Medicininių atliekų tvarkymas




Download 452.01 Kb.
bet3/3
Sana10.04.2017
Hajmi452.01 Kb.
1   2   3



Medicininių atliekų tvarkymas

Atliekos

Naudojimas

Kodas 1

Pavadinimas

Pavojingumas2

Naudojimo būdas3

Numatomas

sunaudoti kiekis4, t/m.

Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis

1

2

3

4

5

6

18 01 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 01 03)

Nepavojingos

S1, S2, S4, R13

300

5

18 01 02

kūno dalys ir organai, įskaitant kraujo paketus ir konservuotą kraują (išskyrus 18 01 03)

Nepavojingos

18 01 04

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)

Nepavojingos

18 01 07

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 01 06

Nepavojingos

18 01 09

vaistai, nenurodyti 18 01 08

Nepavojingos

18 02 01

aštrūs daiktai (išskyrus 18 02 02)

Nepavojingos

18 02 03

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

Nepavojingos

18 02 06

cheminės medžiagos, nenurodytos 18 02 05

Nepavojingos

18 02 08

vaistai, nenurodyti 18 02 07

Nepavojingos

18 01 03*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

Pavojingos, HP9, HP14

S1, S2, S4, R13

400

5

18 01 06*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos, HP9, HP14

18 01 08*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

Pavojingos, HP9, HP14

18 01 10*

dantų gydymo procese naudojamų metalo lydinių su gyvsidabriu atliekos

Pavojingos, HP9, HP14

18 02 02*

atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui taikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos

Pavojingos, HP9, HP14

18 02 05*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos, HP9, HP14

18 02 07*

citotoksiniai arba citostatiniai vaistai

Pavojingos, HP9, HP14



Medicininių atliekų tvarkymo metu susidarančios atliekos:

Atliekos

Atliekų susidarymo šaltinis technologiniame procese

Susidarymas

Kodas

Pavadinimas

Pavojingumas

Projektinis kiekis, t/m.

Vienu metu numatomas laikyti atliekų kiekis

1

2

3

4

5

6

18 01 06*

cheminės medžiagos, sudarytos iš pavojingų cheminių medžiagų arba jų turinčios

Pavojingos, HP14

Avariniu atveju išsipylusios ar pasklidusios medicininės atliekos (apdorotos dezinfekcinėmis priemonėmis)

1,2

0,03


10. Nuotekų susidarymas, preliminarus jų kiekis, jų tvarkymas.
UAB „KVANT elektronik“ pareiškiamos veiklos metu technologiniame procese vanduo nebus naudojamas ir gamybinių nuotekų nesusidarys. Vanduo darbuotojams bus tiekiamas pagal sutartį su UAB „Vilniaus vandenys“. Planuojama, kad bus sunaudota iki 400 m3 vandens per metus. Buities nuotekos išleidžiamos į UAB „Vilniaus vandenys“ kanalizacijos tinklus“. Išsinuomotuose gamybiniuose pastatuose bus įrengtos ir buitinės-administracinės patalpos. UAB „KVANT elektronik“ pastatų savininkui UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“ pagal 2013 m. rugsėjo 2 d. Pastatų nuomos sutartį Nr. 2013/09/02 už sunaudotą elektros energiją, vandenį bei komunalinius mokesčius mokės pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą. Atskira sutartis dėl buities nuotekų surinkimo nėra sudaryta.

Lauko teritorijoje bus tvarkomos tik nepavojingos statybinės atliekos. Visa kita ūkinė veikla bus vykdoma uždarose patalpose. Viso pagal žemės sklypo nuomos sutartį įmonei priklauso 10000 m2 sklypo teritorija. Greta administracinio pastato yra įrengta darbuotojų automobilių stovėjimo aikštelės (iki 8 lengvųjų automobilių). Automobilių stovėjimo aikštelės plotas iki 200 m2. Visa naudojama teritorija (privažiavimo keliai, statybinių atliekų laikymo, smulkinimo aikštelė, kt. teritorija) yra asfaltuota, asfalto būklė gera. Paviršiaus nuotekos nuo 10000 m2 ploto teritorijos gali būti užterštos tik kietosiomis dalelėmis, todėl įrengtas paviršinių nuotekų surinkimo šulinys bei sėsdintuvas. Paviršines nuotekas pagal sutartį su UAB „Fetoksa“ bus išvežamos į valymo įrenginius. Pradėjus statybinių atliekų tvarkymo veiklą, numatoma įrengti paviršinių nuotekų valymo įrenginius, išvalytas pairšines nuotekas po valymo išleidžiant į aplinką ar (esant galimybei) į kanalizacijos tinklus. Kol nėra išspręstas paviršinių nuotekų išleidimas, numatomas paviršinių nuotekų išvežimas pagal aukščiau nurodytą sutartį.

Orientacinis paviršinių nuotekų kiekis:

Paviršinės nuotekos nuo įmonės teritorijos (1,0 ha) surenkamos ir patenka į nuotekų kaupimo rezervuarą.

Žemiau pateikiami paviršinių nuotekų kiekio skaičiavimai nuo asfaltuotos (1,0 ha) teritorijos:

WS = 10 x H x Y x F x k , m3/m;

čia:


H – vidutinis daugiametis metinis kritulių kiekis, mm (priimama pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis) - 650 mm/metus;

Y – paviršinio nuotėkio koeficientas Y = 0,7;

F – baseino plotas, ha; asfaltuotos teritorijos – 0,09 ha

k – paviršinio nuotėkio koeficiento pataisa, įvertinanti sniego išvežimą. Jei sniegas išvežamas, k = 0,85, jei neišvežamas, k = 1



WS = 10 x 650 x 0,7 x 1,0 x 1 = 4549 m3/m;

Paviršines nuotekas pagal sutartį su UAB „Fetoksa“ bus išvežamos į valymo įrenginius.


11. Cheminės taršos susidarymas (oro, dirvožemio, vandens teršalų, nuosėdų susidarymas, preliminarus jų kiekis) ir jos prevencija.

Veiklos metu cheminė tarša yra negalima. Visi atliekų tvarkymo darbai bus vykdomi uždarose patalpose, ant betoninės skysčiams nelaidžios dangos, todėl į aplinką nepateks teršalų, galinčių turėti neigiamą poveikį paviršiniams vandenims ar dirvožemiui. Atviroje asfakltuotoje teritorijoje bus tvarkomos tik statybinės atliekos. Patalpose išsiliejusiems skysčiams surinkti numatoma naudojant švarias pjuvenas, skudurus ir sorbentus, medicininių atliekų išsiliejimo (avarijų) atveju užteršta vieta dezinfekuojama naudojant dezinfekcines ir plovimo medžiagas.

Numatoma tarša į aplinkos orą tik iš mobilių taršos šaltinių (įmonės darbuotojų ir klientų transporto priemonės). Stacionarių oro taršos šaltinių nebus.

Planuojama, kad per dieną į įmonės teritoriją įvažiuos ir išvažiuos vidutiniškai 15 transporto priemonės, iš kurių vidutiniškai bus 5 su benzininiais varikliais ir 10 su dyzeliniais varikliais. Transporto priemonės variklis įmonės teritorijoje įvažiavimo - išvažiavimo metu vidutiniškai dirbs 3 minutes. Lentelėje pateiktas vidutinis transporto priemonės varikliuose sudegančio kuro kiekis.


Transporto priemonių varikliuose sudegantis kuro kiekis

Kuro rūšis

Automobilių skaičius per dieną

Sunaudojamo kuro kiekis

l/dieną

l/metus

t/metus

Benzinas

5

0,8

230,4

0,22

Dyzelinis kuras

10

0,2

57,6

0,12

Transporto priemonių išmetamų teršalų kiekis į aplinkos orą skaičiuotas naudojant LR aplinkos ministro 1998-07-13 įsakymu Nr. 125 patvirtintą „Teršiančių medžiagų, išmetimų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodiką".

Skaičiavimo rezultatai:

Tarša iš mobilių taršos šaltinių

Pavadinimas

Kiekis, vnt.



Sunaudojamo

kuro kiekis,

t/m.



Į aplinkos orą

Išmetamų teršalų kiekis

CO

NOx

CnHm

SO2

Kieto

sios


dalelės

Automobiliai, naudojantys:

Benziną

5

0,22

0,078

0.008

0,017

0,0002

-

Dyzeliną

10

0,12

0,012

0,003

0,004

0,0001

0,0002

Pastaba: į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekiai yra preliminarūs, kadangi sunku prognozuoti tikslų įvažiuojančio bei išvažiuojančio autotransporto kiekius bei jų kuro suvartojimą.


Kadangi iš esmės planuojam ūkinė veikla neigiamo poveikio aplinkai bei aplinkos komponentams nedarys, papildomos taršos prevencijos priemonės nenumatomos. Įmonė atliekas tvarkys vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo nuostatomis, atliekų kiekiai bei rūšys neviršis leidžiamų tvarkyti bei vienu metu laikyti kiekių. Veiklos metu susidariusios atliekos nustatyta tvarka bus priduodamos atliekas tvarkančioms įmonėms tolimesniam perdirbimui.

Kadangi statybinių atliekų tvarkymo metu paviršinių nuotekų taršos naftos produktais tikimybė minimali. Nuotekos neviršys nustatytų paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente nustatytų normatyvų nuotekų išleidimui į gamtinę aplinką:



 • skendinčiųjų medžiagų vidutinė metinė koncentracija - 30 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg/l;

 • BDS5 vidutinė metinė koncentracija - 25 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija - 50 mg O2/l. (BDS7 vidutinė metinė koncentracija – 28,75 mg O2/l, didžiausia momentinė koncentracija – 57,5 mg O2/l.

 • naftos produktų vidutinė metinė koncentracija - 5 mg/l, didžiausia momentinė koncentracija - 7 mg/l.


12. Fizikinės taršos susidarymas (triukšmas, vibracija, šviesa, šiluma, jonizuojančioji ir nejonizuojančioji (elektromagnetinė) spinduliuotė) ir jos prevencija.

Veikla bus vykdoma darbo dienomis nuo 8 iki 18 val. Bendras triukšmo šaltinių skleidžiamas triukšmo lygis teritorijoje (lauke), kurioje vykdoma ūkinė veikla, priimant, kad visi triukšmo šaltiniai dirba vienu metu yra ne didesnis kaip 80 dB(A). Uždarosios akcinės bendrovės vykdomos veiklos vietos atžvilgiu artimiausiame gyvenamajame pastate ir jo aplinkoje triukšmo dydžiai neviršys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-604 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ nustatytų ribinių verčių.

Veiklos sukeliamas triukšmas apskaičiuotas ir įvertintas remiantis:

1. HN 33:2011 „Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“.

2. E. Mačiūnas. Automobilių ir gyvenamosios aplinkos triukšmo, patenkančio į patalpas, apskaičiavimas ir įvertinimas: metodinės rekomendacijos. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenės sveikatos centras, Vilnius, 1999.

3. R. Grubliauskas, D. Butkus „Slopinamo ekrano optimalaus aukščio nustatymo skaičiavimas ir modeliavimas“, Aplinkos apsaugos inžinerija 2009, 1 tomas, Nr. 4

Triukšmo lygis apskaičiuotas pagal šią formulę:
LA ekv ter = LA ekv – ΔLA ekv ats – ΔLA ekv ekr – ΔLA ekv želd, dB(A);
kur

LA ekv ter – triukšmo lygis skaičiuojamajame teritorijos taške, dB(A);

LA ekv – šaltinio ekvivalentinis triukšmo lygis, dB(A);

ΔLA ekv ats – triukšmo lygio sumažėjimas dB(A), priklausomai nuo atstumo tarp triukšmo šaltinio ir skaičiuojamojo taško ;

ΔLA ekv ekr – triukšmo lygio sumažėjimas dB(A) dėl ekranų, esančių triukšmo sklidimo kliūtimi ;

ΔLA ekv želd – triukšmo lygio sumažėjimas dB(A) dėl želdinių.


LAekv. =
Pagrindiniai triukšmą sukeliantys šaltiniai:

Šaltinis

Trukšmo skleidimo šaltiniai

Garso

Slėgis dB(A)



1

2

4

1.

Mobilus trupintuvas „EXTEC-C12“

81

2.

Krautuvas „Bobcat“

81

3.

Mobilus būgninis sijotuvas „TSM 3500 2.0“

80

4.

Mobilus smulkinimo agregatas RM80

78

5.

Atvažiuojantis autotransportas

78

Bendras triukšmolygis teritorijoje gali siekti:


LAekv. = = 10lg(100,1*81 + 100,1*82 + 100,1*80 + 100,1*78+100,1*78) = 87,0 dB(A);
Triukšmo lygis greta artimiausios gyvenamosios aplinkos (skaičiuojant nuo statybinių atliekų smulkinimo vietos) būtų:
LA ter = 87 – 23 – 5 – 4 = 55 dBA.
UAB “KVANT elektronik“ įsipareigoja, pradėjus ūkinę veiklą, bendradarbiaujant su visuomenės sveikatos centro laboratorija ar kitomis triukšmo matavimus turinčiomis teisę atlikti laboratorijomis įvertinti faktiniais matavimai nuoteritorijos (teritorijoje naudojamų įrenginių) skleidžiamo triukšmo poveikį aplinkiniams gyventojams.
13. Biologinės taršos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai organizmai) ir jos prevencija.

Biologinės taršos veiklos metu nebus.


14. Planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., gaisrų, didelių avarijų, nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų)) ir (arba) susidariusių ekstremaliųjų situacijų, įskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremalių įvykių ir ekstremalių situacijų tikimybė ir jų prevencija.

Planuojamos atliekų tvarkymo veiklos metu galima avarinė situacija – gaisras. Patalpose bus laikomasi visų gaisrinės saugos reikalavimų, bus saugomos visos reikalingos priemonės gaisrui gesinti. Patalpose bus įrengtas tokiai veiklai privalomas priešgaisrinis skydas. Pavojingų medžiagų išsiliejimo prevencijai vykdyti bus laikomi sorbentai. Medicininių atliekų išsiliejimo (avarijų) atveju užteršta vieta dezinfekuojama naudojant dezinfekcines ir plovimo medžiagas, susidariusios atliekos toliaus bus tvarkomos kaip pavojingos cheminės medžiagos, kurioms taikomi infekuotų pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimai.

Kitokio pobūdžio nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų) tikimybė yra minimali.
15. Planuojamos ūkinės veiklos rizika žmonių sveikatai (pvz., dėl vandens ar oro užterštumo).

Planuojama ūkinė veikla nekelia rizikos žmonių sveikatai.


16. Planuojamos ūkinės veiklos sąveika su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos (pvz., pramonės, žemės ūkio) plėtra gretimose teritorijose (pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus).

Tiesioginės sąveikos su greta vykdančiomis veiklą įmonėmis nėra.


17. Veiklos vykdymo terminai ir eiliškumas, numatomas eksploatacijos laikas.
Planuojamos ūkinės veiklos įteisinimo veiksmai:

● 2015 m. III-IV ketv. – planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūrų atlikimas;

● 2015 m. III-IV ketv. – Taršos leidimo, pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijos gavimas, registracija į ATVR.

● 2015 m. III-IV ketv. – planuojamos ūkinės veiklos vykdymo pradžia.



Numatomas veiklos vykdymo (objekto eksploatacijos) laikas – neribotas.
III. PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS VIETA
18. Planuojamos ūkinės veiklos vieta (adresas) pagal administracinius teritorinius vienetus, jų dalis ir gyvenamąsias vietoves (apskritis, savivaldybė, seniūnija, miestas, miestelis, kaimas, viensėdis, gatvė); teritorijos, kurioje planuojama ūkinė veikla, žemėlapis su gretimybėmis ne senesnis kaip 3 metų (ortofoto ar kitame žemėlapyje, kitose grafinės informacijos pateikimo priemonėse apibrėžta planuojama teritorija, planų mastelis pasirenkamas atsižvelgiant į planuojamos teritorijos ir teritorijos, kurią planuojama ūkinė veikla gali paveikti, dydžius); informacija apie teisę valdyti, naudoti ar disponuoti planuojamos teritorijos žemės sklypą (privati, savivaldybės ar valstybinė nuosavybė, sutartinė nuoma); žemės sklypo planas, jei parengtas.
UAB „KVANT elektronik“ pareiškiama ūkinė veikla bus vykdoma Krantinės g. 17, Vaidotų k., Pagirių sen., Vilniaus r. atliekų surinkimo punktas yra įrengtas Vaidotų miestelio pramoniniame rajone. Pastatai nuosavybės teise priklauso UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“. UAB „KVANT elektronik“ pagal 2013 m. rugsėjo 2 d. Pastatų nuomos sutartį Nr. 2013/09/02 išsinuomojo 573,76 kv. m ploto gamybinį pastatą (unikalus Nr. 4194-0340-1062) bei 766,50 kv. m. ploto gamybinį pastatą (unikalus Nr. 4194-0340-1073). Taip pat statybinių atliekų tvarkymo veiklą numatoma vykdyti ir atviroje teritorijoje. UAB „KVANT elektronik“ pagal 2015 m. vasario 2 d. Žemės sklypo dalies nuomos sutartį Nr. 2015/02/02 išsinuomojo 10000 m2 sklypo (unikalus Nr. 47835/65527) dalį. Patalpų bei žemės sklypo registrų centro duomenų išrašas bei nuomos sutartys pateikiamos 3 priede.

19. Planuojamos ūkinės veiklos sklypo ir gretimų žemės sklypų ar teritorijų funkcinis zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas (pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir būdas (būdai), nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, vyraujančių statinių ar jų grupių paskirtis) pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus. Informacija apie vietovės infrastruktūrą, urbanizuotas teritorijas (gyvenamąsias, pramonines, rekreacines, visuomeninės paskirties), esamus statinius ir šių teritorijų ir (ar) statinių atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Žemės sklypo, kuriame UAB „KVANT elektronik“ vykdys veiklą, bendras plotas yra 6,5527 ha. Žemės sklypo unikalus Nr. 4400-0138-9168, pagrindinė tikslinė žemės paskirtis – kita (komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo būdas - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos). UAB „KVANT elektronik“ pareiškiama veikla bus vykdoma tik dviejuose gamybiniuose pastatuose (573,76 kv. m ploto gamybiniame pastate (unikalus Nr. 4194-0340-1062) bei 766,50 kv. m. ploto gamybiniame pastate (unikalus Nr. 4194-0340-1073)). VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro išrašo kopija pateikta Priede Nr. 3.

Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:



 • Elektros linijų apsaugos zonos

 • Ryšių linijų apsaugos zonos

 • Vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos

 • Šilumos ir karšto vandens tiekimo tinklų apsaugos zonos

 • Dujotiekių apsaugos zonos

Artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos yra pietų kryptimis. Vokės upė taip pat yra į pietus nuo pareiškiamos veiklos vietos ribų. Baltosios Vokės miškas yra į šiaurę nuo pareiškiamos veiklos ribų. Geležinkelio atšaka nutiesta į šiaurę, šiaurės rytus nuo pareiškiamos veiklos ribų. Krašto kelias Nr. 106 Naujoji Vilnia–Rudamina–Paneriai–Gariūnai yra į šiaurę nuo UAB „KVANT elektronik“ pastatų ribų. Detalesnė informacija apie šalia pareiškiamos vietos esančias gretimybes pateikta Priede Nr. 2.

Vadovaujantis 2004 m. rugpjūčio 19 d. sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-586 Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir rėžimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimo Nr. 343 Dėl specialiųjų žemės iš miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ 206 p. pavojingų atliekų surinkimo punktui taikoma 50 m sanitarinė apsaugos zona, kurią UAB „KVANT elektronik“ numato įstatymų nustatyta tvarka įregistruoti į Nekilnojamo turto kadastrą ir Nekilnojamo turto registrą.

Greta planuojamos ūkinės veiklos vietos rekreacinių objektų nėra. Artimiausia gyvenamoji teritorija yra nutolusi nuo veiklavietės apie 120 m, upė Vokė nutolusi nuo veiklavietės apie 100 m. Vietovės planas (duomenų šaltinis: www.maps.lt), kuriame pažymėta planuojama ūkinės veiklos vieta, pateikiamas 2 priede. Atstumas iki gyvenamųjų namų skaičiuojamas nuo artimiausiai gyvenamųjų namų esančio statybinių atliekų smulkinimo aikštelės krašto. Vertinant atstumą nuo medicininių atliekų laikymo vietos (medicininės atliekos bus laikomos uždarose patalpose su įrengta šaldymo įranga) iki artimiausių gyvenamųjų namų – daugiau kaip 100 m., o iki Vokės upės – daugiau kaip 230 m.

Veiklą numatoma vykdyti pramoniniame rajone. Jau šiuo metu UAB „KVANT elektronik“ pagal Vilniaus RAAD išduotą TIPK leidimą vykdo Elektros ir elektronikos atliekų tvarkymo veiklą. Nusiskundimų iš gyventojų ar greta esančių įmonių nėra gauta. Greta įsikūrusios pramonės veiklą vykdančios įmonės. PŪV vieta neprieštarauja Vilniaus rajonosavivaldybės bendrojo plano sprendiniams.
20. Informacija apie eksploatuojamus ir išžvalgytus žemės gelmių telkinių išteklius (naudingas iškasenas, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes), įskaitant dirvožemį; geologinius procesus ir reiškinius (pvz., erozija, sufozija, karstas, nuošliaužos), geotopus, kurių duomenys kaupiami GEOLIS (geologijos informacijos sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/)

PŪV teritorijoje svarbių geologinių reiškinių, geotopų nėra. Teritorija, kur numatoma veikla yra asfaltuota. Veikla bus vykdoma uždarose patalpose arba asfaltuotoje teritorijoje.


21. Informacija apie kraštovaizdį, gamtinį karkasą, vietovės reljefą, vadovautis Europos kraštovaizdžio konvencijos, Europos Tarybos ministrų komiteto 2008 m. rekomendacijomis CM/Rec (2008-02-06)3 valstybėms narėms dėl Europos kraštovaizdžio konvencijos įgyvendinimo gairių nuostatomis, Lietuvos kraštovaizdžio politikos krypčių aprašu (http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929) ir Lietuvos Respublikos kraštovaizdžio erdvinės struktūros įvairovės ir jos tipų identifikavimo studija (http://www.am.lt/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje vertingiausios estetiniu požiūriu Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros išskirtos studijoje pateiktame Lietuvos kraštovaizdžio vizualinės struktūros žemėlapyje ir pažymėtos indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, jų vizualinis dominantiškumas yra a, b, c.

Įmonė įsikūrusi pramoninėje teritorijoje. Į PŪV teritoriją saugomi gamtinio paveldo, kultūrinio kraštovaizdžio objektai bei saugotinos kultūros paveldo vertybės nepatenka. PŪV poveikio kraštovaizdžiui, gamtiniam karkasui neturės. Veikla bus vykdoma jau šiuo metu pastatytuose pastatuose.


22. Informacija apie saugomas teritorijas (pvz., draustiniai, parkai ir kt.), įskaitant Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijas, kurios registruojamos STK (Saugomų teritorijų valstybės kadastras) duomenų bazėje (http://stk.vstt.lt) ir šių teritorijų atstumus nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos). Pridedama Valstybinės saugomų teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos Poveikio reikšmingumo „Natura 2000“ teritorijoms išvada, jeigu tokia išvada reikalinga pagal teisės aktų reikalavimus.

Ūkinės veiklos teritorija nepatenka į saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija, Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis yra į šiaurės rytus nuo pareiškiamos vietos ribų. Saugomų kultūros paveldo vertybių UAB „KVANT elektronik“ pareiškiamos veikos teritorijoje nėra. Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas - Šv. apašt. Pauliaus Atsivertimo parapinė bažnyčia yra į šiaurę nuo pareiškiamos veiklos pastato ribų.



Saugoma gamtinė teritorija

Saugomos gamtinės teritorijos trumpa charakteristika*

Mažiausias atstumas iki saugomos gamtinės teritorijos, km

Vokės senslėnio šlaitų geomorfologinis draustinis

Įsteigtas Vilniaus miesto tarybos 1996 m. gegužės 29 sprendimu Nr. 129, siekiant išsaugoti Vokės upės fliuvioglacialinio senslėnio šlaitinę juostą su ryškiomis erozinėmis formomis

2,0

Panerių erozinio kalvyno kraštovaizdžio draustinis

Įkurtas 1996 m., išsaugoti Neries paslėnio zonoje esantį erozinį kalvyną

3,2

*-Informacija pateikta iš saugomų teritorijų tarnybos tinklalapio.
PŪV teritorija nepatenka į Europos ekologinio tinklo Natūra 2000 teritoriją. Sklypui galioja ryšių linijų, elektros linija šilumos ir karšto vandens tiekimo bei vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos. Artimiausia NATŪRA 2000 teritorija – Aukštųjų Panerių geležinkelio tunelis, kuri nutolusi nuo PŪV daugiau kaip 500 metrų.

Saugomų kultūros paveldo vertybių UAB „KVANT elektronik“ pareiškiamos veikos teritorijoje nėra. Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas - Šv. apašt. Pauliaus Atsivertimo parapinė bažnyčia yra į šiaurę nuo pareiškiamos veiklos pastato ribų.

Žemėlapis su artimiausiomis Natūra 2000 tinklo teritorijomis pateikiamas 5 priede.
23. Informacija apie biotopus – miškus, jų paskirtį ir apsaugos režimą; pievas, pelkes, vandens telkinius ir jų apsaugos zonas, juostas, jūros aplinką ir kt.; biotopų buveinėse esančias saugomas rūšis, jų augavietes ir radavietes, kurių informacija kaupiama SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/), jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos) ir biotopų buferinį pajėgumą (biotopų atsparumo pajėgumas).
UAB „KVANT elektronik“ įsikūrusi pramoninėje teritorijoje. Pagal SRIS (saugomų rūšių informacinė sistema) duomenų bazėje (https://epaslaugos.am.lt/) pateiktus duomenis atstumas iki artimiausių saugomų rūšių radaviečių ir augaviečių yra daugiau kaip 30 km. (žemėlapis pateikiamas 4 priede) Todėl PŪV veikla negali ir neturės įtakos Biotopams, saugomų rūšių radavietėms ir augavietėms.
24. Informacija apie jautrias aplinkos apsaugos požiūriu teritorijas – vandens pakrančių zonas, potvynių zonas, karstinį regioną, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietes, jų apsaugos zonas ir juostas ir pan.

Jautrių aplinkos apsaugos požiūriu teritorijų (vandens pakrančių zonos, potvynių zonos, karstiniai regionai, gėlo ir mineralinio vandens vandenvietės) greta nėra. Artimiausia jautri teritorija – Vokės upė, kuri yra nutolęs nuo PŪV vietos daugiau kaip 50 m. Nuo pavojingų atliekų surinkimo vietos daugiau kaip 230 m. Veikla bus vykdoma pramoninėje zonoje jau įrengtuose pastatuose. Planuojama veikla poveikio vandens telkiniui, vandens telkinio apsaugos juostai neturės.


25. Informacija apie teritorijos taršą praeityje (teritorijos, kuriose jau buvo nesilaikoma projektui taikomų aplinkos kokybės normų), jei tokie duomenys turimi.

Informacijos apie teritorijos taršą praeityje nėra. Manytina, kad prieš UAB „KVANT elektronik“ veiklą patalpose bei teritorijoje ir praeityje galėjo būti vykdoma atliekų tvarkymo veikla veikla.


26. Informacija apie tankiai apgyvendintas teritorijas ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).
Atliekų surinkimo punktas bus įrengtas Vaidotų miestelio pramoniniame rajone. Vaidotai - gyvenvietė Vilniaus rajone, esanti į pietvakarius nuo Vilniaus, dešiniajame Vokės krante. 2 seniūnaitijos (Pramonės ir Šaltinio). Vaidotų gyvenvietė nuo Krantinės g. Yra Vaidotų Šv. apaštalo Pauliaus Atsivertimo bažnyčia (pastatyta 1910 m.), paštas (LT-14007), Pagirių gimnazijos pradinio ugdymo skyrius, mokykla-darželis „Margaspalvis aitvarėlis“. Pro Vaidotus eina geležinkelio ruožas Vilnius-Šalčininkai, čia yra pagrindinis tranzitų paskirstymo taškas, Vaidotų geležinkelio stotis. Pietiniu pakraščiu prateka Vokė. Vaidotų biblioteka yra Baltosios Vokės kaime. Vakarinė Vaidotų gyvenvietės dalis priklauso Vilniaus miestui (atskirta Vokės upės), greta prisišliejusi Baltoji Vokė, vakaruose įsikūrę Degeniai. Gyventojų skaičius – apie 1300 gyv.
27. Informacija apie vietovėje esančias nekilnojamąsias kultūros vertybes, kurios registruotos Kultūros vertybių registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ir jų atstumą nuo planuojamos ūkinės veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

Saugomų kultūros paveldo vertybių UAB „KVANT elektronik“ pareiškiamos veikos teritorijoje nėra. Artimiausias saugomas kultūros paveldo objektas - Šv. apašt. Pauliaus Atsivertimo parapinė bažnyčia yra į šiaurę nuo pareiškiamos veiklos pastato ribų.

Žemėlapis su artimiausiomis Natūra 2000 tinklo teritorijomis pateikiamas 5 priede.
IV. GALIMO POVEIKIO APLINKAI RŪŠIS IR APIBŪDINIMAS
28. Galimas reikšmingas poveikis aplinkos veiksniams, atsižvelgiant į dydį ir erdvinį mastą (pvz., geografinę vietovę ir gyventojų, kuriems gali būti daromas poveikis, skaičių); pobūdį (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar netiesioginis, sąveikaujantis, trumpalaikis, vidutinės trukmės, ilgalaikis); poveikio intensyvumą ir sudėtingumą (pvz., poveikis intensyvės tik paukščių migracijos metu); poveikio tikimybę (pvz., tikėtinas tik avarijų metu); tikėtiną poveikio pradžią, trukmę, dažnumą ir grįžtamumą (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens išleidimas gali padidinti upės vandens debitą, užlieti žuvų nerštavietes, sukelti eroziją, nuošliaužas); bendrą poveikį su kita vykdoma ūkine veikla ir (arba) pagal teisės aktų reikalavimus patvirtinta ūkinės veiklos plėtra gretimose teritorijose (pvz., kelių veiklos rūšių vandens naudojimas iš vieno vandens šaltinio gali sumažinti vandens debitą, sutrikdyti vandens gyvūnijos mitybos grandinę ar visą ekologinę pusiausvyrą, sumažinti ištirpusio vandenyje deguonies kiekį); galimybę veiksmingai sumažinti poveikį:

28.1. poveikis gyventojams ir visuomenės sveikatai, įskaitant galimą neigiamą poveikį gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai dėl fizikinės, cheminės, biologinės taršos (atsižvelgiant į foninį užterštumą) ir kvapų (pvz., vykdant veiklą, susidarys didelis oro teršalų kiekis dėl kuro naudojimo, padidėjusio transporto srauto, gamybos proceso ypatumų, statybų metu ir pan.); galimą poveikį vietos darbo rinkai ir vietovės gyventojų demografijai;
UAB „KVANT elektronik“ atliekų tvarkymo veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, uždarose patalpose bei teritorijoje su benzinui ir kitiems skysčiams nelaidžia danga, atliekos bus tvarkomos vadovaujantis nustatytais reikalavimais, visos susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms, į aplinkos orą teršalai nebus išmetami, veiklos skleidžiama fizikinė tarša neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama ūkinė veikla neturės poveikio vietovės gyventojų demografijai.

Veiklos skleidžiama fizikinė tarša (triukšmas) neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, todėl planuojama ūkinė veikla neturės neigiamo poveikio gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei aplinkai, gyventojų saugai ir visuomenės sveikatai.

Prognozuojant ir vertinant poveikį visuomenės sveikatai, svarbiausia nustatyti, kokie aplinkos komponentų pokyčiai labiausia gali įtakoti visuomenės sveikatą. Numatomas poveikis aplinkos komponentams pateiktas lentelėje.

Numatomas poveikis aplinkos komponentams.



Aplinkos komponen-tas

Numatomas poveikis

Poveikio

visuomenės sveikatai prognozė

Oras

Stacionarūs oro taršos šaltiniai nebus naudojami.

Neigiamas

poveikis


nenumatomas

Vanduo

Įmonės vandens poreikiai planuojamos veiklos eksploatacijos metu bus nedideli (iki 400 m3/ metus vandens), nes vanduo gamybai nebus naudojamas. Vanduo bus reikalingas tik darbuotojų buities poreikiams (atsigerti, nusiprausti rankas ir pan.).

Poveikio nebus

Nuotekos

Paviršiaus nuotekų nuo (1,0 ha ploto teritorijos) surinkimui įrengtas paviršinių nuotekų surinkimo šulinys bei sėsdintuvas. Paviršines nuotekas pagal sutartį su UAB „Fetoksa“ bus išvežamos į valymo įrenginius.

Poveikio nebus

Dirvožemis

Visa atvira teritorija yra asfaltuota, todėl jokios galimybės teršti dirvožemį nebus.

Poveikio nebus

Triukšmas

Planuojama, kad triukšmo šaltiniai bus važiuojantis transportas ir darbo įrankiai. Darbo patalpose, pagal jau veikiančius analogus, triukšmo lygis neviršys HN 33:2011 reikalavimų.

Poveikio nebus

Atliekos

Ūkinės veiklos metu susidariusios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus tvarkomos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus (bus perduodamos tolimesniam tvarkymui įmonėms, turinčioms leidimą tvarkyti tos rūšies atliekas.

Poveikio nebus

Kiti

Vykdant planuojamą ūkinę veiklą, biologinė (mikroorganizmai, virusai ir kt.) ar kita fizikinė (jonizuojančioji ir nejonizuojančioji spinduliuote ir kt.) tarša nenumatoma.

Poveikio nebus



28.2. poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan.; galimas natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimas, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimas ar pažeidimas, galimas neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui;

Poveikis biologinei įvairovei, įskaitant galimą poveikį natūralioms buveinėms dėl jų užstatymo ar suskaidymo, hidrologinio režimo pokyčio, želdinių sunaikinimo ir pan. nebus daromas. UAB „KVANT elektronik“ veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, uždarose patalpose bei arviroje teritorijoje (statybinių atliekų tvarkymas) su benzinui ir kitiems skysčiams nelaidžia danga papildomų statinių ar kitų objektų, įskaitant teritoriją įrengiama nebus. Veikla bus vykdoma jau įrengtoje teritorijoje, esamuose pastatuose.

PŪV veikla neturės įtakos natūralių buveinių tipų plotų sumažėjimui, saugomų rūšių, jų augaviečių ir radaviečių išnykimui ar pažeidimams, neigiamas poveikis gyvūnų maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar žiemojimui nebus daromas.

28.3. poveikis žemei ir dirvožemiui, pavyzdžiui, dėl numatomų didelės apimties žemės darbų (pvz., kalvų nukasimas, vandens telkinių gilinimas ar upių vagų tiesinimas); gausaus gamtos išteklių naudojimo; pagrindinės tikslinės žemės paskirties pakeitimo;

Poveikis žemei ir dirvožemiui nebus daromas, UAB „KVANT elektronik“ veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, uždarose patalpose bei arviroje teritorijoje (statybinių atliekų tvarkymas) su benzinui ir kitiems skysčiams nelaidžia danga papildomų statinių ar kitų objektų, įskaitant teritoriją įrengiama nebus. Veikla bus vykdoma jau įrengtoje teritorijoje, esamuose pastatuose.


28.4. poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai (pvz., paviršinio ir požeminio vandens kokybei, hidrologiniam režimui, žvejybai, navigacijai, rekreacijai);

Poveikis vandeniui, pakrančių zonoms, jūrų aplinkai nebus daromas.


28.5. poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui);

Poveikis orui ir vietovės meteorologinėms sąlygoms nebus daromas.


28.6. poveikis kraštovaizdžiui, pasižyminčiam estetinėmis, nekilnojamosiomis kultūros ar kitomis vertybėmis, rekreaciniais ištekliais, ypač vizualinis, įskaitant poveikį dėl reljefo formų keitimo (pažeminimas, paaukštinimas, lyginimas);

Poveikis kraštovaizdžiui nebus daromas. UAB „KVANT elektronik“ veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, uždarose patalpose bei arviroje teritorijoje (statybinių atliekų tvarkymas) su benzinui ir kitiems skysčiams nelaidžia danga papildomų statinių ar kitų objektų, įskaitant teritoriją įrengiama nebus. Veikla bus vykdoma jau įrengtoje teritorijoje, esamuose pastatuose.


28.7. poveikis materialinėms vertybėms (pvz., nekilnojamojo turto (žemės, statinių) paėmimas, poveikis statiniams dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, numatomi apribojimai nekilnojamajam turtui);

Poveikis materialinėms vertybėms nebus daromas.


28.8. poveikis kultūros paveldui, (pvz., dėl veiklos sukeliamo triukšmo, vibracijos, šviesos, šilumos, spinduliuotės).

Poveikis kultūros paveldui nebus daromas. Atsižvelgiant į tai, kad gretimybėse esančios nekilnojamosios kultūros vertybės yra pakankamai nutolę, o ūkinė veikla bus vykdoma pramoninėje teritorijoje, veikla savo pobūdžiu yra nereikšminga nekilnojamosioms kultūros vertybėms, todėl neigiamo poveikio joms nebus.



29. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytų veiksnių sąveikai.

Kompleksiškai įvertinus visus veiksnius ir aplinkos komponentus, galima teigti, kad neigiamo poveikio visuomenės sveikatai nebus. Taip pat galima teigti, kad įgyvendinus veiklą socialiniu ekonominiu požiūriu pasireikš teigiamas poveikis visuomenės sveikatai, nes bus sukurtos naujos darbo vietos, pagerės ne mažiau, kai 8-10 dirbančiųjų pragyvenimo lygis, užimtumas.


30. Galimas reikšmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurį lemia planuojamos ūkinės veiklos pažeidžiamumo rizika dėl ekstremaliųjų įvykių (pvz., didelių avarijų) ir (arba) ekstremaliųjų situacijų (nelaimių).

  Reikšmingo poveikio 28 punkte nurodytiems veiksniams nebus.

Planuojamos atliekų tvarkymo veiklos metu galima avarinė situacija – gaisras. Patalpose bus laikomasi visų gaisrinės saugos reikalavimų, bus saugomos visos reikalingos priemonės gaisrui gesinti. Patalpose bus įrengtas tokiai veiklai privalomas priešgaisrinis skydas. Pavojingų medžiagų išsiliejimo prevencijai vykdyti bus laikomi sorbentai. medicininių atliekų išsiliejimo (avarijų) atveju užteršta vieta dezinfekuojama naudojant dezinfekcines ir plovimo medžiagas.

Kitokio pobūdžio nelaimių (pvz., potvynių, jūros lygio kilimo, žemės drebėjimų) tikimybė yra minimali.


31. Galimas reikšmingas tarpvalstybinis poveikis.

Tarpvalstybinio poveikio nebus.


32. Planuojamos ūkinės veiklos charakteristikos ir (arba) priemonės, kurių numatoma imtis siekiant išvengti bet kokio reikšmingo neigiamo poveikio arba užkirsti jam kelią.

Visos susidariusios atliekos bus perduodamos atliekų tvarkymo teisę turinčioms įmonėms, į aplinkos orą teršalai nebus išmetami, veiklos skleidžiama fizikinė tarša (triukšmas) neviršys teisės aktuose nustatytų ribinių verčių, veikla savo pobūdžiu yra nereikšminga, netarši, todėl neigiamo poveikio nebus.



Priedai





 1. Įmonės registracijos pažymėjimas

 2. Žemės sklypo planas

 3. Žemės/patalpų nuosavybės dokumentai;

 4. Teritorijų planavimo dokumento sprendiniai

 5. Saugomų objektų schemos/žemėlapiai

 6. Planas su pažymėtomis atliekų laikymo vietomis

 7. Kitos sutartys


PRIEDAS NR. 1

PRIEDAS NR. 2


PRIEDAS NR. 3


PRIEDAS NR. 4


PRIEDAS NR. 5

PRIEDAS NR. 6


Plokštės toliau bus perdirbamos didžiojoje atliekų perdirbimo linijoje

Atliekų smulkinimas smulkintuve

(smulkus malimas)



Download 452.01 Kb.
1   2   3




Download 452.01 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa



Medicininių atliekų tvarkymas

Download 452.01 Kb.