Zastopnik: direktor Radoslav Marčan, dr med., spec ortoped
Download 91.34 Kb.
Sana22.10.2020
Hajmi91.34 Kb.

Obrazec »Pogodba«


ORTOPEDSKA BOLNIŠNICA VALDOLTRA

Jadranska c. 31, 6280 Ankaran,

zastopnik: direktor Radoslav Marčan, dr. med., spec. ortoped

Podračun EZR: 01100-6030277312 pri UJP – Urad Koper

ID za DDV: SI30348145

matična številka: 5053765

(v nadaljevanju: naročnik)
in

…………………………………………………………………………...…………………..,

zastopnik: …………………………………………………………………………………

TRR:


ID za DDV:

matična številka:

(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta

Pogodba o dobavi materiala za sterilizacijo

I. UVODNE DOLOČBE


 1. člen

(ugotovitvene določbe)
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

 • da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za dobavo blaga »material za sterilizacijo«, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil, dne _____________, številka objave _____________ (v nadaljevanju: javno naročilo), po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3);

 • da je naročnik javno naročilo razdelil na sklope:

 • Sklop 1: Papir za parno sterilizacijo – krep

 • Sklop 2: Papir za sterilizacijo – ostali

 • Sklop 3: Papir za plazma sterilizacijo

 • Sklop 4: Vpojne podloge za op. Sete

 • Sklop 5: Rokav za parno sterilizacijo s preklopom

 • Sklop 6: Rokav za parno sterilizacijo brez preklopa

 • Sklop 7: Rokav za plazma sterilizacijo brez preklopa

 • Sklop 8: Vrečka zaščitna za sterilizacijo

 • Sklop 9 Testi - nadzor plazma sterilizacije

 • Sklop 10: Testi - nadzor delovanja termodezinfektorjev

 • Sklop 11: Biološki indikatorji za parno sterilizacijo

 • Sklop 12: Kemični indikatorji

 • Sklop 13: Integratorji

 • Sklop 14: Trak za avtoklav

 • Sklop 15: Test sledljivosti

 • Sklop 16: Testi za odstranjevanje zraka in propustnosti pareII. PREDMET POGODBE


 1. člen

(sklopi)
Predmet te pogodbe je dobava materiala za sterilizacijo iz naslednjih sklopov:
1………………………………………………….

2………………………………………………….

3………………………………………………….

4………………………………………………….

5…………………………………………………..

N

(v nadaljevanju: blago),ki so opredeljeni v dokumentaciji naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in v ponudbi dobavitelja št. …………., z dne …………………. (v nadaljevanju: ponudba dobavitelja), ki sta sestavna dela te pogodbe.


III. SPLOŠNI POGOJI


 1. člen

(splošni pogoji)

Količine in vrste blaga v sklopih, navedenih v predračunu v ponudbi dobavitelja, so okvirne.


Naročnik se ne zavezuje, da bo od dobavitelja nabavil celotne količine blaga, določene v predračunu iz ponudbe dobavitelja.
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v času trajanja te pogodbe nabavljal le tiste vrste in količine blaga iz posameznega sklopa, ki jih bo dejansko potreboval, kar vključuje tudi možnost, da naročnik določene vrste blaga ne bo naročil.

IV. CENE


 1. člen

(cena)
Cene blaga so specificirane v predračunu v ponudbi dobavitelja, okvirna vrednost blaga pa znaša:


SKLOP

3-LETNA VREDNOST BREZ DDV

% DDV

3-LETNA VREDNOST Z DDV
SKUPNA VREDNOSTV ceni blaga so zajeti tudi vsi stroški, vezani na blago (stroški dobave blaga, vzorcev, špediterski, prevozni, carinski ter vsi morebitni drugi stroški), vsi popusti in rabati ter uporaba vseh pripadajočih inštrumentov, ki so potrebni za uporabo materiala za sterilizacijo, vključno z njihovim vzdrževanjem.


V ceni ni vključen davek na dodano vrednost.
Cene blaga veljajo fco skladišče - lekarna naročnika razloženo.
Cene blaga tekom izvajanja pogodbe ne smejo biti višje od cen iz predračuna iz ponudbe dobavitelja. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in nikakršnega dodatnega povečevanja ponudbenih cen.
Cena blaga se ne sme zvišati zaradi spremembe interne politike dobavitelja, vezane na dobavo blaga (kot npr. embalaža, pakiranje, transport listine o blagu ipd.).
Naročnik si pridržuje pravico, da bo v primeru, ko ugotovi, da je dobavitelj za blago, ki je predmet pogodbe, v času trajanja pogodbe znižal cene ali so jih znižali drugi ponudniki istovrstnega blaga ob drugih primerljivih pogojih, dobavitelja pozval k sporazumnem ustreznem znižanju cene.

V. PLAČILNI POGOJI


 1. člen

(izstavitev računa)
E - račun bo dobavitelj izstavil naročniku v roku 5 dni po zaključeni dobavi naročenega blaga.
E – račun mora biti opremljen najmanj z:

- oznako in datumom naročila,

- specifikacijo dobavljenega blaga.


 1. člen

(rok plačila)

Naročnik se zavezuje ceno za dobavljeno blago po tej pogodbi plačati na transakcijski račun dobavitelja, naveden v preambuli pogodbe, v roku do 60 dni po prejemu pravilno izstavljenega e-računa.


V primeru reklamacije računa (npr. napačna cena, napačna količina, neprimerna kakovost, napačen artikel) bo naročnik račun v celoti zavrnil. Dobavitelj mora izdati nov, pravilen račun. V tem primeru rok plačila začne teči od prejema novega pravilnega računa.

VI. NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA 1. člen

(naročilo blaga)
Blago bo dobavitelj dobavljal na podlagi pisne naročilnice (npr. po faksu, e-pošti ipd.) pooblaščenih delavcev lekarne naročnika, v nasprotnem primeru se bo štelo, da je naročilo opravil na lastne stroške.


 1. člen

(kraj dobave)
Dobavitelj bo naročniku dobavljal posamezne vrste in količine blaga v skladišče lekarna naročnika - FCO Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska cesta 31, Ankaran, lekarna - razloženo.


 1. člen

(rok dobave)
Dobavitelj bo naročniku dobavljal blago, ki je predmet te pogodbe, sukcesivno, v roku 24 ur od naročila naročnika.
V primeru, da dobavitelj nima na zalogi določenega blaga, mora še v istem delovnem dnevu, v katerem je prejel naročilo naročnika, v pisni obliki to sporočiti naročniku oziroma v lekarno in nabavni sektor naročnika, in mu tudi sporočiti rok, v katerem bo blago dobavil.


VII. KAKOVOST, KOLIČINA IN VRSTA BLAGA

 1. člen

(kakovost blaga)
Kakovost dobavljenega blaga mora ustrezati vsem strokovnim zahtevam in pogojem naročnika iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja, obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži blaga.
Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal blago, ki bo imelo rok uporabe še najmanj 12 mesecev od datuma dobave naročniku.


 1. člen

(količine in vrsta blaga)
Dobavitelj bo naročniku dobavljal količino in vrsto blaga, ki bo navedena na naročilnici oz. v poročilu o porabi blaga naročnika.
V primeru, da blaga oz. posameznega artikla, ki ga dobavitelj dobavlja po tej pogodbi, ni več mogoče dobaviti zaradi ukinitve proizvodnje ali drugih objektivnih razlogov, pogodbeni stranki soglašata, da lahko dobavitelj po predhodnem pisnem soglasju naročnika namesto tega blaga oz. artikla dobavi drugo blago oz. artikel, ki mora biti najmanj enake kakovosti in po ceni kot zamenjano blago oz. artikel.
Naročnik in dobavitelj se dogovorita, da bo naročnik v času trajanja pogodbe, v primeru potrebe, od dobavitelja na osnovi ponudbe kupoval tudi drugo istovrstno blago, ki ni na predračunu iz 4. člena pogodbe, na način in po določilih, dogovorjenih v tej pogodbi.

VIII. KRITNI NAKUP


 1. člen

(kritni nakup)
Če dobavitelj ne dobavi naročenega blaga v dogovorjenem roku, vrsti, količini ali kakovosti, sme naročnik brez predhodnega opomina naročiti blago pri drugem dobavitelju (v nadaljevanju: kritni nakup).
Dobavitelj mu mora na poziv poravnati morebitno razliko med ceno, določeno na podlagi te pogodbe in ceno opravljenega kritnega nakupa ter morebitne druge stroške, vezane na dobavo blaga.
IX. POGODBENA KAZEN


 1. člen

(pogodbena kazen)
V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi ne bo dobavil blaga v pogodbenem roku ali v sporazumno podaljšanem roku, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 100,00 eur za vsak delovni dan zamude.
Pogodbeno kazen v višini 100,00. eur za vsako posamezno dobavo blago ima naročnik pravico zaračunati tudi v primeru, da dobavitelj po svoji krivdi ne izpolni svojih obveznosti oziroma ne dobavi blaga po pogodbeni ceni, vrsti, obsegu in kakovosti.
Pogodben kazen bo naročnik obračunal pri prvem zapadlem računu skladno s 6. členom pogodbe.
Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti.
Obračunavanje pogodbene kazni in zneska za kritni nakup se ne izključujeta.

X. PREVZEM BLAGA


 1. člen

(dobavnica)
Naročnik prevzame od dobavitelja blago na podlagi podpisane dobavnice.
Dobavnica mora biti napisana v slovenskem ali angleškem jeziku. Dobavitelj mora zagotavljati, da je na dobavnici, poleg predpisanih podatkov, ob nazivu in kataloški številki artikla tudi serijska številka artikla.


 1. člen

(prevzem blaga)
Naročnik se zavezuje, da bo blago ob dobavi takoj oz. v roku 24 ur od prejema, pregledal in ga prevzel. Blago, pri katerem opazi očitne napake, lahko naročnik vrne takoj ali naslednji dan z reklamacijo, na stroške dobavitelja.

XI. GRAJA IN ODPRAVA NAPAK


 1. člen
  (prijava in odprava napak)

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z blagom oziroma z dobavo blaga iz te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni obliki oziroma po elektronski pošti.


V primeru, da naročnik ob pregledu dobavljenega blaga ugotovi, da ima blago napake oz. pomanjkljivosti (napake), bo dobavitelju po elektronski pošti sporočil pripombe zaradi očitnih napak, pripombe zaradi skritih napak pa v roku 8 dni, ko je napako opazil.
Dobavitelj odgovarja za skrite napake še 6 mesecev od prenehanja te pogodbe.
Dobavitelj je dolžan napake odpraviti takoj, oziroma v z naročniku dogovorjenem roku, in upravičene pripombe naročnika upoštevati pri naslednjih dobavah.

XII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA


 1. člen

(obveznosti dobavitelja)
Dobavitelj se zavezuje, da bo:

 • pogodbene storitve opravljal v skladu s pravili stroke, vestno, kvalitetno in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

 • dostavil kvalitetno blago, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bile določene v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi dobavitelja,

 • zagotovil neoporečnost transportne embalaže blaga,

 • dobavljeno blago pakirano v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter ponudbeno dokumentacijo dobavitelja in razpisno dokumentacijo naročnika,

 • na željo naročnika posredoval vse informacije in podatke o neželenih učinkih blaga,

 • naročniku zagotavljal poleg klasične dobavnice, tudi dobavnico v elektronski obliki, ki bo kompatibilna z obstoječim informacijskim sistemom v lekarni naročnika,

 • navajal podatke o blagu v skladu z določili veljavnega Zakona o medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 98/09),

 • v primeru, da bo prišlo do zamenjave blaga oziroma posameznih artiklov blaga iz sklopov iz 2. člena te pogodbe, naročniku pisno obrazložil zamenjavo blaga oziroma artikla in dokazila, da je novo blago oziroma novi artikel kakovostno in funkcionalno enakovreden prejšnjemu,

 • kril vse stroške (npr. tudi prevoz in dr.), ki bi nastali zaradi odpoklica blaga zaradi napake oz. pomanjkljivosti ali neustrezne kakovosti blaga, storjene s strani dobavitelja oziroma proizvajalca blaga.
 1. člen

(obveznosti dobavitelja zaradi preprečevanje širjenja nalezljive bolezni)
Z namenom preprečevanja širjenja nalezljive bolezni COVID-19 oz. drugih nalezljivih bolezni in zmanjševanja tveganj za prenos okužbe pri naročniku, ki je zdravstveni zavod, je dobavitelj dolžan ob izvajanju pogodbenih obveznosti v prostorih naročnika spoštovati naročnikova navodila v zvezi z izvajanjem storitev in dobav v času epidemije/pandemije, in uporabljati ustrezno zaščitno opremo (maska, očala…) za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni. Ustrezno zaščitno opremo je izvajalec dolžan zagotavljati sam.

XIII. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI


 1. člen

(finančna zavarovanja)
Dobavitelj ob podpisu pogodbe predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:

- menično izjavo in lastno podpisano menico s pooblastilom v višini 10% vrednosti z DDV te pogodbe v primeru, da je vrednost pogodbe višja od 20.000,00 EUR, s tem, da mora biti ves čas trajanja pogodbe menica unovčljiva.


Finančno zavarovanje iz predhodnega odstavka tega člena pogodbe mora veljati še najmanj 30 dni od določenega obdobja veljavnosti pogodbe.
V primeru unovčitve menice bo moral dobavitelj unovčeno menico ustrezno nadomestiti z novo.
Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, zlasti v primeru, da naročeno blago pri posamezni dobavi:

 • ne bo odgovarjalo standardom in kvaliteti, ki popolnoma ustreza vsem opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so določene v tej pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji in ponudbi dobavitelja,

 • ne bo izročeno naročniku v roku, vrsti in v količinah, opredeljenih v tej pogodbi in v ponudbi dobavitelja ter naročenih s strani naročnika.

Naročnik lahko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti uveljavi brez predhodnega opomina. Dobavitelja pa mora o tem, da jo je uveljavil, pisno obvestiti najkasneje v 5 dneh po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo.XIV. SODELOVANJE S PODIZVAJALCI 1. člen

(sodelovanje s podizvajalci)
Pogodbeni stranki soglašata, da bo dobavitelj blago, ki je predmet pogodbe, dobavil z naslednjimi podizvajalci:
1. podizvajalec

naziv:…………………………………………………………………………………………

polni naslov: …………………………………………………………………………………

matična številka: …………………………………………………………………………….

davčna številka: ……………………………………………………………………………...

TRR: …………………………………………………………………………………………


za dobavo blaga: ……………………………………………………………………………...

predmet: ………………………………………………………………………………………

količina: ……………………………………………………………………………………….

vrednost blaga: …………………………………………………………………………….….

kraj dobave blaga: …………………………………………………………………………….

rok dobave blaga: ……………………………………………………………………………..


2. podizvajalec

(za drugega in vse ostale podizvajalce se vpišejo isti podatki kot za prvega podizvajalca)


Dobavitelj, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi s strani dobavitelja potrjenega računa oziroma situacije podizvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, če je podizvajalec podal zahtevo za neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3. Dobavitelj bo svojemu računu priložil račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.


 1. člen

(sprememba podizvajalca)
Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila po tej pogodbi naročnika obvestiti o vsaki spremembi podizvajalca glede na navedbe iz ponudbe ali o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v dobavo, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom naročniku posredovati tudi podatke in dokumente o podizvajalcih skladno z drugim odstavkom 94. člena ZJN-3.

XV. SPREMEMBA DOBAVITELJA


 1. člen

(sprememba dobavitelja)
Pogodbeni stranki soglašata z možnostjo spremembe dobavitelja med izvajanjem javnega naročila po tej pogodbi v primeru, da dobavitelja zamenja drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje določene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi dobavitelja, zamenjava pa je posledica prestrukturiranja podjetja, vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3. V primeru navedene spremembe mora dobavitelj o tem pisno obvestiti naročnika v roku 5 dni od seznanitve s predvideno zamenjavo oziroma vsaj 30 dni pred izvedbo zamenjave in skupaj s pisnim obvestilom naročniku posredovati dokazilo o zamenjavi oziroma o razlogih za zamenjavo. Naročnik in nov dobavitelj nadaljujeta z izvajanjem te pogodbe pod enakimi pogoji, ki so veljali za prvotnega dobavitelja, z aneksom k pogodbi pa ugotovita spremembo dobavitelja in določita nove pooblaščene osebe dobavitelja in skrbnika pogodbe.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

 1. člen

(protikorupcijska klavzula)
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju pogodbe, kdo v imenu ali na račun stranke pogodbe, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem dogovorjenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika ali organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki pogodbe ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
XVII. OPROSTITEV ODGOVORNOSTI


 1. člen

(izredne okoliščine)
Prekoračitev pogodbenih rokov opravičujejo naslednje izredne okoliščine:

 • višja sila,

 • ukrepi državnih organov ali organov lokalne skupnosti, ki bi zadeli izpolnitev pogodbenih obveznosti,

 • ravnanje tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo pogodbenih obveznosti in ki niso posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

V primeru nastopa izrednih okoliščin bosta pogodbeni stranki okoliščine sproti obravnavali in časovno ovrednotili ter določili ustrezen novi rok za izvedbo svojih obveznosti.
 1. člen

(višja sila)
Naročnik in dobavitelj delno ali v celoti nista zavezana k izpolnitvi obveznosti iz te pogodbe, če pride do vplivov višje sile. Za višjo silo veljajo primeri, ki jih ob podpisu pogodbe ni bilo mogoče predvideti in splošno veljajo kot takšni, npr. vojna, ogenj, naravne in druge nesreče, ipd.
Pomanjkanje delovne sile in pomanjkanje materiala ali opreme ne velja za višjo silo.
Pogodbeno stranko, ki jo prizadene višja sila, mora o tem nemudoma oziroma najkasneje v roku 24 ur od nastopa teh okoliščin, pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko , pri čemer navede naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora zaradi le-teh prizadeta pogodbena stranka takoj oziroma najpozneje v 24 urah od prenehanja le-teh pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko.

XVIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI IN SKRBNIKI POGODBE


 1. člen

(pooblaščeni predstavniki)
Pooblaščeni predstavnik naročnika je …………………………….

tel. št. : ...............................,

e- mail: ..................................
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je …………………………………….

tel. št.…………..…

e-mail: ………………………….

O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov oziroma njihovih namestnikov se pogodbeni stranki predhodno pisno dogovorita.
 1. člen

(skrbniki pogodbe)
Skrbnik pogodbe na strani naročnika je ……………………….
Skrbnik pogodbe na strani dobavitelja je ……………………………….


XIX. KONČNE DOLOČBE 1. člen

(uporaba predpisov)
Za vprašanja, ki jih ta pogodba ne določa, se uporabljajo določbe Obligacijskega zakonika (OZ) in ZJN-3, oziroma drugih predpisov, ki urejajo javna naročila v Republiki Sloveniji.
Če se katerakoli določba te pogodbe izkaže za nično ali kakorkoli drugače za neveljavno, to ne vpliva na ostale določbe te pogodbe oziroma na pogodbo v celoti, če lahko pogodba obstaja tudi brez nične oziroma neveljavne določbe.


 1. člen

(reševanje sporov)
Morebitne spore iz pogodbe, bosta pogodbeni stranki najprej skušali rešiti na miren način sporazumno oziroma z mediacijo, če spora na ta način ne bi uspeli rešiti, soglašata, da je za reševanje spora pristojno sodišče v Kopru. Uporabljalo se bo pravo Republike Slovenije.


 1. člen

(veljavnost pogodbe)
Ta pogodba se sklepa za obdobje treh let in začne veljati dne___________.
V  primeru, da je po sklenitvi oziroma med trajanjem pogodbe na podlagi 32. člena ZJN-3 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 27/16) oziroma na podlagi drugega predpisa, ki ureja področje javnih naročil v Republiki Sloveniji izvedeno skupno javno naročilo za blago, ki je predmet pogodbe, se ta pogodba sklepa za obdobje do sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma z izbranim dobaviteljem na podlagi izvedenega skupnega javnega naročila. O datumu sklenitve pogodbe ali okvirnega sporazuma naročnik obvesti dobavitelja s pisnim obvestilom.


 1. člen

(spremembe pogodbe)
Morebitne spremembe te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki. Spremembe pogodbe so dopuščene pod pogoji in iz razlogov, določenih v ZJN-3.
V primeru, da dobavitelj zaradi spremenjenih okoliščin med veljavnostjo pogodbe, ki niso nastale po njegovi krivdi in ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče upoštevati ali se jim izogniti oziroma jih odkloniti (npr. prenehanje proizvodnje določenega artikla ipd.), ne more izpolniti vseh svojih obveznosti oziroma dobaviti posameznega ali vseh artiklov iz posameznega sklopa pogodbenega blaga, pogodbenici soglašata, da se ob upoštevanju prvega odstavka tega člena pogodba spremeni v delu, ki se nanaša na te artikle.


 1. člen

(odstop od pogodbe)
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če:

 • dobavi kakovostno neustrezno blago, oz. blago, ki ne izpolnjuje strokovnih zahtev naročnika, določenih v pogodbi oziroma razpisni dokumentaciji in ponudbi dobavitelja ter ga na zahtevo naročnika ne zamenja,

 • neutemeljeno zavrne naročilo,

 • večkrat krši dogovorjeni rok dobave naročenega blaga,

 • ne upošteva upravičenih pripomb naročnika glede napak oziroma pomanjkljivosti dobavljenega blaga pri naslednjih dobavah,

 • nima dovolj finančnih sredstev za unovčenje finančnih zavarovanj iz 19. člena pogodbe,

 • drugače grobo krši določila pogodbe,

 • mu preneha pooblastilo proizvajalca za dobavo blaga.

Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če naročnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe, zlasti če redno ne plačuje računov oziroma zamuja s plačilom računa za dobavljeno blago več kot tri mesece.


V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena pogodbe lahko pogodbena stranka odstopi od pogodbe po predhodnem pisnem opominu drugi pogodbeni stranki na izpolnjevanje njenih obveznosti. Šteje se, da odstop učinkuje v roku 7 dni od prejema pisne odstopne izjave druge pogodbene stranke.


 1. člen

(sporazumno prenehanje in odpoved pogodbe)
Pogodbeni stranki se lahko kadarkoli dogovorita o prenehanju te pogodbe tudi pred iztekom določene dobe.

                    

Vsaka pogodbena stranka lahko brez posebne obrazložitve pisno odpove pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. Odpovedni rok začne teči z dnem, ko pogodbenica prejme pisno odpoved pogodbe druge pogodbenice. Odpoved mora biti poslana priporočeno po pošti. 


 1. člen

(razvezni pogoj)
V skladu s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 se pogodba razveljavi, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njego­vega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomoč­nimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.


 1. člen

(število izvodov)
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.


Št.:

Datum:


Št.:

Datum:
NAROČNIK:

Ortopedska bolnišnica ValdoltraDOBAVITELJ:Direktor:

Radoslav Marčan, dr. med.,spec. ortoped

Direktor:Material za sterilizacijo (JN 11-2020)Download 91.34 Kb.
Download 91.34 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaZastopnik: direktor Radoslav Marčan, dr med., spec ortoped

Download 91.34 Kb.