saat ṡalat berjamaah

204
Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK
makruf perbuatan baik, jasa, terkenal; mashur

masbūq makmum yang tertinggal ṡalatnya dari imam

muḍarrabah akad kerja sama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama

menyediakan semua modal (sāhibul māl), sedangkan pihak lainnya menjadi

pengelola atau pengusaha (muḍarrib)

muḍarrib pengelola atau pengusaha

mu’āmalah melakukan interkasi sosial yang meliputi jual beli, sewa-menyewa,

pinjam-meminjam, dan utang-piutangmahram orang (perempuan atau laki-laki) yang masih termasuk sanak saudara

dekat karena keturunan, sesusuan, atau hubungan perkawinan sehingga tidak

boleh menikah di antaranya.

mukallaf orang dewasa yang wajib menjalani hukum agama

mukjizat kejadian (peristiwa) ajaib yang sukar dijangkau oleh kemampuan akal

manusia


munafiq orang yang kalau berbicara ia dusta, diberi amanah ia khianat, dan

apabila berjanji ia tidak menepatinabi manusia pilihan Allah Swt. yang diberi wahyu untuk dirinya saja tidak punya

kewaajiban untuk menyampaikan kepada umatnya.najis kotor yang menjadi penyebab terhalangnya seseorang untuk beribadah

kepada Allah Swt. seperti terkena jilatan anjingnajis hukmiyah najis yang diyakini keberadaannya, tetapi tidak ada bentuk dan

sifatnya


najis 'ainiyah najis yang masih ada salah satu bentuk atau sifatnya

nuzulul Qur’ān peristiwa turunnya al-Qur’ān

nifāq melakukan perbuatan munafik

pemaaf orang yang rela memberi maaf kepada orang lain.

rasul manusia pilihan Allah Swt. yang diberi wahyu untuk disampaikan kepada

umatnya


rezeki pemberian Allah Swt. yang menyenangkan

retorika keterampilan berbahasa secara efektif

rukun yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan

rukhsah keringanan

ṡalat Jumat salat yang dilaksanakan pada hari Jumat dan hanya diwajibkan

kepada laki-laki.ṡāhibul māl pemilik modal

syāhid orang yang mati di jalan Allah Swt.

syar³’ah hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan

manusia dan Allah, hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitar


Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti


205
syirkah kerjasama dua orang atau lebih untuk memanfaatkan harta atau tenaga

sabar tabah, tahan menderita, ulet, tekun, tidak mudah putus asa.

ṡuḥuf lembaran-lembaran yang berisi firman Allah yang diberikan kepada nabi-

Nya (suhuf Ibrahaim, suhuf Musa)sultan raja, baginda

taat setia dan patuh

tabl³g penyiaran agama Islam

tafsir Ibnu Katsir nama kitab tafisr al-Qur’ān yang dikarang oleh Ibnu Katsir

tafsir Al-Maraghi nama kitab tafisr al-Qur’ān yang dikarang oleh Al-Maraghi

Swt. menjadi kiblat umat Islam ketika ṡalatTaurāt kitab suci yang diberikan kepada Nabi Musa as.

ta’ziyyah berkunjung ke keluarga yang meninggal dunia

taṡawwuf ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengan-Nyatayammum cara bersuci dengan menggunakan debu, baik untuk hadas kecil

maupun hadas besar. Caranya menyapukan debu ke kepala dan dua tangannyaṭawaf mengelilingi Ka’bah

ulil amri penguasa

wa’ad dan wa’id salah satu isi al-Qur’ān (janji dan ancaman)

wukuf salah satu upacara menunaikan ibadah haji dengan berdiam di Arafah pada

tanggal 9 Zulhijjahwahyu petunjuk dari Allah yang diturunkan kepada nabi atau rasul

wajib perbuatan yang kalau dikerjakan dapat pahala, apabila ditinggalkan

mendapat dosawuḍu bersuci dari hadas kecil dengan air

Zabūr kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud as.

zinā perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat

oleh hubungan pernikahan (perkawinan)


206


Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK

Diunduh dari BSE.Mahoni.com
Download 6.62 Mb.
1   ...   45   46   47   48   49   50   51   52   53
Download 6.62 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaTidak diperdagangkan

Download 6.62 Mb.