• P R A V I L N I K O ORGANIZACIJI TOP-LEVEL ".YU" INTERNET DOMENA I NAČELA UPRAVLJANJA TOP-LEVEL ".YU" DOMENA SADRŽAJ
 • Član 1.
 • I UVODNE ODREDBE - INTERNET DOMENA I TOP-LEVEL .YU DOMENA Član 2.
 • Član 3.
 • II VRSTE DOMENA UNUTAR .YU DOMENA
 • Član 8.
 • Član 10.
 • Član 11. YU-V domeni
 • Član 12. Svrha YU-I domena
 • Yunet asocijaciji (yunet association Telecommunications Society) (u daljem tekstu Jugoslovenska Akademska Mreža) kao administratoru top-level
  Download 29.29 Kb.
  Sana19.03.2017
  Hajmi29.29 Kb.

  Na osnovu ovlašćenja koje je Internet Assigned Number Authority (IANA) dodelila 15.Juna.1989.godine Jugoslovenskoj YUNET asocijaciji (YUNET Association - Telecommunications Society) (u daljem tekstu Jugoslovenska Akademska Mreža) kao administratoru top-level .YU domena a u skladu sa odredbama Uredbe Vlade Savezne Republike Jugoslavije o osnivanju Jugoslovenske akademske mreže (“Službeni glasnik” broj. ??/??) i Statuta Jugoslovenske akademske mreže, Upravni odbor Jugoslovenske Akademske Mreže doneo je xx.xx.2006. godine.
  P R A V I L N I K

  O ORGANIZACIJI TOP-LEVEL ".YU" INTERNET DOMENA I
  NAČELA UPRAVLJANJA TOP-LEVEL ".YU" DOMENA


  SADRŽAJ

   

  I UVODNE ODREDBE - INTERNET DOMEN I TOP-LEVEL ".YU" DOMEN 1  II VRSTE DOMENA UNUTAR .YU DOMENA x

  III NAZIVI DOMENA UNUTAR .YU DOMENA x

  IV KVALIFIKOVANI PODNOSIOCI ZAHTEVA – KORISNICI DOMENA x

  V TELA I DOKUMENTI VEZANI za UPRAVLJANJE .yu DOMENa x

  VI REGISTRACIJA DOMENa x

  VII PRAVA I OBVEZE KORISNIKA DOMENA I TREĆIH ZAINTEresovanih


  STRANA VEZANIh za UPotrebu DOMENa x

  VIII POSTUPCI PO ŽALBI I REŠAVANJE SPOROVA x

  IX TROŠKOVI I NAKNADE VEZANi UZ UPRAVLJANJE .yu DOMENa x

  X PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE x

  Prilog 1.: PREGLED OSNOVNIH POJMOVA x

  Prilog 2.: PREGLED VRSTA I OSOBINA DOMENA UNUTAR .YU DOMENA x

   

  Član 1.

  Ovim pravilnikom se regulišu pitanja organizacije top-level “.YU” Internet domena (u daljnjem tekstu: .YU domen), međusobni odnosi između Jugoslovenske Akademske Mreže, kao administratora .YU domena, korisnika poddomena u .YU domenu i eventualnih trećih zainteresovanih strana, prava i obaveze Jugoslovenske Akademske Mreze i korisnika poddomena u .YU domenu, kao i načela upravljanja .YU domenom.  I UVODNE ODREDBE - INTERNET DOMENA I TOP-LEVEL .YU DOMENA

  Član 2.

  Pojedini delovi globalnog informatičkog prostora, pojedini serveri ili pojedine osobe prepoznatljivi su na Internetu po svojem nazivu (npr. URL - Uniform Resource Locator) ili elektronskoj adresi (npr. e-mail adresi), a najvažniji deo svakog takvog naziva ili adrese uvijek čini Internet domen.

  Sve države, mreže i pojedinci povezani na Internet mrežu, pa tako i Jugoslovenska Akademska Mreža putem ovog pravilnika, polaze od načela i autoriteta vezanih uz organizaciju Internet domena (DNS - Domain Name System), a koji su utemeljeni pre svega na sledećim međunarodnim (Internet) dokumentima:


  • · RFC 1591: Domain Name System Structure and Delegation
   (URL: ftp://ftp.etf.bg.ac.yu/pub/Internet/rfc/rfc1591.txt );

  • · Bylaws for Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN)
   (URL: http://www.icann.org/general/bylaws.htm );

  • · IANA / ICANN TLD Delegation Practices Document - ICP-1
   (URL: http://www.iana.org/cctld/icp1.htm ili http://www.icann.org/icp/icp-1.htm ).

  Član 3.

  Internet domeni organizovani su hirearhijski. Unutar pojedinih domena registruju se i aktviraju poddomeni, tj. domeni nižih nivoa. Domen najvišeg (prvog) nivoa nazivamo top-level domen (TLD - top-level domain). Top-Level domen moguće je podeliti u tri osnovne vrste.

  Većina top-level domena su tzv. nacionalni domeni (ccTLD - country code domains, npr. "us", "si", "de", "be"), koji su dodeljeni na upravljanje konkretnim ustanovama unutar pojedinih država s ciljem da se te ustanove brinu za organizaciju i upravljanje nacionalnim domenskim Internet prostorom. Na dan donošenja ovog pravilnika postoji samo manji broj tzv. generičkih top-level domena (gTLD - generic domains), tj. domena međunarodnog (globalnog) tipa, npr. "com" ili "org" ili vezane za velike nacionalne organizacije u Sjedinjenim američkim državama, npr. "edu" ili "gov".

  Član 4.

  .YU domen je nacionalni domen Republike Jugoslavije i temeljni je element nacionalnog bogatstva i suvereniteta Republike Jugoslavije: temelj je državne prepoznatljivosti u virtuelnom svetu i polazište strukturiranja, organizacije i prezentacije informacija u informatičkom prostoru Savezne Republike Jugoslavije (SRJ) u Internetu.  Član 5.

  Ustavno pravo i potreba svakog pravnog i fizičkog lica je prisutnost i opstanak u virtuelnom svetu (cyberworldu). Ostvarivanje tih prava, potrebe i obveze nije moguće bez Internet domena.

  Pravo na upotrebu vlastitog domena je jedno od temeljnih prava pravnih i fizičkih lica.

  Član 6.

  Upravljanje .YU domenom, kao elementom nacionalnog bogatstva, kao i njegova upotreba, podrazumijeva visok stupanj odgovornosti i poštivanje interesa svih zainteresovanih strana.

  Pri tome interes zajednice, ukoliko je jasno definisan i prihvaćen, ima prednost pred pojedinačnim interesima pravnih ili fizičkih lica.

  U tom smislu se ovim pravilnikom određuju posebna prava tela državne ili lokalne uprave i samouprave u Saveznoj Republici Jugoslaviji, vezana pre svega uz registraciju tzv. generičkih domena, npr. domena s nazivima područja ljudske delatnosti ili objekata na području Savezne Republike Jugoslavije.  II VRSTE DOMENA UNUTAR .YU DOMENA

  U ovom poglavlju definiše se šest vrsta poddomena .YU domena (u daljnjem tekstu domen), koji se registruju prema odredbama ovog pravilnika:  .YU-P domen - domen za virtuelni identitet pravnih lica;

  .YU-F domen - domen za virtuelni identitet fizičkih lica;

  .YU-D domen - domen za virtuelni identitet samostalne delatnosti fizičkih lica;

  .YU-T domen - domen za tržišne potrebe i druge dodatne potrebe pravnih i fizičkih lica;

  .YU-V domen - domen važan za SRJ i informatički prostor SRJ;

  .YU-I domen - domen za unapređenje informatičkog prostora SRJ.

  Član 7.

  Svrha .YU-P domena je stvaranje virtuelnog identiteta pravnih lica (detaljnije je definisano u članu xx. ovog pravilnika), registriovanih u Saveznoj Republici Jugoslaviji. Virtuelni identitet pravnih lica, koji se ostvaruje kroz .YU-P domen, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom i registrovanom delatnošću tog pravnog lica.

  .YU-P domen je sekundarni domena unutar .YU domena, tj. domena na nivou neposredno ispod nivoa .YU domena.

  Pravna lica imaju pravo na registraciju jednog YU-P domena.  Član 8.

  Svrha YU-F domena je stvaranje virtuelnog identiteta fizičkog lica (detaljnije je definisano u članu xx. ovog pravilnika). Virtuelni identitet fizičkog lica, koji se ostvaruje kroz YU-F domen, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom te fizičke osobe, a domen se koristi za zadovoljavanje ličnih potreba te fizičke osobe.

  YU-F domen se otvara kao poddomena unutar domena iz.yu. Domen istog imena automatski se otvara i unutar sekundarnih domena from.yu i name.yu.

  Fizička lica, građanin SRJ, ima pravo na registraciju jednog YU-F domena.  Član 9.

  Svrha YU-D domena je stvaranje virtuelnog identiteta samostalne delatnosti (detaljnije je definisano u članu xx. ovog pravilnika), regisrovane u SRJ, a koju obavlja fizičko lice. Virtuelni identitet samostalne delatnosti, koji se ostvaruje kroz YU-D domen, mora biti jednoznačno povezan sa stvarnim (fizičkim) identitetom te registrovane samostalne delatnosti.

  YU-D domen je sekundarni domen unutar .YU domena, tj. domen na nivou neposredno ispod nivoa .YU domena.

  Fizičko lice, koje obavlja samostalnu delatnost iz stava 1. ovog člana, ima pravo na registraciju jednog YU-D domena.  Član 10.

  Svrha YU-T domena je stvaranje i omogućavanje virtuelnog prostora za tržišne potrebe, tj. zadovoljavanje tržišnih i drugih dodatnih potreba pravnih i fizičkih lica.

  YU-T domena se otvara kao poddomen unutar domena co.yu.

  Svako pravno ili fizičko lice, koje ima fizičku adresu u SRJ (u smislu člana 24. ovog pravilnika), može registrirovati neograničen broj YU-T domena  Član 11.

  YU-V domeni su domeni od posebnog značaja za SRJ i informatički prostor SRJ, tj. domeni koji imaju ili mogu imati posebno mjesto u organizaciji informatičkog prostora SRJ. Svrha
  YU-V domena je omogućavanje kvalitetnog organizovanja i prezentovanje informacija iz predmetnog područja za koje je domen registrovan.

  U načelu se radi o domenama čiji je naziv jednak ili sadrži naziv ili skraćeni naziv:  • ·     Objekata na području SRJ, naprimer imenima oblasti, krajeva, regija, područja i gradova (npr. Beograd, Podgorica, Budva, Jugoslavia i dr.);

  • ·     pojedinih područja ljudske delatnosti, a za koja postoje nadležna upravna, profesionalna ili stručna tela na državnom nivou (npr. kultura, sport, fudbal, pozorišta, muzeji i dr.);

  • ·     prirodnih, kulturnih, naučnih ili drugih intelektualnih bogatstava, resursa, dostignuća, proizvoda ili usluga, po kojima je SRJ međunarodno prepoznatljiva, a za koje postoje nadležna tela ili organizacije na državnom nivou (npr. Crilica, Vuk Karadzić, Zoran Djindjic, Njegoš);

  • ·     nacionalnih i međunarodnih događaja ili događaja od posebne važnosti za SRJ (npr. sportska takmičenja kao što su svetske ili regionalne sportske igre ili prvenstva, svetske izložbe, skupovi, kongresi i dr.)

  YU-V domen je sekundarni domen unutar .YU domena, tj. domen na nivou neposredno ispod nivoa .YU domen.

  Pravila za registraciju .YU-V domena, kao i prava i obveze vezane uz registraciju i uporabu .YU-V domena definisani su u članu xx ovog pravilnika.  Popis YU-V domena javno se objavljuje na adresi http://www.dns.yu/domeni/ prema odredbama člana xx. ovog pravilnika.

  Član 12.

  Svrha YU-I domena je unapređenje informatičkog prostora SRJ, omogućavanjem pravnim i fizičkim licima stvaranje virtuelnog identiteta za kvalitetne informatičke servise iz predmetnog područja navedenog u zahtevu za registraciju domena.

  Download 29.29 Kb.
  Download 29.29 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Yunet asocijaciji (yunet association Telecommunications Society) (u daljem tekstu Jugoslovenska Akademska Mreža) kao administratoru top-level

  Download 29.29 Kb.