• 6.4. Použité zkratky
 • Zapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí
  Download 0.56 Mb.
  bet11/13
  Sana24.03.2017
  Hajmi0.56 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

  6.3. Obrázky
  Obrázek 1: Sokolský dům, ve kterém byl v letech 1912 až 1928 biograf, 1927 [SA Josef Fabián].


  Obrázek 2: Kolorovaná pohlednice zobrazující zleva Mostní ulici, Restauraci českého akciového pivovaru v Moravské Ostravě (tzv. Pivovarská restaurace) a budovu pivovaru, za kterou je fara a kostel, 1910 [Fabián, 2009: 102].  Obrázek 3: Fotografie pivovarských budov a dnešní ulice Nábřeží, 1915 [Fabián, 2009: 220].  Obrázek 4: Hotel Tobolář z Mostní ulice za nímž jde vidět napravo budova pivovaru, 192-? [Fabián, 2009: 96].  Obrázek 5: Plán přestavby bývalé pivovarské budovy č. 268 na nové sokolské kino, architekt František Krásný, řez A, 1927 [SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Plán na přestavbu sladovny akc. pivovaru, květen 1927]

  Obrázek 6: Plán přestavby budovy č. 268, architekt František Krásný, řez B, 1927 [SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Plán na přestavbu sladovny akc. pivovaru, květen 1927]  Obrázek 7: Fotografie kina Bio Sokol z Vodní ulice, 1928 [Baletka – Paštiková, 2007: 55].
  Obrázek 8: Fotografie pořízená z Krásna nad Bečvou zachycuje zleva most přes Rožnovskou Bečvu a za ním navazující Mostní ulici, Hotel Tobolář a budovu kina, 1936 [Janoušek, 1996b: 51].


  Obrázek 9: Protektorátní vstupenka do Kina Alfa [SA Josef Fabián].


  Obrázek 10: Situační plán blízkého okolí kina (červeně vyznačeno) v roce 1949 [SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 1100, k. 789, Návrh na úpravu místního kina v obci VM, 19. 7. 1949].
  Vpravo od budovy kina (východně) je vyznačen Hotel Tobolář a stojící na křižovatce ulice Mostní a Nábřeží. Před sokolským kinem (severně) je Pagáčův dům a Rožnovská Bečva oddělující Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou. Vlevo (západně) jsou další dvě budovy, také v majetku TJ Sokol. Za kinem (jižně) se nachází kostel Nanebevzetí Panny Marie a fara.  Obrázek 11: Bio Sokol z ulice Nábřeží, 1951 [SA Josef Fabián].
  Podle Jiřího Fojtíka jde o fotografii předválečnou [Fojtík, 2009: rozhovor].  Obrázek 12: Fotografie sálu kina, fotograf Jiří Fojtík, 1973 [SA Jiří Fojtík].
  Fotograf Jiří Fojtík pořídil tento snímek při úpravě plátna na širokoúhlý formát v roce 1973. I Když je snímek novější, dává představu o podobě sálu prvorepublikového kina Bio Sokol, neboť kromě základních zabezpečovacích prací po válce neproběhly v kině žádné větší stavební úpravy [Fojtík, 2009: rozhovor]. Na zdi nalevo od plátna byl v roce 1973 stále zřetelný nápis „BIO“, napravo bylo ze slova „SOKOL“ slabě čitelné písmeno „O“.


  Obrázek 13: Asanace původní budovy kina, 1981 [SOkA Vsetín, f. MNV VM, inv. č. 1450, Asanace v rámci generální opravy kina, fotografie, 22. 6. 1981].
  Obrázek 14: Reklama na zvukové zařízení Radio Junior firmy Gaumont [Meinel, 1931: 95].

  Bylo zde na vše důmyslně pamatováno a tak lze aparátu používati jako zvukového a němého zároveň. Na litinové desce, kde nalézají se synchronisátory, umístěny jsou rychlostní skříně, opatřené pákou, již lze pouhým přepnutím regulovati chod projektoru a počet obrátek disku. Jsou zde čtyři možnosti předvádění a to pouhým přepnutím na: 1. systém fotocelární, 2. deskový, 3. němý film s doprovodem obyčejných gramofonových desek, 4. gramofonová hudba samostatná. [...] Fotocela i zesilovací lampy jsou výrobkem firmy »Radio-Cinéma«. Rozváděcí desky mramorové opatřeny jsou kontrolními a měřícími přístroji největší přesnosti, jež jsou výrobkem pařížské továrny Chauvin a Arnoux, elektrodynamický reproduktor standardně konstruovaný pro sály až do 3000 míst vyniká přesnou reprodukcí zvuku i řeči, hlavní zesilovač je vybaven harmonickými transformátory speciální výkonnosti, a jeho blokové kondensátory jsou zkoušeny na vysokou voltáž. [...] Magnetisace reproduktoru děje se speciálním usměrňovačem, filtrovaný zvuk je reprodukován naprosto neskresleně. Aparát hodí se dobře pro kina od 300 – 700 míst, jelikož jeho kinotechnická i zvuková výprava odpovídá v plné míře požadavkům takových kin.204


  6.4. Použité zkratky


  ATJS Archiv Tělocvičné jednoty Sokol

  c. k. císařský a královský

  ČKS Českomoravská kinematografická společnost

  ČMFÚ Českomoravské filmové ústředí

  ČOS Československá obec sokolská

  f. fond


  FÚ farní úřad

  inv. č. inventární číslo

  MNO Ministerstvo národní obrany

  MNV městský národní výbor

  ONV okresní národní výbor

  OPS okresní politická správa

  ROH Revoluční odborové hnutí

  SA soukromý archiv

  SOkA Státní okresní archiv

  TJ Tělocvičná jednota

  VM Valašské Meziříčí


  1Nová filmová historie navazuje na změny, které se udály ve společenských a humanitních vědách v druhé polovině 20. století: „Radikální revize koncepcí historického času, vývoje, kauzality a změny, stejně jako reflexe analytických postupů a způsobů výkladu […] jsou typické i pro všeobecnou kulturní historii druhé poloviny 20. století, kdy se různé skupiny historiků […] postupně odkláněly od pozitivistických nároků na jednoznačnou objektivnost, od představy lineárních chronologií, teleologie nepřetržitého pokroku a pevných kauzálních vazeb“ [Szczepanik, 2004: 11]. To ve vztahu k filmové historiografii znamená, že nová filmová historie nenahlíží na dějiny jako na dramatický příběh plný velkých osobností, klíčových vynálezů a kanonických filmových děl. Cílem je naopak vědecké zpracování širokého spektra dokumentů a jejich kritické zhodnocení.

  2Například veškeré dochované archiválie z německé správy kina (od zrušení TJ Sokol v roce 1941 do osvobození v roce 1945) jsou jen z roku 1944.

  3Vznik myšlenky sokolské na Valašsku a založení naší jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 10.

  4 Od roku 1906 dostaly členky TJ Sokol stejná hlasovací práva jako muži a od té doby byly valné hromady jednoty společné pro muže i pro ženy [Demel, 1994: 21].

  5Srov. též Valašsko nezapomíná... Lubina, 23, č. 10 (8. 3. 1935), s. 1.

  6Jka. (1931): Budeme mít v Athénách zvukové kino anebo ne? Lubina, 19, č. 12 (20. 3. 1931), s. 6.

  7Šedesát let sokolského divadla ve Valašském Meziříčí. Lubina, 15, č. 47 (25. 11. 1927), s. 1.

  8Různé zdroje se v liší v tom, jaký uvádějí název pivovaru. Majitelem pivovaru byl podle nejdůvěryhodnějšího zdroje František Hasselmann a z jeho jména je odvozeno správné pojmenování Hasselmannův pivovar [Baletka – Paštiková, 2007: 56].

  9Jak rostl majetek jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 11.

  Srov. též Demel, 2004: 11-12; Demel, 1994: 14-15.  10SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Žádost o prodloužení licence, 13. 9. 1918.

  11ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 1, I. schůze, 3. 4. 1912.

  12SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis TJ Sokol c. k. okresnímu hejtmanství ve Valašském Meziříčí, 5.  11. 1915.

  13Nařízení ministeria vnitra ve shodě s ministeriem veřejných prací ze dne 18. září 1912 o pořádání veřejných představení kinematografem. In: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupená, č. 191, 1912, s. 1089-1093.

  14SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z komisionelního jednání týkající se provizorního pořádání kinematografických projekcí v prostorách bývalého pivovaru, 16. 11. 1915. „Předmětem jednání jest na žádost Tělocvičné jednoty Sokol o povolení ku prozatímnímu používání místnosti v pivovarní restauraci ve Valašském Meziříčí ku provozování představení kinematografických.“

  15SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Rozhodnutí o provizorních projekcích v místnostech bývalého pivovaru, 29. 8. 1916.

  16SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Žádost o prodloužení licence, 13. 9. 1918.

  17SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Žádost o prodloužení licence, 13. 9. 1918.

  18ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 1, Zápis 1. o schůzi kinematografického odboru, 9. 7. 1916. „Činnost odboru byla znemožněna v Sokolském domě změnou tohoto na vojenskou nemocnici. Hledány tudíž místnosti nové, až podařilo se získati tyto v pivovaře, ale bylo nutno je vhodně přizpůsobiti, aby těmto představením úřady mohly dáti schválení. Hlavně bylo třeba přistavěti novou promítací komoru. […] Nezdar posledního představení zaviněn poruchou stroje.“

  19Nepořádní návštěvníci divadla a kina. Palacký, 15, č. 4 (22. 1. 1926), s. 3.

  20Sokolské kino. Palacký, 15, č. 5 (29. 1. 1926), s. 3.

  21 ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 1, V. schůze kinoodboru dne 30. ledna 1913.

  22Pivovar byl postaven Společenstvem šenkovních měšťanů v roce 1863, částečně na pozemku bývalých lázní. Pivovar koupil v 19. století František Hasselmann a roku 1878 jej přestavěl na parní přístavbou kotelny a strojovny pro parní stroj. V roce 1900 získal pivovar starosta Valašského Meziříčí Alois Mikyška [Baletka – Paštiková, 2007: 56]. Alois Mikyška spáchal v roce 1903 sebevraždu, když revize v Občanské záložně, kterou vedl, odhalila obrovský deficit. Jeho majetek se poté stal součástí konkurzu [Kment: 2008, 9].

  23 V době vzniku kina měla název Pivovarská ulice.

  24SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z komisionelního jednání týkající se provizorního pořádání kinematografických projekcí v prostorách bývalého pivovaru, 16. 11. 1915. „Sál v uvedené pivovarní restauraci, byl již dříve používán ku představením divadelním, k zábavám jakož i ku kočovným představením kinematografickým.“

  25Otevření nového sokol. kina ve Val. Meziříčí. Lubina, 16, č. 14 (5. 4. 1928), s. 2.

  26Jak rostl majetek jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 11.

  27Jak rostl majetek jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 11.

  28Zpráva statistikáře za rok 1927. Radhošť, 7, č. 2-3 (1. 3. 1928), s. 39-41.

  29 Odhad vychází ze znalosti počtu obyvatel v roce 1921 [Janoušek, 1996a: 20], navýšený o přírůstek odpovídající přírůstku obyvatel v celé ČSR

  30Jak rostl majetek jednoty. Lubina, 22, č. 15 (13. 4. 1934), s. 11. „Po válce se těžké finanční postavení jednoty rázem zlepšilo. Poklesem čsl. valuty se dluh zmenšil. Sokolské podniky byly velmi dobře navštěvovány. Lid se chtěl vzdělávat i bavit, chtěl si nahradit újmu, kterou měl za války. Je dosud v živé paměti ten neslýchaný nával na některá divadla, zábavy, kina. [...] V prvých letech poválečných, kdy počet členů se ztrojnásobil, kdy lid hleděl na sokolskou práci jako na jádro národních snah, aneb kdy aspoň s opravdovým respektem na vše sokolské se pohlíželo nepostačovala na vše naše sokolovna. Nebylo v ní dosti místa pro tělocvik, divadla, kino, zábavy a vše možné jiné. Náš kinoodbor začal střádat na stavbu vlastního kina, kde by mohl nikým nebrzděn uspokojit plně přání obecenstva.“

  31O sokolské kino ve Val. Meziříčí. Lubina, 15, č. 13 (1. 4. 1927), s. 3.

  32Mimořádná valná hromada Sokola ve Val. Meziříčí. Palacký, 21, č. 14 (1. 4. 1927), s. 5.

  33SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Plán na přestavbu sladovny akc. pivovaru ku zřízení biografu pro Těl. jed. Sokol ve Valašském Meziříčí, květen 1927.

  34Nové sokolské kino ve Valašském Meziříčí. Palacký, 21, č. 33 (12. 8. 1927), s. 2.“[TJ Sokol] započal již se přestavbou býv. pivovarské sladovny na kino. Nové kino bude moderně postaveno asi nákladem 600.000 Kč a bude asi pro 800 lidí. Vedle sálu a balkonu budou zřízeny poboční místnosti a také byt pro správce kina. [...] Jak známo, byla stavba kina a otázka místa v jednotě Sokol ve Valaš. Meziříčí předmětem velkých bojů mezi dvěma směry, sice rozdílných názorů, ale jednotných ve snaze prospěti Sokolu.“

  35Stavba kina ve Valašském Meziříčí. Palacký, 21, č. 35 (25. 8. 1927), s. 3.

  36Zakončení kinosaisony ve Valaš. Meziříčí. Palacký, 21, č. 23 (3. 6. 1927), s. 3.

  37Na straně „pokrokového“ TJ Sokol stály noviny Palacký a Lubina. Katolické kruhy a „klerikální“ Orel podporovaly Noviny z pod Radhoště [srov. Kment: 2008, 5].

  38Lidovci a legionáři. Palacký, 21, č. 46 (3. 12. 1927), s. 8; srov. též. Legionáři a kino. Noviny z pod Radhoště, 31, č. 19 (4. 5. 1929), s. 2; Legionáři a kino ve Valašském Meziříčí, Lubina, 17, č. 20 (17. 5. 1929), s. [3?].

  39SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis TJ Sokol OPS ve Valašském Meziříčí kvůli svolání komise, 15. 6. 1927. „Podepsaná [TJ Sokol] hodlá přestavbou bývalé sladovny v továrně na zužitkování ovoce p. Frant. Chrastina ve Valaš. Meziříčí zříditi kino. K této žádosti přikládá jednota 21 exemplářů plánů vyhotovených architektem Krásným v Praze a prosí o vyslání komise, aby se stavbou mohlo býti brzy započato.“

  40Příloha A k nařízení o pořádání veřejných představeních kinematografem. In: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupená, č. 191, 1912, s. 1094-1100.

  41SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z jednání sepsaný OPS, 30. 6. 1927. V protokolu z úředního jednání se také uvádí, že číslo přestavované budovy je 267 a ne 268. V textu protokolu se pro sousedící dům Augustina Toboláře používá taktéž číslo 267, a tak je překvapující, že by si autor nevšiml zjevného rozporu. Možné vysvětlení je to, že obě budovy měly číslo 267 a až po stavbě kina dostala přestavěná budova vlastní číslo 268. Kvůli přehlednosti má však v této práci bývalá budova pivovaru adaptovaná na kino vždy číslo 268.

  42Uvádí se datum 8. 7. 1927 (SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z jednání sepsaný OPS, 26. 10. 1927) nebo 22. 7. 1927 (SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis prezidenta zemské politické správy v Brně, 30. 9. 1927).

  43SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Římsko-katolického farního úřadu ve Valašském Meziříčí, 1. 7. 1927. „Zástupce farního úřadu se na komisi nedostavil, jednak z důvodů formálních, jednak věcných. 1) Moravský stavební řád nařizuje, že stavební komise musí býti svolána v čas. [...] Nuže farní úřad neposlal za komisi svého zástupce též proto, že farář sám nebo jeho zástupce nemá právní legitimace o budovách farních a kostelních rozhodovat anebo právoplatně podpisovat.“

  44SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis prezidenta zemské politické správy v Brně, 30. 9. 1927.

  45SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z jednání sepsaný OPS, 26. 10. 1927. „Poloha objektu pro zřízení kina jest výhodná, [...] leží uprostřed města při hlavní dostatečně široké komunikaci. [...] Přízemek bude příčkami rozdělen tak, že vzniknou vedlejší místnosti kina, t. j. chodby, čekárna, byt domovníka, záchody rozlišené dle pohlaví, sklepy, kotelna ústředního topení, šatna a pokladna. [...] V I. patře, jehož střecha a stropy jsou úplně sešlé, bude upraven sál a foyer, do něhož bude ústiti hlavní schodiště. [...] Sál projektovaný v I. patře bude míti rozměry 23,50 x 15,30 m a výšku 7,00 m. [...] V zadní části bude galerie v celé šířce sálu [...] [s]e stupňovitou podlahou. Galerie bude přístupná z chodby ve výši II. patra [...] Elektrický proud bráti se bude z místní sítě elektrárny Bečva. [...] Navržené rozdělení sedadel v sále 568 a na galerii 178, celkem 746 sedadel, vyhovuje předpisům. [...] Podotýkáme, že Tělocvičná jednota Sokol provozuje kinolicenci nejen ve svůj prospěch, nýbrž i ve prospěch legionářů a že s nimi je ujednána smlouva o rozdělování čistého výtěžku a též ze svého zisku podporuje též i jiné humanní a kulturní instituce.“

  46SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis starosty Valašského Meziříčí , 22. 8. 1927.

  47Nařízení ministeria vnitra ve shodě s ministeriem veřejných prací ze dne 18. září 1912 o pořádání veřejných představení kinematografem. In: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupená, č. 191, 1912, s. 1089-1093.

  48SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Námitka proti zřízení kina v budovách pivovaru, 26. 10. 1927.

  49SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Zemské politické správy v Brně, 11. 1. 1928.

  50V novém Sokolském kině. Palacký, 22, č. 2 (7. 1. 1928), s. 4.

  51SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Vyjádření technického komisaře, 4. 2. 1928.

  52SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z jednání sepsaný OPS, 23. 2. 1928. „V neděle a svátky státem [u]znané bude kinosál použit pro pořádání kina a jiných jakýchkoliv podniků pouze od 15. hodiny odpoledne.“

  53 SA Pavel Dorčák, Vzpomínky Miroslava Holčáka na zřízení kina Bio Elektra v Krhové (rukopis).

  54 Seznam kin ČSR, (1933), s. 62. (V seznamu periodik je Seznam kin ČSR uveden pod souhrnným názvem Seznam čs. kin.)

  55SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Zemské politické správy v Brně, 19. 1. 1928. „[TJ Sokol] uděluje se zároveň k její žádosti ze dne 5. října 1927 povolení ku pořádání kinematografických představení ve Valašském Meziříčí v Sokolovně [...] do konce prosince 1930. [...] Záležitost schválení nové provozovny projednává se zvlášť. Až dotyčné rozhodnutí nabude moci práva, bude příslušná změna provozovny v licenční listině vyznačena.“

  56Z Val. Meziříčí. Lubina, 16, č. 13 (30. 3. 1928), s. 5.

  57Otevření nového sokol. kina ve Val. Meziříčí. Lubina, 16, č. 14 (5. 4. 1928), s. 2.

  58SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Zemské správě politické v Brně, 5. 3. 1928.

  59SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Protokol z kolaudace kina, 8. 11. 1928. „V projekční komoře nejsou žárovky chráněny drátěným košem. [...] Schodiště od půdy není ohnivzdorně odděleno. [...] Předložiti nutno certifikát o přezkoušení projekčního přístroje. Vzhledem k tomuto výsledku jednání není námitek se stanoviska technického i veřejného proti udělení povolení ku používání kina, budou-li nahoře konstatované závady odstraněny do konce roku 1928.“

  60Zákon o organizaci politické správy ze dne 14. 7. 1927 nabyl účinnosti v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 1. 12. 1928 [Ferbasová, 2006: 19]. Tento zákon znamenal znovuvytvoření země Moravskoslezské a Zemský úřad v Brně převzal pravomoci, které příslušely zemským správám v Brně a Opavě [Bartoš, 1966: 15].

  61SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Plán na přestavbu sladovny akc. pivovaru, květen 1927.

  62SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Dopis Zemského úřadu v Brně ve věci kinematografické licence, 28. 3. 1929.

  63Nařízení ministeria vnitra ve shodě s ministeriem veřejných prací ze dne 18. září 1912 o pořádání veřejných představení kinematografem. In: Zákonník říšský pro království a země v radě říšské zastoupená, č. 191, 1912, s. 1089-1093.

  64 Okresní úřady (předtím okresní hejtmanství nebo okresní politické správy) byly úřady politické správy první instance, které vykonávaly svou pravomoc v okruhu politické správy, řídily otázky policejní a spolupracovaly s ostatními státními úřady [Bartoš, 1966: 20].

  65SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Žádost o prodloužení licence kinematografické, 21. 9. 1936.

  66SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Spolek TJ Sokol ve Valašském Meziříčí – kinematografická licence, 28. 5. 1937. „Zemský úřad udělil spolku Tělocvičná jednota Sokol ve Valašském Meziříčí nepřenosné právo ku pořádání kinematografický představení podle [...] ministerského nařízení ze dne 18. září 1912, čís. 191 ř. z.“

  67SOkA Vsetín, f. ONV VM, inv. č. 360, k. 38, Žádost o prodloužení kinematografické licence, 27. 9. 1939.

  68„Ten byl při ČOS zřízen již v roce 1924 a vyvíjel jednak vlastní činnost, produkci krátkých instruktážních filmů pro účely sokolské organizace, jednak fungoval jako poradní sbor sokolských kin, jejichž počet dosáhl ještě ve dvacátých letech několik set. [...] Jako širší organizace vznikl v roce 1928 ͵Svaz sokolských a jiných biografůʹ, jako společnost s ručením omezeným. Ten již fungoval jako článek mezi půjčovnami a biografy, a měl za úkol chránit drobné provozovatele kin v době hospodářské krize společným postupem při nákupech, jednání s úřady a podobně“ [Eismann, 1999: 54].

  69Ze župy Valašské-Františka Palackého. Věstník sokolských biografů, 10, č. 4 (15. 4. 1938), s. 29.

  70V zápisech o schůzi kinoodboru se objevuje pro stejnou osobu příjmení Waltr i Valtr, protože se častěji objevuje varianta Valtr, je v textu použita druhá varianta (František Valtr). Stejná nejasnost se objevuje i u příjmení Deml - Demel. I když je v zápisech častěji uváděna varianta Deml, byla z důvodu předpokládané příbuznosti s rodinnou Demelů použita v textu bakalářské práce varianta Demel (Josef Demel).

  71ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis č. 7 o schůzi kinoodboru dne 7. září 1930, s. 5-7. „Br. předseda Demel zahajuje schůzi a poukazuje na to, že předsednictvo správního výboru rozpustilo kinoodbor a pověřilo jej, aby ustavil odbor nový, který poměry v kině uvede do normálních kolejí a který by byl přizpůsoben řádu, jak jej pro kinoodbory vydal Čs.O.S.“

  72ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 2 o výborové schůzi kinoodboru, která se konala dne 15. února 1937, s. 118-120. „Aby přestaly nepořádky v pořadatelském odboru, usnesl se kinoodbor požádati br. Moše, aby sestavil nový soupis pořadatelů a stanovil pro každé představení plný počet pořadatelů. [...] Br. Moš vyrozumí pořadatele, že každý kdo se nedostaví a neurčí za sebe náhradu, bude vyloučen.“

  73ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 3 o výborové schůzi kinoodboru, konané dne 27. ledna 1937, s. 121-123.

  74ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 1 o ustavující schůzi kinoodboru, konané dne 31. ledna 1938, s. 123-126.

  75ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 2 o schůzi kinoodboru, konané dne 21. dubna 1939, s. 135.

  76ATJS VM, Bio Sokol. Kniha zápisů 4, Zápis čís. 2 o schůzi kinoodboru, konané dne 21. dubna 1939, s. 135-139.

  77Nejnovější nařízení pro všechna kina v Čechách a na Moravě. Věstník sokolských biografů, 11, č. 9 (15. 9. 1939), s. 49.

  78Nejnovější nařízení pro všechna kina v Čechách a na Moravě. Věstník sokolských biografů, 11, č. 10-11 (15. 11. 1939), s. 58; Nejnovější nařízení pro všechna kina v Čechách a na Moravě. Věstník sokolských biografů, 11, č. 12 (15. 12. 1939), s. 65.

  79ATJS VM, Zápisní kniha o schůzi župního předsednictva (srpen 1938-duben 1948), Zápis o župní schůzi předsednictva 28. 11. 1939 ve Valašském Meziříčí.

  80 Fikar, Alois (1948): Stručné dějiny sokolstva: 1912-1941. Praha: Československá obec sokolská. In:

  Download 0.56 Mb.
  1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
  Download 0.56 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Zapomenuté kino Historie prvního stálého kina ve Valašském Meziříčí

  Download 0.56 Mb.