Web 0 termini qaysi yillarda muomalaga kiritilgan?
Download 35.14 Kb.
Sana06.08.2023
Hajmi35.14 Kb.
#78114
Bog'liq
IOM
1. Физика курси ДАРСЛИК, Qattiq jism lazerlar uchun materiallar, \'ishlanma, To‘plamlar nazariyasining asosiy tushunchalari, Yengil sanoat jihozlarini ta ’mirlash va tiklash asoslari(1), Ochiq tizimlarda entropiyaning lokal kamayishi. Dissipativ struk, Bulutli hisoblash google sheetsda formula va funksiyalarni bilan ishlash, Протокол prafkom, IOM loyixa, charos

Web 2.0 termini qaysi yillarda muomalaga kiritilgan?


====
#2005-2006
====
2003-2004
====
2004-2005
====
2003-2005

+++++


Quyidagilarning qaysi biri Web 2.0 hizmatlariga kiradi?
====
#Calameo
====
Word
====
CorelDraw
====
Internet Explorer

+++++


Texnik ta’minot sohasida informatika o’qitish metodikasining maqsadi quyidagilarning qaysilaridan iborat: 1. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan texnik vositalarni tanlashni iqtisodiy asoslash; 2. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan pedagogik dasturiy vositalarni tanlash; 3. o’quv-tarbiya jarayonida foydalanadigan elektron ta’lim resurslarini ajratish va ulardan foydalanish; 4. kelajakda foydalanish istiqbollarini hisobga olgan holda informatika xonasining parametrlarini, jihozlarini aniqlash.
====
#1, 4
====
2, 3
====
1, 2
====
3, 4

+++++


... – bu o’qituvchining o’qitish vositalari yordamida o’quvchilarga muayyan sharoit va ketma-ketlikda ta’sir ko’rsatish va bu faoliyat mahsuli sifatida ularda oldindan belgilangan sifatlarni shakllantirish jarayonidir.
====
#Pedagogik texnologiyalar
====
Ta’lim texnologiyasi
====
O’qitish texnologiyasi
====
Tarbiya texnologiyasi

+++++


... – didaktik tizimning tarkibiy jarayonli qismi.
====
#Ta’lim texnologiyasi
====
O’qitish texnologiyasi
====
Pedagogik texnologiyalar
====
Tarbiya texnologiyasi

+++++


Ta’lim muassasalarida dars berishning noan’anaviy metodlariga qaysilar kiradi?
====
#Dars - ma’ruza, dars - seminar, dars - munozara, dars - konferensiya, dars - musobaqa, mustaqil ish darslari
====
Aralash darslar, konferensiya darslar, yakka mashg’ulot darslari, amaliy darslar
====
Ma’ruza dars, takroriy dars, repetitorlik darslari. Yakka holda dars o’tish, uyga vazifa berish
====
Dars - ma’ruza, dars - bilim, dars - ekskursiya, nazariy bilimlarni mustahkamlash darslari

+++++


... – axborot texnologiyasini foydalangan holda masofadan turib ta’lim muxiti yordamida o’quv axborotlarini almashinishni ta’minlaydigan va o’quv jarayonini olib borish hamda boshqarish tizimini amalga oshiradigan bilim va ko’nikmalarni egallash jarayoni.
====
#Masofaviy ta’lim.
====
Muammoli ta’lim.
====
Interfaol ta’lim.
====
Modul-kredit tizimi.

+++++


“Informatika o’qitish metodikasi” fanida qanday asosiy masalalar ko’riladi va hal etiladi? 1.Informatika va AT fanini o’qitishning maqsad va vazifalari; 2.Informatika va AT fani mazmuni; 3.O’quv predmeti sifatida informatikaning mazmunini nimalar tashkil etishi kerakligi; 4. Informatikadan o’quv materiali qaysi ketma-ketlikda joylashishi va o’quvchilarga etkazilishi kerakligi; 5.Iinformatikadan o’quv materialini to’liq va chuqur o’rganish uchun qanday usul, shakl va vositalardan foydalanish kerakligi.
====
#1,3,4,5
====
1,2,3,5
====
1,2,3,4
====
2,3,4,5

+++++


“Informatika va axborot texnologiyalari” kursining dasturiy ta’minoti necha turga bo’linadi?
====
#2
====
3
====
4
====
5

+++++


Informatika kursining dasturiy ta’minoti quyida keltirilgan qaysi vositalar kompleksidan tashkil topadi? 1. tayanch dasturiy ta’minoti; 2. amaliy dasturiy ta’minot; 3. pedagogik dasturiy vositalar; 4. elektron darsliklar.
====
#1, 3
====
2, 3
====
1, 4
====
3, 4

+++++


Informatikani o’qitishda qaysi tamoyil o’rganilayotgan masalalarni yuzaki qarash yoki unga oid ma’lumotlar soni bilan emas, balki masalaning mohiyatiga chuqur kirib borish bilan belgilanadi?
====
#Ilmiylik
====
Tizimli va izchil bayon qilish
====
Tushunarlilik
====
Ko’rgazmalilik

+++++


Informatika o’quv predmeti bir-biriga bog’liq bo’lmagan faktlar va ta’riflar yig’indisidan emas, balki o’quvchilar oldida aniq ketma-ketlikda ochib beriladigan bilimlar majmuasidan iborat bo’lishi lozim. Buni qaysi tamoyil orqali amalga oshirish mumkin?
====
#Tizimli va izchil bayon qilish
====
Ilmiylik
====
Tushunarlilik
====
Ko’rgazmalilik

+++++


Har hil ilmiy mazmunni bayon qilishda o’quvchining yoshi, rivojlanishi va mavjud vaqt qat’iy hisobga olinishi lozim bo’lgan qaysi tamoyil ko’p yillik o’qitish amaliyoti tomonidan ishlab chiqilgan talablardan kelib chiqadi?
====
#Tushunarlilik
====
Ilmiylik
====
Faollik
====
Ko’rgazmalilik

+++++


Qaysi tamoyilga ko’ra o’quvchilar miyasida hosil bo’ladigan tasavvur va tushunchalar bevosita o’rganilayotgan predmet, masalan, kompyuterdan olinadigan idrokiga asoslangan bo’lishi lozim?
====
#Ko’rgazmalilik
====
Ilmiylik
====
Faollik
====
Bilimlarni mustahkam o’zlashtirish

+++++


O’qituvchilarga qisqa tezis shaklidagi tavsiyalar berish bilan didaktikaning qaysi tamoyili amalga oshiriladi?
====
#Bilimlarni mustahkam o’zlashtirish, ko’rgazmalilik
====
Ilmiylik va faollik
====
Tizimli va izchil bayon qilish
====
Nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi

+++++


O’quvchilar dunyoqarashini rivojlantirish, tafakkurini shakllantirish informatika o’qitishda amaliyot va nazariyani to’g’ri uyg’unlashtirish, informatika tarixi bo’yicha ma’lumotlarni qiziqarli kiritishni, nazariya va amaliyot birligini ta’minlash orqaligina amalga oshirilishi qaysi tamoyili amalga oshiriladi?
====
#Nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi
====
Bilimlarni mustahkam o’zlashtirish ko’rgazmalilik
====
Ilmiylik va faollik
====
Tizimli va izchil bayon qilish

+++++


… tamoyili yordamida Informatika bo’yicha katta hajmli, murakkab va har hil materiallar o’quvchilar tomonidan ongli ravishda o’zlashtirilishi mumkin.
====
#Faollik
====
Ko’rgazmalilik
====
Ilmiylik
====
Tushunarlilik

+++++


O’tilgan mavzu yuzasidan o’quvchilarning o’zlashtirish darajasini aniqlash uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin??
====
#5 – 10 %
====
10 – 15 %
====
15 – 20 %
====
25 – 30 %

+++++


Dars turlari to’g’ri berilgan qatorni ko’rsating
====
#An’anaviy, noan’anaviy, masofali
====
An’anaviy, bebinar, noan’anaviy
====
An’anaviy, zamonaviy, videokonferensiya
====
An’anaviy, zamonaviy, noan’anaviy

+++++


Darsga kirgan o’qituvchining qo’lida qanday hujjatlar bo’lishi shart? 1.guruh jurnali 2.fan o’quv dasturi 3.kalendar-mavzu rejasi 4.dars texnologik xaritasi 5.elektron darsliklar
====
#1, 2, 3, 4
====
1, 2, 3, 5
====
2, 3, 4, 5
====
1, 3, 4, 5

+++++


Bir soatlik darsga mo`ljallangan dastur o`quv materiali mazmunini bayon qilish, didaktik maqsad va talablarga muvofiq tashkil etilgan mashg`ulot turi nima deb ataladi?
====
#Dars tipi
====
Dars maqsadi
====
Dars shakli
====
Dars mazmuni

+++++


Ayni vaqtda ta’lim tizimida eng ko’p qo’llanadigan dars tiplari quyidagilar: 1. Yangi bilimlarni bayon qilish darsi. 2. Yangi o’tilgan materialni mustahkamlash darsi 3. O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish darsi 4. Takrorlash umumlashtiruvchi va kirish darslari 5. Aralash darslari 6. Nazorat darslari
====
#1, 2, 3, 4, 5
====
1, 2, 3, 4, 6
====
1, 2, 4, 5, 6
====
2, 3, 4, 5, 6

+++++


Ta’lim muassasalarida eng ko’p qo’llaniladigan dars tiplaridan biri – ya’ni bilimlarni bayon qilish darsida quyidagi holatlarning qaysilari amalga oshirilishi mumkin? 1.yangi bilimlarni bayon qilish; 2.bilimlarni taqqoslash; 3.yangi bilimlarni mustahkamlash; 4.yangi bilimlar ustida mashq utkazish; 5.o’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish; 6.yangi bilimlarga bog’liq holda uy vazifalarini topshirish va hokazo.
====
#1, 3, 4, 6
====
1, 2, 3, 6
====
2, 4, 5, 6
====
2, 3, 4, 5

+++++

Maktab amaliyotida ma’ruzaning qanday turlaridan foydalanilmoqda? 1.ma’ruza-hikoya; 2.ma’ruza- suhbat; 3.ma’ruza- oyin; 4.ma’ruza-munozara; 5.ommaviy ma’ruza.
====
#1, 2, 4, 5
====
1, 2, 3, 4
====
2, 3, 4, 5
====
1, 2, 3, 4

+++++


optimallashtirish maqsadida, inson va texnika resurslari va ularning o’zaro ta’sirini hisobga olgan holda butun o’qitish va bilimlarni o’zlashtirish jarayonini yaratish, qo’llash va aniqlash tizimi.
====
#Ta’lim texnologiyasi
====
O’qitish texnologiyasi
====
Pedagogik texnologiyalar
====
Tarbiya texnologiyasi

+++++


O’quvchilar bilimini nazorat qilish shakllarini ko’rsating. 1. Nazoratning ommaviy (frontal) shakli; 2. Nazoratning guruhli shakli; 3. Nazoratning ijodiy shakli; 4. Nazoratning individual shakli; 5. Nazoratning uyg’unlashtirilgan (kombinatsiyalangan) shakli;
====
#1, 2, 4, 5
====
1, 2, 3, 5
====
1, 2, 3, 4
====
2, 3, 4, 5

+++++


Ixtiyoriy texnologiyaning mazmuni qaysi komponentlarni o’z ichiga oladi? 1. Maqsad; 2. Bilim; 3. Vosita; 4. ko’nikma; 5. kafolatlangan natija
====
#1, 3, 5
====
1, 2, 4
====
2, 3, 4
====
3, 4, 5

+++++


... – muayyan nuqtadan axborot-kommunikatsiya vositalari (video, audio, kompyuter, multimedia, radio, televideniye va b.) yordamida ta’lim xizmatlarini ko’rsatish, o’quv mahsulotlarini tarqatish va yetkazib berishdai an’anaviy hamda innovatsion shakl, metod, vositalarga asoslangan holda ta’lim resurslaridan foydalanishga yo’naltirilgan ta’lim.
====
#Masofaviy ta’lim.
====
Muammoli ta’lim.
====
Interfaol ta’lim.
====
Modul-kredit tizimi.

+++++


Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2. Yangi o`quv materialini bayon qilish va mustaxkamlash. 3. Uyga topshiriq
====
#Bilimlarni o`rganish darsi
====
Umumiy yoki aralash dars
====
Bilimlarni mustaxkamlash darsi
====
Sinash – tekshirish darsi

+++++


Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2. Uyga toshiriqni tekshirish. 3. O`quvchilar bilimini og`zaki tekshirish. 4. Yangi o`quv materialini bayon qilish. 5. Yangi o`quv materialini mustaxkamlash. 6. Uyga topshiriq berish. 7. Darsni yakunlash.
====
#Umumiy yoki aralash dars
====
Bilimlarni mustaxkamlash darsi
====
Sinash – tekshirish darsi
====
Muammoli dars

+++++


O’qitish usullarini tanlash nimalarga bog’liq?
====
#O’quv materialining mantiqiy yo’nalishi, mazmuni va mustaqil ish xarakteriga bog’liq
====
Mashg’ulot turi va tipiga
====
Mashg’ulot mavzusiga
====
O’qituvchi bilimiga

+++++


Ko’rgazmali qo’llanmalarni namoyish qilish metodi nimalarga asoslanadi?
====
#O’quvchilarning o’rganayotgan ob’ektlarini hodisalar va ishlab chiqarish jarayonlarini ko’rgazmali hissiy idrok qilishni ta’minlaydi.
====
Mehnat va hunar ta’limining o’rganilayotgan ob’ektlarini ko’rgazmali hissiy idrok qilishga asoslangan metoddir.
====
O’qituvchi to’g’ri qoyilgan savollar bilan o’quvchilarga ilgari o’zlashtirgan bilimlarini esga tushiradi va shu asosida yangi bilimlar hosil qilishga undaydi.
====
Darsda ko’rgazma va slaydlardan foydalaniladi.

+++++


Informatika ta’limini rejalashtirishda nimalarga e’tibor berish kerak?
====
#DTS talablariga, o’quv dasturiga, o’quv rejaga.
====
Darsni tashkil etilishiga, kirish, joriy va yakuniy instruktajlarga.
====
O’quv jarayonini aniq tashkil etishdan iborat bo’lib, u didaktika printsiplariga to’la to’kis mos keladigan bo’lishi kerak.
====
Davlat ta’lim standartlariga e’tibor berish kerak.

+++++


Informatika ta’limini rejalashtirishda qanday hujjatlar tuzib chiqiladi?
====
#Informatika boyicha yarim yilga yoki 1 yilga mo’ljallangan kalendar mavzu rejasi.
====
Tabiiy ilmiy turkumdagi fanlarning yig’ma mavzu rejasi.
====
Aniq mavzu yuzasidan batafsil konspektga ega bo’lgan dars rejasi.
====
Texnologik xaritalar.

+++++


Informatika ta’limi boyicha kalendar mavzuli rejasi dastur asosida qancha muddatga tuzib chiqiladi?
====
#Yarim yilga yoki 1 yilga.
====
Bir-uch yilga.
====
Ikki-ikki yarim yilga.
====
Ikki yilga.

+++++


Berilgan tushunchalarni shakllantirish ketma-ketligi qaysida javobda to’g’ri ifodalangan?
====
#Tushuncha-bilim-ko’nikma-malaka
====
Ko’nikma-bilim-malaka-tushuncha
====
Bilim-tushuncha-ko’nikma-malaka
====
Ko’nikma-bilim-tushuncha-malaka

+++++


Ta’limdagi og’zaki metodlarni ko’rsating.
====
#Hikoya, suhbat, tushuntirish metodlari
====
Ko’rgazmalilik va muammoli-izlanish metodlari
====
Induktiv va deduktiv metodlar
====
Kitob va qo’shimcha adabiyotlar bilan ishlash metodlari

+++++
Olti kishidan kam bo’lmagan guruh va 6 minut davomida guruhlarida turgan muammoni yechishga yordam beradigan aniq g’oyalarni shakillantirishga harakat qildiradigan metod qanday nomlanadi?


====
#Fikrlar hujmi
====
Aqliy hujum
====
6x6x6 metodi
====
Arra metodi

+++++


Qanday o’qitish texnologiyasi turida pedagog faqat birgina o’quvchi bilan o’zaro munosabatda bo’ladi yoki bir o’quvchi faqat o’qitish vositalari (kitob, kompyuter) bilan o’zaro aloqada bo’ladi
====
#O’qitishni individuallashtirish texnologiyasi
====
O’qitishni tabaqalashtirilgan texnologiyasida
====
Didaktik o’yinli texnologiyasi
====
An’anaviy o’qitish texnologiyasi

+++++


Modulli texnologiyada nazoratning qanday shakillaridan foydalanadi? 1). O’z- o’zii nazorat qilish 2).O’quvchilar tomonidan o’zaro nazorat. 3).O’qituvchi tomonidan nazorat
====
#1, 2, 3
====
1, 2
====
3
====
2, 3

+++++


Pedagogik texnologiya tushunchasini Yuneskoning ta’rifi:
====
#Pedagogik texnologiya – ta’lim shakillarini qulaylashtirish maqsadida texnik vositalar, inson salohiyati hamda ularning o’zaro ta’sirini inobatga olib,o’qitish va bilim o’zlashtirishning barcha jarayonlarini belgilash, yaratish va qo’llashning tizimli metodidit.
====
Pedagogk texnologiya –amaliyotga joriy etish mkmuin bo’lgan ma’lum pedagogik tizimning loyixasidan
====
Pedagogik texnologiya –ta’lim –tarbiyadan o’zlangan maqsadga erishish uchun qo’llaniladigan vositalar, usullar majmuidir
====
Pedagogik texnologiya – oldindan belgilangan, loyixalashtirilgan o’quv- tarbiya jarayonini izchil amalga oshirishdir

+++++


Muammoli o’qitish – bu?
====
#Takomillashgan o’qitish texnologiyasi;
====
Individual o’qitish texnologiyasi;
====
Programmalashtirilgan o’qitish texnologiyasi;
====
Mualliflik o’qitish texnologiyasi.

+++++


O’yinli texnologiyalardan foydalanish asosini qanday faoliyat tashkil etadi?
====
#Faollashtiruvchi, jadallashtiruvchi;
====
Ta’lim va tarbiya beruvchi;
====
Ko’ngil ochar, quvnoq kayfiyat ulashuvchi;
====
Intellektual va mehnat faoliyati.

+++++


O’yinli faoliyat muayyan funksiyalarni bajarishga bag’ishlangan bo’ladi. Ularni ko’rsating.
====
#Maftunkorlik, kommunikativlik, davolovchilik, tashxis, ijtimoiylashuv, o’z imkoniyatlarini amalga oshirish, millatlararo muloqot;
====
Rolli, obrazli, millatlararo muloqot, davolovchilik, tashxis, ijtimoiylashuv;
====
Predmetli, syujetli, ilmiy, diniy, hayotiy, intellektual, mehnat;
====
Shakllantiruvchi, ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiriuvchi;

+++++


O’yinlar turlarga ko’ra qanday maqsadlarda qo’llanadi?
====
#Tarbiyaviy, didaktik, faoliyatni rivojlantiruvchi va ijtimoiylashuv.
====
O’qish, o’rganish, bilish, anglash;
====
Tasavvur, fantaziya, ta’limiy;
====
Kommunikativlik, o’rgatuvchanlik;

+++++


“Muloqot” texnikasi –...
====
#O’quvchilarning dars jarayonida mustaqil fikrlashiga, o’z fikrlarini erkin bayon etishiga hamda ularda baxslashish madaniyatini tarbiyalashga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, fikrni erkin holda bayon eta olishga qaratilgan
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan

+++++


“Intervyu” texnikasi –...
====
#O’quvchi-talaba savol berish, eshita olish, to’g’ri javob berish, savolni to’g’ri tuzishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, fikrni erkin holda bayon eta olishga qaratilgan
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, ta’rif bera olishiga qaratilgan

+++++


“Bumerang” texnikasi –...
====
#O’quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, o’rganilgan materiallarni yoddan saqlab qolish, so’zlab bera olish, fikrni erkin holda bayon eta olish hamda bir dars davomida barcha o’quvchi talabalarni baholay olishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, fikrni erkin holda bayon eta olishga qaratilgan
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan

+++++


“Blits o’yin” metodi - bu...
====
#Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma-xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabani mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o’rgatishga qaratilgan
====
Oddiydan murakkabga, murakkabdan oddiyga o’tish usullarini qo’llash orqali ularni mantiqiy, tanqidiy, ijodiy fikrlashga o’rgatishga qaratilgan.
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan

+++++


Informatika o’qitish metodikasi qanday fan?
====
#Informatikani o’quv predmeti sifatida hamda turli yoshdagi o’quvchilarga informatikani o’rgatish jarayonining qonuniyatlarini o’rganadigan fan.
====
Informatikani o’quv predmeti sifatida hamda turli yoshdagi o’quvchilarga informatikani o’rgatish jarayonini o’rganadigan fan.
====
Informatikani o’quv predmeti sifatida hamda turli yoshdagi o’quvchilarga informatikani o’rganadigan fan.
====
Informatikani o’quv predmeti sifatida hamda turli yoshdagi o’quvchilarga informatikani o’rgatish jarayonining mazmunlarini o’rganadigan fan.

+++++


Informatika o’qitish metodikasining asosiy ob’ekti bu...
====
#Informatikani o’qitish
====
Informatikani o’qitishning ma’lum maqsadlari
====
«Informatika» fanining mazmuni
====
Informatikani o’qitishning shakllari

+++++


Informatika to’garagining asosiy vazifasi -
====
#Programmaning ayrim bo`limlarini chuqur o’rganish o’quvchilarning informatikaga tegishli bilimlarini kengaytirish va rivojlantirish
====
Informatikaga qiziqadigan o’quvchilarni darsdan so’ng bilimini mustahkamlashga va ijodiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish
====
Informatika va axborot texnologiyalari fanidan olimpiadalar tashkillashtirish
====
Sinfning har bir o’quvchisining to’garakka a`zo bo’lishini ta’minlash

+++++


Informatika xonasi – bu...
====
#Umumo’rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quv-tarbiyaviy qismi bo’lib, o’quv hisoblash texnikasi komplekti bilan, o’quv ko’rsatish qo’llanmalari, o’quv namoyish, mebellar va informatika kursi bo’yicha nazariy hamda amaliy darslarni o’tkazishga mo’ljallangan xonadir.
====
Umumo’rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quv-tarbiyaviy qismi bo’lib, informatika kursi bo’yicha nazariy hamda amaliy darslarni o’tkazishga mo’ljallangan xonadir
====
Umumo’rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quv-tarbiyaviy qismi bo’lib, Informatikadan ma’ruza o’tkazish xonasi
====
Umumo’rta maktablar, akademik litsey va kasb-hunar kollejlarining o’quv-tarbiyaviy qismi bo’lib, o’qituvchi va o’quvchining o’zaro munosabatlarini tashkil etishning yagona vositasi

+++++


Informatika xonasiga kompyuterlarni joylashtirish usullari
====
#Perimetrial, qatorlar, markaziy.
====
Faktorial, qatorlar, markaziy.
====
Perimetrial, doiraviy markaziy.
====
Perimetrial, qatorlar, uchburchak

+++++


Informatikadan nazariy bilimlarni mustahkamlash, amaliy ko’nikmalarni egallash uchun o’tkaziladigan o’quv’ jarayonining qismi:
====
#Laboratoriya ishi
====
Amaliy mashgulot
====
Malakaviy amaliyot
====
Seminarlar

+++++


Informatikadan o’quv mashg’ulotlarini rejalashtirish tizimi o’z ichiga nimalarni oladi?
====
#Yillik va yarim yillik rejalashtirish; tematik rejalashtirish; har bir mashg’ulotni rejalashtirish.
====
Yillik va yarim yillik rejalashtirish; tematik rejalashtirish;
====
Yillik va yarim yillik rejalashtirish; har bir mashg’ulotni rejalashtirish.
====
Tematik rejalashtirish; har bir mashg’ulotni rejalashtirish.

+++++


Iformatikani interfaol o’qitishning mohiyati
====
#O’quv jarayoni shunday tashkil etiladiki, unda barcha o’quvchilar bilish jarayoniga jalb qilingan bo’lib, erkin fikrlash, tahlil qilish va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo’ladilar.
====
O’qituvchi va o’quvchining o’zaro munosabatlarini tashkil etish yo’llari
====
Guruhli, individual ishlashga erishish
====
O’qituvchi va o’quvchining o’zaro munosabatlarini tashkildagi tamoyillar

+++++


Informatikani o’qitish jarayonining interfaol metodlar keltirilgan qatorni aniqlang
====
#Tanqidiy fikrlash, debat, munozara, aqliy hujum va b.
====
Aqliy hujum, tushuntirish, ma’ruza, seminar
====
Amaliy, og’zaki, ko’rsatmali
====
FSMU, Muammoli vaziyatlar

+++++


Informatikani o’qitishda monologik metodni ko’rsating?
====
#Ma’ruza, hikoya, namoyish qilish
====
Individual, guruh, frontal, kollektiv
====
Suhbat
====
Munozara

+++++


Informatikani o’qitishda muammoli o’qitish etarli darajada bo’lishi uchun qanday bo’lishi kerak?
====
#Yaxlit o’quv-tarbiya jarayoning uzviy qismi bo’lishi kerak
====
O’quv fanlari va bilishga bo’lgan qiziqish bilan boglangan bo’lishi kerak
====
Didaktik qimmatini belgilovchi o’quv materialiga urg’u berilib o’tishi kerak
====
Talaba bilan individual suhbat qila bilishi kerak

+++++


Informatikani o’qitishda qaysi tushuncha ehtiyoj, intilish, qiziqish kabi ma’nolarni anglatadi?
====
#Motiv
====
Mazmun
====
Baholash
====
Maqsad

+++++


Informatikani o’qitishda muammoli o’qitish yetarli darajada bo’lishi uchun qanday bo’lishi kerak?
====
#Yaxlit o’quv-tarbiya jarayoning uzviy qismi bo’lishi kerak
====
O’quv fanlari va bilishga bo’lgan qiziqish bilan boglangan bo’lishi kerak
====
Didaktik qimmatini belgilovchi o’quv materialiga urg’u berilib o’tishi kerak
====
Talaba bilan individual suhbat qila bilishi kerak

+++++


Darsdan tashqari mashg’ulotlarning mazmunini aniqlash va tashkillashtirish uchun qaysi o’rindagilarga amal etishi lozim?
====
#Davom etivchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga uratish, shaqsiy fikr yurgizishni rivojlantirish, ijodiy loyihalarini tayyorlash, jamoat bo’lib ishlash printsiplari
====
Davom etuvchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga o’rgatish, jamoat bo’lib ishlash printsiplari
====
Davom etuvchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, qiziqtirish, izlanishga o’rgatish, shaxsiy fikr yurgizishni rivojlantirish
====
Davom etivchilik, tarixiy materiallardan foydalanish, ijodiy loyihalarni tayyorlash, qiziqtirish, izlanishga o’rgatish printsiplari

+++++


Darsdan tashqari mashg`ulotlarning qanday turlarini bilasiz?
====
#To’garak, konkurs, kechalar, ma’ruzalar, devoriy gazeta, olimpiada
====
To’garak, konkurs, kechalar, devoriy gazeta
====
To’garak, konkurs, kechalar, devoriy gazeta, olimpiada
====
To’garak, konkurs, devoriy gazeta, ma’ruzalar, olimpiada

+++++


Muqobil test deganda nimani tushinasiz?
====
#Bu o`quvchi ikkita “ha yoki yo`q” javoblarini tanlash kerak bo`lgan vazifalar
====
Vazifa va javoblar to`plamidan (javoblardan biri to`g`ri) iborat. O`quvchi ushbu to`plamdan uning fikriga to`g`ri hisoblangan javobini tanlash kerak
====
Bir qancha vazifalardan iborat bo`lib, bu vazifalar bajarilgandan so`ng o`quvchi olgan natijalar va taxmin qilingan natijalar o`´rtasida muvofiqni tekshiradi
====
Bu o`quvchi “ha javobini tanlash kerak bo`lgan vazifalar

+++++


“Case-study” texnologiyasining asosiy maqsadi nimalardan iborat?
====
#Turli vaziyatli, shu jumladan, pedagogik vaziyatli masalalarni hal qilish mobaynida o’quvchilarning konseptual sxema va modellaridan amaliy foydalanish malakalarini, shuningdek, muammolarni guruhiy tahlil qilish va qaror qabul qilish ko’nikmalarini ishlab chiqarish orqali bilimlarini mustahkamlashdan iboratdir.
====
Pedagogik texnologiyalarni ta’lim jarayoniga qo’llash uchun sharoit va imkoniyatlarni ochib berishdan iborat
====
Yuzaga kelgan muammoli vaziyatlarni faqatgina o’qituvchining o’zi echa olishi va ularni talabalarga tushuntirib berishidan iborat
====
Biror tashkilotdagi qandaydir aniq real vaziyatning yozma tavsifidir

+++++


“Case-study” uslubidan ilk marta qachon va qaerda foydalanilgan?
====
#1870 yili Garvard universitetining huquq maktabi o’quv jarayonida
====
1920 yil Garvard biznes maktabida
====
1920 yil Garvard universitetining huquq maktabi o’quv jarayonida
====
1870 yil Germaniyada universitetida

+++++


Web 2.0 tushunchasiga kim asos solgan?
====
#O’.Reyli
====
Tom Kruz
====
Klod Shennon
====
D.Trammell

+++++


Quyidagi fikrlarning qaysi biri noto’g’ri?
====
#Linoit – fanlardan elektron testlar yaratish uchun mo’ljallangan xizmat turi hisoblanadi.
====
Cacoo – chizma va diagrammalar yaratish uchun oddiy va qulay interfeysga ega onlayn hamkorlik xizmati hisoblanadi.
====
LearningsApps – fanlardan interaktiv o’quv-metodik qo’llanmalarni yaratish uchun mo’ljallangan xizmat turi hisoblanadi.
====
Zondle –didaktik o’yinlarni yaratish va hamda ularni ta’lim jarayoniga joriy etish uchun mo’ljallangan xizmat turi hisoblanadi.

+++++


O’zbekistonda Informatika o’qitish metodikasi bo’yicha birinchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib borgan akademiklarni ko’rsating
====
#V.Qobulov, M.Kamilov, T.Bekmurodov
====
M.Ziyoxo’jayev, A.Abduqodirov, M.Aripov
====
M.Aripov U.Yuldoshev, M.Begalov, M.Kamilov
====
U.Yuldoshev, M.Begalov, T.Azlarov, V.Qobulov

+++++


O’zbekistonda Informatika o’qitish metodikasi bo’yicha birinchilar qatorida ilmiy izlanishlar olib borgan professorlarni ko’rsating
====
#M.Ziyoxo’jayev, A.Abduqodirov, M.Aripov, U.Yuldoshev, M.Begalov
====
V.Qobulov, M.Kamilov, T.Bekmurodov, M.Kamilov, M.Begalov
====
M.Aripov, U.Yuldoshev, M.Begalov, M.Kamilov, T.Bekmurodov
====
U.Yuldoshev, M.Begalov, T.Azlarov, V.Qobulov, M.Kamilov

+++++


5-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 34 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 17 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 17 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 68 soat, haftasiga 1 soat

+++++


6-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 34 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 17 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 17 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 34 soat, haftasiga 1 soat

+++++


7-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 34 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 34 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 17 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 68 soat, haftasiga 0,5 soat

+++++


8-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 34 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 34 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 68 soat, haftasiga 1 soat
====
Jami 68 soat, haftasiga 0,5 soat

+++++


9-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 68 soat, haftasiga 2 soat
====
Jami 68 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 66 soat, haftasiga 0,5 soat
====
Jami 66 soat, haftasiga 1 soat

+++++


10-sinflarda Informatika va AT fani uchun qancha vaqt ajratilgan
====
#Jami 68 soat, haftasiga 2 soat
====
Jami 62 soat, haftasiga 2 soat
====
Jami 64 soat, haftasiga 2 soat
====
Jami 66 soat, haftasiga 2 soat

+++++


Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’qituvchi o’quv jarayonining borishi va natijalarini tahlil qiladi?
====
#Nazorat–korreksion
====
Motivatsiya
====
O’rgatuvchi
====
Rivojlantiruvchi

+++++


O’quv-uslubiy adabiyotlarning yangi avlodini yaratish konsepsiyasi, an’anaviy materiallardan foydalanishdan tashqari, qanday elektron o’quv- metodik materiallarni ishlab chiqishni nazarda tutadi? 1.elektron ma’lumotnomalar; 2.elektron o’quv qo’llanmalar; 3.elektron darsliklar; 4.elektron raqamli imzo; 5.elektron ensiklopediyalar; 6.elektron plakatlar; 7.elektron laboratoriya ishlari va hokazo.
====
#1, 2, 3, 5, 6, 7
====
1, 2, 3, 4, 7
====
1, 2, 5, 6, 7
====
1, 2, 3, 4, 5, 6

+++++


Qaysi ta’minot sohasida Informatika o’qitish metodikasi pedagogik dasturiy vositalarni va axborot texnologiyalarini o’qitishda samarali qo’llash maqsadida, ma’lum o’quv muassasalar xodimlarining faoliyatini faollashtirishni ko’zda tutadi?
====
#Tashkiliy ta’minot
====
Dasturiy ta’minot
====
Elektron o’quv-metodik ta’minot
====
O’quv-metodik ta’minot

+++++


O’quvchilar soniga ko’ra Informatika o’qitishning tashkiliy shakllari turini aniqlang.
====
#3
====
2
====
5
====
4

+++++


O’quvchilar soniga ko’ra Informatika o’qitishning tashkiliy shakllarini aniqlang.
====
#Individual, guruhli, frontal
====
Virtual, jamoaviy, frontal
====
Individual, frontal, on-line
====
Guruhli, frontal, maktabdan tashqarida

+++++


Informatika o’qitishning … tafakkur uslubini «biz va ular»dan «biz» ko’rinishiga o’zgartiradi.
====
#Guruhda ishlash tajribasi
====
Individual ishlash tajribasi
====
Frontal ishlash tajribasi
====
On-line ishlash tajribasi

+++++


… – bu ta’lim va tarbiya vositasi sifatidagi o’qitish maqsadlariga erishishga yo’naltirilgan o’qituvchi va o’quvchining bir-biri bilan bog’langan faoliyatining tartiblangan metodlaridir.
====
#O’qitish metodi
====
O’qitish nazariyasi
====
O’qitish vositasi
====
O’qitish shakli

+++++


Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’qitish maqsadiga erishiladi?
====
#o’rgatuvchi
====
rivojlantiruvchi
====
tarbiyaviy
====
nazorat–korreksion

+++++


Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’quvchilar rivojlanishining u yoki bu sur’ati (tempi) va darajalariga erishiladi?
====
#Rivojlantiruvchi
====
O’rgatuvchi
====
Tarbiyaviy
====
Nazorat–korreksion

+++++


… – o’quvchilarning qiziqish va xohishiga ko’ra muayan fan, predmet yuzasidan beriladigan ilmiy nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, ularda amaliy ko’nikmalarni xosil qilish maqsadida tashkil etiladigan ta’lim shaklidir.
====
#Fakul’tativ mashg’ulotlar
====
To’garak mashg’ulotlari
====
Seminar mashg’ulotlar
====
Amaliy mashg’ulotlar

+++++


Darsning qanday maqsadlari bor?
====
#Ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantirish
====
Ta’limiy, rivojlantirish, o’rgatuvchi
====
Tarbiyaviy, shakllantirish, o’rganuvchi
====
Rivojlantirish, o’rganuvchi, o’rgatuvchi

+++++


O’quv-metodik ta’minot nimalarni o’z ichiga oladi?
====
#O’quv dasturlari, darsliklar, o’quv va uslubiy qo’llanmalar
====
Darsliklar, kompyuter, o’quv va uslubiy qo’llanmalar
====
Darsliklar, kompyuter, multimedia vositalari
====
Multimedia vositalari, kompyuter, o’quv va uslubiy qo’llanmalar

+++++


Meyoriy xujjatlar keltirilgan qatorlarni ko’rsating. 1.O’quv dasturlari 2.Davlat ta’lim standarti 3.O’quv reja 4. O’quv va uslubiy qo’llanmalar 5.Namunaviy dastur 6.Multimedia vositalari 7.Ishchi o’quv dastur 8. Kalendar tematik reja
====
#1, 2, 3, 5, 7, 8
====
1, 2, 3, 5, 7
====
2, 3, 4, 5, 6, 8
====
2, 3, 4, 5, 6, 7

+++++


Ta’lim jarayonining ma’lum bosqichida, o’quv mvqsadlariga erishganlik darajasini oldindan belgilab qo’yilgan mezonlar asosida belgilash, o’lchash, tahlil qilish jarayoni nima deb ataladi?
====
#Baholash
====
Aniqlash
====
O’lchash
====
Tashxislash

+++++
Baholashning nechta turi bor?


====
#4
====
3
====
5
====
6

+++++


Baholash turlarini ko’rsating. 1.Besh ballik baholash; 2.O’quvchilarning bilim darajasini oldindan tekshirish; 3.Reyting tizimi; 4.Mezonga asoslangan baholash; 5.Meyoriy(normaga asoslangan) baholash.
====
#1, 3, 4, 5
====
1, 2, 4, 5
====
1, 2, 3, 5
====
2, 3, 4, 5

+++++


Zamonaviy didaktika o’qitish natijasini nazorat qilishning qaysi usullarini ajratib ko’rsatadi? 1.Og’zaki; 2.Yozma; 3.Amaliy ishlarni bajarish; 4.Ta’lim oluvhcilar ishini kuzatish; 5.Didaktik testlar; 6. Portfolio.
====
#1, 2, 3, 4, 5, 6
====
2, 3, 4, 5, 6
====
1, 3, 4, 5
====
1, 2, 3, 4, 5

+++++


Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2. Uy topshirig`ini tekshirish. 3. O`quvchilardan o`tilgan mavzularni so`rash, o`quv materialini mustaxkamlash. 4. Uyga topshiriq berish. 5. Darsni yakunlash.
====
#Bilimlarni mustaxkamlash darsi
====
Umumiy yoki aralash dars
====
Sinash – tekshirish darsi
====
Muammoli dars

+++++


Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2 O`qituvchining topshiriqni tushuntirishi. 3. O`quvchilarning savollariga javob berish. 4. O`quvchilarning topshiriqlarni bajarishi. 5. Bajarilgan ishlarni o`qituvchiga topshirish. 6. Uyga topshiriq berish. 7. Darsni yakunlash.
====
#Sinash – tekshirish darsi
====
Umumiy yoki aralash dars
====
Bilimlarni mustaxkamlash darsi
====
Muammoli dars

+++++


Quyidagi sturkturaga ega bo’lgan dars turini aniqlang. 1. Tashkiliy qism. 2. Muammoni bayon qilish. 3. Muammoni xal qilish yo`llarini ko`rsatish va xal etish. 4. Natijalarni muhokama qilish. 5. O`qituvchining izohlashi va umumlashtirishi. 6. Uyga topishiriq berish. 7. Darsni yakunlash.
====
#Muammoli dars
====
Yangi bilimlarni o`rganish darsi
====
Umumiy yoki aralash dars
====
Sinash – tekshirish darsi

+++++


Nazoratning nechta asosiy funktsiyalari bor?
====
#5
====
4
====
6
====
3

+++++


Tekshiruvchi, ta’lim beruvchi, rivoj topuvchi, tarbiyaviy, uslubiy kabi tushunchalar nimani bildiradi?
====
#Nazoratning asosiy funktsiyalarini
====
O’qitishning asosiy funktsiyalarini
====
Texnologiyaning asosiy funktsiyalarini
====
Faoliyatning asosiy funktsiyalarini

+++++


Faollik, ko`gazmalilik, ilmiylik, izchillik kabilar nimani tavsiflaydi?
====
#O’qitish tamoyillarini
====
O’qitish usullarini
====
O’qitish turlarini
====
O’qitish nazariyasini

+++++


Suhbat, hikoya, o`quv materialini bayon qilib berish qaysi metodga tegishli?
====
#Og`zaki
====
Ko`rgazmali
====
Muammoli
====
Amaliy

+++++


An’anaviy dars ta’lim jarayoni markazida kim turadi?
====
#O’qituvchi
====
O’quvchi
====
Kuzatuvchi
====
Talaba

+++++


Ekskursiya tushunchasining javobi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
====
#Narsa va hodisalarni tabiiy sharoitda yoki maxsus muassasalarda tashkiliy ravishda o’rganish
====
Ishlab chiqarish korxonalariga sayohatlar uyushtirish
====
Nazariya va amaliyotni o’zaro bog’liq holda amalga oshirishning asosiy metodi
====
Bo’lajak mutaxassislarni kasbga moslashuvini ta’minlashning asosiy omili

+++++


Dars nima?
====
#Bevosita o’qituvchining rahbarligida muayyan o’quvchilar guruhi bilan olib boriladigan ta’lim mashg’uloti
====
O’quv ishlarining asosiy shakli va metodi
====
O’quv ishlarining bajarilish
====
O’quvchilarning mavzudagi muhim masalalarni chuqur o’rganish yuzasidan mustaqil ishlash

+++++


Metod tushunchasi nimani ifodalaydi?
====
#Tadqiq qilish yoki bilish yo’li
====
Ta’lim berish usullari va shakllari
====
Tushuntirish uslubi
====
O’quvchilarga bilim berish va baholash jarayoni

+++++


Ta’lim vositasi nima?
====
#Ma’lum o’qitish usulini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun zarur bo’lgan yordamchi o’quv materiallari
====
Dars jarayonida tabiiy va sun’iy ko’rgazmali vositalardan foydalanish
====
Ta’lim jarayonida o’qituvchi va o’quvchilarning kutilgan maqsadga erishishga qaratilgan birgalikdagi faoliyati
====
Ta’lim-tarbiya jarayonidagi vosita

+++++


Boshlang’ich sinflarda Informatika darslari qanday shaklda olib boriladi?
====
#Amaliy shaklda olib boriladi
====
Ma’ruza shaklda olib boriladi
====
Seminar shaklda olib boriladi
====
Aralash shaklda olib boriladi

+++++


Informatika ta’limi darslarida ko’rgazmali qo’llanmalardan foydalanishning samarasi nimaga bog’liq?
====
#Ko’rgazmali qurollarni namoyish qilish vaqtida ularning barcha o’quvchilarga yaxshi ko’rinadigan bo’lishini ta’minlash zarur, estetik jihatdan talab darajasida bo’lishi kerak.
====
Ko’rgazmali qurollar o’quv materiali mazmunining eng muhim mazmunini aks ettirishi lozim.
====
Ko’rgazmali qo’llanmalar o’quv materiali mazmunining eng muhim belgilarini aks ettirishi lozim, ortiqcha kuzatish ob’ektlari bo’lmasligi lozim.
====
O’qituvchi ko’rsatayotgan narsaning o’quvchilar tomonidan idrok etilishi jarayoniga aniq rahbarlik qilishi lozim.

+++++


“Sinkveyn” so’zi qanday ma’no anglatadi?
====
#Fransuzcha-besh misra sher
====
Inglizcha- qora idish
====
Lotincha-to’rt fikr
====
Grekcha-olam

+++++


Tadbirkorlik o’yinlaridan foydalanish qanday vazifalarni yechishda amalga oshiriladi?
====
#Materiallarni yangi bilimlarni egallash, o’tilganlarni mustahkamlash, ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish, umumiy malakani shakllantirish;
====
O’quv jarayoniga didaktik vazifa o’yinga aylantirilgan tarzda musobaqalashish unsurlari kiritiladi, didaktik vazifaning muvaffaqiyatli bajarilishi o’yin natijalari bilan bog’lanadi.
====
Ishlab chiqarish imitatsion modeli sifatida taqdim etilgan o’quv materiali mazmunining izchilligi, o’yinli o’quv modelida kelgusidagi kasbiy faoliyati tarkibiy qismlarini yaratish;
====
Ishlab chiqarilgan o’quv materiali mazmunining tizimliligi, o’yinli o’quv modelidan kelgusidagi kasbiy faoliyatda foydalanish;

+++++


Tadbirkorlik o’yinlarining qanday turdagi modifikatsiyalari mavjud?
====
#Imitatsion, operatsion, rolli, tadbirkorlik, psixodrama va sotsiodrama;
====
Jismoniy, intellektual, mehnat, sotsial;
====
Musiqiy, stol, jismoniy, kompyuter, texnik, ko’cha;
====
O’yin metodigasi, fan sohasi, o’yin muhiti, pedagogik jarayon xarakteri;

+++++


«Nima uchun?» sxemasiga asosan talabalar faoliyatini tashkil etish ketma-ketligini ko’rsating. 1). Talabalar mini guruhlarga birlashtiriladi, o’z sxemalarini taqqoslashga va qo’shimcha kiritishga imkon yaratiladi. Umumiy sxema jamlanadi. 2). Yakka tartibda ( juftlikda) muammo shakllantiriladi. Nima uchun? So’rog’i bilan strelka chiziladi va savolga javob yoziladi. Qayta-qayta «nima uchun» degan savol berib boriladi. Muammoni keltirib chiqargan ildiz yairishnga sababi topilguncha davom ettiriladi. 3). Natijalar taqdimoti uyushtiriladi. Faoliyat natijalari baholanadi. 4). Talabalarni «Nima uchun?» sxemasini tuzish qoidalari bilan tanish
====
#4, 3, 1, 2
====
1, 2, 4, 3
====
4, 3, 2, 1
====
1, 3, 4, 2

+++++


Nima uchun sxemasi...
====
#Mavjud muammoni keltirib chiqargan sabablarini aniqlashga yordam
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalar
====
Talabalarini ayni bir xil fikrlash inersiyasidan holi qilish, ijod
====
Murakkab, ko’ptarmoqli, mumkin qadar, muammo xarakteridagi mavzular

+++++


"Qanday?" ierarxik diagrammasi: 1). Vujudga kelgan muammoni sababini aniqlash zarur, ammo ana shu muammoni qanday yo’llar bilan hal etish mumkin degan savolga javob berishni o’rganish muhim vazifalardan biridir. «Qanday?» ierarxik diagrammasi ana shunday hollarda samarali natija beradi. 2). To’g’ri mulohaza qilish va xulosalar chiqarish orqali muammoning yechimini topish yengil kechadi. 3). Muammo haqida butunligicha umumiy tasavvurga ega bo’lishga imkon beradigan savolarning mantiqiy zanjiri ko’rinishida namoyon bo’ladi. 4). Murakkab, ko’ptarmoqli, mumkin qadar, muammo xarakteridagi mavzularni o’rganishga qaratilgan metoddir.
====
#1, 2, 3
====
2, 3, 4
====
1, 3, 4
====
1, 2, 4

+++++


Muammoli o’qitishni tashkil etishning shartlarini belgilang. 1). o’quv-axborot materiallarini mustaqil o’rganish. 2). o’quv-axborot materiallarini yetkazib berish. 3). muammolarni yechish usulini xilma-xilligini taminlash. 4). talabaning ushbu mavzuni o’zlashtirishdan manfaati, maqsadi va bilish imkoniyatlaridan foydalana olishi
====
#2, 3, 4
====
1, 2, 3
====
1, 3, 4
====
1, 2, 3

+++++


Muammoli o’qitish vazifalari: 1). talabalarni faol bilish jarayoniga undash. 2). muammoli vaziyat. 3). tafakkurida ilmiy-tadqiqot uslubini shakllantirish. 4). tahlil qilish
====
#1, 3
====
2, 4,
====
1, 4
====
2, 3

+++++


Tashkil etish va boshqarish jihatidan pedagogik texnologiyalarning turlarini ajrating: 1). Sust boshqariluvchi (talabalar faoliyati boshqarilmaydi, stixiyalilik ustun turadi). 2). Frontal (yalpi). 3). Yo’naltirilgan (individual). 4). Verbal –o’qituvchi ishtirokida. 5). Muammolarni yechish usulini xilma-xilligini taminlash. 6). Siklli tekshirish (o’z-o’zini va o’zaro tekshirish ustun turadi). 7). Tafakkurni (ilmiy-tadqiqot uslubini) shakllantirish. 8). Avtomatlashgan – texnik vositalardan foydalangan xolda
====
#1, 2, 3, 4, 8,
====
1, 2, 5, 6, 8
====
1, 4, 5, 6, 7
====
2, 3, 4, 5, 6

+++++


Pedagogik jarayon – bu...
====
#Ta’lim –tarbiya berishning samarali natijasini kafolatlovchi pedagogik usullarning yagona maqsadli faoliyat jarayonidir
====
Ishlab chiqarilgan mahsulotga ishlov berishning yagona jarayonini xosil qiluvchi texnologik operasiyalar yig’indisi
====
Ishchi tomonidan o’zining ish joyida bajariladigan, yakuniga yetkazilgan harakat ko’rinishidagi jarayon
====
Ta’lim –tarbiya berishning samarali natijasini kafolatlovchi pedagogik usullarning yagona maqsadli faoliyat

+++++


“Klaster” usuli qanday mazmunni bildiradi?
====
#Tushunchalarni tarmoqlashni
====
Tushunchalarni tartiblashni
====
Tushunchalarni toraytirishni
====
Tushunchalarni ifodalashni

+++++


“Interaktiv” so’zining lug’aviy ma’nosi?
====
#O’zaro harakat qilmoq
====
Usul orqali maqsadga erishish
====
Yangi materiallarni tushuntirish
====
Mustaqil harakat qilmoq

+++++


Interfaol o’qitish bu?
====
#O’qituvchi va talabalarning hamkorlikdagi faoliyati
====
O’qituvchi va talabalarning ayrim faoliyati
====
O’qituvchi va talabalarning mustaqil faoliyati
====
O’qituvchi va talabalarning on-line tarzdagi faoliyati

+++++


Masofadan o’qitishning afzallik tomonlari?
====
#O’qish muddatini o’quvchi o’zi belgilaydi, qisqa muddat ichida ko’p hajmdagi axborotni uzatish va qabul qilish sharoiti mavjud.
====
Elektron kutubxona, innovatsion o’qitish
====
Testlar, elektron kutubxona, lektor o’qitish
====
Masofadan o’qitish, multimediya o’qitish

+++++


Masofadan o’qitishning tarkibiy belgilari?
====
#O’qituvchi-kommunikatsiya-o’quvchi
====
Kommunikatsiya-o’qituvchi-o’quvchi
====
O’qituvchi-o’quvchi-kommunikatsiya
====
O’quvchi-o’qituvchi-kommunikatsiya

+++++


Masofadan o’qitishning tashkiliy-iqtisodiy afzalligi nimadan iborat?
====
#Talabalar uchun auditoriyalar, yotoqxonalar zarur emas
====
Moliyaviy harajatlar asosan o’quv-uslubiy materiallar tayyorlash uchun maxsus auditoriyalar uchun sarflanadi
====
Elektron kutubxona, testlar, multimediya o’qitish
====
Innovatsion ukitish, lektor o’qitish, testlar

+++++


Masofadan o’qitish uslubiy materiallari?
====
#Darslik, audio va video darsliklar, onlayn darslar (Internet sahifa), elektron kutubxona, testlar, multimedia- elektron darslik va albatta axborot texnologiya vositalari
====
Innovatsion o’qitish, lektor o’qkitish, elektron kutubxona
====
Multimediya o’qitish, innovatsion o’qitish, testlar
====
Masofadan o’qitish, lektor o’qitish, innovatsion o’qitish

+++++


Masofadan o’qitishning tashkiliy-iqtisodiy afzalligi nimadan iborat?
====
#Talabalar uchun auditoriyalar, yotoqxonalar zarur emas
====
Moliyaviy harajatlar o’quv-uslubiy materiallar tayyorlash va maxsus auditoriyalar uchun sarflanadi
====
Elektron kutubxona, testlar, multimediya o’qitish
====
Innovatsion o’qitish, lektor o’qitish, testlar

+++++


Muammoli o’qitish texnologiyasi nima?
====
#Takomillashgan o’qitish texnologiyasi
====
Reproduktiv shakllariga nisbatan texnologiyasi
====
Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish
====
Bilimlarni o’zlashtirish texnologiyasi

+++++


Informatika to’garagini tashkillashtirish va o`tkazish muddati qanday bo’lishi kerak?
====
#Har haftada bir marta yoki oyiga ikki marta
====
Har kuni bir marta
====
Darsdan so’ng har kuni bir bir marta
====
Har besh kunda bir marta

+++++


Muammoli ta’lim metodining ta’rifi qaysi javobda keltirilgan?
====
#Ilmiy bilish jarayonining ob’ektiv qarama-qarshiliklarini aniqlash va ularni hal qilishga qaratilgan, fikrlashga o’rgatish va bilimlarni ijodiy o’zlashtirishga qaratilgan ta’lim metodi
====
O’qituvchi talabalarning bilimiga tayanib, yangi materialni bayon qiladi;;
====
Biror sohada yangi yutuqlarni tushuntirish, yangi tuzilma olish maqsadida berilgan elementlardan bir butunni hosil qilish;
====
Talabalarni biron ob’ekt bilan tanishtirish, so’ngra uni tarkibiy qismlarga bo’lib o’rganishdir;

+++++


Muammoli vaziyat – bu….
====
#Bilim olish maqsadida maxsus yaratilgan aqliy faoliyat holatidir
====
Bilim olish maqsadiga qaratilgan bilish turi
====
Bilim olish maqsadiga qaratilgan interaktiv g’oya
====
Bilim olish maqsadiga qaratilgan yangi texnologiya

+++++


Muammoli o’qitish texnologiyasi nima?
====
#Takomillashgan o’qitish texnologiyasi
====
Reproduktiv shakllariga nisbatan texnologiyasi
====
Muammoli vaziyatlarni vujudga keltirish
====
Bilimlarni o’zlashtirish texnologiyasi

+++++


Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi
====
#Muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni markazida talaba shaxsi bo’lib, o’qitishning zamonaviy shakli, faol o’qitish metodlari va zamonaviy didaktik vositalarning majmuini ta’lim-tarbiya ishidan ko’zlangan maqsad va kafolatlangan natijaga erishishga yo’naltirishdir
====
Muayyan muddatga mo’ljallangan, ta’lim jarayoni ko’proq o’qituvchi shaxsiga qaratilgan bo’lib, o’qitishning shakli, metodi va ta’lim vositalarining majmuidan foydalanib ta’lim-tarbiya maqsadiga erishishdir
====
Axborot-kommunikatsion texnologiya vositalari va ilmiy asoslangan o’qitish usullarini qo’llab ta’lim olish shaklidir
====
O’qituvchi shaxsiga qaratilgan bo’lib, o’qitishning turli shakli, metodi va ta’lim vositalarining majmuidan foydalanib ta’lim-tarbiya maqsadiga erishishdir

+++++


Noan’anaviy ta’lim texnologiyasi o’z navbatida uchga bo’linadi:
====
#Hamkorlikda o’rganish, modellashtirish, tadqiqot(loyiha)
====
Hamkorlikda o’rganish, tadqiqot(loyiha)
====
Ma’ruza, namoyish, vidiousul, suhbat
====
Ishbop oyin, rolli oyinlar

+++++


O’zbekiston Respublikasida “Ta’lim to’g’risida”gi qonun qachon qabul qilingan?
====
#1997 yil 29 avgustda
====
1997 yil 27 avgustda
====
1999 yil 29 avgust da
====
2000 yil 29 avgust da

+++++


Zamonaviy axborot texnologiyasi vositalari qaysilar?
====
#Kompyuterlar, Tarmoqlar,internet,multimediya
====
Multimedia vositalari
====
Kompyuterlar,monitorlar
====
Kompyuterlar, Tarmoqlar, Multimedia vositalari

+++++
Informatika o’qitish metodikasi fan sifatida qachondan boshlab shakllangan?


====
#XX asrning ikkinchi yarmidan
====
XX asrning birinchi yarmidan
====
XIX asrning ikkinchi yarmidan
====
XIX asrning birinchi yarmidan

+++++


O’zbekistonda Informatika o’qitish metodikasi fan sifatida qachondan boshlab shakllangan?
====
#1985 yildan boshlab
====
1986 yildan boshlab
====
1984 yildan boshlab
====
1987 yildan boshlab

+++++


Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida tarbiya natijalari oldindan belgilanadi?
====
#Tarbiyaviy
====
O’rgatuvchi
====
Rivojlantiruvchi
====
Nazorat–korreksion

+++++


“Texnologiya” so’zining ma’nosi nima?
====
#“texne” - mahorat, san’at, “logos” - tushuncha ta’limot
====
“texne” - san’at, “logos” – tushuncha o’qitish
====
“texne” - qobiliyat, san’at, “logos” - tushuncha ta’lim
====
“texne” - mehnat, san’at, “logos” - tushuncha bilim

+++++


… - ta’lim jarayonining ma’lum bosqichida, o’quv maqsadlariga erishganlik darajasini oldindan mo’ljallab qoyilgan mezonlar asosida belgilash, o’lchash, tahlil qilish jarayonidir.
====
#Baholash
====
Tekshirish
====
Kuzatish
====
Nazorat qilish

+++++


Dars konspektiga qanday talablar qo’yiladi? 1.Tematik ish rejasiga mos kelishi; 2.Darslikdan sistemali va to’liq konspektlashtirib olish; 3.Kerakli ko’rgazmali qurollardan,o’qitishning usul va vositalaridan aktiv foydalanish; 4.O’quv rejasiga mos kelishi; 5.Keying mavzuni takrorlashi.
====
#1, 2, 3, 4
====
1, 2, 3, 5
====
2, 3, 4, 5
====
1, 3, 4, 5

+++++


Informatika darslarida ko’rgazma qurollardan foydalanishdan maqsad nima? 1.O’quvchilar o’zlashtirishlarini yengillashtirish; 2.O’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishlarini tarbiyalash; 3.O’quvchilarning o’zlashtirish ko’rsatkichini aniqlash; 4.O’quv dasturining to’liq bajarilishini ta’minlash.
====
#1, 2, 4
====
1, 2, 3
====
2, 3, 4
====
1, 3, 4

+++++


Informatikadan uy vazifalarini berishdan maqsad nima? 1.O’quvchilarning mustaqil ishlashlarini tashkil etish; 2.Darsda o’tilgan tushunchalarni yanada mustahkamlash; 3.Maktab bilan oila o’rtasida uzviy aloqadorlikni o’rnatish; 4.Ko’rgazma qurollar tayyorlashga o’rnatish;
====
#1
====
2, 3
====
3
====
1, 2, 4

+++++


Informatika kursining mazmuni va tuzilishini aniqlashda, shuningdek, uni o’qitish jarayonida umumiy didaktika tomonidan ko’rsatilgan qaysi asosiy tamoyillarga rioya qilish zarur?
====
#Ilmiylik; tizimli va izchil bayon qilish; tushunarlilik; ko’rgazmalilik; nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi; faollik, bilimlarni mustahkam o’zlashtirish
====
Ilmiylik; tizimli va izchil bayon qilish; tushunarlilik; ko’rgazmalilik; nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi; an’anaviylik, ommaboplik
====
Ilmiylik; tizimli va izchil bayon qilish; tushunarlilik; ko’rgazmalilik; nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi; tizimlilik, aniqlilik
====
Ilmiylik; tizimli va izchil bayon qilish; tushunarlilik; ko’rgazmalilik; nazariyaning amaliyot bilan bog’lanishi; diskretlilik, natijaviylik

+++++


Informatikani o’qitishda nechta didaktik tamoyildan foydalaniladi?
====
#7
====
6
====
8
====
9

+++++


Akademik Y.K.Babanskiy tavsiya etgan qaysi metod yordamida o’qituvchi uchun metod o’quvchida o’qish uchun istak tug’diruvchi va bilish faoliyatini rag’batlantiruvchi vosita bo’lib hizmat qiladi?
====
#Motivatsiya
====
Tarbiyaviy
====
O’rgatuvchi
====
Rivojlantiruvchi

+++++


“Interfaol” so’zining ma’nosi?
====
#Inglizcha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – o’zaro, "act" – ish ko’rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
====
Lotincha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – o’quv, "act" – ish ko’rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
====
Inglizcha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – o’quv, "act" – ish ko’rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi
====
Inglizcha "interact" so’zidan kelib chiqqan. "Inter" – bilim, "act" – ish ko’rmoq, ishlamoq degan ma’nolarni anglatadi

+++++


O’quv jarayonida barcha o’quvchilarning bilish jarayoniga jalb qilinishi, erkin fikrlashi, tahlil qilishi va mantiqiy fikr yuritish imkoniyatlariga ega bo’lishi … sanaladi.
====
#Interfaol o’qitishning mohiyati
====
An’anaviy o’qitishning mohiyati
====
Masofali o’qitishning mohiyati
====
Modulli o’qitishning mohiyati

+++++


… deganda, ularni har birining o’ziga xos aloqada individual hissa qo’shishi, o’zaro bilimlar, g’oyalar va faoliyat usullari bilan almashinishlari tushuniladi.
====
#Bilish jarayonida o’quvchilarning birgalikdagi faoliyati
====
Bilish jarayonida o’quvchilarning juftlikdagi faoliyati
====
Bilish jarayonida o’quvchilarning faoliyati
====
Bilish jarayonida o’quvchilarning individual faoliyati

+++++


Informatikani o’qitishda isbotlamoq, o’lchamoq, asoslash, ma’qullash, baho berish, tekshirmoq, nazorat etmoq, solishtirmoq, taqqoslash qaysi tushunchaga tegishli?
====
#Baholash
====
Sintez
====
Analiz
====
Bilish

+++++


Zamonaviy dars bosqichlari nechta?
====
#7
====
6
====
5
====
8

+++++


Mavzuga doir asosiy o’quv materialini o’zlashtirish (amaliyotda bilim va ko’nikmalarni qo’llash va mustahkamlash) uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin?
====
#40 %
====
50 %
====
60 %
====
70 %

+++++


Mavzuga doir yangi o’quv materialini qabul qilish uchun darsga ajratilgan umimiy vaqtning necha % i sarflanishi mumkin??
====
#40 %
====
30 %
====
20 %
====
50 %

+++++


Zamonaviy didaktika o’qitish natijasini nazorat qilishning qanday usullarini ajratib ko’rsatadi? 1.Og’zaki; 2.Yozma; 3.Amaliy ishlarni bajarish; 4.Ta’lim oluvhcilar ishini kuzatish; 5.Didaktik testlar; 6.Portfolio.
====
#1, 2, 3, 4, 5, 6
====
2, 3, 4, 5, 6
====
1, 3, 4, 5
====
1, 2, 3, 4, 5

+++++


O’quvchilar bilimini nazorat qilish usullarini ko’rsating. 1. o’g’zaki tekshirish; 2. yozma tekshirish; 3. kompyuterli tekshirish; 4. kompyutersiz tekshirish; 5. Amaliy(laboratoriya) topshiriqlarni bajarishga asoslangan tekshirish; 6. Uy vazifalarini tekshirish; 7. O`z-o`zini nazorat qilish;
====
#1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
====
2, 3, 4, 5, 6
====
1, 3, 4, 5, 6
====
1, 2, 3, 4, 5, 7

+++++


Blum taksonomiyasida ta’lim maqsadlarining asosiy tushunchalari nechta?
====
#6 ta
====
7 ta
====
8 ta
====
5 ta

+++++


Mahsulot ishlab chiqarishning yagona jarayonini hosil qiluvchi texnologik operatsiyalar yig’indisi nima deb ataladi?
====
#Texnologik jarayon
====
Texnologik operatsiya
====
Texnologik xarita
====
Texnologik rejim

+++++


Ishchi tomonidan o’zining ish o’rnida bajariladigan, yakuniga yetkazilgan harakat ko’rinishidagi texnologik jarayonning bir qismi nima deb ataladi?
====
#Texnologik operatsiya
====
Texnologik jarayon
====
Texnologik xarita
====
Texnologik rejim

+++++


Ma’lum bir mahsulotni ishlab chiqarish texnologik operatsiyalarini ketma-ketligini bayon qiluvchi texnik hujjat nima deb ataladi?
====
#Texnologik xarita
====
Texnologik operatsiya
====
Texnologik jarayon
====
Texnologik rejim

+++++


… texnologik operatsiyalarni amalga oshirishni belgilovchi tartib bo’lib, ma’lum bir mahsulotni ishlab chiqarishda bajariladigan operatsiyalarning vaqti, shartlarini belgilaydi.
====
#Texnologik rejim
====
Texnologik xarita
====
Texnologik operatsiya
====
Texnologik jarayon

+++++


... – bu o’quv mashg’ulotining har bir bosqichini alohida-alohida loyihalash, kutiladigan natijalarni oldindan aniqlashtirish, har bosqichda qo’llaniladigan shakl, metod va vositalarini oqilona tanlab olish, professor-o’qituvchi va o’quvchining vazifalarini oydinlashtirish qaratilgan algoritmik ketma-ketlik.
====
#O’qitish texnologiyasi
====
Ta’lim texnologiyasi
====
Pedagogik texnologiyalar
====
Tarbiya texnologiyasi

+++++


Uzluksiz ta’lim tizimi turlarini belgilang?
====
#Maktabgacha ta’lim, umumiy o’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb-hunar ta’limi, oliy ta’lim, oliy o’quv yurtidan keyingi ta’lim, maktabdan tashqari ta’lim
====
O’rta ta’lim, o’rta maxsus, kasb - hunar ta’limi, oliy ta’lim, kadrlar malakasini oshirish
====
Bolalar bog’chasi, umumta’lim maktabi, institut, akademiya, malaka oshirish universitetlari
====
Bog’cha, maktab, kasb-hunar kollejlari, akademik litseylar, universitetlar, malaka oshirish institutlari

+++++


Kichik guruhlarda ishlash shaklini aniqlang
====
#Bunda, o’quvchilarning hammasi bir xil topshiriqni bajarishdan iboratdir, shuning uchun o’qituvchi bir vaqtning o’zida butun gruppa ishiga rahbarlik qila oladi.
====
Bunda, gruppaning har biri 3-4 kishilik guruhlarga bo’linishi, bu guruhlarning har qaysisi o’z topshirig’ini bajarishi nazarda tutiladi.
====
Bunda, hamma o’quvchilar har xil ishni bajarishdan iborat.
====
O’quvchilar individual ish bajaradi.

+++++


O’qitishning yakka holda ishlash shaklini aniqlang.
====
#Hamma o’quvchilar har xil ishni bajaradi, o’quv jarayonni boshqarish o’quvchilarning hammasini zarur materiallar bilan ta’minlash qiyin bo’ladi.
====
O’quvchilarning hammasi bir xil topshiriqni bajaradilar. O’qituvchi bir vaqtda butun gruppa ishiga rahbarlik qila oladi.
====
Barcha o’quvchilar har xil ishni bajarishidan iborat.
====
Sinf o’quvchilari umumiy topshiriq ustida ishlaydilar.

+++++


Suhbat metodining maqsadi nima?
====
#O’qituvchi to’g’ri qoyilgan savollar bilan o’quvchilarga ilgari o’zlashtirgan bilimlarni esga tushiradi va shu asosda mustaqil ravishda yangi bilimlar hosil qilishga undaydi.
====
Yangi mehnat tushunchalari ochib beriladi, mehnat va texnologik jarayonlari haqidagi ma’lumotlar o’rganilib chiqiladi.
====
O’quvchilar o’qituvchilar savoliga javob berib boradi.
====
O’quvchilardan intervyu oladi.

+++++


Hikoya va tushuntirish metodiga qoyiladigan talablar qaysilar?
====
#Mazmunining to’g’riligi, materialni o’zini oqlagan izchillikda bayon qilish, aniqlik va isbotlilik, bayonning emotsionalligi, o’qituvchining nutq madaniyati.
====
Faqat 3 ta: mazmunning to’g’riligi, aniqlik va isbotlilik, bayonning emotsionalligi.
====
Faqat 2 ta: aniqlik va isbotlilik hamda mazmunning to’g’riligi.
====
Faqat aniqlik va isbotlilik.

+++++


Informatika xonasida nimalarga amal qilish kerak?
====
#Ish joyini to’g’ri tashkil etishga, sanitariya-gigienik talablarga rioya qilishga, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishga.
====
Ish joyini to’g’ri tashkil etishga, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishga.
====
Sanitariya-gigienik talablarga rioya qilishga va ish joyini to’g’ri tashkil etishga.
====
Ish joyini to’g’ri tashkil etishga, sanitariya-gigienik talablarga rioya qilishga, texnika xavfsizligi qoidalariga amal qilishga, navbatchilik qilishga.

+++++


An’anaviy ta’limda o’qituvchining bosh vazafasi nimalardan iborat?
====
#Axborotni qabul qilish, yordam, axborotni qayta ishlamagan holda javob berish.
====
O’quv topshiriqlarni va muammoli hal etishda ishtirok etish, doimo o’z bilimini boyitish, kerakli bahoni kutish.
====
O’z bilimini mustaxkamlash maqsadida sidqidildan mehnat qilish o’z iqtidorini namoyon etish.
====
O’zini va boshqalarni hurmat qilish, hamkorlikda ishlash, kitobxonlik bilan shug’ullanish.

+++++


XX asrning 50 yil boshlarida paydo bo’lgan va u amerikalik psixolog B.Sjnner nomi bilan bog’liq bo’lgan o’qitish texnologiyasining turi?
====
#Dasturlashgirilgan o’qitish texnologiyasi.
====
Muammoli o’qitish texnologiyasi.
====
O’qitishni jadallashtirish texnologiyasi.
====
O’yin texnologiyasi.

+++++


Dasturlashtirilgan ta’lim metodi nima?
====
#Maxsus tuzilgan ta’limiy dasturlar bo’yicha EHM vositasida o’qitish-o’rgatish
====
O’quv dasturlarini tuzish
====
O’quv dasturlarini ro’ybga chiqarishga qaratilgan tavsiyalar ishla chiqish
====
An’anaviy ta’lim jarayonini o’quv dasturlari asosida tashkil qilish

+++++


Axborotlarni qisqacha bayon qilish, murakkab g’oyalarni, sezgilarni, tasavvurlarni bir necha so’zlar vositasida bayon qilish imkonini beradigan metodning nomi?
====
#Sinkveyn
====
Klasterlarga ajratish
====
Kubik
====
Bumerang

+++++


O’quvchilaning bilim olish faoliyati o’yin faoliyagi bnlan uyg’unlashgan darslar qanday ataladi?
====
#Didaktik oyinli dars
====
Aralash dars.
====
O’yinli dars.
====
Insert

+++++


O’yinda ishtirok etuvchi soniga ko’ra didaktik o’yinlar qanday turlarga bo’linadi?
====
#Ijodiy, ishbilarmon, roli o’yinlar
====
Individual, guruhli va ommaviy o’yinlar
====
Ta’limiy, tarbiyaviy, rivojlantiruvchi
====
Konferensiya, syujetli roli, o’yin mashqlari

+++++


“Fikrlar hujumi” –...
====
#Bevosita jamoa bo’lib mumkin qadar katta miqdordagi g’oyalarni yig’ish, talabalarini ayni bir xil fikrlash inersiyasidan holi qilish, ijodiy vazifalarini yechish jarayonida dastlab paydo bo’lgan fikrlarni yengishdan iborat.
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan metoddir.
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan metoddir.
====
Murakkab, ko’ptarmoqli, mumkin qadar, muammo xarakteridagi mavzularni o’rganishga qaratilgan metoddir.

+++++


“Aqliy hujum” –...
====
#O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan metoddir
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan metoddir
====
Talabalarning o’quv jarayonida faol ishtirok etishlari, turli g’oyalarni bayon qilish chog’ida boshqalarni ham qizg’in ishga yo’llashlari, ilhom bilan ishlashlariga imkon beruvchi va unga rag’batlantiruvchi metoddir
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, ta’rif bera olishiga qaratilgan metoddir

+++++


“FSMU” texnologiyasi –...
====
#Tinglovchilarga tarqatilgan oddiy qog’ozga o’z fikrlarini aniq va qisqa ifoda etib, tasdiqlovchi dallillar yoki inkor etuvchi fikrlarni bayon etishga yordam beradi
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, o’rganayotgan predmeti asosida ko’p, xilma xil fikrlardan, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, ta’rif bera olishiga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, xulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan metoddir

+++++


“Yelpig’ich” texnologiyasi –...
====
#Umumiy mavzuning ayrim tarmoqarini muxokama qiluvchi kichik guruhlarning, har bir qantashchining va umuman guruhning faol ishlashiga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni dars jarayonida, darsdan tashqarida turli adabiyotlar, matnlar bilan ishlash, fikrni erkin holda bayon eta olishga qaratilgan
====
Harakatlar ketma-ketligini to’g’ri tashkil etishga mantiqiy fikrlashga, ma’lumotlardan kerakligini tanlab olishni o’rgatishga qaratilgan
====
O’quvchi-talabalarni erkin fikrlashi, keng doirada turli g’oyalarni bera olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan

+++++


Internet yoki biror bir kommunikativ moslama (masalan lokal) tarmoq orqali sizga qulay bo’lgan vaqtda o’qitishga nima deb ataladi?
====
#Masofadan o’qitish
====
Internet tarmoqlararo
====
Lektor o’qitish
====
Innovatsion o’qitish

+++++


Dars ishlanmasi tuzilganda rivojlantiruvchi maqsad qanday talablar asosida belgilanadi?
====
#O’quvchilar aqliy faoliyatining qanday shakl va mantiqiy jarayonlarini o’zlashtiradilar, uning qanday rivojlantiruvchi natija berishi ifodalanadi
====
O’quvchilarning bilim, ko’nikma va malakalarini rivojlantirish ko’zda tutilgan holda belgilanadi
====
O`quvchilar shaxs sifatlarining qanday shakllantirishi ko’rsatiladi
====
Axborotni kiritish va chiqarish ko’nikma, malakalarini rivojlantiruvchi holda ifodalanadi

+++++


Informatikani o’qitish shakllari zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini o’quv jaryoniga qo’llashga qaratilgan asosiy maqsadlariga quyidagilardan qaysi biri tegishli? 1). o’qitishni intensivlashtirish (jadallashtirish); 2). o’qitishni ko’rgazmali tashkil qilish; 3). o’qitishni shaxslantirish; 4). o’quvchilarning bilim darajalariga qarab o’qitishni tashkil etish.
====
#1, 2, 3, 4
====
1, 2, 3
====
2, 4
====
2, 3, 4

+++++


Informatika fanini o’qitishda didaktik jarayon strukturasi...
====
#Motiv bosqich, o’quv-bilim faoliyati va boshqaruvdan iborat
====
O’quvchi va o’qituvchining, birgalikdagi faoliyatidan iborat
====
O’quvchining xususiy-o’rganuvchanlik faoliyatidan iborat
====
Axborotni kiritish

+++++


Elektron darslikni necha toifaga bulish mumkin?
====
#4
====
3
====
5
====
2

+++++


O’quv reja nima?
====
#Oliy ta’limning muayyan yo’nalish yoki mutaxassisligi boyicha o’quv faoliyati turlari, o’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan meyoriy hujjat
====
O’quv fanlari va kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan meyoriy hujjat
====
Kurslarining tarkibi, ularni o’rganishning izchilligi va soatlardagi hajmini belgilaydigan meyoriy hujjat
====
Soatlardagi hajmini belgilaydigan meyoriy hujjat

+++++


V-VII - sinf o’quvchilari uchun kompyuterdan foydalanish vaqt oralig’i
====
#15-20 minut
====
10-15 minut
====
10-12 minut
====
5-15 minut

+++++


VIII-IX- sinf o’quvchilari uchun kompyuterdan foydalanish vaqt oralig’i
====
#20-25 minut
====
15-20 minut
====
10-15 minut
====
20 -30 minut

+++++


Joriy nazorat-...
====
#O’quvchining fan mavzulari boyicha bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash va baholash usuli
====
O’qish yakunida muayyan fan boyicha nazariy bilim va amaliy ko’nikmalarni o’quvchilar tomonidan o’zlashtirish darajasini baholash usuli.
====
O’quv dasturining tegishli (fanning bir necha mavzularini o’z ichiga olgan) bo’limi tugallangandan keyin o’quvchining bilim va amaliy ko’nikma darajasini aniqlash
====
Test, savol-javob orqali olib boriladi

+++++


Kadrlar tayyorlash tizimining bosh subekti va obekti, ta’lim sohasidagi xizmatlarning iste’molchisi va ularni amalga oshiruvchi bu -...
====
#Shaxs
====
Talaba
====
O’qituvchi
====
O’quvchi

+++++


Kitob bilan ishlash usullari
====
#O’qish, tez ko’rib chiqish, bayon etish, qayta so’zlab berish, konspekt yozish va boshqalar.
====
Tushuntirish, hikoya qilish, suhbat, ma’ruza va boshqalar
====
Umumiy belgi sifatida bilim manbai olinadi
====
Tajriba, mashqlar, mustaqil ish, laboratoriya ishi va boshqalar

+++++


Kompyuter texnologiyasiga asoslangan o’quv’ uslubini qo’llashga, mustaqil ta’lim olishga hamda fanga oid o’quv’ materiallar, ilmiy adabiyotlarning xar tomonlama samarador o’zlashtirishiga mo’ljallangan adabiyot qanday adabiyot?
====
#Elektron darslik
====
Elektron qo’llanma
====
Elektron to’plam
====
Ma’lumotlar banki

+++++


Kompyuterli oyinlar –
====
#Biror voqelik, borlikning modelini aniqlovchi va hayotiy vaziyatni qayta tiklovchi programmalardir
====
«Taqlidiy» oyinlar biror yangi voqelik
====
Ishbilarmonlik oyinlariga
====
Virtual jarayon

+++++


Laboratoriya darslari -...
====
#Olingan nazariy bilimlarni laboratoriya sharoitida amalda qo’llash, malaka va ko’nikmalar shakllantiriladi;
====
Bunda o’quvchilarning bilim olish faoliyatini, oyin faoliyati bilan uyg’unlashtirish ko’zda tutiladi;
====
Bunda ish olib borishning har xil turlari -tushuntirish, mustahkamlash, tekshirish, yakun yasash uyg’unlashgan bo’ladi;
====
Bunda ko’zlanadigan maqsad bolalarda o’qishga, adabiyotga qiziqish va muhabbat uyg’otish;

+++++


Ma’ruza turlari nechta?
====
#7 ta
====
2 ta
====
3 ta
====
5 ta

+++++


Masofadan o’qitish uslubi nima?
====
#Mustaqil o’qish, fikrlash
====
Sirtqi o’qishning yangi shakllari
====
Mustaqil fikrlash
====
Dunyoqarashni o’zgartirish

+++++


Tayanch dasturiy ta’minot quyidagilarning qaysilaridan tashkil topadi? 1.klaviatura trenajyori; 2.dasturlash tillari; 3.o’quv o’yin dasturlari; 4.matn muharriri; 5.grafik muharrir yoki protsessor; 6.test dasturlari; 7.elektron jadvallar; 8.elektron o’quv materiallarini yaratish uchun uskunaviy dasturiy vositalar; 9.ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari; 10.lokal tarmoq bilan ishlash dasturlari va boshqalar; 11.o’rgatuvchi va mashq qildiruvchi dasturlar; 12.Windows operatsion tizimi; 13.ma’lumotnoma tizimlari va boshqalar.
====
#1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12
====
2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12
====
3, 4, 5, 6, 7, 8, 11
====
1, 2, 3, 6, 8, 11, 13

+++++


Tayanch dasturiy ta’minot quyidagilarning qaysilaridan tashkil topadi?1.klaviatura trenajyori; 2.Windows operatsion tizimi; 3.dasturlash tillari; 4.o’quv o’yin dasturlari; 5.o’rgatuvchi va mashq qildiruvchi dasturlar; 6.matn muharriri; 7.grafik muharrir yoki protsessor; 8.test dasturlari; 9.elektron jadvallar; 10.ma’lumotlar omborini boshqarish tizimlari; 11.elektron o’quv materiallarini yaratish uchun uskunaviy dasturiy vositalar; 12.lokal tarmoq bilan ishlash dasturlari va boshqalar; 13.ma’lumotnoma tizimlari va boshqalar.
====
#4, 5, 8, 11
====
1, 5, 9, 13
====
2, 8, 9, 11
====
3, 4, 7, 12

+++++


“Tarmoqlar” metodi – bu
====
#Mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirish, mustaqil ravishda adabiyotlardan foydalanishni o’rgatishga qaratilgan
====
Talabalarni erkin fikrlash, keng doirada turli g’oyalar - ni bera olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan
====
Ta’lim jarayonida yakka, kichik guruh holda tahlil etib, hulosa chiqara olishi, ta’rif bera olishiga qaratilgan
====
Mantiqiy fikrlash, umumiy fikr doirasini kengaytirishga qaratilgan

+++++


Quyidagi manzillarning qaysi biri bulutli texnologiyaga asoslangan?
====
#https://drive.google.com
====
http://odnoklassniki.ru
====
http://vkontakte.ru
====
http://www.google.com
Download 35.14 Kb.
Download 35.14 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaWeb 0 termini qaysi yillarda muomalaga kiritilgan?

Download 35.14 Kb.