• Baholash mezoni Baholash ко rsatkichlari
 • 5.4. Bajarilgan loyihaning ozaki tadimoti va bajarilgan loyiha imoyasini baхolash
 • Baholash mezoni Baholash korsatkichlari
 • Loyihadagi yutuqiarni ozi baholashi uchun anketa
 • O’quv loyihaviy faoliyatni reyting baholash jadvali talaba guruh
 • III. ТА LIMNING TEXNOLOGIK XARITASI
 • Talim shakli. Ish bosqichi Faoliyat
 • Auditoriyadan tashqari ish: ijro bosqichi
 • Auditoriya ishi: yakunlovchi bosqich
 • Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash
  Download 307.78 Kb.
  bet11/11
  Sana01.04.2021
  Hajmi307.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  5Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash

  Baholash mezoni

  Baholash ко rsatkichlari

  1.

  Loyiha taqdimoti bo'yicha yo'riqnomaga rasmiy rioya etish

  Yo'riqnoma izchilligi bo'lsa, maks. 2,5 ball

  2.

  Slaydlarni texnik namoyish etish yo'riqnomasiga rioya etish

  Taqdimot tayyorlashda yo'riqnomaga rioya etilgan bo'lsa, 1,0 ball

  3.

  Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etish

  Taqdimotni rasmiylashtirish qoidasiga rioya etilgan boTsa, 1,5 ball


  5.4. Bajarilgan loyihaning o?zaki ta?dimoti va bajarilgan loyiha ?imoyasini baхolash

  Baholash mezoni

  Baholash ko'rsatkichlari

  1.

  Og'zaki taqdimot qoidasiga rasmiy rioya etish

  Loyiha ishtirokchilarini tanishtirish bilan boshlanishi;  scTzga chiquvchilarni belgilangan vaqtga rioya etishlari (7-15 min.);

  taqdimot vaqtida boadabsizlik holatlariga yol qo'yilmasliklari, maks. 0,2 ball  2.

  Loyiha himoyasi

  Taqdimotda barcha guruh a'zolari ishtirok etgan bcTlsa, maks. 1 ball

  Javoblar asoslangan, mukammal, aniq bo'lsa, maks. 0,8 ball

  Loyihadagi yutuqiarni o'zi baholashi uchun anketa

  F.I.Sh.

  CTquv
  guruhi

  l.Quyidagi baholash mezonlaridan foydalanib, o'zingizning loyihadagi yutuqlaringizni baholang: 2 ball - to'liq egallaganman; 1 ball - qisman egallaganman; 0 ball - bilmayman.
  Rilimlar, malakalar, ко nikmalar, ?obiliyatlar

  Loyihaning boshlanishi

  Loyihaning tugallanishi

  1

  2

  3

  1. Loyihalashtirishning umumlashtirilgan algoritmini bajarish с

  obiliyati:

  - g'oyani ilgari surish,  - muammoni ajratib ko'rsatish,  - maqsadlarni belgilash va ularni hal qilish vazifalarini ifodalash;  - vazifalarni hal etishning optimal usullari va vositalarini asoslab tanlashning amalga oshirilishi;  - loyiha topshirigMni ishlab chiqish;  - birgalikdagi ishni rejalashtirish va loyihadagi vazifalarni taqsimlash;  - natijalarni rasmiylashtirish; faoliyat natijalarining ijtimoiy taqdimotini o'tkazish (ma'ruza shaklidagi og'zaki va texnik hamda dasturiy vositalardan foydalanib ko'rgazmali);  - bajarilgan ish haqidagi yozma hisobotni tayyorlash;  - o'zini o'zi baholash va refleksiyani amalga oshirish.  1

  2

  3

  2. Hamkorlik qilish qobiliyati:

  - jamoada samarali ozaro bahamjihat harakatni amalga oshirish;  - nizolarni kuch ishlatmasdan tartibga solish;  -kompromiss ilash va konsensusga erishish.  3. Og'zaki muloqot qilishga tayyorlik qobiliyati

  - og'zaki dialog va polilog yuritish;  tanqidiy muhokama yuritish: boshqalar fikrini tinglash va e4iborga olish; o'z fikrini bildirish va uni dalillab, himoya qilish.  4.Zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

  kompyuterni;  faksni;  printerni;  modemni;  kseroksni.  5. Axborot va kommunikatsiyaning zamonaviy texnika vositalarini egallaganlik:

  - elektron pochtani,  Internetni.  6. Axborotlarni iziash, ular bilan ishlash, qabul qilish, joriy etish, o'zgartirish, saqlash, etkazish va taqdim qilishning texnik va dasturiy vositalarini egallaganlik.

  7.Axborot bilan ishlash:

  - axborotlarni kataloglar bo'yicha topish,

  - axborotlarni kontekstiga qarab iziash, gipermatnni va Internetda iziash;  - axborotlarni tuzilmalash, asosiysini ajratish.  - axborotlarni grafik shaklda taqdim etish.  7. Quyidagilarga tayyorlik qobiliyati:

  - o"z qarorlarini qabul qilish va o'z zimmasiga mas'uliyat olish;  - turli ijtimoiy rollar: etakchi, ijrochi va boshqalar rollarini bajarish;  tashabbusni oz qo'liga olish;  - o'zini o'zi intizomga solib turish;  - oz kuchlariga ishonish.  2.CTzingizning loyihadagi faoliyatingiz natijalarini baholang va tahlil qiling:

  1. Sizga loyiha topshirig'ini muvaffaqiyatli bajarishga nima yordam berdi


  (keraklisining tagiga chizing, qo'shimcha qiling): bilimlar, malakalar, qobiliyatlar,
  boshqalar yordami, o'qituvchining maslahatli yordami,

  2. Sizning aybingizga ko'ra nima bajarilmay

  qoldi? Buning sabablari

  (keraklisining tagiga chizing, qcTshimcha qiling): tushunmaslik, qila bilmaslik,


  axborot kamligi,

  3. Siz nimani ob'ektiv sababga ko'ra bajara olmadingiz, u nimadan iborat edi va kelgusida mag'lubiyatlarni qanday qilib bartaraf qilish mumkin?

  4. Agar hammasi muvaffaqiyatli yakunlangan bo'lsa, buning garovi nimada edi?


  1. O’quv loyihaviy faoliyatni reyting baholash jadvali talaba guruh
  Baholash mezonlari

  Baholash ko'rsatkichlari

  mazmunli
  faollik
  (maks.
  ball )

  vaqtida
  bajaril-
  ganlik
  (maks.
  ball )

  ishning unumli-ligi(maks . ball_)

  baho (ball)

  OV

  o'zini baholash  Guruh lar

  CTqitu

  vchi


  Loyihaning maqsadi va vazifalarini ifodalash, uni bajarish usullari va vositalarini aniqlash  Ishni rejalashtirish
  -

  -


  Alohida (individual) vazifani bajarish  Mahsulotni rasmiylashtirish

  -

  -

  Hisobot tayyorlash

  -

  -

  Taqdimot tayyorlash

  -

  -

  Taqdimot va himoya
  -

  -


  Jami—ball


  Yakuniy— ball Reyting baholash
  III. ТА'LIMNING TEXNOLOGIK XARITASI


  Talim shakli. Ish bosqichi

  Faoliyat
  o'qituvchi talaba

  Auditoriya ishi: tayyorgarlik bosqichi


  l.O'quv

  mashg'ulotiga

  kirish


  1. Mashg'ulot mavzusi va maqsadi hamda talabalarga oldindan kutiladigan natijalami aytadi. o'quv mashg'ulotining ish tartibi va xususiyatlari, o'quv natijalarini baholash ko'rsatkichlari va mezonlari bilan tanishtiradi

  2. Asosiy bosqich

  2.1. Loyiha faoliyati mazmuni va shaxs ma'naviyatini shakllantirish mezonlari bilan tanishtiradi. Talabalarning loyiha mavzusi bo'yicha bilimlarini

  dolzarblashtiradi: va blits-so'rov o'tkazadi (1-ilova).  Guruhlarga birlashishadi. Savollarga javob berishadi;  2.2. Loyiha mavzularini taklif qiladi, (3-ilova) loyihalar mazmuni haqida hikoya qiladi, muammo turlarini aniqlab, muammo osti muammolarni aniqlashga yordam beradi, ishlar turlarini aytadi, ularning natijalarini ma'lum qiladi.

  Mavzuni tanlash haqida umumiy qarorni muhokama etishadi va qabul qilishadi. Muammo va loyiha mavzusi bilan tanishadi.  2.3. Guruhlarga birlashish va loyiha mavzusini tanlashni taklif qiladi

  Loyiha maqsadi va uning vazifalarini ifodalashadi.  2.4."Muammoli vaziyat" uslubidan foydalanilgan holda suhbat orqali muammoni o'rtaga qo'yadi: muammoli vaziyatni bayon qiladi va talabalami

  Savollarga javob beradilar. Muammo bilan ya?indan tani­shadi. ziddiyatni aniqlashadi, ulami hal qilish zarurligini bilishadi.  ziddiyatlami aniqlash hamda ularni hal qilish zarurligini bilishga, muammoni va loyiha mavzusini ifodalashga undaydigan savollar beradi (2-ilova).
  2.5.Talabalarning loyiha maqsadi va uning vazifalarini ifodalashi bo'yicha munozara uyushtiradi. Uning kutiladigan natijasi — mahsulot va uning taxminiy foydalanuvchilarini ifodalaydi.

  Loyiha natijasi — mahsulot va uning taxminiy foydalanuvchilarini belgilashadi, tanishadilar


  2.6.Loyiha topshirig'ini qo'yadi. Topshiriqlar bilan tanishtiradi,

  muammolaming yechimini topishga yordam beradi. Axborot manbalari, uni yig'ish va tahlil etish usullarini tavsiya qiladi. Loyiha faoliyati natijalari va umuman jarayonni baholash rusumlari va mezonlari bilan tanishtiradi (4-ilova)  Loyiha topshirig'i bilan

  tanishishadi.

  Savollar berishadi.

  Baholash mezonlari bilan tanishadi

  2.7.Talabalarning loyiha ustida ishlash shaklini tanlashini tashkil qiladi. Loyiha guruhlari shakllantirishini uyushtiradi.

  Loyiha ustida ishlash shaklini tanlashadi.Guruhlargabirlashishadi  2.8. Guruh ishi uchun topshiriq beradi, guruhda ishlash qoidalarini eslatadi:

  - loyihadagi vazifalar va


  faoliyat turlarini ajratish,
  ularni qatnashchilar
  o'rtasida taqsimlash
  (guruhli loyihada);

  - loyiha faoliyati algoritmini


  ishlab chiqish;

  loyiha vazifalarini  Loyiha faoliyatini loyihalashtirish va rejalashtirish bo'yicha guruhlardagi ishni tashkil etishadi: loyihani bajarish yo nalishlari va bosqichlarini belgilashadi, guruh a'zolari o'rtasidagi funktsiyalarni taqsimlashadi, hamkorlik shakllarini belgilashadi, loyiha vazifalarini bajarish, uning natijalarini ifodalash va taqdimot usullari va vositalarini tanlashadi.
  bajarish, uning natijalarini

  ifodalash va taqdimot

  usullari va vositalarini

  tanlash;


  - ishchi rejasini tuzish

  Loyiha ishlarining ishchi rejasini vazifalar, ular-ni bajarish muddatlari, tayyor mahsulot turini va mas'ullarni ko'rsatib tuzishadi


  Yakunlovchi-baholash bosqichi

  3.1. Loyiha topshirig" i ustidagi ishning asosiy natijalarini belgilash va loyiha faoliyatini rejalashtirish boyicha xulosa chiqaradi.Talabalar e'tiborini loyiha ishiari mazmuniga va loyihaning ijro bosqichida ularni bajarish grafigiga qaratadi. Savollarga javob beradi. Talabalarni loyiha bilan ishlashga yo'riqnoma beradi. Har bir guruh loyihani amalga oshirish jarayonida muammo turini aniqlab, uning kelib chiqish sabablari va uni bartaraf etish chora-tadbirlarini ishlab chiqish va guruh tomonidan ishlab chiqilgan dastur tuzishadi (5,6-ilova)

  Savollar berishadi

  Auditoriyadan tashqari ish: ijro bosqichi

  1 .Loyihaning bajarilishi.

  2.Natijalarning ifodalanishi.

  3.Hisobot tuzilishi.

  4.Taqdimot tayyorlanishi


  Maslahat beradi, guruhlar ishini muvofiqlashtiradi, ular faoliyatini rag'batlantiradi, kuzatadi, axborot manbalarini izlashda yordam beradi, o'zi axborot manbai bo'ladi, loyiha ishiari monitoringi va nazoratini amalga oshiradi

  Individual vazifalarga binoan ishlarni bajarishadi. Faol va mustaqil ishlashadi, har kim o'z vazifasiga muvofiq va birgalikda:

  turli manbalardan axborot yig'ishadi, tahlil etishadi va umuml ashtir i shadi;

  - tadqiqotlar o4kazishadi, hisob-
  kitoblarni bajarishadi;

  -zaruratga qarab maslahatlashishadi;

  - oraliq natijalarni muhokama
  qilishadi;

  Barcha olingan natijalarning umumiy yig'ilishi va muhokamasini o'tkazishadi.

  Loyiha mahsulotini ifodalashadi.

  Hisobot tuzishadi.

  Loyihadagi yutuqlarning o'zini-o'zi baholash anketalarini toTdirishadi.

  Loyiha ishi natijalari taqdimotini rasmiylashtirishadi  Auditoriya ishi: yakunlovchi bosqich

  l.CTquv

  mashg'ulotiga kirish  1. Loyihalar taqdimotiga ko'rsatma beradi: guruhlarning bajarilgan loyihalarni taqdim etishi reglamenti va izchilligini belgilaydi. Baholash mezonlari va ko'rsatkichlarini eslatadi. О zaro baholash jadvallarini tarqatadi

  2.Asosiy bosqich

  2.1.Guruhlar taqdimot boshlanishini eTon qiladi: har bir guruh taqdimoti yakunida taqdimot mazmuni bo'yicha va har bir ishtirokchiga aniq maqsadga qaratilgan savollar beradi

  Guruhlar o'z ishi natijalari haqida ma'ruza qiladi va ularni belgilangan shaklda taqdim etadi.Savollarga javob berishadi

  2.2.Talabalaming javoblarini umumlashtirib, guruhlarning loyiha taqdimoti muhokamasi va o'zaro baholashini uyushtiradi

  Jamoa bo" lib muhokama qilish orqali: taqdimot, olingan mahsulot, loyiha faoliyati natijalarini baholashadi

  2.3. Talabalar bilan birga loyiha ustidagi ish jarayoni va yakunlarini muhokama qiladi, notiqlarni rag'batlantiradi, o'z mulohazalarini nazokat bilan bildiradi, agar zarur boTsa, ayrim talabalaming yutuqlari va xatolari haqida o'z fikrini individual bildiradi

  3.

  3.1 .Loyiha faol iy atining asosiy natijalarini aniqlash bo'yicha xulosa chiqaradi. Bajarilgan ishning bo'lg'usi professional faoliyat uchun muhimligiga e'tiborni qaratadi.

  3.2. Guruhlar faoliyati, loyiha topshirig'i ustidagi individual ish natijalariga baho beradi.  Natijalar, jarayon, o'zining undagi ishtirokini boshqalar baholarini hisobga olib o'zi baholaydi

  Guruhlar taqdimoti bo'yicha o'zini qiziqtirgan savollarni beradi.  3.3. O'zaro baholashga yakun yasaydi. Loyiha va loyihaviy ta'lim maqsadiga erishish darajasini tahlil

  Anketa savollariga javob beradi  etadi va baholaydi. Savollarga javob beradi. Loyihadagi yutuqlarni o'zi baholashi uchun talabalarga anketa-so'rovlarini tarqatadi. Loyihalarning jamiyat taraqqiyotidagi amaliy ahamiyati haqida atroflicha to'xtalib o'tadi

  Download 307.78 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
  Download 307.78 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Loyihani MS Power Point da bajarilgan taqdimotini baholash

  Download 307.78 Kb.