• ДАстурнинг информацион- услубий таъминоти Электрон таълим ресурслари 1. www. pedagog. uz 2. www. Ziyonet. uz 3. www. edu. uz 4.
 • Web сахифа яратиш технологиялари. Html да жадваллар,руйхат ҳосил қилиш Web сахифа яратиш технологиялари
  Download 68.5 Kb.
  Sana15.06.2022
  Hajmi68.5 Kb.
  #23778
  Bog'liq
  63376 web sahifa yaratish texnologiyalarii
  Web сахифа яратиш технологиялари. HTML да жадваллар,руйхат ҳосил қилиш


  Web сахифа яратиш технологиялари
  HTML дастурий тили биринчи марта 1991 йили Тим Бенерс Ли томонидан ишлаб чикилган ва унинг HTML-4 ёки Dynamic HTML деб номланган версияси эса 1997 йилда пайдо булган.
  Керакли маълумотларни кўришнинг гипермурожаат деб аталувчи усул билан компьютер тармокларида жойлаштириш WWW-World Wide Web-Жахон ахборот тармоги (бутун дунё ургимчак тури-всемирная паутина) деб аталган. 1989 йили CERN (Европа электрон зарралар физикаси лабараторияси) тадкикотчилари томонидан турли илмий гурухлар орасида узаро алокани ташкил килиш максадида иш бошладилар. 1993 йилдан бошлаб WWW Internet нинг энг оммавий ресурсларидан бирига айланди.
  WWW да турли йуллар оркали тегишли маълумотга етиб бориш ва уни куриш имконияти бор. WEB сахифалар HTML - "гиперматнларни белгилаш тили"да ёзилган хужжат сифатида тайёрланади. Калит сузлар деб номланган сузлар оркали бошка маълумотларга мурожаат килиш-гипермурожаат дейилади. Бундай гипералокалар факат сузлар эмас, балки тасвирлар, графиклар ва уларнинг кисмлари оркали амалга оширилиши мумкин. Гиперматнли хужжатларни кидириш, топиш ва экранда тасвирлаш учун шархловчи-броузерлардан фойдаланилади.
  HTML форматида тайёрланган электрон хужжат HTML-хужжат деб аталади. Агар бу хужжат Интернет оркали таркатилса WEB-хужжат, ундан фойдаланиш хакида гап борса WEB-сахифа деб аталади. Битта муаллиф ёки WWW га тегишли булган бир гурух узаро "гипербогланишлар" билан алокадор булган WEB-сахифалар мажмуаси WEB узел (тугун) ёки сайт деб аталади. Web - Интернет тармокларида жойлашгаи файллар туплами булиб, уларнинг сони соат сайин купайиб бормокда. Бу файлларда маълумотларнинг турли хилларини: матн, график, тасвирлар, видео, аудио маълумотларини учратиш мумкин.
  HTML тилида бир канча махсус номлар ва янги терминлар булиб, уларни кискача тушунтириб утамиз..
  Элемент (element) HTML тилининг тузилмаси булиб, хар кандай Web- сахифа шундай элементлар тупламидан иборатдир. Гиперматн ташкил килишнинг асосий гояси элементларнинг бир бирига богликлигини таъминлаб беришдир.
  Тэга (tag) элементнинг бошлангич ва охирги белгиларидир (ёки маркерлари). Тэгалар турли хил элементларнинг таъсир килиш чегараларини аниклаб, бир элементни бошкаларидан ажратиб туради. Web- сахифа матнида тэгалар бурчакли кавслар ( < ва > ) орасига олинадилар ва охирги тэга доимо кийшик чизик (/) билан белгиланади.
  Атрибут (attribute) элементнинг параметри ёки курсатгичи булиб, у стандарт номга эга булган узгарувчидир. Демак, унга стандарт ёки исталган турдаги кийматлар берилиши мумкин. Атрибутларнинг символли кийматлари купчилик холатларда кавслар орасига олиниши керак булади. Атрибутлар бошлангич тэгалар ичида жойлашган булиб, бир бирлари билан пробеллар (буш жойлар) оркали ажратилган буладилар.
  Гиперилова (Hypertext) ажратилган матн булаги булиб, у бошка файл ёки объектга курсатгич сифатида хизмат килади. Гипериловалар бир хужжатда бошкасига утиш имкониятини яратиб берадилар.
  HTML файл ёки HTML сахифа - HTML тили асосида хосил килинган гиперматнли хужжатни англатади. Бундай файллар купинча .htm ёки .html кенгайтиргичли куринишда булади. Гиперматн тахрирлагичларида ва броузерларда бундай файллар "хужжат" деган умумий ном билан аталадилар.
  Броузер (browser) Web-сахифаларни куриб чикиш учун ишлатиладиган дастурдир. Броузерларнинг турли туман хиллари мавжуд ва улар фойдаланувчига хилма-хил турфа имкониятлар яратиб беради.
  Фойдаланувчи агент (user agent) деганда мижоз компьютерда ишлайдиган броузер ёки бошка дастурга тушунилади.
  Юклаш (downloading) жараёни деганда файлларни сервердан мижоз компьютерга нусхалашга тушунилади.
  URL (Uniform Resource Locator) ёки ресурсларнинг универсал курсатгичи Интернетдаги бирор бир объектнинг адреси (манзили) булиб, мисол сифатида куйидагини келтиришимиз мумкин:
  http://www/. Номи . домен/файл номи
  Бу ерда номи - адреснинг сайт эгасининг номини курсатадиган кисми, домен эса Интернетнинг бирор бир катта кисми номини курсатади (масалан, мамлакатни, фаолият йуналишини ва бошкаларни). URL конкрет Web-сахифани ёки гипериловалардаги график файлларни курсатиш учун хамда файлнинг ёки Web-сахифанинг жойлашувини аниклаш учун ишлатилади.
  НТМL хужжат тузилиши
  НТМL тили андозаси буйича хужжатга тэгларини (НТМL тили буйруклари тэг (tаg) деб аталувчи махсус элементлар ёрдамида берилади) киритиш тавсия этилади. Браузер НТМL хужжатни укиганида, уларнинг борлиги хужжат булимларини аник курсатади. Агар улар булмаса хам браузер НТМL хужжатни туғри ўқийди, лекин хужжат булимлари бир-биридан ажралиб турмайди.
  Бунда < НЕАD >, < / НЕАD > орасида жойлашган сарлавхага оид маълумот кисмида одатда фойдаланувчига эътиборсиз, лекин браузер учун зарур бўлган маълумот берилади.
  < ВОDY >, < / ВОDY> орасига эса тулалигича унинг операторлари кетма - кетлиги жойлаштирилади.
  машқ
  < HTML > бу тег хужжатни очади.
  бу тег билан хужжатнинг бош қисми очилади.
  хужжатнинг титул қисми. <br /></HEAD> хужжатнинг бош қисми ёпилади. <br /><body> хужжатнинг тана қисми <br /> <p>HTML тилда сарлавхалар яратишнинг 6 хил тури мавжуд. Уларнинг барчаси 2 томонлама тег хисобланади. Улар < H1 > …. < H6 > тегларидир. </p> <br />- абзацдан бошлаб ёзиш теги. Бу тег бир <a href="/tadbirkorlik-faoliyatining-jadal-rivojlanishini-taminlashga-xu.html">томонлама тег хисобланади </a><p>-янги сатрдан бошлаб ёзиш теги. Бу тег хам бир томонлама тег. </p> <br />Матнларни турли томондан текислаб ёзиш учун куйидаги атрибутлардан фойдаланамиз. Бу атрибутнинг ичидаги маълумотлар куштирнок ичига олиниб ёзилади. Маълумотларни жойлаштиришда атрибутларининг бош кисми Align сузи билан бошланади ва ундан кейин куштирнок ичида кайси томондан ёзиш керак булган хизматчи сузлари ёзилади. Бу хизматчи сузларга куйидагилар киради. <br />Left-чап томондан текислаб ёзиш <br />Center-марказдан текислаб ёзиш <br />Justify- Икки томонлама текислаб ёзиш <br />Матнларнинг улчамини катта ёки кичик холатда киритиш учун тегларидан фойдаланилади. Бу теглар 2 томонлама тег хисобланади. <br />Матнлар тури куйидаги теглардан фойдаланилади. Бу тегларнинг барчаси 2 томонлама тег хисобланади. <br /><T>- Оддий ёзув <\T> <br /><i>- Курсив <br /><b>- Калин ёзув <br /><S>-Устига чизилган ёзув <br /><u>- тагига чизилган ёзув <br /><Big>- Ёзувни катталаштириш <br /><Small>- Ёзувни кичиклаштириш <br />Бу ёзувлар сахифаларда аралаш холларда хам кулланилади. <br /><T> Оддий ёзув <i> кийшик <b> калин <br />Матнларга руйхат қўйиш <br />А) Тартибланган руйхат <br />Бу <a href="/1-fotoshop-dasturida-f12-klavishini-vazifasi-fotoshopda-rasm-x.html">руйхат куйиш теги </a><ol> тегидан бошланади. <br /><li> тартиблаш руйхат теги. Бу теглар 2 томонлама теглар хисобланади. <br />Мисол: <br /><body> <br />Фанлар рўйхати <br /><ol> <br /><li> <a href="/informatika-fanidan-amalij-kinikmalarni-irgatishning-ilgor-usu.html">Информатика </a><br /><li> ўзбек тили <br /><li> тарих <br /></ol> <br /></body> <br /> <p>Натижа: <br />Фанлар рўйхати</p> <br />1. Информатика <br />2. ўзбек тили <br />3. тарих <br /> <p>Б) Тартибланмаган руйхат </p> <br /> <br /> <br /><body> <br />Фанлар рўйхати <br /><ul> <br /><li> Информатика <br /><li> ўзбек тили <br /><li> тарих <br /></ul> <br /><table align =”center” border = 4> <br /><tr align = “center”> <br /><td bgcolor = lime> ташкилот номи </td> <br /><td bgcolor = lime> ходимлар сони </td> <br /></tr> <br /> <p>Бу ерда киймат 1,4 сон кабул килади. Жадвални баландлигини ва кенглигини хам тасвирлаш мумкин. Бунинг учун Width= "Фоиз" Heagth="Фоиз" </p> <br /><b><span id='ДАстурнинг_информацион-_услубий_таъминоти_Электрон_таълим_ресурслари_1._www._pedagog._uz_2._www._Ziyonet._uz_3._www._edu._uz_4.'>ДАстурнинг информацион- услубий таъминоти</span></b> <br />Электрон <a href="/olij-talim-jnalishlari-va-mutahassisliklarining-davlat-talim-s-v2.html">таълим ресурслари </a><br /><b>1. www. pedagog. uz</b> <br /><b>2. www. Ziyonet. uz</b> <br /><b>3. www. edu. uz</b> <br /><b>4. </b><u>http://www.ctc.msiu.ru/materials/Book1,2/index1.html</u> <br /><b>5. </b><u>http://www.ctc.msiu.ru/materials/CS_Book/A5_book.tgz</u> <br /> <br /> <br /><div title="footer"> <br /> <br /></div> </table></body></i></t></small></big></u></s></i></t></body>
  Download 68.5 Kb.
  Download 68.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Web сахифа яратиш технологиялари. Html да жадваллар,руйхат ҳосил қилиш Web сахифа яратиш технологиялари

  Download 68.5 Kb.