VI bap. Domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy
Download 178.07 Kb.
bet7/21
Sana22.07.2021
Hajmi178.07 Kb.
#15468
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
VI bap. Domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy


  1. Domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy şu aşakdaky ýagdaýlarda amala aşyrylýar:

1) domen adynyň bellige alynýan pursatlarynda, şu Tertibiň on birinji böleginde görkezilen domen atlary boýunça bellenilen tehniki talaplaryna laýyk gelmedik domen atlarynyň bellige alnan halatynda;

2) domen adynyň bellige alyş möhleti tamamlanan ýagdaýynda;

3) Peýdalanyjy tarapyndan domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy barada ýüz tutma berende;

4) bellige alnan domen adyny ýatyrmak barada kazyýetiň kanuny güýje giren çözgüdi esasynda;

5) domen adynda jemgyýetiň we döwletiň hukuklaryna hem-de bähbitlerine, ynsanperwer we ahlak esaslaryna garşy gelýän sözleri (hukuk kadalarynyň bozulmalaryny amala aşyrmaga meçew berýän, bihaýaçylykly hereketleri wagyz edýän, ýaşlaryň ruhy we ahlak terbiýesine, milli däp dessurlarymyza ters täsir edýän ot açýan we sowuk ýaraglary, partlaýjy jisimleri, neşe serişdelerini, psihotrop maddalary, prekursorlary, akyl-huşa täsir edýän maddalary taýýarlamagyň we ulanmagyň usullary hakynda maglumatly materiallar,şol sanda paýyş manyly, döwletiň howpsuzlygyna garşy gönükdirilen häsiýetli, şahsyýetiň hormatyny we mertebesini, dine bolan garaýşyna bagly duýgularyny kemsidiji we ş.m. sözleri) öz içine alýan bolsa;

6) domen atlary meňzeş bolsa;

7) domen atlary nädogry resmileşdirilen bolsa;

8) domen atlary fişingiň netijesinde üçünji şahslary ýalňyş pikir eder ýaly edip, olaryň gizlin maglumatlaryny almak üçin niýetlenen bolsa.  1. Peýdalanyjynyň domen adynyň bellige alnyşyny ýatyrmak baradaky ýüz tutmasy esasynda, ýüz tutmanyň gelip gowşan gününden başlap, 5 (bäş) iş gününiň dowamynda Milli bellige alyjy tarapyndan domen adynyň bellige alnyşy ýatyrylmalydyr.

  2. Peýdalanyjynyň domen adynyň bellige alnyşyny ýatyrmak baradaky ýüz tutmasy hasaba alnan gününden başlap, Milli bellige alyjy tarapyndan maglumatlar gorunda (reýestrde) saklanylýan Peýdalanyjynyň maglumatlary doly seljerilmäge degişlidir, 5 (bäş) iş gününiň dowamynda seljerme işlerini tamamlamak mümkin bolmadyk halatynda bu möhlet 10 (on) iş gününe çenli uzaldylýar.

  3. Peýdalanyjy tarapyndan domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy barada ýüz tutma berlende, aşakdaky ýagdaýlarda domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagyndan ýüz dönderilýär:

1) domen adynyň bellige alyş möhleti tamamlananda;

2) domen adynyň bellige alyş möhleti tamamlanan gününden başlap 30 (otuz) senenama gün geçenden soň domeni dolandyrmak başga bir şahsa berlende;

3) Türkmenistanyň kanunçylygyna hem-de şu Tertibe garşy gelýän ýagdaýlar ýa-da hereketler ýüze çykarylan halatynda;

4) domen adynyň bellige alnyşyny ýatyrmak boýunça maglumatlar gorunda saklanylýan Peýdalanyjynyň maglumatlarynyň seljerilýän mahalynda ýetmeýän maglumatlar Milli bellige alyja berilmedik halatynda.  1. Domen adynyň bellige alnyşy ýatyrlan gününden başlap 30 (otuz) senanama gün geçenden soň, domeni dolandyrmak başga bir şahsa berilmedik bolsa, Peýdalanyja degişli bolan öňki domen adyny bellige almak isleg bildiren halatynda, Peýdalanyjynyň arzasy boýunça umumy esaslarda amala aşyrylýar.
Download 178.07 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Download 178.07 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVI bap. Domen adynyň bellige alnyşynyň ýatyrylmagy

Download 178.07 Kb.