Uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine iLİŞKİn uygulamalara yöneliK İŞletmeci BİLGİlendirme rehberi
Download 65.98 Kb.
Sana25.12.2019
Hajmi65.98 Kb.

UYDU ÜZERİNDEN SUNULAN ELEKTRONİK HABERLEŞME HİZMETLERİNE İLİŞKİN UYGULAMALARA YÖNELİK İŞLETMECİ BİLGİLENDİRME REHBERİ

1- Bu rehber, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin temel uygulamalara yönelik işletmecileri bilgilendirmek ve işletmecilere kolaylık sağlamak amacıyla hazırlanmış olup, işletmeci ilgili tüm mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür.


2- İşletmeci tarafından, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine yönelik yetkilendirme mevzuatında dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) Bakanlığın strateji ve politikaları da dikkate alınarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılacak yetkilendirmeyi müteakip, elektronik haberleşme hizmeti verilebilir ve/veya elektronik haberleşme şebekesi veya alt yapısı kurulup işletilebilir (5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu (EHK)'nun 8/1 maddesi).

b) BTK’ya bildirimde bulunan şirketler, sunmak istedikleri elektronik haberleşme hizmeti ve/veya işletmek istedikleri elektronik haberleşme şebekesi veya altyapısı için numara, frekans, uydu pozisyonu gibi kaynak tahsisine ihtiyaç duymuyorlar ise BTK’nın belirlediği usul ve esaslara uygun bildirimle; kaynak tahsisine ihtiyaç duyuyorlar ise BTK’dan bildirimle birlikte kullanım hakkı alınması kaydıyla yetkilendirilir (EHK’nın 9/3 maddesi).


c) Kullanım hakkı sayısı, ancak kaynakların sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesinin gerektiği durumlarda ve kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını teminen sınırlandırılabilir. Kullanım hakkı sayısının sınırlandırılması halinde; uydu pozisyonu ile ulusal çapta verilecek frekans bandı kullanımını ihtiva eden ve sınırlı sayıda işletmeci tarafından yürütülmesi gereken elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin yetkilendirme politikası, hizmetin başlama zamanı, yetkilendirme süresi ve hizmeti sunacak işletmeci sayısı gibi kıstaslar Bakanlık tarafından belirlenir ve yetkilendirme BTK tarafından yapılır (EHK’nın 9/6 maddesi).
ç) Uydu haberleşme hizmeti sunmak ve/veya şebekesi veya altyapısı kurup işletmek isteyen ve Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin 7 nci maddesindeki koşulları sağlayan şirket tarafından öncelikle, BTK tarafından belirlenen ilgili başvuru formu “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yetkilendirme-Icin-Basvuru-Adimlari” adresinden temin edilerek doldurulmalı ve BTK’ya başvuruda bulunulmalıdır (Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği (EHSİYY)'nin 8/1 maddesi).
d) Anılan başvuru formu kapsamında, uydu alt yapı teçhizatları ve abone/kullanıcı terminalleri için ödenecek telsiz ruhsatname ve yıllık kullanma ücretlerinin ne şekilde ödeneceğinin belirlendiği “Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı ile Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme” “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yetkilendirme-Icin-Basvuru-Adimlari” adresinden temin edilerek her sayfası paraflı ve kaşeli şekilde 2 kopya olarak doldurulmalı, son sayfası imzalanmalı ve imza tarihi boş bırakılmalıdır.
Uydu Üzerinden Küresel Mobil Kişisel Haberleşme (GMPCS) Mobil Telefon Hizmeti için yetkilendirme başvurusunda bulunacak işletmeci adayları tarafından ayrıca, başvuru formu kapsamında doldurulması gereken “Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı ile Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme”ye ek olarak “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yetkilendirme-Icin-Basvuru-Adimlari” adresinden temin edilecek “Ek Sözleşme”nin her sayfası paraflı ve kaşeli şekilde 2 kopya olarak doldurulmalı, son sayfası imzalanmalı ve imza tarihi boş bırakılmalıdır. (EHK’nın 46 maddesi).
e) Bildirim kapsamında sunulan GMPCS Mobil Telefon Hizmeti için kaynak tahsisi gerekmesi halinde, işletmeciye Ulusal Numaralandırma Planı çerçevesinde numara tahsisi yapılır. İşletmeci, GMPCS Mobil Telefon Hizmeti kapsamında, uydu kümesi kullanmak ve BTK’nın numaralandırma ve numara taşınabilirliği konusundaki düzenlemelerine uymak suretiyle son kullanıcılara katma değerli elektronik haberleşme hizmetleri verebilir (EHSİYY’ye dayanılarak hazırlanan ve 07/05/2009 tarihli ve 2009/DK-08/230 sayılı Kurul Kararı ile onaylanan “Elektronik Haberleşme Hizmet, Şebeke ve Altyapılarının Tanım, Kapsam ve Süreleri” (TKS)).
f) Telsiz yayınlarının birbirleri üzerinde elektromanyetik girişim oluşturmaması ve frekans bantlarının etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla uluslararası frekans planlaması ve uluslararası kuruluşların aldığı kararlar da dikkate alınarak milli frekans planlaması, tahsisi, uluslararası koordinasyon ile tescil işlemleri BTK tarafından yapılır ve uygulanır (EHK’nın 36/1 maddesi).

g) Milli Frekans Planı kapsamında serbest kullanıma yönelik olarak ayrılan frekans bantları kullanılmak suretiyle sunulacak olan elektronik haberleşme hizmeti veya kurulup işletilecek olan şebeke ve altyapıları bildirim ile yetkilendirilir. Ayrıca, sabit ve mobil uyduya çıkış (up–link) cihazının yayıncı kuruluşlar ve haber ajansları tarafından kendi faaliyetleri dışında, üçüncü şahıslara elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılması ve/veya ticari amaç güdülmesi halinde yetkilendirmeye tabi olur (EHSİYY’nin 8/8 ve 8/9 maddeleri).


ğ) Milli Frekans Planında uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak amacıyla kullanılan uydu haberleşme sistemleri için planlanmış (https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Milli-Frekans-Plani-ve-Diger-Planlar) ve Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafından frekans koordinasyon süreci tamamlanarak frekans tahsisi yapılmış ulusal ve uluslararası haberleşme uydu frekansları üzerinden;


  • GMPCS Mobil Telefon Hizmeti, Uydu Haberleşme Hizmeti (UHH) ve Uydu Platform Hizmeti (UPH) sunan işletmecilere,

  • Görev Sözleşmesi kapsamında ilgili faaliyetleri yürüten Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ (Türksat AŞ)’nin uydu yer kesimine

frekans tahsisi yapılmamaktadır.


(EHK’nın 9’uncu maddesi), (EHSİYY’nin 8’inci maddesi) ve (TKS düzenlemesinin “Bildirim Kapsamında Sunulan Kaynak Tahsisi İçermeyen Hizmetler” bölümü)

h) İşletmeci, ilgili yetkilendirmeleri kapsamında uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde frekans bandlarının kullanımına yönelik “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Milli-Frekans-Plani-ve-Diger-Planlar” adresinde yer alan “Uydu Haberleşme Hizmetlerinde Frekans Band Kullanımı Belgesi”ne uymakla yükümlüdür.

(EHSİYY’nin 19/1/n maddesi)
ı) BTK tarafından belirlenen frekans bantları dışındaki kullanım taleplerinde, BTK’nın uygun görüşünü müteakip hizmet sunumuna başlanabilir.

(TKS düzenlemesinin “Uydu Üzerinden Sunulan Elektronik Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Çeşitli Hususlar” başlıklı bölümü)


i) İşletmeciler, hizmet sunumuna yönelik uzay kesimi uydu kapasite ihtiyaçlarını, ilgili kuruluşlardan (Türksat AŞ gibi) serbestçe temin etme hakkına sahiptir. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile Kızılay’ın, uydu üzerinden ihtiyaç duydukları hizmetlerin Türksat AŞ tarafından yönetilen uydular üzerinden verilmesi zorunludur. (EHK’nın 67/1 md.) (406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Ek Madde 33’ün onbirinci fıkrası

j) Uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunan ve gerekli teknik altyapıyı kurmakla yükümlü işletmeciler, 11/06/2018 tarihi itibarıyle kullanıcılarına ait trafiği Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kurulmuş uydu yer istasyonları üzerinden geçirmekle yükümlüdür. (EHSİYY’nin 19/1/n maddesi ve Geçici 9. maddesi)


k) Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı hava taşıtlarında, İSS Hizmeti ve UHH yetkilendirmeleri kapsamındaki hizmetlerin sunulması amacıyla işletmeci tarafından ya da Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı olmayan ancak Türkiye Cumhuriyeti hava sahasını kullanan hava taşıtlarında başvuru sahibi tarafından, 15.08.2012 tarihli ve 2012/DK-08/394 no.lu Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumu konulu Kurul Kararı’nda yer alan “Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumuna İlişkin Bilgi Formu” eksiksiz olarak doldurularak BTK’ya gönderilmesini müteakip söz konusu formun BTK kayıtlarına girmesinden itibaren 45 (kırk beş) gün içerisinde BTK tarafından aksi bildirilmemesi halinde hizmet sunumuna başlanabilir.

(TKS düzenlemesinin “Uydu Üzerinden Sunulan Elektronik Haberleşme Hizmetlerine İlişkin Çeşitli Hususlar” başlıklı bölümü)

(15.08.2012 tarihli ve 2012/DK-08/394 no.lu Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumu konulu Kurul Kararı)
l) İşletmeci, Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı hava taşıtlarında, ilgili yetkilendirmeleri kapsamındaki hizmetlerin sunulması amacıyla ihtiyaç duyulan elektronik haberleşme altyapısını, yurtdışında faaliyet gösteren şirketlerden temin edebilir. (EHSİYY’nin 19/1/n maddesi)

m) İnternet Servis Sağlayıcılığı (İSS) ve UHH yetkilendirmelerinin her ikisine de sahip olan işletmeciler tarafından; Türkiye Cumhuriyetine kayıtlı hava taşıtlarında, İSS ve UHH yetkilendirmeleri kapsamındaki hizmetlerin sunulması amacıyla; kredi kartı, banka kartı, havale, EFT vb. ödeme kanallarının kullanımı ile mil, puan, bonus vb. uygulamalar karşılığında tüketicilerden elde edilen gelirlerin yanı sıra dolaşım (roaming) anlaşmaları yapılması halinde bu anlaşmadan sağlanan dolaşım gelirleri de dahil olmak üzere, hava taşıtlarında sunulan hizmetlerden elde edilen tüm gelirlerin işletmecinin gelirleri olarak kaydedilmesi ve ilgili mali yükümlülüklerin bu gelirler üzerinden eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. (15.08.2012 tarihli ve 2012/DK-08/394 no.lu Hava Taşıtlarında Elektronik Haberleşme Hizmeti Sunumu konulu Kurul Kararı)

n) İşletmeci, uçakların elektronik sistemlerinin, havaalanı yakınında çalışan uydu haberleşme sistemlerinden korunması için, CEPT tarafından hazırlanan ECC Report 66 “Uçakların Hava Meydanlarının Görüş Alanı İçinde Çalışmakta Olan Uydu Yer İstasyonlarından Korunması” raporunda belirtilen şartlara uymalıdır.

(Uydu Haberleşme Hizmetlerinde Frekans Band Kullanımı Belgesi)

(24-06-2005 ECC Report 066 Protection of aircraft avionics from VSATs)
3- İşletmeci tarafından, uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde bildirim işlemleri için dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:
a) İşletmeciler, uydu üzerinden elektronik haberleşme hizmeti sunmak amacıyla kullanılan uydu haberleşme cihaz ve sistemlerine ait konum, frekans, güç vb. teknik bilgiler Kurum tarafından otomatik olarak veri tabanına işlenmesi amacıyla oluşturulan Lisanslı Telekomümikasyon Altyapı Sistemleri (LİTAS) Bildirim Yazılımı programı “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-“ adresinden temin edilmek suretiyle BTK tarafından verilecek olan “Kullanıcı Kodu, Ruhsat No, Sistem Türü, Sistem No” ile giriş yapılmalı, CD’ye yüklenmeli ve bir üst yazı ile birlikte BTK’ya bildirim yapmalıdır.
(“Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (TİİUEHY) 16/1 ve 16/2 maddesi.)

(Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme).


b) Uydu Yer İstasyonu (HUB, Gateway, vb) kurulumuna ilişkin;
(1) İşletmeci tarafından, kurulacak her bir uydu yer istasyonuna ait bilgilerin; “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-“ adresinde yer alan“BTK-3 Uydu Yer İstasyonu Kurma Talebi Müracaat Formu”na ayrı ayrı işlenerek BTK’ya başvuru yapılması gerekmektedir (EHSİYY’nin 19/1/n maddesi) (TİİUEHY’nin 16/1maddesi).
(2) Yapılan başvurunun BTK tarafından değerlendirilmesini müteakip uydu yer istasyonuna ilişkin kurma ve kullanma izni verilir. (EHK’nın 37/1 maddesi) (TİİUEHY’nin 16/1 maddesi).
(3) İşletmecinin, kurulan her uydu yer istasyonuna ilişkin bildirimleri, “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-“ adresinden temin edilecek “LİTAS bildirim yazılım programı” kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurarak ve ayrıca “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsiz-Ucretlerine-Esas-Bildirim-Formlari” adresinde yer alan telsiz ücretlerine esas “Uydu Altyapı Formatı” formunu doldurarak takip eden ayın son iş günü itibarıyle BTK’ya göndermesi gerekmektedir.
(4) İşletmecinin; kurulan her bir uydu yer istasyonuna ait her türlü değişiklik, iptal ve ilavelere ait bilgileri; 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri itibarıyla takip eden ayın 15 ine kadar BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(5) İşletmecinin; kurulan her uydu yer istasyonuna ait vermekte olduğu hizmete dahil olan ve hizmetten ayrılan (aboneliği/kullanıcılığı iptal edilen) cihaz sayılarını işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü itibariyle BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(6) İşletmecinin; kurulan her uydu yer istasyonuna ait verdiği hizmetteki toplam abone/kullanıcı cihaz sayısını her yılın Ocak ayı içerisinde, BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(EHK’nın 46/1 maddesi), (TİİUEHY’nin 16/1 ve 16/2 maddesi)

(Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme).
c) 04/07/2016 tarihli ve 2016/9023 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ücretleri kaldırılmış olan, “Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi”, “Sabit uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)” ve “Data uydu alıcı”nın kurulumuna ilişkin;
(1) İşletmecinin, kurulan her “Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi”, “Sabit uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)” ve “Data uydu alıcı”ya ilişkin bildirimleri, “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-“ adresinden temin edilecek “LİTAS bildirim yazılım programı” kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurarak takip eden ayın son iş günü itibariyle BTK’ya göndermesi gerekmektedir.
(2) İşletmecinin; kurulan her “Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi”, “Sabit uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)” ve “Data uydu alıcı”ya ait her türlü değişiklik, iptal ve ilavelere ait bilgileri; 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri itibarıyla takip eden ayın 15 ine kadar BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(3) İşletmecinin; kurulan her “Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi”, “Sabit uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)” ve “Data uydu alıcı”ya ait vermekte olduğu hizmete dahil olan ve hizmetten ayrılan (aboneliği/kullanıcılığı iptal edilen) cihaz sayılarını işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü itibariyle BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(4) İşletmecinin; kurulan her “Uydu (uzay) istasyonu transponder adedi”, “Sabit uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu yer terminalleri”, “Mobil uydu abone terminalleri (alıcı/verici)” ve “Data uydu alıcı”ya ait verdiği hizmetteki toplam abone/kullanıcı cihaz sayısını her yılın Ocak ayı içerisinde, BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(04/07/2016 tarihli ve 2016/9023 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı)

(Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme).

ç) GMPCS Mobil Telefon Hizmeti kapsamında yetkilendirilmiş işletmecinin;


(1) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlarına ait bildirimleri her ay için ayın son iş gününü takip eden ayın son iş günü itibarıyla “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-“ adresinden temin edilen “LİTAS bildirim yazılım programı” kullanmak suretiyle elektronik ortamda doldurarak (http://btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsizle-Ilgili-Basvuru-Formlari-) ve ayrıca “https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Telsiz-Ucretlerine-Esas-Bildirim-Formlari” adresinde yer alan telsiz ücretlerine esas “GMPCS Abone Bildirim Formatı” formunu yine aynı adreste yer alan “GMPCS Abone Bilgi Dokümanı”ndaki esaslara göre doldurarak BTK’ya göndermesi gerekmektedir.
(2) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlarına ait her türlü değişiklik, iptal ve ilavelere ait bilgileri; 31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık tarihleri itibariyle takip eden ayın 15 ine kadar BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(3) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlarına ait vermekte olduğu hizmete dahil olan ve hizmetten ayrılan (aboneliği/kullanıcılığı iptal edilen) cihaz sayılarını işlemin yapıldığı ayı takip eden ayın son iş günü itibarıyla BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(4) Uydu mobil (cellular) telsiz telefon abone cihazlarına ait verdiği hizmetteki toplam abone/kullanıcı cihaz sayısını her yılın Ocak ayı içerisinde, BTK’ya göndermesi gerekmektedir.

(EHK’nın 46/1 maddesi), (TİİUEHY’nin 16/1 ve 16/2 maddesi).

(Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı İle Yetkilendirilmiş İşletmecilerin 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanununun Amir Hükümleri Çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna Ödemek Zorunda Bulundukları Ücretlerin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Sözleşme).
4- Uydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinde ruhsatname ve kullanma ücretleri için dikkat edilecek hususlar aşağıda yer almaktadır:


  1. İşletmecinin, Bildirim ve/veya Kullanım Hakkı kapsamında kurduğu ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında bulunan alt yapı teçhizatı ile ilgili olarak, bildirim süresini takip eden ayın son iş günü itibarıyla ruhsatlandırma ve kullanma ücretlerini, yapılacak tahakkuk işlemine istinaden BTK’ya ödemesi gerekmektedir.
  1. İşletmecinin, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında bulunan mevcut alt yapı teçhizatının yıllık kullanma ücretlerini, yapılacak tahakkuk işlemine bağlı olarak, her yılın Şubat ayının son iş günü itibarıyla BTK’ya ödemesi gerekmektedir.
  1. İşletmecinin, sistemdeki toplam abone/kullanıcı cihazlarına ait yıllık kullanma ücretini yapılacak tahakkuk işlemine istinaden her yılın Şubat ayının son iş günü itibarıyla BTK’ya ödemesi gerekmektedir. Bu ücretlerin tahsili ile ilgili her türlü risk işletmeciye aittir.
  1. İşletmecinin, sisteme ay içinde dahil edilen abone/kullanıcı cihazlarının sayılarına ilişkin bildirim süresini takip eden ayın son iş günü itibarıyla ruhsatname ve kullanma ücretlerini BTK’ca yapılacak tahakkuk işlemine istinaden BTK’ya ödemesi gerekmektedir.
  1. İşletmecinin, Aboneliği/kullanıcılığı iptal olan veya devredilen cihazın yeni abone/kullanıcı üzerine kaydı durumunda alınması gereken ruhsatname ve kullanma ücreti, bildirimi müteakip yapılacak tahakkuk işlemine istinaden işletmeci tarafından BTK’ya ödemesi gerekmektedir.

5- İşletmeci, Güvenlik  Sertifikası  uygulamaları  ile  ilgili  21/04/2011 tarihli ve 27912 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik” kapsamına giren uydu haberleşme sistemi kurulmadan önce, güvenlik sertifika işlemleri için sistemin kurulacağı yere göre  BTK’nın ilgili Bölge Müdürlüklerine müracaat etmesi gerekmektedir.


(Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi Hakkında Yönetmelik).


/7Download 65.98 Kb.
Download 65.98 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaUydu üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerine iLİŞKİn uygulamalara yöneliK İŞletmeci BİLGİlendirme rehberi

Download 65.98 Kb.