II. Taraplaryň hukuklary we borçlary
Download 178.07 Kb.
bet15/21
Sana22.07.2021
Hajmi178.07 Kb.
#15468
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
II. Taraplaryň hukuklary we borçlary
4. Milli bellige alyjy şu aşakdakylara hukuklydyr:

  1. Türkmenistanda hereket edýän kanunçylyga laýyklykda, domen atlaryny bellige almak hyzmatlarynyň nyrhnamasyny, şertlerini we tölegiň möhletini üýtgetmäge;

  2. Peýdalanyjydan domen atlaryny bellige almak hyzmatlary hem-de hostingiň internet-hyzmatlarynyň tölegini öz wagtynda tölenilmegini talap etmäge;

  3. “.TM” ýokarky derejeli milli domende domen atlaryny we internet saýtlaryny bellige almagyň tertibinde bellenilen ýagdaýlarda, domeniň delegirlenmesini hem-de bellige alnan domen adyny togtatmaga we (ýa-da) ýatyrmaga;

  4. Peýdalanyjy tarapyndan domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy barada ýüz tutma berlende, “.TM” ýokarky derejeli milli domende domen atlaryny we internet saýtlaryny bellige almagyň tertibinde bellenilen ýagdaýlarda domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagyndan ýüz döndermäge;

  5. Peýdalanyja domen atlary bellige almak hyzmaty boýunça berlen hasap-fakturalar öz wagtynda tölenmedik halatynda ýa-da sebäpsiz töleg geçirmekden ýüz öwürse, akseptsiz tertipde töleg talapnamalary inkasso goýmak bilen Peýdalanyjynyň hasaplaşyk hasabyndan pul serişdeleri almaga hem-de baglaşylan şertnamany ýatyrmaga.

  1. Milli bellige alyjy şu aşakdakylara borçlanýar:

1) Peýdalanyjynyň ýüztutmasy esasynda, maglumatlar gorunda saklanylýan Peýdalanyja degişli domen ady barada hemme maglumaty bermäge;

2) Peýdalanyjy tarapyndan berlen maglumatlar gorundaky maglumatlary üýtgetmek barada arza we onuň ýanyna goşulan resminamalar gelip gowşan pursatyndan başlap 3 (üç) iş gününiň dowamynda maglumatlary üýtgetmäge;

3) Peýdalanyjynyň başlangyjy boýunça Şertnama ýatyrylan ýagdaýynda, onda domen ady baradaky maglumatlary ýöretmeklik üçin maglumatlar goruna girizilen bellige alnyşy ýatyrlan domen atlarynyň maglumatyny maglumatlar gorundan (reýestrden) aýyrmaga;

4) boşan domen atlary we olary bellige almaklygyň nyrhlary, arzalary kabul etmegiň we ýerine ýetirmekligiň gaýry şertleri barada maglumatlar soralan ýagdaýynda, Peýdalanyjynyň dykgatyna ýetirmäge;

5) Türkmenistanyň GOV.TM, EDU.TM, COM.TM, NET.TM, MIL.TM, CO.TM we beýleki ikinji derejeli milli domenlerinde domen atlaryny bellige almak we hostingiň internet-hyzmatlaryny amala aşyrmaga;

6) domen adynyň bellige alynmagyny, Şertnama baglaşylan gününden başlap 5 (bäş) iş gününiň dowamynda amala aşyrmaga;

7) Peýdalanyjynyň domen adyny bellige almak, onuň möhletini uzaltmak ýa-da domen ady bellige alnanda berlen maglumatlary üýgetmek baradaky arzasyna seretmekligi, arzanyň Milli bellige alyja gelip gowşan gününden başlap 10 (on) iş gününiň dowamynda amala aşyrmaga.


  1. Peýdalanyjy şu aşakdakylara hukuklydyr:

1) domen atlaryny özbaşdak saýlamaga;

2) ýüz tutma esasynda, maglumatlar gorunda saklanylýan özüne degişli domen ady barada hemme maglumaty almaga;

3) Şertnamany ýatyrmaga. Milli bellige alyjy bilen ylalaşyp Şertnama üýtgetme, goşmaça girizmäge;

4) boşan domen atlary we olary bellige almaklygyň nyrhlary, arzalary kabul etmegiň we ýerine ýetirmekligiň gaýry şertleri barada maglumatlary soramaga;

5) bellige alnan domen adynyň üsti bilen girilýän web saýtynda öz eýeçiligine degişli maglumatlary, ýerine ýetirýän işleri, hyzmatlary, garamagyndaky eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar, edaralar we guramalar baradaky maglumatlary hem-de okyjylar köpçüliginde gyzyklanma döretmek üçin Türkmenistanyň we daşary ýurtlarynyň habarlaryny ýerleşdirmäge we döwrebaplaşdyrmaga, täze maglumatlar çykan ýagdaýynda ony täzeläp durmaga.


  1. Peýdalanyjy şu aşakdakylara borçlanýar:

1) Milli bellige alyjynyň domen atlaryny bellige almak hyzmatlary hem-de hostingiň internet-hyzmatlary üçin töleglerini öz wagtynda tölemäge;

2) saýlanan domen ady boýunça we bu domen ady bilen baglylykda üçünji şahslar tarapyndan ýüze çykan düzgün bozulmalary üçin jogapkärçilik çekmäge;

3) maglumatlar goruna (reýetre) girizilen, Peýdalanyjy ýa-da onuň administratory tarapyndan berlen maglumatlaryň dogrulygyny anyklamak üçin talap edilýän resminamalary we şunuň bilen bagly beýleki maglumatlary, maglumatlaryň talap edilen gününden başlap 7 (ýedi) iş gününiň dowamynda Milli bellige alyja bermäge;

4) maglumatlar gorunda (reýestrde) saklanylýan maglumatlaryň üýtgän halatynda, haýal etmän 7 (ýedi) iş gününiň dowamynda Milli bellige alyja habar bermäge;

5) domen adynyň administratoryny we tehniki jogapkäri bellemäge, şeýlehem ol jogapkärler barada gerekli maglumatlary Milli bellige alyja bermäge;

6) domen adyny bellige almaga arzasyny bermezden öň “.TM” ýokarky derejeli milli domende domen atlaryny we internet saýtlaryny bellige almagyň tertibi bilen tanyşmaga;

7) bellige alnan domen adynyň üsti bilen girilýän web saýtynda öz eýeçiligine degişli maglumatlary, ýerine ýetirýän işleri, hyzmatlary, garamagyndaky eýeçiligiň dürli görnüşindäki kärhanalar, edaralar we guramalar baradaky maglumatlary ýerleşdirmäge we döwrebaplaşdyrmaga, täze maglumatlar çykan ýagdaýynda ony täzeläp durmaga;


  1. Türkmenistanyň kanunçylygynda domen atlary bilen bagly bellenilen talaplary ýerine ýetirmäge.
Download 178.07 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Download 178.07 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaII. Taraplaryň hukuklary we borçlary

Download 178.07 Kb.