• Tiltaksmidler utenom økonomisk modell
 • Oppfølgingstjenestens ansvar og målgruppe
 • Retningslinjer for bruk av tiltaksmidler
 • Felles prise for kjøp av timer og fag
 • Tiltaksmidler fra skolene til oppfølgingstjenesten for elever som slutter
  Download 9.12 Kb.
  Sana07.04.2017
  Hajmi9.12 Kb.

  TILTAKSMIDLER FRA SKOLENE TIL OPPFØLGINGSTJENESTEN FOR ELEVER SOM SLUTTER  RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGINGSTJENESTENS TILTAKSMIDLER

  Ny finansieringsmodell

  Den nye finansieringsmodellen for skolene innebærer at økonomiske midler tildeles skolene i tre omganger; midler etter et vurdert faktisk driftsbehov til faste kostnader, til antallet klasser som opprettes, og etter antall elever per utdanningsprogram – et elevtilskudd. I tilfeller der elever slutter ved skolen, skal dette elevtilskuddet overføres fra skolen til Oppfølgingstjenesten (OT).

  Beløpet som i den nye finansieringsmodellen utgjør elevtilskuddet vil variere noe mellom de ulike utdanningsprogrammene grunnet ulike kostnader. For å gjøre overføringene så enkle og forutsigbare som mulig både for skolene og OT, er det regnet ut et gjennomsnittlig beløp på kroner 15 000. Dette beløpet vil være konstant og uavhengig av når i året eleven slutter. Det overføres derfor kroner 15 000 fra skole til OT per elev som slutter.

  Nasjonal telledato for inntatte elever er satt til 01.10. Dette er også fylkets frist for elevenes bruk av rett, noe som betyr at elever som slutter før denne dato ikke bruker av sin rett til videregående opplæring. Skolene overfører elevtilskuddet til OT for elever som slutter etter 01.10.

  Midlene for sluttere overføres til fylket sentralt for så å bli tildelt aktuell OT-enhet. Oversikt over sluttere gjøres av OT-koordinator på fylket og sendes skoleledelse og aktuell OT-leder innen den 15. hver måned.

  For elever som slutter ved en skole, men som med hensyn til bostedskommune tilhører en annet OT-enhet, vil beløpet gå til OT-enheten med ansvar for oppfølging av ungdommen. Dette må avklares i hvert enkelt tilfelle.

  For elever som skifter skole i løpet av skoleåret, overføres elevtilskuddet fra avgiverskole til mottakerskole.

  Tiltaksmidler utenom økonomisk modell

  I tillegg til midlene som utløses for elever som slutter i skolen, har fylket felles tiltaksmidler for OT som fordeles mellom enhetene prosentvis etter størrelse på ungdomsgruppen. OT-enhetene for Karasjok og Kautokeino vil få noe større prosentandel av disse midlene da skolene ikke inngår i den fylkeskommunale økonomiske modellen med overføring av midler til OT for elever som slutter. Dette for å sikre lik rett til tiltak for sluttere tilhørende disse OT-enhetene. Retningslinjene i dette skrivet gjelder også for disse midlene.  Oppfølgingstjenestens ansvar og målgruppe

  OT har ansvar for ungdom i alderen 16-21 år som står utenfor skole og arbeid, og skal samarbeide med andre aktuelle instanser med ansvar for målgruppa, samt koordinere dette samarbeidet. Målgruppa skal ha tilbud om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmende tiltak eller en kombinasjon av opplæring og arbeid. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring. (Kapittel 13, forskrift opplæringsloven. Kapittel 13 finnes i sin helhet i vedlegg 1).

  Midlene som utløses ved avsluttet skolegang skal forvaltes av lokal OT-leder. Midlene muliggjør nå kjøp av aktuelle tiltak fra ulike aktører. Det er derfor viktig at den enkelte OT-enheten har god oversikt over målgruppa og den enkelte ungdoms behov slik at aktuelle tiltak raskt kan igangsettes. Retningslinjer for bruk av midlene skal følges.

  Tiltaksmidlene gjør OT til en bestiller av ulike opplæringstilbud fra skolene og andre aktuelle instanser. Selve organiseringen av slike tilbud er ikke underlagt OT. Ansvaret for oppfølging av ungdom som mottar tilbud ligger hos tilbudseier om ikke annet er avtalt. Oppfølgingsansvaret må tydelig framgå i hvert enkelt tilfelle.  Retningslinjer for bruk av tiltaksmidler

  OT skal sørge for at ungdom i målgruppa får tilbud om opplæring, arbeid, andre kompetansefremmende tiltak eller en kombinasjon av disse. Tilbudene skal primært ta sikte på å føre fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse innenfor videregående opplæring (§ 13-1, forskrift til opplæringsloven). Mer konkret kan tiltaksmidlene gå til:  • Ulike kurs som kan sikre ungdom å komme ut i læreplass eller tilbake i skole. Dette kan for eksempel være eksamenskurs, datakurs, truckførerkurs, sikkerhetskurs eller lignende.

  • Utarbeidelse av opplæringsmål/opplæringsplan læreplanmål (for eksempel i forbindelse med opplæringspraksis)

  • Plass i studieverksted

  • Oppfølging på praksissted. Oppfølgingsansvar for ungdommen må eksplisitt avtales i hvert enkelt tilfelle og skal i prinsippet ligge hos tiltakstilbyder. Kan etter behov for eksempel kjøpes av faglærer (videregående skole), opplæringskontor eller NAV.

  Tiltaksmidlene kan ikke gå til finansiering av ordinære tiltak gjennom NAV.

  Felles prise for kjøp av timer og fag

  For kjøp av enkeltfag eller plass i studieverksted, legges en felles timesats til grunn. Beløpet lyder på kroner 684 og er likelydende med beløpet for spesialpedagogiske midler for oppfølging i skole eller bedrift. Dette for å skape likhet og forutsigbarhet ved kjøp for både skolene og OT-lederne.

  Download 9.12 Kb.
  Download 9.12 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Tiltaksmidler fra skolene til oppfølgingstjenesten for elever som slutter

  Download 9.12 Kb.