Bosqichli imtihon materiallari va metodik
Download 128,5 Kb.
Sana10.04.2017
Hajmi128,5 Kb.
#4447


2010-2011-O‘QUV YILIDA UMUMIY O‘RTA TA’LIM
MAKTABLARINING 7-SINF O‘QUVCHILARI UCHUN

BOSQICHLI IMTIHON MATERIALLARI VA METODIK

TAVSIYALAR

Maktab metodbirlashmalari imtihon biletlariga 15-20% hajmda o‘zgartirishlar kiritishi mumkin.
Matematika

1 bilet

1. Hisoblang:

2. 1- brigadada 2-siga qraganda 5 ta ishchi ko’p. Agar ikkala brigadada

jami 77 ta ishchi bo’lsa, har bir brigadadagi ishchilar sonini toping.

3. АОB va BOC burchaklar qo’shni. Agar BOC burchak АОB burchakka qaraganda 1,5 marta kichik bo’lsa, АОB burchakni toping.


2 bilet


1. Hisoblang:

2. Bo’lishni bajaring:

3. ABC uchburchakda B burchak A burchakdan 1,5 marta katta, C burchak

esa B burchakdan 120 ga katta. B burchakni toping.


3 bilet

  1. Qavslarni oching va o’xshash hadlarni ixchamlang:

а) -3q-(8p-3q) b) 7p-2(3p-1)

  1. Avtomashina 80 km masofani v km/soat tezlik bilan t vaqtda bosib o’tdi. t ni v orqali ifodalang.

  2. Teng yonli uchburchak ABC da 0. АD – uchburchakning balandligi. DАB burchakning kattaligini toping.

4 bilet


1. Qavslarni oching va o’xshash hadlarni ixchamlang:

а) (2 3а) (7а-2) b) 3х2-(4х2 2у)

2. Uch aka-ukada birgalikda 9 ta qalam bor edi. Kenja ukada o’rtanchasiga qaraganda 1 ta kam, katta akada esa 1 ta qalam ko’p. Aka-ukalarning har

birida nechtadan qalam bor?

3. Teng yonli uchburchakning perimetri 41 sm bo’lib, yon tomoni asosidan

3,5 sm ga kichik. Uchburchakning asosini toping.


5 bilet

1. Tenglamani yeching: 1) 1 х=1-х 2) 3х 1=1,5-х

2. Ifodaning qiymatini toping: ,

bunda х=-3, у=-0,6

3. Qo’shni burchaklarning kattaliklari 5 va 7 sonlariga proporsional. Qo’shni burchaklarning ayirmasini toping.
6 bilet

1. Tenglamani yeching: 1) 9х-4=9х 5 2) 3х-5=10-х

2. 6,1 sonini 3 ta qo’shiluvchiga shunday ajratildiki, ikkinchi qo’shiluvchi birinchisidan 20 % ga katta, uchinchi qo’shiluvchi esa ikkinchisidan 1 ta ko’p.

Birinchi qo’shiluvchini toping.

3. ABCD to’g’ri to’rtburchakda AB tomon BC tomondan 2 marta kichik.

Agar K nuqta BC tomonning o’rtasi bo’lsa, AKD burchakni toping.


7 bilet

1. Tenglamani yeching: 1) 5х-8=3х 2 2) 0,3х 1=0,3х-4

2. Olim stanok oldida 3 soat, Halim esa 4 soat ishladi. Ular birgalikda

44 ta asbob tayyorlashdi. Agar ular birgalikda ishlab 1 soatda 13 ta asbob yasashgan bo’lsa, ularning har biri nechtadan asbob yasashgan?

3. C nuqta AB kesmani 2 ta bo’lakka ajratdi. Agar AB= 10,4 sm, AC=76 mm bo’lsa, BC kesmaning uzunligini toping.
8 bilet

1. Tenglamani yeching: 1) 2)

2. Ifodaning qiymatini toping: , bunda х=-2, у=-0,4

3. AB va CD to’g’ri chiziqlar E nuqtada kesishadi. Bunda BEC va AED burchaklarning yig’indisi 1940 ga teng. AEC burchakning kattaligini toping.


9 bilet

1. Ko’paytirishni bajaring:

1) (х-3)(у 2) 2) (а-5)(13-а)

2. Usta 3 kun davomida 48 ta asbob yasadi va uning 1- kun, 2-kun va

3-kunda yasagan asboblari soni 5, 4, va 3 sonlariga proporsional.

Usta birinchi 2 kun davomida nechta asbob tayyorladi?

3.Teng yonli uchburchakning perimetri 13,6 sm bo’lib, asosi yon

tomonidan 2 sm ga kichik. Uchburchakning tomonlarini toping.


10 bilet

1. Hisoblang: 1) 132-112 2) 172-162

2. 4 ta natural son o’ylandi. 2–son 1-sondan 3 ta katta, 3-son 2-sondan

8 ta katta, 4-son esa 3-sondan 6 ta katta. Agar 2-sonning 1-songa nisbati

va 4-sonning 3- songa nisbati bir-biriga teng bo’lsa, 1-sonni toping.


  1. Teng yonli uchburchakning perimetri 27 sm bo’lib, asosi yon

tomonidan 4,5 sm ga kichik. Uchburchakning yon tomonini toping.
11 bilet

1. Ko’paytma shaklida yozing:

1) m2-2mn n2 2) 36x2 12x 1

2. 4 ta natural son o’ylandi. 2 –son 1-sondan 3 ta katta, 3-son 2-sondan

1 taga ko’p, 4-son esa 3-sondan 5 ta katta. Agar 2-sonning 1-songa nisbati

va 4-sonning 3- songa nisbati bir-biriga teng bo’lsa, 1-sonni toping.

3.СОD va DOK burchaklar qo’shni. Agar COD burchak DОK

burchakka qaraganda 3,5 marta kichik bo’lsa, DОK burchakni toping.


12 bilet

1. Ko’paytuvchilarga ajrating: 1) х2-16 2) 25-у2 3) 64b2-a2 4) 81-0,01х6

2. Ifodani soddalashtiring: 3( х-2у)-0,5(2х 3у)-4,5х.

3. MN va KP to’g’ri chiziqlar O nuqtada kesishadi. Bunda KOM va NOP burchaklarning yig’indisi 1340 ga teng. KON burchakning kattaligini toping.


13 bilet

1. Ko’phad shaklida tasvirlang:

1) (а-5)2 2) (х 4)2 3) (2х 1)2 4) (-а 5)2

2. Tengsizlikning barcha butun yechimlari yig’indisini toping. -94 ≤ n ≤ 91

3. MNPK to’g’ri to’rtburchakda NP tomon PK tomonda 2 marta katta.

Agar O nuqta MK tomonning o’rtasi bo’lsa, PON burchakni toping.


14 bilet

1. Ko’paytirishni bajaring: 1) (2х 1)(3-4у) 2) (а-4с)(2-3а)

2. 2 shahar orasidagi masofani yengil mashina 3 soatda, yuk mashinasi esa

5 soatda bosib o’tdi. Agar yengil mashinaning tezligi yuk mashinasi

tezligidan 24 km/s ortiq bo’lsa, shaharlar orasidagi masofani toping.

3.Teng yonli uchburchak EFH da 0. EO – uchburchakning balandligi.

OEH burchakning kattaligini toping.
15 bilet

1. Ko’paytuvchilarga ajrating: 1) ( у 9)2 2у(у 9) 2) 30а8030

2. Usta shogirdiga qaraganda 6 marta ko’p asbob yasadi. Agar ular birgalikda

42 ta asbob yasagan bo’lsa, ularning har biri nechtadan asbob yasagan?

3. Qo’shni burchaklarning kattaliklari 4 va 11 sonlariga proporsional.

Qo’shni burchaklarning ayirmasini toping.


16 bilet

1. Ko’paytirishni bajaring:

1) 3х5 (5х3 а) 2) (у-3)(х у) 3) 6аb(2a 4b-b2)

2. 1-bidonda 2-siga qaraganda 8 l ko’p sut bor. Ikkalasida birgalikda 22 l sut bo’lsa, har bir bidonda qancha sut bor?

3. Teng yonli uchburchakning perimetri 22 sm bo’lib, uning bir tomoni 2- tomonidan 5 sm ga kichik. Uchburchakning yon tomonlari yig’indisini toping.
17 bilet

1. Hisoblang:

2. 3 sonini 3 ta qo’shiluvchiga shunday ajratildiki, ikkinchi qo’shiluvchi birinchisidan 25 % ga kichik, uchinchi qo’shiluvchi esa ikkinchisidan 1 ta kam.

Birinchi qo’shiluvchini toping.

3. CDE uchburchakda D burchak C burchakdan 2,5 marta katta, E burchak

esa D burchakdan 240 ga kichik. E burchakni toping.


18 bilet

1. Kasrni qisqartiring: 1) 2)

2. Sayyohlar 3 kun davomida 36 km yo’l yurishdi va ularning 1-kun, 2-kun

va 3-kun davomida yurgan masofalari 4, 3, va 2 sonlariga proporsional.

Sayyohlar 2- va 3- kuni necha km yo’l bosdilar?

3. Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan burchaklardan biri 2-sidan

3 marta katta bo’lsa, bu burchaklarni toping.
19 bilet

1. O’xshash hadlarni ixchamlang:

1) 3х-1 2х 7 2) 7а-1 b-7 3a-b

2. Ifodani soddalashtiring: 4(а-3b)-1,5(4a 5b) 6,5b.

3. P nuqta XY kesmani 2 ta bo’lakka ajratdi. Agar XY= 11,2 dm, PY=34 sm bo’lsa, XP kesmaning uzunligini toping.
20 bilet

1. Kasrni qisqartiring: 1) 2)

2. Salima va onasi birgalikda 110 ta chuchvara tayyorlashdi.

Chuchvara - ichiga qiyma solib tugilgan, mantidan kichikroq xamir ovqat. Oʻzini qaynatib olib esa ham boʻladi, yoki undan chuchvara shoʻrva qilsa ham boʻladi.

Salima 2 soat,

onasi 3 soat ishladi. Agar ular birgalikda 1 soatda 43 ta chuchvara

tayyorlashgan bo’lsa, ularning har biri nechtadan chuchvara

tayyorlagan?

3.Teng yonli uchburchakning perimetri 13 sm bo’lib, uning bir tomoni 2- tomonidan 4 sm ga kichik. Uchburchakning yon tomonlari yig’indisini toping.
21 bilet

1. Ko’phadni standart shaklda tasvirlang:

1) 14х3-5-у2-8х32-9 2) -3с 1,5аb 5c

2. Soddalashtiring: (0,4х3у4)2 х4у.

3. Ikki to’g’ri chiziqning kesishishidan hosil bo’lgan burchaklardan biri 2-sidan 640 ga kichik bo’lsa, bu burchaklarni toping.
22 bilet

1. Ko’paytirishni bajaring: 1) 10ab(a2-b) 2) 2a(a-b)

3) -0,2m30,3m2n2 4) (x-y2)

2. Ifodaning qiymatini toping:

a2-4bc, если a=6, b=-11, c=-10

3. Agar
23 bilet

1. Ifodani daraja shaklida yozing:

1) x5x2 2) aa3 3) (-2b)(-8b) 4) 4a2(-8a3)

2. Ifodaning qiymatini toping: -2,5х( 3), bunda х=3.

3. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 6,4 sm, eni esa bo’yining qismini tashkil qiladi. To’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.
24 bilet

1. Ko’paytuvchilarga ajrating:

1) 2(х-у) х(х-у) 2) 2(а-b)-с(а-b) 3) (а 1)-а(а 1)

2. Ifodaning qiymatini toping: -1,5х(-2), bunda х=-2.

3. To’g’ri to’rtburchakning perimetri 56 sm, uning bir tomoni esa

ikkinchisidan 6 marta katta. To’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.


25 bilet

1. Ifodani daraja shaklida yozing:

1) x6x7 2) 552 3) у4у6у 4) ссс3

2. Sayyoh piyoda yurganiga qaraganda velosipedda 7 marta ortiq bo’lgan masofani bosib o’tdi. Agar jami bosilgan yo’l 44 km bo’lsa, sayyoh necha km masofani piyoda bosib o’tgan?

3. Uzunligi 24 sm bo’lgan AB kesmada K nuqta shunday olinganki, bunda АK =18 sм va bu kesmaning davomida shunday M nuqta mavjudki, bunda BM=20 sm ga teng. KM kesmaning

uzunligini toping.

26 bilet

1. Taqqoslang: 1) (-11)7 va 117 2) 1 va 0,82

3) (-16)8 va 168 4) 0,73 va 1

2. Ifodani soddalashtiring:

3. Agar 27 bilet

1. Yaxlitlang: 1) birlargacha: 36,7 ; 189,52 ; 3,019;

2) yuzdan birlargacha: 0,1559 ; 7,098 ; 1,0036

2. 1- javonda 2-siga qaraganda 15 ta ortiq kitob bor. Agar ikkala javonda jami

53 ta kitob bo’lsa, har bir javonda nechta kitob bor?

3. Teng yonli uchburchakning perimetri 16,5 sm bo’lib, yon tomoni asosidan

2 marta katta. Uchburchakning tomonlarini toping.
28 bilet

1. Qavslarni oching: 1) х-(у z) 2) (x-y) (x y)

3) (a-b)-(c-a)

2. Ifodaning qiymatini toping: , bunda m=0,6.


3. Uzunligi 30 sm bo’lgan AB kesmada L nuqta shunday olinganki, bunda АL =28 sм va bu kesmaning davomida shunday K nuqta mavjudki, bunda BK=28 sm ga teng. LK

kesmaning uzunligini toping.

29 bilet

1. Ko’paytmani daraja bilan almashtiring: 1) (-2)(-2)(-2) 2) (ab)(ab) 3)

2. Ona 600 so’mdan x kg kartoshka va y so’mga 3 kg karam sotib oldi. Kartoshkaga karamga qaraganda necha so’m ortiq to’ladi? Masalani x=7 va y=800 qiymatlarda yeching.

3.To’g’ri to’rtburchakning perimetri 24 sm, uning bir tomoni esa ikkinchisidan 5 marta katta. To’g’ri to’rtburchakning yuzini toping.


30 bilet

1. Soddalashtiring: (0,3х2у3)2 ху4.

2. Tenglamani yeching: 5-2(3х-4)-1,5(6 5х)=15.

3. To’g’ri to’rtburchakning bo’yi 7,6 sm, eni esa bo’yining qismini tashkil qiladi. To’g’ri to’rtburchakning perimetrini toping.


Download 128,5 Kb.
Download 128,5 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaBosqichli imtihon materiallari va metodik

Download 128,5 Kb.