Výrobce: ekoso trhový Štěpánov, s r. o., Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov
Download 13.8 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi13.8 Kb.

Příbalový leták


Kompost z Trhového Štěpánova, organické hnojivo

Výrobce: EKOSO Trhový Štěpánov, s.r.o., Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov


Číslo rozhodnutí o registraci: 3086

Chemické a fyzikální vlastnosti:

Vlastnost: Hodnota:

vlhkost v % od 35,0 do 60,0

spalitelné látky ve vysušeném vzorku v % min. 25,0

celkový dusík jako N ve vysušeném vzorku v % min. 0,6

hodnota pH 7,0 až 9,0

poměr C : N max. 30

nerozložitelné příměsi v % max. 4,0


Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity v mg/kg sušiny: kadmium 2, olovo 100, rtuť 1, arsen 20, chrom 100, měď 150, molybden 20, nikl 50, zinek 600.Kompost z Trhového Štěpánova je organické hnojivo vyrobené z látek obsahujících rozložitelné organické složky včetně kalů ČOV*. Obsahuje postupně se uvolňující rostlinné živiny. Organické látky obsažené ve hnojivu zvyšují obsah organických látek v půdě, poskytují energii a živiny i půdním mikroorganizmům a zlepšují strukturu, biologické a fyzikálně-chemické vlastnosti půd.
Rozsah a způsob použití:

Kompost z Trhového Štěpánova se používá k hnojení travních porostů v parcích, při pěstování květin a okrasných dřevin. Kompost je také možné smíchat se zeminou a potom směs použít jako substrát.


Doporučené dávkování:

Dávka hnojiva je 30 – 40 t.ha-1 (3 – 4 kg.m-2). Dávka se určí podle obsahu živin v půdě a nároku pěstované plodiny.

Na travní porosty se použije při přísevu ročně do 10 t na hektar, při jejich obnově do 30 t na hektar.

Dřeviny: 3 – 5 kg hnojiva ke stromku či keři v okruhu 1 až 2 m na jaře a na podzim, zapravit do půdy.

Květiny: cca 1 kg hnojiva na 1 m2 stejnoměrně rozházet a zapravit do půdy.

Příprava substrátu: 30% Kompost z Trhového Štěpánova se smíchá se 70 % zeminy. Substrát je možno použít pro rekultivaci a terénní úpravy.
Hnojivo se aplikuje rozmetadly hnojiv nebo na menších plochách ručním rozhozem. Po aplikaci na půdu bez porostu se neprodleně následně zapraví. Neaplikovat na sníh. Hnojivo je méně vhodné pro kyselomilné rostliny.

Pro celkovou regeneraci struktury, biologických a fyzikálně-chemických vlastností půd je vhodné jej důkladně promíchat s upravovanou zeminou v poměru 1 díl kompostu ku min. 2 až 3 dílům zeminy.

Pro pěstování rostlin nepoužívejte kompost bez promíchání se zeminou.

Maximální aplikační dávka je 20 tun sušiny.ha-1 v průběhu 3 let.


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:

Při práci dodržujte základní hygienická pravidla a používejte ochranné rukavice, nejezte, nepijte a nekuřte. Po práci omyjte ruce vodou a mýdlem, ošetřete reparačním krémem.


První pomoc:

Při zasažení očí: rychle a důkladně vypláchnout oči proudem čisté vody. Při závažném postižení vyhledejte lékaře.

Při zasažení pokožky: opláchnout dostatečným množstvím vody a následně omýt vodou a mýdlem.

Při požití: vypít bezprostředně 0,5 l vlažné vody, vyhledat lékařskou pomoc.
Podmínky skladování:

Volně ložený výrobek musí být skladován na chráněném místě tak, aby nedošlo ke zhoršení jeho vlastností. Výrobek skladujte odděleně od potravin a krmiv. Uchovávejte mimo dosah dětí.


Způsob dodávání: volně ložený

Doba použitelnosti: volně ložený 3 roky při dodržení podmínek skladování.
Číslo výrobní šarže: 1/2016 Datum výroby: 14.9.2016
*Kaly z ČOV nejsou při výrobě kompostu používány

Download 13.8 Kb.
Download 13.8 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaVýrobce: ekoso trhový Štěpánov, s r. o., Lhotská 372, 257 63 Trhový Štěpánov

Download 13.8 Kb.