Toshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti fakultet va gospital terapiya, tibbiy profilaktika fakultetining ichki kasalliklar kafedrasi
Download 231 Kb.
bet2/3
Sana24.03.2017
Hajmi231 Kb.
1   2   3
natriyning organizmda ushlanib qolishi.
Natriy (arab, natrun, yun. nitron - tabiiy soda; lot. natrium), Na - Mendeleyev davriy sistemasining 1 guruhiga mansub kimyoviy element. Ishkr-riy metall. Tartib rakami 11, atom massasi 22,9898. Bitta tabiiy izotopi 23Na bor.

Tasnifi: Ja?on so?liqni saqlash kardiologik qόmitasi taklifiga binoan xafaqon kasalligining uch bosqichi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirish natijalariga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Simptomatik arterial gipertenziyaning ?ar xil variantlari bilan όtkaziladi.

Davolash: Kasalikni davolash asosiy patogenetik mexanizmlariga qaratiladi: psixoemotsional όzgarishlarga ta'sir kόrsatish, simpatik-adrenal sistema faoliyatini pasaytirish, hujayra ichida tόplangan natriy miqdorini kamaytirish, arterialar tonusiga va yurak faoliyatiga ijobiy ta'sir όtkazish singari tadbirlardan iborat.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi hayot tajribalaridan misollar, EKGlarni demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, EKG va Exokardioskopiyalar,

overxet, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Yurakning absolyut va nisbiy chegaralarini aniqlashni

takrorlash. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Gipertoniya kasalligini sodir kiluvchi xatar omillarni ayting.

"Gipertoniya kasalligi rivojlanishi mexanizmlarini ifodalaydigan nazariyalarni izoxlang.

"Gipertoniya kasalligi rivojlanishi boskichlarini tariflang.

"Gipertoniya krizlari turlariga xos beligilarni kόrsating.

"Gipertoniya kasalligini kanday simptomatik gipertenziyadan farklash kerak.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;].
Ma'ruza №5.

1. Ma'ruza mavzusi: Ateroskleroz. Yurak ishemik kasalligi. Stenokardiya - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Aaterosklerozni keltirib chiqaradigan sabablar orasida hozirgi vaqtda yog’ almashinuvining buzilishi, qonda ularning kόpayib ketishi tόg’risida tόxtalinadi.

Patogenezi. Tomir endoteliysining shikastlanishi, intimaning bόkishi, giperplaziyasi tomir devorida trombotsitlar chόkib parchalanib lipoproteidlarning tόxtab qolishiga olib keladi. Intimada silliq miotsitlar va biriktiruvchi tόqimalar hjayralarining infil'tratsiyasi sodir bόladi. Shularning hammasi aterosklerotik pillakchalarning ?osil bόlishiga olib kelishi tόg’risida tόxtalinadi.

Tasnifi: A.L. Myasnikov taklif qilgan tasnifga asosan olib boriladi. Aterosklerozning klinikagacha bόlgan davr va klinik davrining ishemik, trombo-nekrotik, sklerotik davrlari tόg’risida va aterosklerozning joylashishiga e'tibor berilishi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirish natijalariga asoslanadi.

Davolash: Ateroskleroz paydo qiluvchi omillarni kamaytirish, qondagi kόpayib ketgan lipidlarni kamaytiruvchi dori vositalari, jismoniy mashqlar bajarish rejimlari singari tadbirlarga e'tibor qaratiladi.

Yurak ishemik kasalligining (YuIK) asosiy sababi yurak toj arteriyalarini

stenozlaydigan aterosklerotik zaralanishdir.

Patogenezi. YuIKda toj arteriyalarida qon aylanishning buzilishi patogenezida angiospastik omil va qon tomir ichida όtkinchi trombotsitlar qorishmasining ?osil bόlishi mu?im rol' όynaydi. Tasnifi: Jahon sog’liqni saqlash tizimi ekspert qόmitasi takliflari asosida 1989 yil yaratilgan.

Tasnifni aniqlash klinik ma'lumotlarga, EKG natijalariga, va fermentlar faolligi dalillariga asoslanib YuIKning 6 guruxi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirish natijalariga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Miokard infarkti, miokardit, sifilitik mezaortrit, diafragmaning qizilungach teshigi churrasi, perikardit, qovur?alararo nevral'giya, gipotalamik sindromlar bilan όtkaziladi.

Davolash: Kasalikni davolash asosiy patogenetik mexanizmlariga qaratiladi: Kun tartibiga rioya qilish, dori-darmonlar bilan davolash, jarroxlik usuli bmlan davolash, fizioterapevtik muolajalar, xalq tabobatidan foydalanish singari tadbirlar tόg’risida tόxtalib όtiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi hayot tajribalaridan misollar, EKGlarni demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, EKG va Exokardioskopiyalar, overxet, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Yurakning qon aylanish tizimini takrorlash. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"YuIK rivojlanishiga xavf tuґdiruvchi omillarni kόrsating.

"YuIK tasnifini izoxlang.

"Stenokardiyaning kanday turlarini bilasiz.

"Stenokardiya xurujida kanday tez tibbiy yordam kόrsatiladi.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;].
Ma'ruza №6.

1. Ma'ruza mavzusi: Yurak ishemik kasalligi. Miokard infarkti - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Ateroskleroz pillakchalari mavjud joyda toj arteriyalarining tromb bilan bekilishi.

Toj arteriyalarining uzoq davom etadigan spazmi.

Patogenezi. Etiologik omillar natijasida miokardda ishemiya, mushak tolalarining distrofik όzgarishi va ularning nekrozi natijasida kasallikning klinik belgilari namoyon bόladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirish natijalariga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Stenokardiya, όpka arteriyasi tromboemboliyasi, aorta anevrizmi, spontan pnevmotoroks, surunkali yurak anevrizmi, gipertoniya miokardit, sifilitik mezaortrit, diafragmaning qizilungach

teshigi churrasi, perikardit, qovur?alararo nevral'giya, gipotalamik sindromlar bilan όtkaziladi.

Davolash: Kasalikni davolash asosiy patogenetik mexanizmlariga qaratiladi: Kun tartibiga rioya qilish, dori-darmonlar bilan davolash, jarroxlik usuli bmlan davolash, fizioterapevtik muolajalar, xalq tabobatidan foydalanish singari tadbirlar tόg’risida tόxtalib όtiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot

tajribalaridan misollar, EKGlarni demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, EKG va Exokardioskopiyalar, overxet, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: EKGni takrorlash. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar

yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Miokard infarktining yuzaga kelishiga sababchi bόluvchi va xatar tug’diruvchi omillarni kόrsating.

"Miokard infarkti klinik kόrinishi dinamikasini ifodalaydigan kanday davrlar tafovut kilinadi.

"Miokard infarktining kanday atipik turlarini bilasiz.

"Miokard infarktida kanday asoratlar kuzatiladi.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Ma'ruza №7.

1. Ma'ruza mavzusi: Yurak aritmiyalari va blokadasi - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Yurakning organik kasaliklari, markaziy asab tizimi funksional kasalliklari, fizik va ximik ta'sirotlar, bosh miya gipertenziyasiga olib keluvchi sabablar va boshqalar tόgrisida tόxtalib όtiladi.

Patogenezi. Yurakning avtomatizm, όtkazuvchanlik, quz?aluvchanlik funksiyalarining buzilishi natijasida yuzaga keladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Tasnifi: Yurakning avtomatizm funksiyasi buzilishi bilan bo?liq aritmiyalar, yurakning qόz?aluvchanlik funksiyasi buzilishi bilan bo?liq aritmiyalar, yurakning qόz?aluvchanlik va όtkazuvchanlik funksiyalari buzilishi bilan bo?liq aritmiyalar tόg’risida tό?talinadi.

Diagnostikasi: EKG tekshirish natijasiga asoslanadi.

Davolash: Etio-patogenetik, dori vositalari yordam bermaganda elektroimpul's terapiya όtkaziladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot

tajribalaridan misollar, EKGlarni demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, EKG va Exokardioskopiyalar,

overxet, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: EKGni takrorlash. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar

yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Yurak maromi buzilishining etiologik omillarini kόrsating.

"Bόlmacha va korincha paroksizmal taxikardiyasida kόllanilladigan tez yordam choralarini ayting.

"Sinusli taxikardiyani davolashda kanday dorilar guruxlarini kόllash tavsiya kilinadi.

"Titrok aritmiya xurujida kanday tez yordam muolajalari kόllaniladi.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].

3.Bόlim.Ovqat xazm qilish a'zolari kasalliklari
Ma'ruza №1.

1. Ma'ruza mavzusi: Surunkali gastritlar. -2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Surunkali gastritga alimentar faktorlar, dori-darmonlar, xelikobakter pilori, όtning oshqozonga reflyuksi sabab bόladi. Funksional kasalliklarga asab tizimining labilligi tόgrisida tόxtalib όtiladi.

Patogenezi. Surunkali gastritda etiologik omillar ta'sirida oshqozon shilliq qavatining tasirlanishi natijasida kasallikning klinik belgilari yuzaga keladi.

Tasnifi: Surunkali gastrit etiologiyasi, patogenezi va patomorfologik xususiyatlariga qarab autoimmun, xelikobakterli, reflyuks gastritlar tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: ?ar xil tipdagi surunkali gastritlarning tashxisini aniqlashda endoskopik va gistologik tekshiruvlarning va xelikobakter pilori mavjudligining natijasiga asoslanadi.

Davolash: Surunkali gastrit bilan o?rigan bemorlarni davolashda kasallik turini, va og‘irlik darajasini, klinik bosqichini, me'daning sekretor va motor-evakuator faoliyati xususiyatlarini e'tiborga olinishi kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar, endoskopik tekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Sidney tasnifi bόyicha surunkali gastritlar turlarini ifodalang.

"SG tashxisini aniklashda kanday tadkikot usullari kόllaniladi.

"SG rivojlanishining oldini olish tadbirlarini kόrsating.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


Ma'ruza №2.

1. Ma'ruza mavzusi: Oshqozon va όn ikki barmoqli ichak yara kasalligi - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Alimentar omil, tamaki chekish, alkogol iste'mol qilish, ul'serogen ta'sir qiluvchi dori-darmonlar, xelikobakter pilori tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Tamaki - tomatdoshlar oilasiga mansub bir va koʻp yillik o't oʻsimliklar turkumi, narkotik oʻsimlik. Tamakining 60 dan ortiq turi maʼlum. Yovvoyi holda tropiklarda, Amerika va Avstraliyada yovvoyi turlaridan N.

Patogenezi. Yara kasalligi rivojlanish mexanizmi asosida "tajovuzkor" va "Himoyachi" omillar όrtasida fiziologik muvozanatning buzilishi yotishi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Tasnifi: Yara kasalligining tasnifi jarayonning joylashishiga, kechish davriga asoslanishi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Yara kasalligini aniqlashda endoskopik, rentgenologik, gistologik tekshiruvlarning va xelikobakter pilori mavjudligining natijasiga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Surunkali giperatsidli gastrit, surunkali xoletsistit, oshqozon yoki όn ikki barmoqli ichak saratoni, surunkali pankreatitlar bilan όtkazilishi ma'lum qilinadi.

Davolash: Parxez, Gistamin N2 retseptorlari antogonisti, antatsidlar, xolinoblokatorlar, spazmolitiklar, yarani όrab oluvchi vositalar, antibakterial terapiya, fiziomuolajalar olinishi

kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar, endoskopik va rentgenologik ekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, rentgenogramma, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Oshqozon sekretor faoliyatini όrganish. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Oshqozon va 12 barmokli ichak yara kasalligini yuzaga kelishida sababchi omillarni izoxlang.

"Me'da yarasining όn ikki barmokli ichak yarasidan farklanish belgilarini kόrsating.

"Yara kasalligida kuzatiladigan asoratlar kaysilar.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


Ma'ruza №3.

1. Ma'ruza mavzusi: Surunkali enterit. Surunkali kolit - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Infeksiya, alimentar omil, ba'zibir kimyoviy toksik moddalar, parazitlar, me'da va me'da osti bezi shirasining yetishmasligi, nazoratsiz uzoq vaqt antibiotiklar qabul qilish, tug’ma enzim tanqisligi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Patogenezi. Ingichka va yόg‘on ichak devoriga etiologik omillarning surunkali ta'siri natijasida ichaklar shilliq ?imoya mexanizmi buziladi va kasallikning klinik belgilari namoyon bόlib boshlaydi.

Tasnifi: Surunkali kolit tasnifi A.A. Asqarov va U.A. Asqarovlar tomonidan tomonidan tuzilgan.

Tasnifda kasallikning sababi va rivojlanish jarayoni bόyicha, anatomik όzgarishlar va faoliyatining buzilishi bόyicha, ichakning qaysi joyi kόproq shikastlanishi, kasallikning og’ir-engilligi, kasallik davri, kechishi, asoratlariga asoslanishi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: klinik ma'lumotlarga, hamda koprologik, rentgenologik va endoskopik tekshirishlarda aniqlangan όzgarishlarga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Bakterial ichburug’ning surunkali turi, yu?on ichak diskineziyasi, nospetsifik yarali kolit, spru bilan όtkazilishi ma'lum qilinadi.

Davolash: Parxez, dori moddalar bilan davolash, fizioteraiya, xalq tabobati buyurilishi kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot

tajribalaridan misollar, endoskopik va rentgenologik tekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib

kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, rentgenogramma, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Oshqozon ichak yόllari anatomiyasi. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Surunkali enterit qanday omillar ta'sirida yuzaga keladi.

"Surunkali enteritni kanday kasalliklardan farklash kerak.

"Surunkali kolit etiologiyasida qanday omillar ishtirok etadi.

"Surunkali kolit tashxisini aniklash kanday tekshiruv ma'lumotlariga asoslanadi.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].

Ma'ruza №4.

1. Ma'ruza mavzusi: Surunkali gepatit - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Infeksion omil, toksik omil, toksiko-allergik omillar, moda almashinuvining buzilishi tόg’risida tόxtalib όtiladi.

Patogenezi. Surunkali gepatitning vujudga kelishi va jigarda yalli?lanish jarayonining jadallashuvi ikki omilga bo?liq: jigarda virusning uzoq vaqt saqlanishi, organizmning immun holatining buzilishi, autoagressiya mexanizmining qόshilishi. Tasnifi: S.D. Podimova tomonidan taklif qilingan. Sababiga kόra, morfologiyasiga kόra, klinik qόrinishiga kόra, jigarning funksional holatiga kόra farqlanadi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.


Diagnostikasi: µon bioximiyasi, jigarni ul'tratovush tekshirish, radioaktiv oltin bilan skanerlash, jigar biopsiyasida aniqlangan όzgarishlarga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Jigar sirrozi, surunkali xolangiogepatit, , όtkir virusli gepatit bilan όtkazilishi ma'lum qilinadi.

Davolash: Parxez, jigar xujayralarida moddalar almashinuvini yaxshilaydigan dori moddalari, regeneratsiyani kuchaytirish, yalli?lanishga qarshi vositalar, fizimuolajalar, xalq tabobati buyurilishi kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar, instrumental, tekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, rentgenogramma, negatoskop, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Jigar anatomiyasi. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Kanday omillar surunkali gepatitni vujudga keltiradi.

"Jigar xujayralari shikastlanishini ifodalaydigan fermentlar xolatini izoxlang.

"Surunkali xolestatik gepatitga xos konning biokimyo όzgarishlarini kόrsating.

"Surunkali faol gepatitda konda kuzatiladigan kimyoviy όzgarishlarni ifodalang.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


4.Bόlim. Buyrak kasalliklari
Ma'ruza №1.

1. Ma'ruza mavzusi: Glomerulonefritlar - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Infeksion omillar, vaksinalar, toksik moddalar, Patogenezi: Immun allergik nazariya tόg’risida tό?talib όtiladi.

Tasnifi: o’tkirva surunkali glomerulonefritlarga bόlinadi. Kasallikning klinik variantlariga, bosqichi tόg’risida tόxtaladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirishlar natijasiga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Pielonefrit, qon aylanish yetishmovchiligi, Buyrak amiloidozi, buyrak sili singari kasalliklar bilan όtkazilishi ma'lum qilinadi.

Davolash: Parxez, kortikosteroid vositalar, immunodepressantlar, antikoagulyantlar, antiagregantlar, nosteroid yalli?lanishga qarshi vositalar, siydik ?aydovchi vositalar, agar kasallik arterial gipertenziya bilan kechsa - gipotenziv vositalar, fizioterapiya, xalq tabobati buyurilishi kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar, instrumental tekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Buyrak anatomiyasi. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Xastalikning rivojlanish mexanizmlarini yoritadigan nazariyalarni izoxlang.

"Curunkali glomerulonefrit kechish variantlarini sanab bering.

"Kasallik tashxisini aniklashda belgilari όxshash kanday kasalliklarni istisno kilish kerak.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


Ma'ruza №2.

1. Ma'ruza mavzusi: Surunkali pielonefrit - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Kasallik qόzg’atuvchiomil sifatida ichak tayoqchasi, enterokokk, protey, stafilokokk ishtirok qiladi.

Patogenezi: Infeksion omillar buyrakka qon orqali, siydik chiqaruvchi yόllarning devori orqali va limfogen yόllar bilan όtishi natijasida kasallikning klinik belgilari rivojlanib boshlaydi.

Tasnifi: Surunkali pielonefritning yashirin, qόzib turadigan, gipertonik, azotemik turlari tόg’risida tόxtaladi.

Klinikasi: shikoyati, ob'ektiv kόruv ma'lumotlariga tόxtalinadi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirishlar natijasiga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Surunkali glomerulonefrit, buyrak amiloidozi, nefroskleroz bilan όtkazilishi ma'lum qilinadi.

Davolash: Antibiotiklar, sul'fanilamidlar, nitrofuron birikmalari, yalli?lanishga qarshi nosteroid vositalar, agar kasallik arterial gipertenziya bilan kechsa - gipotenziv vositalar, fizioterapiya, xalq tabobati buyurilishi kόrsatiladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot

tajribalaridan misollar, instrumental tekshirishlar xulosalari demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Retseptura Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Surunkali pielonefritning qanday klinik turlari va asoratlari tafovut kilinadi.

"Kasallik tashxisini aniklashda qanday laboratoriya va asbob-uskunalar tekshirishlari όtkaziladi.

"Tashxisni kόyishda belgilari όxshash kanday kasallik bilan kiyoslash kerak.

"Kasallikni davolashda kanday muolajalar kόllaniladi.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
5.Bόlim. Bόg’im kasalliklari

Ma'ruza №1.

1. Ma'ruza mavzusi: Revmatoid artrit - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Kasallikning etiologiyasi aniqlanmagan, lekin A va B guruxidagi streptokokklarga, mikoplazmaga, Epshteyn-Barr virusiga a?amiyat qaratiladi.

Patogenezi: Kasallik rivojlanishida autoimmun buzilishlar mu?im a?amiyatga ega. Buning sababi T va V limfotsitlar faoliyati muvozanatining saqlanmasligi natijasida vujudga keladigan immun boshqaruvining buzilishidir.

Tasnifi: Zararlangan bό?imlar kliniko-anatomik xususiyati, immunologik kόrsatkichlarga, kechishiga, faolligiga, rentgenologik bosqichi, bόg’im funksional holatiga baho beriladi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirishlar natijasiga, Amerika revmatologlar kollegiyasi tomonidan taklif qilingan diagnostik mezonlarga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Shakl buzuvchi osteoartroz, sistemali qizil όricha, podagra, psoriatik artrit, reaktiv artritlar, Bexterev kasalligi bilan όtkaziladi.

Davolash: Bazis vositalar, steroid va nosteroid yalli?lanishga qarshi vositalar, bόg’im ichiga kortikosteroidlar, fizioterapiya, massaj, sanator-kurort davo.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar, rentgenogrammalarni demonstratsiya qilib kόrsatadi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogramma.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Retseptura. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Revmatoid artrit patogenezini tushuntiring.

"Revmatoid artrit klinik kόrinishida eng kόp kuzatiladigan belgilarni kόrsating.

"Revmatoid artritda bό?imdan tashkari kaysi a'zolar kόprok zararlanadi.

"Revmatoid artrit tashxisi mezonlarini sanab bering.

"Revmatoid artritni aniqlashda qaysi kasalliklarni istisno etish kerak.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Ma'ruza №2.

1. Ma'ruza mavzusi: Sitemali qizil bόricha - 2 soat.

2. Ma'ruza maqsadi. Ma'ruza kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, zamonaviy tekshirish uslublarini όrganish, yangicha davollash prinsipi va profilaktikasini όrganishga bag’ishlanadi. Talabalarning ma'ruza davomida olgan bilimlari ularga amaliy mashg’ulotlar davrida klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni bilishga, laborator va

instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatadi.

3. Kutilishi mumkin bόlgan natijalar. Ushbu ma'ruzani eshitish talabalarga ularning όqilayotgan mavzuni qabul qilish qobiliyatini, amaliy mashg’ulotda diskussiyaga xos bόlgan savollarni όqituvchi bilan muxokama qilish, yetkazilgan materialni taxlil qilish va uni amaliy mashg’ulotda mustahkamlash qobiliyatini tug’diradi.

4. Ma'ruzaning qisqacha mazmuni:

Etiologiyasi: Kasallikning etiologiyasi aniqlanmagan, lekin RNK guruxiga sekin ta'sir qiluvchi virus asosiy sababchi deb ?isoblanadi.

Patogenezi: Etiologi omillar ta'sirida immunologik javobni boshqarish buziladi, T limfotsitlar faolligi pasayishi va V-limfotsitlar faolligining oshishi natijasida organizmda nazorat qilib bόlmaydigan, ?ar xil tόqimalarga, organizm oqsillariga qarshi antitanalar ishlab chiqariladi.

Ishlab chiqarish, moddiy ishlab chiqarish - jamiyatning yashashi va taraqqiy etishi uchun zarur boʻlgan moddiy boyliklar (turli iqti-sodiy mahsulotlar)ni yaratish jarayo-ni; ishlab chiqarish omillarini isteʼ-mol va investitsiyalar uchun moʻljallangan tovarlar va xizmatlarga aylantirish. I.ch.

Tasnifi: Kasallik kechishi, faolligi, zararlangan a'zolar kliniko-anatomik xususiyatiga e'tibor qaratiladi.

Diagnostikasi: Kliniko-laborator, instrumental tekshirishlar natijasiga, Amerika revmatologlar kollegiyasi tomonidan taklif qilingan diagnostik mezonlarga asoslanadi.

Qiyosiy tashxis: Revmatoid artrit, sistemali sklerodermiya, dermatomiozit, psoriatik artrit, reaktiv artritlar, O’tkir revmatik isitma bilan όtkaziladi.

Davolash: Bazis vositalar, steroid va nosteroid yalli?lanishga qarshi vositalar, simptomatik davo όtkaziladi.

5. Ўkituvchining ma’ruza bόyicha kόrsatmalari: Ma’ruza όqish jarayonida ma’ruzachi ҳayot tajribalaridan misollar gapirib beradi.

6. Ma'ruzaning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop.

7. Talabalarning όz ustida ishlashi: Kollagen almashinuvi. Internetdan mavzu bόyicha ma'lumotlar yig’ish.

8. Kontrol savolar:

"Sistemali qizil bόricha patogenezini tushuntiring.

"Sistemali qizil bόricha klinik kόrinishida eng kόp kuzatiladigan belgilarni kόrsating.

"LE-?ujayrani aniqlash usulini gapirib bering.

"Sistemali qizil bόricha tashxisi mezonlarini sanab bering.

"Sistemali qizil bόrichani aniqlashda qaysi kasalliklarni istisno etish kerak.

9. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


III. AMALIY MAShULOTLAR MAVZULARINING MAZMUNI
Bόlim 1. Nafas olish a'zolarining kasalliklari
Amaliy mashg’ulot №1.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: o’tkirva surunkali bronxitlar - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi,

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].

Amaliy mashg’ulot №2.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Krupoz zotiljam. Plevritlar - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi,

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].


Amaliy mashg’ulot №3.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Bronxial astma -6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi,

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].

Amaliy mashg’ulot №4.

Bόlim 2. Qon aylanish a'zolari kasalliklari
Amaliy mashg’ulot №1.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: O’tkir revmatik isitma - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №2.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Yurak mitral illatlari - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №3.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Yurak aortal illatlari - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №4.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Miokarditlar. Perikarditlar - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №5.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Gipertoniya kasalligi - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №6.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: Ateroskleroz - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №7.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: YuIK. stenokardiya - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishni

bilishga, laborator va instrumental tekshirish usullari natijalarini interpritatsiya qila bilishiga, va kompleks davo buyurishga όrgatiladi.

3.Amaliy mashg’ulot όtiladigan joy: Auditoriya, palata, maslahat poliklinikasi, rentgen xonasi, EKG, ExoKSva funksional tekshirish xonalari.

4.Amaliy mashg’ulotning ta'minlanishi: Be'mor, tablitsalar, slaydlar, overxet, slaydoskop, negatoskop, rentgenogrammalar, mavzu ni όtish bόyicha yagona uslubiy qόllanma, vaziyatli masalalar, tarqatma materiallar, όrgatuvchi va nazorat qiluvchi dastur.

5. Tavsiya qilinadigan adabiyotlar: [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15;16].
Amaliy mashg’ulot №8.

1. Amaliy mashg’ulot mavzusi: YuIK. Miokard infarkti - 6 soat.

2.Amaliy mashg’ulot mazmuni: Kasallikning etiologiyasi, patogenezi, patologik anatomiyasi, tasnifi, klinikasi, tekshirish uslublarini όrganish, laborator tahllilar javoblarini interpritatsiya qilish, davollash prinsipi va profilaktikasi. Talabalarning amaliy mashg’ulot davomida olgan bilimlari ularga amaliy kόnikmalarni όzlashtirishga, klinik tashxis qόyishga, bemorlarni tekshirishniDownload 231 Kb.
1   2   3
Download 231 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaToshkent tibbiyot akademiyasi davolash fakulteti fakultet va gospital terapiya, tibbiy profilaktika fakultetining ichki kasalliklar kafedrasi

Download 231 Kb.