Elementning nomini
Download 52.06 Kb.
Sana09.09.2023
Hajmi52.06 Kb.
#80911
Bog'liq
masala
6-ona-tili-2-chorak, 3-mavzu, 905, 3- mavzu..., 8-amaliy mashg\'ulot, 3-синтез серных свяжущих на основе местного сырья, десертатсия, 3 laboratoriya Jadvala redaktorlardan iqtisodiy masalalarni yechish (2), 6-laboratoriya (3), 14-Amaliy mashgulot, ADSORBSIYA, eyuf ariza namuna, falsafa2, Donayeva Bibisoira, 1234

 1. Oksidi R2O5 formulaga ega bo'lgan elementning vodorodli birikmasi tarkibida 3,84 % vodorod bo'lsa, shu elementning nomini toping.

 2. Ruteniy atomidagi s- va d-elektronlar sonini hisoblang.

 3. Azot(IV) va azot(III) oksidlari qanday (mol) nisbatda olinganda ulardagi atomlar soni 1,2:1 nisbatda bo'ladi?

 4. Quyida keltirilgan molekulalarni ularning tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig'indisi kamayib borishi tartibida joylashtiring.

 5. N2O; 2) NO; 3) N2O3; 4) NO2; 5) N2O5

 6. Bir xil sharoitda olingan ammiak va metilamin hajmlari qanday nisbatda bo'lsa, ularning birinchisidagi elektronlar soni ikkinchisidan ikki marta ko'p bo'ladi?

 7. Bir xil miqdordagi metall 0,36 gr kislorodni yoki 3,6 gr galogenni biriktirib olishi mumkin. Galogenning ekvivalentini aniqlang.

 8. CO2 va CO dan iborat. 22,4 litr (n.sh.) aralashmada 10,67 mg elektron mavjud bo’lsa, undagi gazlarning hajmiy uiushini (%) hisoblang (elektronning massasi proton massasidan 1836 marta kichik).

 9. Biror element izotopining radioaktiv yemirilishida pozitron ajralib chiqsa, qanday jarayon sodir bo'ladi?

 10. massasi deyarli o'zgarmaydi; 2) elektron yadroga qulaydi; 3) neytron protonga aylanadi; 4) proton neytronga aylanadi.

 11. Geliyga nisbatan zichligi 14,5 bo'lgan, azot (III) va azot (IV) oksidlaridan iborat aralashmadagi azot va kislorod atomlari sonining nisbatini aniqlang.

 12. 5,6 litr (n.sh.) ammiakda qancha hajm (l,n.sh.) kislorod qo`shilganda aralashmadagi elektronlar yig`indisi Avogadro sonidan 5,5 marta ko`p bo`ladi?

 13. Quyida keltirilgan molekula va ionlar tarkibidagi proton, neytron va elektronlar yig`indisi kamayib borishi tartibidagi joylashtirilgan qatorni aniqlang.

 14. Be; 2) Be2+; 3) Li; 4) Li+;

 15. Elektronlar soni o`zaro teng bo`lgan uglerod(IV) oksid va azot aralashmaning vodorodga nisbatan mi aniqlang.

 16. Oltin atomidagi s- va d- elektronlar sonini hisoblang.

 17. 11,2 litr (n.sh.) metanga necha gramm uglerod(IV) oksid qo`shganimizda aralashmadagi elektronlar yig`indisi Avogadro sonidan 16 marta ko`p bo`ladi?

 18. Quyidagi keltirilgan molekulalarning tarkibidagi neytronlar soni kamayib borishi tartibida joylashtiring. 1) 15N2; 2) 13CO; 3) 15NH3; 4) N218O.

 19. 6,72 litr (n.sh.) ammiakga qancha hajm (l,n.sh.) CO2 qo`shilganda aralashmadagi elektronlar yig`indisi Avogadro sonidan 19,5 marta ko`p bo`ladi?

 20. 112 litr (n.sh.) NO va NO2 aralashmasida 596∙1023 elektron mavjud bo`lsa, ushbu aralashmadagi azot(II) oksidning hajmiy ulushini aniqlang.

 21. 112 litr (n.sh.) CO va CO2 aralashmasida 614,04∙1023 elektron mavjud bo`lsa, ushbu aralashmadagi uglerod(II) oksidning hajmiy ulushini aniqlang.

 22. 22,4 litr (n.sh.) azotga necha gramm kislorod qo`shilganda aralashmadagi elektronlar yig`indisi Avogadro sonidan 22 marta ko`p bo`ladi?

 23. 22,4 litr (n.sh.) CO va CO2 aralashmasida 98,73∙1023 elektron mavjud bo`lsa, ushbu aralashmadagi uglerod(IV) oksidning miqdorini (mol) aniqlang.

 24. Elektronlar soni o`zaro teng bo`lgan metan va ammiak aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini aniqlang.

 25. 22.4 litr (n.sh.) NO va NO2 aralashmasida 104,75∙1023 elektron mavjud bo`lsa, ushbu

Download 52.06 Kb.
Download 52.06 Kb.