• KURS ISHLARINING NAMUNAVIY MAVZULARI
 • Laborotoriya mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni
  Download 0.73 Mb.
  bet11/69
  Sana19.03.2017
  Hajmi0.73 Mb.
  #410
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   69
  Laborotoriya mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni

  Ajratilgan soat

  Adabiyotga ko‘rsatma

  1

  Analitik tarozida tortishni o‘rganish.

  4

  1,3,4 va h.k.

  2

  Geometrik shaklga ega bo‘lgan qattiq jismlar zichligini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  3

  Suyuqlik sirt taranglik koeffitsientini halqa uzilish usuli bilan aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  4

  Suyuqlik va sochiluvchan qattiq jismlarning zichligini piknometr yordamida aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  5

  Stoks usuli bilan suyuqliklarning yopishqoqlik koeffisientini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  6

  Biologik suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsien-tini VK-4 viskozimetri yordamida aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  7

  Havo molekulalarining o‘rtacha erkin yugurish yo‘li va ichki ishqalanish koeffitsientini aniqlash.

  4

  1,3,4 va h.k.

  8

  Halqaning tebranishidan jismlarning erkin tushish tezlanishi aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  9

  Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsientini tomchi uzilishi usuli bilan aniqlash.

  4

  1,3,4 va h.k.

  10

  Jismlarning zichligini gidrostatik tortish usuli bilan aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  11

  Matematik mayatnik yordamida jismlarning erkin tushish tezlanishini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  12

  Osvald viskozimetri yordamida suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsientini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  13

  O‘zgarmas bosim va o‘zgarmas hajmdagi issiqlik sig‘mlari nisbatini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  14

  Havoning nisbiy namligini Assman psixrometri yordamida aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  15

  Gey-Lyussak qonuni yordamida absolyut nol haroratni aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  16

  Boyl-Mariott qonunini tajribada o‘rganish.

  2

  1,3,4 va h.k.

  17

  Refraktometr yordamida eritmalarning konsentratsiyasini va nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash.

  4

  1,3,4 va h.k.

  18

  Fotokolorometrda rangli suyuqliklarning konsentratsiyasini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  19

  Fotoelementning integral sezgirligini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  20

  Difraksion panjara yordamida yorug‘likning to‘lqin uzunligini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  21

  Elektrostatik maydonni o‘rganish.

  2

  1,3,4 va h.k.

  22

  Yоrug‘likning qutblanishini o‘rganish.

  4

  1,3,4 va h.k.

  23

  Amper qonunini o‘rganish.

  2

  1,3,4 va h.k.

  24

  Yorug‘lik to‘lqin uzunligini Nyuton halqalari yordamida aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  25

  Spektroskopni darajalash va uning yordamida yorug‘likning to‘lqin uzunligini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  26

  Shishaning sindirish ko‘rsatkichini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  27

  Radioaktiv yadrolarning yarim emrilish davrini aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  28

  Gazlar issiqlik sig‘imlari nisbatini “Kleman-Dezorma” stendi yordamida aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.

  29

  Yerning magnit maydon kuchlanganligining gorizontal tashkil etuvchisi aniqlash.

  2

  1,3,4 va h.k.


  KURS ISHLARINING NAMUNAVIY MAVZULARI: ( rejalashtirilmagan)

  MALAKAVIY AMALIYOT: (rejalashtirilmagan)
  Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
  Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi – o‘qituvchining rahbarligi va nazorati ostida muayyan o‘quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.

  Talaba mustaqil ishini tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalaniladi:  • ayrim nazariy mavzularni o‘quv adabiyotlari yordamida mustaqil o‘zlashtirish;

  • berilgan mavzular bo‘yicha axborot (referat) tayyorlash;

  • nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash;

  • avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

  • ilmiy maqola, anjumanga ma’ruza tayyorlash va h.k.

  Toshkent farmatsevtika institutining “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash” to‘g‘risidagi Nizom O‘zbekiston Respublikasi OO‘MTVning 2005 yil 21 fevral 34-buyrug‘i bilan tasdiqlangan Namunaviy Nizom asosida ishlab chiqilgan. Talabaning mustaqil ishi o‘quv rejasida muayyan fanni o‘zlashtirish uchun belgilangan o‘quv ishlarini ajralmas qismi hisoblanadi, kafedrada uslubiy va axborot resurslari jihatidan ta’minlanadi. Talabalarning mustaqil ishi reyting tizimi talabalari asosida nazorat qilinadi. Talaba mustaqil ishining umumiy xajmi 74 soatni tashkil qiladi.

  O‘quv semestri yakunida talabaning mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi. Talaba mustaqil ishni tayyorlashda fanning mavzular hususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

  1. Ko‘chish va yo‘l. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. Tekis, notekis, tezlanuvchan, sekinlanuvchan harakat, tezlik va tezlanish, uning tashkil etuvchilari. Tortishish kuchlari.

  Butun olam tortishish qonuni. Tortishish maydoni. Og‘irlik kuchi va vazn. Vaznsizlik. Kosmik tezliklar. Qattiq jismlar mexanikasi. Inersiya va kuch momentlari. Qattiq jism aylanma harakat dinamikasining tenglamasi. Qattiq jism deformatsiyasi.

  2. So‘nuvchi tebranishlar, ularning parametrlari Majburiy tebranishlar. Rezonans. Ultratovush. Ultratovush manbalari. Ultratovush jism bilan o‘zaro ta’sir xususiyatlari. Biologik to‘qima va qattiq jismlarning mexanik xususiyatlari.
  3. To‘lqinlar. To‘lqin tenglamasi. To‘lqin soni. Fazoviy va gruppaviy tezliklar. To‘lqin energiyasi oqimi. Umov vektori. Doppler effekti. Turg‘un to‘lqinlar. To‘lqinlar interferensiyasi.

  4. Djoul – Tomson effekti. Farmatsiya va tibbiyotda past temperatura qo‘llanilishi. Sirt aktiv moddalar va ularning farmatsiyada qo‘llanilishi. Kapillyar bosim. Laplas formulasi. Qattiq, kristall va amorf jismlar. Biopolimerlar, umumiy xususiyatlari va tuzilishining o‘ziga xosligi.

  5. Sikl. Isitish va sovitish mashinalari. Karno sikli.

  6. Termodinamik potensiallar. Standart erkin energiyaning o‘zgarishi. Dissipativ funksiya va entropiya o‘sish tezligi. Statsionar holat barqarorligi va kriteriy darajasi. Prigojin tenglamasi.

  7. Qattiq jismlar. Kristal va amorf qattiq jismlar. Polimerlar. Suyuq kristallar. Qattiq jism va organizm to‘qimalarining mexanikaviy xossalari.

  8. Plazma xaqida tushuncha. YArim o‘tkazgichlarda elektr toki. YArim o‘tkazgichlarda elektr toki. YArim o‘tkazgichlarni tuzilishi. Zonalar nazariyasi. r–tipidagi o‘tkazuvchanlik. n–tipidagi o‘tkazuvchanlik. Elektromagnit to‘lqinlar va ularning farmatsiya va tibbiyotda qo‘llanilishi.

  9. Organik molekulalarning tebranma va aylana spektrlari. Meditsina va farmatsiyada fotolyuminession miqdor va sifat tahlillari. EPR, Xemilyuminessensiya, YAMR.

  10. Turli muhitlarda elektr toki. Gazlarda elektr toki. Mustaqil va nomustaqil razryadlar. Suyuqliklarda elektr toki. Elektrolitlar. Elektroliz. Elektrolitik dissotsiatsiya. Elektroliz uchun Faradey qonunlari. Elektrolizni qo‘llanilishi.

  11. Qon aylanish sistemalari biofizikasi. Qonning reologik va gemodinamik xarakteristikalari. Eritrotsitlar cho‘kish tezligi. Frank modeli.

  12. Hujayra biofizikasi. Membrananing suyuq kristall holati. Qo‘zg‘algan membrananing ekvivalent elektrik sxemasi. Nerv impulsining tarqalishi. Elektrokinetik hodisalar.

  13. Ko‘rish biofizikasi. Ko‘rishning molekulyar mexanizmi. Elektron mikroskop va ularning qo‘llanilishi.

  14. Elektronlar, neytron va boshqa zarrachalar difraksiyasi. Radioaktiv emirilishlar. Nishonli atomlar, qo‘llanilishi.

  15. Biosfera va fizik maydon. Atrof muhit va insonning fizik maydoni.

  16. Biologik membranalar. Biologik membranalar, ularning funksiyasi va asosiy holatlari. Biolipidli membrana (BLM) modeli. Liposoma. Biomembranalar dinamikasi. Lipid molekulalarning membranadagi harakatchanligi. Lipid va oqsil molekulalarining diffuziyasi (lateral va flip-flop). Gel-suyuq kristall tipidagi lipid qo‘sh qatlamining mikroyopishqoqligi. Membranalar patologiyasi. Membranalarda fazoviy o‘tishlar.

  17. Moddalar transporti. Moddalarning biologik membranalar orqali transporti. Passiv va aktiv transport. Gradient bo‘yicha va gradientga qarshi bo‘ladigan jarayonlar. Passiv transport va uning turlari: oddiy va engillashgan diffuziya, osmos, filtratsiya. Aktiv transport. Ussing tajribasi. Elektrogen ion nasoslari.

  18. Bioelektrik potensiallar, ularning turlari. Tinchlik potensiali. Biopotensiallarni qayd qilishning fizik usullari. Mikroelektrod usuli. Nernst-Plank tenglamasining echimi. Goldman-Xodjkin tenglamasi. Nerv impulsi biofizikasi. Harakat potensiali. O‘rganish usullari. Kuchlanishning fiksatsiya qilish usuli. Qo‘zg‘aluvchi membranalar ekvivalent elektr sxemalari. Xodjikin-Xaksli tenglamalari. Organlarning elektroaktivligi.

  Download 0.73 Mb.
  1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   69
  Download 0.73 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Laborotoriya mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni

  Download 0.73 Mb.