Toshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi
Download 0.73 Mb.
bet2/5
Sana19.03.2017
Hajmi0.73 Mb.
1   2   3   4   5

Fanni o‘qitishdan maqsad
Farmatsevtika sohasining farmatsevt va muhandis-texnolog mutaxassisligi bo‘yicha ta’lim olib muhandis-texnolog bo‘lib chiquvchi talabalarga o‘qitiladigan fizika va biofizika fanining maqsad va vazifasi barcha kimyo fanlarida, farmakologiyada, dori turlari texnologiyasi fanlarida zamin tayyorlash, undan tashqari fizik-kimyoviy tahlil usullarining nazariy va amaliy asoslarini berish hamda ularning amaliy tadbiqi bo‘yicha malaka hosil qilishdan iborat.
Kimyo, ximiya - moddalarning tuzilishi va oʻzgarishini oʻrganadigan fan. Kimyo boshqa fanlar qatori inson faoliyatining mahsuli sifatida vujudga kelib, tabiiy ehtiyojlarni qondirish, zaruriy mahsulotlar ishlab chiqarish, biridan ikkinchisini xrsil qilish va, nihoyat, turli hodisalar sirlarini bilish maqsadida roʻyobga chiqdi.


Fanning vazifasi
fizika fanining maqsad va vazifalarini hamda ularni echish usullarini;

- fizikaning asosiy qonunlarini;

- moddani fizik tadqiqot qilish usullarining nazariy asoslarini;

- moddaning fizik xossalari va xarakteristikalarini;

- tirik organizmga ta’sir qiluvchi fizik omillarning xarakteristikalarini;

- fizik asboblarning ishlash prinsiplarini;

- fizik apparatlar bilan ishlashda o‘lchov talablarini;

- texnika xavfsizligi qoidalarini;

- laboratoriya ishlarini mustaqil bajara olishni;

Texnika (techne - mahorat, sanʼat) - moddiy boylik olish hamda odamlar va jamiyatning extiyojlarini qondirish maqsadida inson atrofdagi tabiatga taʼsir qilishiga imkon beradigan vositalar va koʻnikmalar majmui.
Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.

Talabalar uchun talablar
«Fizika» o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida bakalavr:

- fizika fani bo‘yicha o‘quv adabiyotlari va ma’lumotlardan foydalana bilish;

- olgan nazariy bilimlari asosida amaliy mashg‘ulotlar bajara olishi;

- olgan nazariy va amaliy bilimlarini mutaxassislik fanlarini o‘zlashtirishda qo‘llay bilishi;

- olgan nazariy va amaliy bilimlarini ish faoliyatida qo‘llay bilish ko‘nikma va malakalariga ega bo‘lishi lozim.

Elektron pochta orqali munosabatlar tartibi
Professor-o‘qituvchi va talaba o‘rtasidagi aloqa elektron pochta orqali ham amalga oshirilishi mumkin, telefon orqali baho masalasi muhokama qilinmaydi, baholash faqatgina institut hududida, ajratilgan xonalarda va dars davomida amalga oshiriladi.

Elektron pochtani ochish vaqti soat 15.00 dan 20.00 gacha.


Fizika” fanidan mashg‘ulotlarning mavzular va soatlar bo‘yicha taqsimlanishi:
FAN MAVZULARI VA UNGA AJRATILGAN SOATLAR TAQSIMOTI:
Ma’ruza mavzulari
Mavzular

Ma’ruza

Laboratoriya


Mustaqil ish

1.

Mexanikaning fizik asos-lari. Umumiy tushunchalar. Kinematika.

2

10

4


2.

Mexanikaviy tebranishlar va to‘lqinlar.

2

4

4

3.

Suyuqlik va gazlar mexanikasi. Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal va Arximed qonunlari.

2

6

4

4.

Ideal gaz. Gazlar molekulyar kinetik nazariyasi asoslari.

2

4

4

5.

Gaz molekulalarining tezliklari bo‘yicha taqsimoti Maksvell va Bolsman taqsimoti to‘g‘risida tushuncha.

2

6

4

6.

Termodinamika asoslari. Ish va issiqlik miqdori, issiqlik almashinuvi. Termo-dinamikaning birinchi bosh qonuni.

2

4

4

7.

Suyuqliklar, ularning mole-kulyar tuzilishining xususi-yatlari. Suyuqliklardagi ko‘chish hodisalari.

2

6

4

8.

Elektrostatika.

2

2

4

9.

O‘zgarmas tok qonunlari. Tok kuchi va zichligi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni.

2

-

4

10.

Dielektriklar. Elektrik dipol. Dielektriklarning qutblanishi. Dielektriklarning turlari

2

-

4

11.

Magnitizm. Magnit maydon. Tokli kontur.

2

4

4

12.

Elektromagnit induksiya.

O‘zinduksiya. O‘zaro induksiya.2

-

4

13.

Geometrik optika. Umumiy tushunchalar. Refraktometriya.

2

4

4

14.

Yorug‘likning to‘lqin asoslari

Yorug‘lik interferensiyasi.

Yorug‘lik dispersiyasi. Yorug‘-likning yutilishi. Yorug‘likni sochilishi.


2

8

4

15.

Yorug‘likning qutblanishi. Polyarimetriya. Issiqlik nurlanishi va ularni xarakteristikalari.

2

4

4

16.

Yorug‘lik dualizmi. Harakat-lanayotgan zarrachalar to‘lqin xususiyati. De-Broyl gipotezasi.

2

4

5

17.

Atomning tuzilishi. Rezerford tajribasi. Atomni yadroviy planetar modeli.


2

-

5

18.

Yadro fizikasi.Yadro fizikasi tushunchalari. Atom yadrosi. Radioaktivlik.

2

4

4
36

72

74
Asosiy qism: Fanning Uslubiy jihatdan uzviy ketma - ketligi

Ma’ruza mavzulari

Ma’ruza 1 (2 soat)

Mexanikaning fizik asoslari. Umumiy tushunchalar. Kinematika.

Adabiyotlar: 1 –5 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Ko‘chish va yo‘l. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. Tekis, notekis, tezlanuvchan, sekinlanuvchan harakat, tezlik va tezlanish, uning tashkil etuvchilari. Egri chiziqli harakat va uni tavsiflovchi kattaliklar.

Ma’ruza 2 (2 soat)

Mexanikaviy tebranishlar va to‘lqinlar.

Adabiyotlar: 1 –5 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Jismlarning absolyut elastik va noelastik urilishi. Tortishish kuchlari. Butun olam tortishish qonuni. Tortishish maydoni.
Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.
Og‘irlik kuchi va vazn. Vaznsizlik. Kosmik tezliklar. Qattiq jismlar mexanikasi. Inersiya va kuch momentlari. Qattiq jism aylanma harakat dinamikasining tenglamasi. Qattiq jism deformatsiyasi. Qattiq jism muvozanati. Mayatniklar. Garmonik tebranishlar va ularni xarakterlovchi fizik kattaliklar
(siljish, tezlik, tezlanish). Ularning differensial tenglamasi. So‘nuvchi tebranishlar, ularning parametrlari (siljish, so‘nishning logarifmik dikrementi). Majburiy tebranishlar. rezonans. Fazoviy va gruppaviy tezliklar. To‘lqin energiyasi oqimi. Doppler effekti. Turg‘un to‘lqinlar. To‘lqinlar interferensiyasi. Tovush to‘lqinlari. Eshitish sohalari.

Ma’ruza 3 (2 soat)

Suyuqlik va gazlar mexanikasi.
Gaz - 1) uzunlik va masofani oʻlchash uchun moʻljallangan qad. oʻlchov birligi; arshin. Oʻrta Osiyo, shu jumladan Oʻzbekistonning baʼzi joylarida zar deb ham yuritilgan. Qiymati 0,71 m deb qabul qilingan.
Suyuqlik va gazlarda bosim. Paskal va Arximed qonunlari.

Adabiyotlar: 1-12 bob, 4, 5, 8.Ma`ruza 4 (2 soat)

Ideal gaz. Gazlar molekulyar kinetik nazariyasi asoslari.

Adabiyotlar: 1-12 bob, 4, 5, 8.Ma`ruza 5 (2 soat)

Gaz molekulalarining tezlik-lari bo‘yicha taqsimoti Maksvell va Bolsman taqsi-moti to‘g‘risida tushuncha.

Adabiyotlar: 1-12 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Biologik sistemalar termodinamikasi. Ochiq sistemalar uchun termodinamika qonunlari. Erkin energiya o`zgarishi. Ximik va elektroximik potentsial.Termodinamik potensiallar. Standart erkin energiyaning o’zgarishi. Dissipativ funksiya va entropiya o’sish tezligi. Statsionar holat barqarorligi va kriteriy darajasi. Prigojin tenglamasi.

Ma`ruza 6 (2 soat)

Termodinamika asoslari. Ish va issiqlik miqdori, issiqlik almashinuvi. Termo-dinamikaning birinchi bosh qonuni.

Adabiyotlar: 1, 4, 5, 8 – II bob.Ma`ruza 7 (2 soat)

Suyuqliklar, ularning mole-kulyar tuzilishining xususi-yatlari. Suyuqliklardagi ko‘chish hodisalari.

Adabiyotlar: 1-9 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Djoul – Tomson effekti. Farmatsiya va tibbiyotda past temperaturalarning qo’lanilishi. Suyuqliklar molekulyar tuzilishi o’ziga xosligi va umumiy xususiyatlari (diffuziya, qovushqoq-lik, issiqlik o’tkazuvchanlik). Sirt aktiv moddalar va ularning qo’llanilishi. Kapillyar bosim. Laplas formulasi. Qattiq, kristall va amorf jismlar. Biopolimerlar umumiy xususiyatlari va tuzilisining o’ziga xosligi.
Ma`ruza 8 (2 soat)

Elektrostatika.

Adabiyotlar: 1-14 bob, 4, 5, 8.Ma`ruza 9 (2 soat)

O‘zgarmas tok qonunlari. Tok kuchi va zichligi. Zanjirning bir qismi uchun Om qonuni. Adabiyotlar: 1-15 bob, 4, 5, 8.

Mustaqil ish mavzusi: Dielektriklar polyarizatsiyasi (dipol yoki oriyentatsion, elektron, ion). Plazma haqida tushuncha. Yarim o’tkazgichlarda elektr toki. Zonalar nazariyasi. Elektromagnit to’lqinlar va ularning farmatsiya va tibbiyotda qo’llanilishi.

Ma`ruza 10 (2 soat)

Dielektriklar. Elektrik dipol. Dielektriklarning qutblanishi. Dielektriklar-ning turlari

Adabiyotlar: 1-15 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Dielektriklarni qutblanishi. Dielektriklarni turlari (qutblangan molekulalar bilan; qutblanmagan molekulalar bilan; kristall, ya’ni ion tuzilishi bilan). Qutblanish (dipol, elektron, ionli). Qutblanganlik. Dielektrik singdiruvchanlik. Plazma haqida tushuncha. Yarim o’tkazgichlarda elektr toki. Yarim o’tkazgichlarning tuzilishi. Zonalar nazariyasi. r–tipidagi o’tkazuvchanlik. n–tipidagi o’tkazuvchanlik.

Ma`ruza 11 (2 soat)

Magnitizm. Magnit maydon. Tokli kontur.

Adabiyotlar: 1-17 bob, 4, 5, 8.

Mustaqil ish mavzusi: Ularning qo’llanilishi (mass-spektroskopiya, tezlatgichlar).

Ma`ruza 12 (2 soat)

Elektromagnit induksiya. O‘zinduksiya. O‘zaro induksiya.

Adabiyotlar: 1-17 bob, 4, 5, 8.Mustaqil ish mavzusi: Siljish toki. Maksvell tenglamalari. Maksvell nazariyasini asosiy tushunchalari.

Ma`ruza 13 (2 soat)

Geometrik optika. Umumiy tushunchalar. Refraktometriya.

Adabiyotlar: 1,26 bob, 4, 5, 9.Mustaqil ish mavzusi: Ko’rish biofizikasi. Ko’rishning molekulyar mexanizmi.

Ma`ruza 14 (2 soat)

Yorug‘likning to‘lqin asoslari. Yorug‘lik interferensiyasi. Yorug‘lik dispersiyasi. Yorug‘likning yutilishi. Yorug‘likni sochilishi.

Adabiyotlar: 1,26 bob, 4, 5, 9.Mustaqil ish mavzusi: Vulf –Bregg formulasi. Rentgenostruktur analiz asoslari. Golografiya haqida tushuncha.

Ma`ruza 15 (2 soat)

Yorug‘likning qutblanishi. Polyarimetriya. Issiqlik nurlanishi va ularni xarakteristikalari.

Adabiyotlar: 1,26 bob, 4, 5, 9.Mustaqil ish mavzusi: Yorug’likning sochilishi (Tindal hodisasi, molekulyar sochilish. Reley qonuni. Nefelometriya). Nurlanishlarning qo’llanlishi.

Ma`ruza 16 (2 soat)

Yorug‘lik dualizmi. Harakatlanayotgan zarrachalar to‘lqin xususiyati. De-Broyl gipotezasi.

Adabiyotlar: 1,13 bob, 4, 5, 9.Mustaqil ish mavzusi: Harakatlanayotgan zarrachalar to’lqin xususiyati. De Broyl gipotezasi. Elektron, neytron va boshqa zarrachalar difraksiyasi. Elektron mikroskop va ularning qo’llanilishi). Majburiy (induksiyalangan) nurlanish haqida tushuncha. Lazerlar va ularni qo’llanishi.

Ma`ruza 17 (2 soat)

Atomning tuzilishi. Rezerford tajribasi. Atomni yadroviy planetar modeli.

Adabiyotlar: 1, 4, 5, 9 – II bob.Ma`ruza 18 (2 soat)

YAdro fizikasi.YAdro fizikasi tushunchalari. Atom yadrosi. Radioaktivlik.

Adabiyotlar: 1, 4, 5, 9 – II bob.Mustaqil ish mavzusi: Nishonli atomlar, belgilar va ularning qo’llanilishi. Elementar zarrachalar. Zarralarni qayd qilishning amaliy usullari. Tezlatkichlar. Yadro reaktori.

Amaliy mashg‘ulotlarni tashkil etish bo‘yicha mavzular, ko‘rsatma va tavsiyalar

Amaliy mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni

Ajratilgan soat

Adabiyotga ko‘rsatma

1

Kirish. Xatoliklar va ularni hisoblash.

2

1,3,4 va h.k.

2

Bajarilgan ishlar hisoboti. YAkuniy nazorat.

2

1,3,4 va h.k.Laboratoriya mashg‘ulotlarini tashkil etish bo‘yicha mavzular, ko‘rsatma va tavsiyalar
Laborotoriya mashg‘ulotlarning nomi va mazmuni

Ajratilgan soat

Adabiyotga ko‘rsatma

1

Analitik tarozida tortishni o‘rganish.

4

1,3,4 va h.k.

2

Geometrik shaklga ega bo‘lgan qattiq jismlar zichligini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

3

Suyuqlik sirt taranglik koeffitsientini halqa uzilish usuli bilan aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

4

Suyuqlik va sochiluvchan qattiq jismlarning zichligini piknometr yordamida aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

5

Stoks usuli bilan suyuqliklarning yopishqoqlik koeffisientini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

6

Biologik suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsien-tini VK-4 viskozimetri yordamida aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

7

Havo molekulalarining o‘rtacha erkin yugurish yo‘li va ichki ishqalanish koeffitsientini aniqlash.

4

1,3,4 va h.k.

8

Halqaning tebranishidan jismlarning erkin tushish tezlanishi aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

9

Suyuqlikning sirt taranglik koeffitsientini tomchi uzilishi usuli bilan aniqlash.

4

1,3,4 va h.k.

10

Jismlarning zichligini gidrostatik tortish usuli bilan aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

11

Matematik mayatnik yordamida jismlarning erkin tushish tezlanishini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

12

Osvald viskozimetri yordamida suyuqliklarning yopishqoqlik koeffitsientini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

13

O‘zgarmas bosim va o‘zgarmas hajmdagi issiqlik sig‘mlari nisbatini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

14

Havoning nisbiy namligini Assman psixrometri yordamida aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

15

Gey-Lyussak qonuni yordamida absolyut nol haroratni aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

16

Boyl-Mariott qonunini tajribada o‘rganish.

2

1,3,4 va h.k.

17

Refraktometr yordamida eritmalarning konsentratsiyasini va nur sindirish ko‘rsatkichini aniqlash.

4

1,3,4 va h.k.

18

Fotokolorometrda rangli suyuqliklarning konsentratsiyasini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

19

Fotoelementning integral sezgirligini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

20

Difraksion panjara yordamida yorug‘likning to‘lqin uzunligini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

21

Elektrostatik maydonni o‘rganish.

2

1,3,4 va h.k.

22

Yоrug‘likning qutblanishini o‘rganish.

4

1,3,4 va h.k.

23

Amper qonunini o‘rganish.

2

1,3,4 va h.k.

24

Yorug‘lik to‘lqin uzunligini Nyuton halqalari yordamida aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

25

Spektroskopni darajalash va uning yordamida yorug‘likning to‘lqin uzunligini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

26

Shishaning sindirish ko‘rsatkichini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

27

Radioaktiv yadrolarning yarim emrilish davrini aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

28

Gazlar issiqlik sig‘imlari nisbatini “Kleman-Dezorma” stendi yordamida aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.

29

Yerning magnit maydon kuchlanganligining gorizontal tashkil etuvchisi aniqlash.

2

1,3,4 va h.k.


KURS ISHLARINING NAMUNAVIY MAVZULARI: ( rejalashtirilmagan)

MALAKAVIY AMALIYOT: (rejalashtirilmagan)
Mustaqil ta’limni tashkil etishning shakli va mazmuni
Talaba mustaqil ishining asosiy maqsadi – o‘qituvchining rahbarligi va nazorati ostida muayyan o‘quv ishlarini mustaqil ravishda bajarish uchun bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish va rivojlantirish.

Talaba mustaqil ishini tashkil etishda quyidagi shakllardan foydalaniladi:  • ayrim nazariy mavzularni o‘quv adabiyotlari yordamida mustaqil o‘zlashtirish;

  • berilgan mavzular bo‘yicha axborot (referat) tayyorlash;

  • nazariy bilimlarni amaliyotda qo‘llash;

  • avtomatlashtirilgan o‘rgatuvchi va nazorat qiluvchi tizimlar bilan ishlash;

  • ilmiy maqola, anjumanga ma’ruza tayyorlash va h.k.

Toshkent farmatsevtika institutining “Talaba mustaqil ishini tashkil etish, nazorat qilish va baholash” to‘g‘risidagi Nizom O‘zbekiston Respublikasi OO‘MTVning 2005 yil 21 fevral 34-buyrug‘i bilan tasdiqlangan Namunaviy Nizom asosida ishlab chiqilgan.
Maqola -publitsistik janr. M.da ijtimoiy hayot hodisalari chuqur tahlil qilinib, nazariy va ommaviy jihatdan umumlashtiriladi, davlat siyosati, iqtisodiyot, texnika, fan va madaniyatda erishilgan yutuqlar, il-gor ish tajribalari ommalashtiriladi, xalq xoʻjaligidagi nuqsonlar tanqid qilinadi.
Fevral (lot. Februarius - halollanish oyi) - Grigoriy kalendarika, yilning ikkinchi oyi (28 kunga, kabisa yilida esa 29 kunga teng). Nomi kad. rimliklarning har yili 15 fevralda oʻtkazilgan halollanish marosimi bilan bogʻliq.
Talabaning mustaqil ishi o‘quv rejasida muayyan fanni o‘zlashtirish uchun belgilangan o‘quv ishlarini ajralmas qismi hisoblanadi, kafedrada uslubiy va axborot resurslari jihatidan ta’minlanadi. Talabalarning mustaqil ishi reyting tizimi talabalari asosida nazorat qilinadi. Talaba mustaqil ishining umumiy xajmi 74 soatni tashkil qiladi.

O‘quv semestri yakunida talabaning mustaqil ishi joriy, oraliq va yakuniy nazoratlar jarayonida tegishli topshiriqlarni bajarishi va unga ajratilgan ballardan kelib chiqqan holda baholanadi. Talaba mustaqil ishni tayyorlashda fanning mavzular hususiyatlarini hisobga olgan holda quyidagi shakllardan foydalanish tavsiya etiladi:

1. Ko‘chish va yo‘l. To‘g‘ri chiziqli tekis harakat. Tekis, notekis, tezlanuvchan, sekinlanuvchan harakat, tezlik va tezlanish, uning tashkil etuvchilari. Tortishish kuchlari.

Butun olam tortishish qonuni. Tortishish maydoni. Og‘irlik kuchi va vazn. Vaznsizlik. Kosmik tezliklar. Qattiq jismlar mexanikasi. Inersiya va kuch momentlari. Qattiq jism aylanma harakat dinamikasining tenglamasi. Qattiq jism deformatsiyasi.

2. So‘nuvchi tebranishlar, ularning parametrlari Majburiy tebranishlar. Rezonans. Ultratovush. Ultratovush manbalari. Ultratovush jism bilan o‘zaro ta’sir xususiyatlari. Biologik to‘qima va qattiq jismlarning mexanik xususiyatlari.
3. To‘lqinlar. To‘lqin tenglamasi. To‘lqin soni. Fazoviy va gruppaviy tezliklar. To‘lqin energiyasi oqimi. Umov vektori. Doppler effekti. Turg‘un to‘lqinlar. To‘lqinlar interferensiyasi.

4. Djoul – Tomson effekti. Farmatsiya va tibbiyotda past temperatura qo‘llanilishi. Sirt aktiv moddalar va ularning farmatsiyada qo‘llanilishi. Kapillyar bosim. Laplas formulasi. Qattiq, kristall va amorf jismlar. Biopolimerlar, umumiy xususiyatlari va tuzilishining o‘ziga xosligi.

5. Sikl. Isitish va sovitish mashinalari. Karno sikli.

6. Termodinamik potensiallar. Standart erkin energiyaning o‘zgarishi. Dissipativ funksiya va entropiya o‘sish tezligi. Statsionar holat barqarorligi va kriteriy darajasi. Prigojin tenglamasi.

7. Qattiq jismlar. Kristal va amorf qattiq jismlar. Polimerlar. Suyuq kristallar. Qattiq jism va organizm to‘qimalarining mexanikaviy xossalari.

8. Plazma xaqida tushuncha. YArim o‘tkazgichlarda elektr toki. YArim o‘tkazgichlarda elektr toki. YArim o‘tkazgichlarni tuzilishi. Zonalar nazariyasi. r–tipidagi o‘tkazuvchanlik. n–tipidagi o‘tkazuvchanlik. Elektromagnit to‘lqinlar va ularning farmatsiya va tibbiyotda qo‘llanilishi.

9. Organik molekulalarning tebranma va aylana spektrlari. Meditsina va farmatsiyada fotolyuminession miqdor va sifat tahlillari. EPR, Xemilyuminessensiya, YAMR.

10. Turli muhitlarda elektr toki. Gazlarda elektr toki. Mustaqil va nomustaqil razryadlar. Suyuqliklarda elektr toki. Elektrolitlar. Elektroliz. Elektrolitik dissotsiatsiya. Elektroliz uchun Faradey qonunlari. Elektrolizni qo‘llanilishi.

11. Qon aylanish sistemalari biofizikasi. Qonning reologik va gemodinamik xarakteristikalari. Eritrotsitlar cho‘kish tezligi. Frank modeli.

12. Hujayra biofizikasi. Membrananing suyuq kristall holati. Qo‘zg‘algan membrananing ekvivalent elektrik sxemasi. Nerv impulsining tarqalishi. Elektrokinetik hodisalar.

13. Ko‘rish biofizikasi. Ko‘rishning molekulyar mexanizmi. Elektron mikroskop va ularning qo‘llanilishi.

14. Elektronlar, neytron va boshqa zarrachalar difraksiyasi. Radioaktiv emirilishlar. Nishonli atomlar, qo‘llanilishi.

15. Biosfera va fizik maydon. Atrof muhit va insonning fizik maydoni.

16. Biologik membranalar. Biologik membranalar, ularning funksiyasi va asosiy holatlari. Biolipidli membrana (BLM) modeli. Liposoma. Biomembranalar dinamikasi. Lipid molekulalarning membranadagi harakatchanligi. Lipid va oqsil molekulalarining diffuziyasi (lateral va flip-flop). Gel-suyuq kristall tipidagi lipid qo‘sh qatlamining mikroyopishqoqligi. Membranalar patologiyasi. Membranalarda fazoviy o‘tishlar.

17. Moddalar transporti. Moddalarning biologik membranalar orqali transporti. Passiv va aktiv transport. Gradient bo‘yicha va gradientga qarshi bo‘ladigan jarayonlar.

Qarshi Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
Passiv transport va uning turlari: oddiy va engillashgan diffuziya, osmos, filtratsiya. Aktiv transport. Ussing tajribasi. Elektrogen ion nasoslari.

18. Bioelektrik potensiallar, ularning turlari. Tinchlik potensiali. Biopotensiallarni qayd qilishning fizik usullari. Mikroelektrod usuli. Nernst-Plank tenglamasining echimi. Goldman-Xodjkin tenglamasi. Nerv impulsi biofizikasi. Harakat potensiali. O‘rganish usullari. Kuchlanishning fiksatsiya qilish usuli. Qo‘zg‘aluvchi membranalar ekvivalent elektr sxemalari. Xodjikin-Xaksli tenglamalari. Organlarning elektroaktivligi.
Download 0.73 Mb.
1   2   3   4   5
Download 0.73 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaToshkent farmatsevtika instituti fizika, matematika va axborot texnologiyalari kafedrasi

Download 0.73 Mb.