«marketing asoslari» fanidan test savollari marketing maqsadlariga nimalar kiradi
Download 27,04 Kb.
Sana20.02.2024
Hajmi27,04 Kb.
#159094
Bog'liq
Test Marketing
Р. Р. Ибраимов “Система с двумя объектами”, The Mobilization State, Microsoft Word Document, 6-laboratoriya variant, БЖД практика, Microsoft Word Document, Ikramov, Fizika sirtqi II qism, мехатроника, амалиеттитул, Презентация-Microsoft-PowerPoint, 2-MA\'RUZA, 9-sinf Sinf soati, 1 Xorijiy investitsiyalar iqtisodiy mazmuni, Amaliy topshiriq

«MARKETING ASOSLARI» FANIDAN TEST SAVOLLARI 1. Marketing maqsadlariga nimalar kiradi? A) iste’mol darajasini oshirish, iste’molchilar ehtiyojlarini maksimallashtirish, iste’mol tanlovini maksimallashtirish, hayot sifatini oshirish B) inson ehtiyojlarini qondirish, sof foyda olish C) aholi turmush darajasini yanada oshirish orqali foyda olish D) kishilar ehtiyojlarini yanada to’laroq qondirish. 2. Korxonaning marketing bo’yicha yondoshuvida asosiy e’tibor nimalarga qaratiladi? A) Ishlab chiqarilgan mahsulotni sotish emas, balki sotiladigan tovarni ishlab chiqarish B) Taklifni jadallashtirish C) Sotishni jadallashtirish D) Tovarlarni ommaviy ishlab chiqarish 3. Marketingni boshqarish jarayoni nechta bosqichdan iborat? A) 4 B) 3 C) 2 D) 5 4. Rag’batlantiruvchi marketingning vazifasi nimadan iborat? A) talabni yaratish B) to’liq talabni o’rganish C) salbiy talabni o’rganish D) irratsional talabni o’rganish 5. Marketingni boshqarish jarayonlari: A) marketing imkoniyatlarini tahlil qilish, ishlab chiqish,rejalashtirish,boshqarish B) ishlab chiqarishning texnik holati nazorati C) haridor ehtiyojini va uning muammolarini kondirish 248 D) iqtisodiyotning barcha soxalariga sarflanadigan harajatlar. 6. Marketingning asosiy qoidasi nima? A) iste’molchi bozorda qirol B) ishlab chiqaruvchi bozorda qirol C) talabning ustunligi D) taklifning ustunligi 7. Demarketingning maqsadi nimadan iborat? A) Narxni ko’tarish, servisni qisqartirish bilan talabni vaqtinchalik surunkasiga tushirish B) Salbiy talabni o’rganish C) Marketing kompleksini o’rganish. D) Imkoniy bozor miqyosini aniqlash zarur maxsulotlarni yaratish. 8. Marketing qanday tizimni ifodalaydi? A) ishlab chiqarish-sotish B) sotish C) ishlab chiqarish D) ayirboshlash 9. Marketingni boshqarish jarayonining marketing chora-tadbirlarni amalga oshirish bosqichida nimalar hisobga olinadi? A) marketing strategiyasini ishlab chiqish, marketing faoliyatini rejalashtirish, marketing nazorati B) strategik nazorat, yillik rejani bajarilishini nazorat qilish C) strategik rejalashtirish, taktik rejalashtirish D) operatsion marketing, strategik marketing 10. Marketingni boshqarish jarayonining tarkibiy qismi hisoblangan maqsadli bozorni tanlashda nimalar hisobga olinadi? A) talabni baholash, bozorni segmentlash, mahsulotni pozitsiyalashtirish B) talabni qondirish, talabni shakllantirish C) bozorni makro va mikrosegmentlash D) yakuniy va avaldan segmentlash 249 11. Rivojlanuvchi marketingning vazifasi nimadan iborat? A) imkoniy bozor miqiyosini aniqlash va zaruriy maxsulotlarii yaratish B) o’zgarib turadigan talabni o’rganish C) to’liq talabni o’rganish D) salbiy talabni o’rganish 12. Intensiv o’sishning mohiyati nimadan iborat? A) Bozorni chuqur o’rganish, bozor xududlarini kengaytirish, tovarni takomillashtirish B) Gorizontal integratsiya, jamlama diversifikatsiya, regression integratsiya C) Gorizontal diversifikatsiya, progressiv integratsiya D) Vertikal segmentasiya, joriy segmentasiya 13. O’sish imkoniyatlarining asosiy yo’nalishlari nimadan iborat? A) Intensiv o’sish, integratsion o’sish, diversifikatsion o’sish. B) Oddiy o’sish, murakkab o’sish, turg’un o’sish C) Evolyutsion o’sish, keskin o’sish, davriy o’sish D) Dinamik o’sish, vertikal o’sish, gorizontal o’sish 14. Huquqiy infratuzilmani o’rganishda qanday maqsadlar ko’zlanadi? A) kompaniya faoliyatiga huquqiy qonnchilikning ta’sirini o’rganish va uning talablariga javob berish B) kompaniya siyosatini davlat qonunlariga muvofiqlashtirish C) kompaniyani davlat qonunchiligiga moslashtirish D) kompaniya rivojini qonuniy asosda rivojlantirish 15. Marketing kompleksi elementlariga nimalar kiradi? A) Tovar, baho, taqsimot, kommunikatsiya, boshkalar B) Rejalar, strategiyalar C) Tamoyillar, funktsiyalar, maqsadlar D) Talab, taklif, bozor konyunkturasi 16. «Sotuvchi bozori» nima? A) Talabning taklifdan ko’p bo’lishi B) Talab hamda taklifni bir xil bo’lishi C) Taklifning talabdan ko’p bo’lishi 250 D) Ehtiyojni talabdan kam bo’lishi 17. «Xaridor bozori» nima? A) taklifning talabdan ko’p bo’lishi B) Talab hamda taklifni bir xil bo’lishi C) Talabning taklifdan ko’p bo’lishi D) Ehtiyojni talabdan kam bo’lishi 18. Ayirboshlash nima? A) Biron-bir shaxsdan o’ziga kerakli bo’lgan ob’ektni olish uchun uniig evaziga biron-bir narsani taklif etish akti(harakati) B) Bozordagi tovarlar harakati C) Iste’molchilarni bozordan tovar olish bo’yicha qiladigan harakati D) Bozordagi xizmatlar harakati 19. Marketing-miks modelining qanday turlarini bilasiz? A) 4P, 5P, 6P, 10P B) 4P, 5P C) 7P, 8P D) 10P, 6P,8P 20. Marketing kompleksi nima? A) Bu bozorga tovarni etkazib berish uchun zarur bo’lgan marketing elementlarini optimal kombinatsiyasidir B) Bu marketingni tovar va narx elementlari yig’indisidir C) Bu bozordagi taqsimot va kommunikatsiya kanallari yig’indisidir D) Marketingni tovar va siljitish elementlari yig’indisidir 21. Marketing «g’oyasi» nima? A) U kishilar miyasida vujudga kelib hayotda amalga oshiriladigan yangi narsalar obrazidir B) U kishilar ongidagi hayotga qo’llab bo’lmaydigan xayoldir C) U kishilar miyasidagi eski, bor narsalar obrazidir D) Ukishilar miyasidagi abstrakt xayoldir 22. Remarketing qachon qo’llaniladi? 251 A) talab pasayganda B) taklif pasayganda C) talab kuchayganda D) taklif kuchayganda 23. Konversion marketingning maqsadi nimadan iborat? A) mavjud chekinishlar sabablarini tahlil etish va tovarning salbiy tomonlarini o’zgartirish, savdoni yanada faol rag’batlantirish yo’li bilan salbiy talabni bartaraf etish bo’yicha marketing dasturini yaratish B) iste’molchi bilan tovar o’rtasida foydali o’zaro aloqa o’rnatish imkoniyatlarini izlash C) o’zgarib turadigan talabni o’rganish D) nosog’lom talabni o’rganish 24. Bozor nima? A) U mavjud va potentsial xaridorlar yig’indisidir B) U sotuvchilar ishtirok etadagan joydir C) U xaridorlar va raqobatchilar yig’iladigan joy D) U tovarlarni joylashtiradigan joydir 25. Bozorning qanday turlari mavjud? A) Jahon, hududiy, milliy, mahalliy, ayrim tovarlar, xizmatlar bozori B) Sotuvchi bozori C) Xaridor bozori D) Sotuvchi va iste’molchi bozori 26. Ehtiyoj nima? A) Individ shaxsning madaniy darajasiga asosan spetsifik shaklga kirgan muhtojlik B) U kishining biron-bir narsaga bo’lgan intilishi C) U shaxsning biron-bir narsani talab qilishi D) Kishilarni biron-bir narsaga bo’lgan munosabati 27. Muhtojlik nima? A) Kishiga biron-bir narsani etishmasligini his qilish 252 B) Tovarlarni etishmasligini his qilish C) Xizmatlarni etishmasligini his qilish D) Pul etishmasligini his etish 28. Raqobat nima? A) U aynan bir maqsadga erishish uchun bir qancha shaxslarni(bir xildagi tovarlar ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko’rsatuvchilar o’rtasidagi) kurash faoliyatidir B) Xaridorlar o’rtasidagi kurash faoliyatidir C) Sotuvchilar hamda xaridorlar kurashidir D) Iste’molchilar o’rtasidagikurash faoliyati 29. Talab nima? A) U xarid quvvatiga ega bo’lgan ehtiyojdir B) Kishiga biron-bir narsani etishmasligidir C) U kishini biron bir tovarga bo’lgan muhtojligidir D) Ehtiyojning qondirilgan qismi 30. Bozordagi talabning qay darajaligiga qarab, unga mos marketing turlari qancha? A) Marketingning sakkiz turi mavjuddir B) Marketingning ikki turi mavjuddir C) Marketingning besh turi mavjuddir D) Marketingning uch turi mavjuddir 31. Raqobat turlari qaysi javobda to’g’ri ko’rsatilgan? A) sof raqobat, monopolistik raqobat, oligopoliya, sof monopoliya B) strategik, oligopoliya, monopoliya C) taktik, strategiya, qisqa va uzoq muddatli D) strategik, uzoq muddatli, taktik. 32. Raqobat kurashining qanday turlari mavjud? A) predmet, tur, funktsional raqobat B) ichki, tashqi, bozor kuchi C) narx bo’yicha; narxsiz raqobat 253 D) funktsional raqobat; narxsiz raqobat 33. Kon’yunktura nima? A) Bu bozorda ma’lum bir vaqtda yuzaga kelgan iqtisodiy xolatdir B) U bozorda vujudga keladigan taklifdan iboratdir. C) U bozorda vujudga kelayotgan talabdan iboratdir. D) U bozorda vujudga keladigan narx darajasidan iboratdir. 34. Raqobat qanday klassifikatsiyalanadi? A) intensivlik darajasi bo’yicha, ehtiyojlarni qondirish shakli bo’yicha, xarajatlar yo’nalishi bo’yicha, ta’sir etish usullari bo’yicha B) intensivlik darajasi bo’yicha, ehtiyojlarni qondirish shakli bo’yicha C) xarajatlar yo’nalishi bo’yicha, ta’sir etish usullari bo’yicha D) narx bo’yicha raqobat, narxsiz raqobat, halol raqobat, g’irrom raqobat. 35. Raqobatchilikning qanday strategiyalarini bilasiz? A) lider strategiyasi, kurashga chaqiruvchi strategiyasi, lider orqasidan boruvchi, mutaxassis strategiyasi kurashga chaqiruvchi strategiya B) lider orqasidan boruvchi strategiya C) lider strategiyasi,lider D) orqasidan boruvchi strategiya 36. Ta’sir etish usullari bo’yicha raqobatning qanday turlari mavjud? A) narxli raqobat, narxsiz raqobat B) chegaralangan raqobat, monopolistik raqobat. C) formal raqobat, oligopolistik raqobat. D) savdo markalari raqobati , tarmoq raqobati , formal raqobati , umumiy raqobat 37. Xarajatlar yo’nalishi bo’yicha raqobatning qanday turlari mavjud? A) savdo markalari raqobati , tarmoq raqobati , formal raqobati , umumiy raqobat B) monopolistik raqobat, monopoliya, sof raqobat. 254 C) formal raqobat, oligopolistik raqobat. D) narxsiz raqobat, narx bo’yicha raqobat. 38. Kengaytirilgan raqobat kontseptsiyasi kim tamonidan ishlab chiqilgan? A) M.Porter B) F.Kotler C) J.J.Lamben D) L.Bagie 39. Quyida keltirilgan raqobat strategiyasiga kirmaydiganini ko’rsating: A) ishlab chiqarishni kamaytirish B) bozorni segmentlash C) mahsulotni diffferentsiatsiyalash D) tannarxni pasaytirish 40. Monopoliya deb nimaga aytiladi? A) bozorda bittagina ishlab chiqaruvch faoliyat qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko’rsatadi B) raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o’zaro kuchli bog’liqligini yaratib hukumronlik qilish holatidir C) bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi D) firma bozordagi mavqei juda yuqori. 41. Oligopoliya deb nimaga aytiladi? A) raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o’zaro kuchli bog’liqligini yaratib hukmronlik qilish holatidir B) bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi C) bozorda bittagina ishlab chiqaruvchti afzallik qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko’rsatadi D) firma bozordagi mavqei juda yuqori. 42. Qaysi raqobat modelida firmalar soni bitta bo’ladi? A) sof monopoliya 255 B) monopolistik C) oligopoliya D) sof raqobat 43. Asosiy raqobatchi qanday tarzda aniqlanadi? A) bozor ulushi ulchashi buyicha B) taklif xajmi buyicha C) tovarning iste’mol xossalari darajasi buyicha D) sotish xajmi bilan taklif urtasidagi nisbat buyicha 44. Kengaytirilgan raqobat kontseptsiyasi nechanchi yil ishlab chiqilgan? A) 1982 y B) 1990 y C) 1980 y D) 1975 y. 45. Nima uchun bozorda asosiy raqobatchini aniqlash kerak? A) bozor xolatini samarali taxlil kilish uchun B) kimdan uzishni bilish kerak C) tovarni iste’mol xususiyatlarini urganish uchun D) “narx lideri” strategiyasini amalga oshirish uchun 46. Qaysi raqobat modelida narx ustidan nazorat yo’q? A) sof raqobat B) monopolistik C) oligopoliya D) sof monopoliy 47. Sof raqobat deb nimaga aytiladi? A) bozorda sotuvchilarning guruhi xaridorlarning katta guruhiga qarama qarshi turishining mavjudligi bilan xarakterlanadi B) raqobatchilar soni kam yoki bozorda bir necha firmalar o’zaro kuchli bog’liqligini yaratib hukumronlik qilish holatidir C) bozorda bittagina ishlab chiqaruvchi ustunlik qiladi va u xaridorlarning katta qismiga xizmat ko’rsatadi 256 D) firma bozordagi mavqei juda yuqori. 48. Raqobatning qanday vazifalarini bilasiz? A) tartibga solish, resurslarni joylashtirish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash, nazorat qilish B) nazorat qilish, tartibga solish C) resurslarni joylashtirish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash, nazorat qilish D) tartibga solish, innovatsion, moslashtirish, taqsimlash 49. Ijtimoiy-axloqiy marketingning maqsadi nima? A) Faqat ayrim korxona uchun emas, balki butun jamiyat uchun uzoq muddatli yaxshi shart-sharoitlar ta’minlashdir B) Daromad va foydani oshirish, rentabellik darajasini oshirish C) Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish jarayoni D) Iste’molchilarni ushlab turish va jalb qilish 50. Ijtimoiy-axloqiy marketing bozor ishtirokchilaridan marketing siyosati doirasida qanday uch omilni o’zaro bog’liklikda qarashni talab etadi A) firma foydasi,xaridor ehtiyoji,jamiyat manfaatlari B) korxona xarajatlari, korxona mablag’lari,korxona rejasi C) firma moliyasi,korxona asosiy fondlari,mehnat unumdorligi. D) aylanma mablag’lar, asosiy mablag’lar, rentabellik 51. Korxonalar marketing faoliyatlarida qanday konsepsiyalar asosida ish yuritishadi? A) Ishlab chiqarishni takomillashtirish, tovarni takomillashtirish, tijorat sayharakatlarini jadallashtirish, marketing, ijtimoiy- marketing konsepsiyalari. B) Ilg’orlik, dinamiklik, rag’batlantirishga asoslangan konsepsiyalar C) Yaratuvchanlik, usuvchanlik, tejamkorlik konsepsiyalari D) Oqillashtirish, jadallashtirish, usish konsepsiyalari. 52. Iste’mol tovarlari bozori nimadan tarkib topgan? A) shaxsiy foydalanish uchun ishlatiladigan tovarlar xaridoridan B) kelgusida sotish uchun tovarlarni o’zlashtiradigan kompaniyalar C) shaxsiy foydalanish uchun tovarlarni o’zlashtiruvchi kishilar 257 D) tovarni takomillashtirish 53. Iste’molchilar faqat yuqori sifatli tovarlarni sotib olish shartlariga mo’ljallangan strategiya qaysi marketing konsepsiyasiga mos keladi? A) tovarni takomillashtirish B)zamonaviy marketing C) ishlab chiqarishni takomillashtirish D) boshqaruvni amalga oshirish 54. Mahsulot qimmatdorligini yaratish zanjirining asoschisi kim? A) Maykl Forter B) Filip Kotler C) J.J.Lamben D) Armstrong 55. Iste’molchi uchun tovar qimmatdorligini aniqlash qanday amalga oshiriladi? A) iste’molchi tomonidan his qilinadigan qimmatdorlik (qiymat) mahsulotning umumiy qimmatdorligi bilan uning umumiy xarajatlar orasidagi farq sifatida aniqlanadi. B) iste’molchilar bilan o’zaro munosabatlarini tuzish va ularni ushlab turishning ahamiyatining oshib borishi C) korxona maqsadida bozorning nimaga muhtojligini aniqlash va kerakli mahsulotlar bilan ta’minlash D) haridor ehtiyojini va uning muammolarini kondirish 56. Qondirilganlik darajasiga ko’ra ehtiyojlar qanday turlarga bo’linadi? A) qondirilgan, qisman qondirilgan, qondirilmagan B) birlamchi va ikkilamchi ehtiyojlar C) shakllanayotgan, nisbiy ehtiyojlar D) to’la qondirilmagan, shakllanayotgan 57. Ikkilamchi ehtiyojlar tarkibiga qanday ehtiyojlarni kiritish mumkin A) ijtimoiy ehtiyojlar, hurmatga bo’lgan ehtiyojlar, shaxsiy kamol topish ehtiyojlari 258 B) ijtimoiy ehtiyojlar, hurmatga bo’lgan ehtiyojlar C) fiziologik ehtiyojlar, hurmatga oid ehtiyojlar, ijti moiy ehtiyojlar D) shaxsiy muhofazaga oid ehtiyojlari 58. Ishbilarmonlik maqsadida tovar sotib olish xaridorlarning qaysi turiga mansub? A) tashkilotlar B) uy xo’jaliklari C) yakka tartibdagi xaridor D) uy bekalari 59. Xaridorlik atvoriga ta’sir etuvchi omillarga nimalar kiradi? A) madaniy jihatdagi omillar, ijtimoiy jihatdagi omillar, shaxsiy jihatdagi omillar, psixologik jihatdagi omillar B) shaxsiy omillar, ijtimoiy omillar C) psixografik omillar, raqobat omillari D) ishlab chiqarish omillari, siyosiy omillar 60. Ehtiyojlarni qondirish shakli bo’yicha raqobatni qanday turlarini bilasiz? A) funktsional, tur, predmet raqobati B) amalga oshirilgan raqobat, amalga oshirilmaydigan raqobat C) chegaralangan raqobat, monopolistik raqobat. D) monopolistik raqobat, monopoliya, sof raqobat. 61. SWOT tahlil deganda nimani tushunasiz? A) korxonaning kuchli va ojiz tomonlari, imkoniyatlari, qulayliklari va tahdidlar strategik audit o’tkazish yo’li bilan olib boriladi B) korxonaning kuchli va ojiz tomonlari C) qulayliklar va tahdidlar D) korxonaning ojiz tomonlari 62. Iste’molchini tahlil etish qanday tarkibiy qismlardan iborat? A) bozor segmentasiyasi, iste’molchi talabi sa-bablarini o’rganish, qondirilmagan ehtiejlarni aniqlash. 259 B) reklama kilish, rejalashtirish, nazorat kilish. C) talabni shakllantirish va sotishni rag’batlantirish, taqsimot kanallarini tanlash . D) savdo markasini tanlash, diversifikatsion faoliyat 63. Motivatsiya deganda nimani tushinasiz A) ehtiyojlarni qondirish bo’yicha qaror qabul qilishda individuumlar harakatini faollashtirish maqsadida ularning motevlarini kuchaytirish jarayoni. B) narx hosil bo’lishini boshqarish C) firma marketing muhitini tahlil qilish D) regionda marketing muhitini tashkil etish. 64. Iste’molchilarni jalb etish va ushlab turishda kompaniyalar nimaga e’tibor berishlari lozim? A) Navbatdan ketib qolish koeffitsientini kamaytirishga B) Rejalashtirish, tadbiq etish C) Maxsulotni segmentlashtirish D) Marketing kompleksi, reklama 65. Qimmatdorlikni yaratish zanjirining yordamchi faoliyat turlariga nimalar kiradi? A) tashqi logistika, yillik rejalarning bajarilishini nazorat qilish, foydalilikni nazorat qilish, strategik nazorat B) ishchi operatsiyalari, sotishni nazorat qilish, joriy nazorat C) ichki logistika, reklamani nazorat qilish, harajatlarni nazorat qilish D) servis, baholarni nazorat qilish, segmentlashtirishni nazorat qilish 66. Qimmatdorlikni yaratish zanjiri asosiy bo’g’inlariga nimalar kiradi? A) Materiallarning ketma-ket keltirilishi, materiallarni pirovard maxsulotlarga aylantirish, marketingni amalga oshirish, sotishdan keyingi xizmat ko’rsatish. B) Talabni o’rganish, taklifni urganish, talabni prognoz qilish, baho o’rnatish, baho strategiyalarini tanlash, tovarni pozitsiyalashtirish, reklama faoliyatini amalga oshirish C) Tovarni chakana va ulgurji savdoda sotishni tashkil etish 260 D) Tovarni ishlab chiqarish, tovar zaxiralarini o’rganish, «sifat sirtmog’i» bosqichlarini to’laligini ta’minlash 67. Ikkilamchi marketing axboroti qanday turlarga bo’linadi? A) ichki, tashqi B) tashqi, xalqaro C) birlamchi, qayta ishlangan D) ichki, milliy 68. Marketing tadqiqotlari o’tkazishda axborotlar qanday yordamchi tizimlar yordamida yig’iladi va taxlil qilinadi? A) Ichki xisobot tizimi, tashki joriy marketing axborotlarini yig’ish tizimi, marketing tadkikotlari tizimi, marketing axborotlarini taxlil qilish tizimi B) Buxgalteriya hisobot tizimi, birlamchi axborotlar tizimi C) Moliyaviy xisobot tizimi, ikkilamchi axborotlar tizimi D) Tashqi hisobot tizimi, joriy axborotlarni rejalashtirish 69. Marketing axborot tizimini asosiy elementlarga quyidagilar kiradi: A) statistik bank modellar banki B) axborotlarni to’plash axborotlarni tahlil qilish C) axborotlarni qayta ishlash baholash modellari D) matematik uslublar statistik usullar 70. Marketing axboroti nima? A) aniq muammoni echishga karatilgan axborotlar B) iqtisodiy axborotlar C) statistik axborotlar D) birlamchi axborotlar 71. Birlamchi axborotlarni to’plash usullariga nimalar kiradi ? A) Kuzatish, eksperiment, so’rov B) Sotsiologik, ekspert usullar C) Laboratoriya va orgonolektik usullar D) Analiz, sintez, rejalashtirish 72. Marketing axborotlarini taxlil etish tizimiga nimalar kiradi? 261 A) Marketing axboroti, statistik bank, modellar banki, marketing axborotini baholash B) Operativ taxlil, bilvosita taxlil, bevosita taxlil C) Tashkil etish, tadbiq etish, motivatsiya, diversifikatsiya. D) Boshqarish, rejalashtirish, sigmentatsiya, pozitsiyalashtirish. 73. Marketing axborot tizimi qanday turlarga bo’linadi? A) ichki hisobot berish tizimi, tashqi joriy marketing axborotini to’plash tizimi , marketing tadqiqotlari tizimi, marketing axborotlarini tahlil qilish tizimi . B) tashqi hisobot tizimi, ichki joriy axborotlar. C) rejalashtirish, tahlil qilish, boshqarish. D) tashkil etish, tadbiq etish. 74. Qanday marketing axborotlarini yig’ish uslublarini bilasiz? A) kabinet tadqiqotlari,dala tadqiqotlari,kombinatsiyalashgan tadqiqotlar B) dala tadqiqotlari, panel tadqiqotlari C) delfi uslubi asosidagi tadqiqotlar, so’rov o’tkazish D) ekstropolyatsiya, interpolyatsiya, induktsiya, deduktsiya 75. Tashqi ikkilamchi axborotlar qanday turlarga bo’linadi? A) ichki milliy nashriy, xalqaro nashriy, xususiy, kelib chiqishiga ko’ra B) tashqi xabarnoma, qayta ishlangan C) milliy, xalqaro D) xalqaro nashriy, xususiy, kelib chiqishiga ko’ra 76. Foydalaniladigan axborotlar tartibi, uni olish usullari hamda o’tkazish uslublari jixatidan marketing tadqiqotlari qanday turlarga bo’linadi? A) ”Kabinet” tadqiqotlari, «dala» tadqiqotlari B) Laboratoriya tadqiqotlari, sotsiologik tadqiqotlar C) Ekspert tadqiqotlari, organoleptik tadqiqotlar D) Fundamental tadqiqotlar, amaliy tadqiqotlar 77. Makromuhitning asosiy omillariga nimalar kiradi? 262 A) iqtisodiyot, ta’minotchilar, demografik omillar, siyosiy omillar,iste’molchilar, raqobatchilar, hukumat,texnologiya B) siyosiy omillar C) iste’molchilar D) demografik ma’lumotlar 78. Marketingni holatli tahlili deganda nimani tushunasiz? A) korxona barcha ichki resurslarining taftishi,tashqi va jalb qilingan mablag’lardan foydalanish, aniq bozorda talabni aniqlab jami resurslarni o’zaro nisbati B) tashqi va jalb etilgan mablag’lardan foydalanish C) aniq bozorda talabni aniqlash bilan ichki va jalb etilgan resurslarning o’zaro nisbati D) korxonani barcha resurslarining taftishi 79. Marketingni boshqarish jarayoni bosqichlarini ko’rsating A) bozor imkoniyatlarini tahlil etish, maqsadli bozorni tanlash, marketing kompleksini ishlab chiqish, marketing chora-tadbirlarni amalga oshirish B) foydani boshqarish, iste’molchilarni boshqarish C) xarajatlarni iqtisod qilish, tovar va narx siyosatini amalga oshirish D) sotish va kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish 80. Marketingni boshqarish jarayonining dastlabki bozor imkoniyatlarini tahlilida nimalar hisobga olinadi? A) marketing muhiti, marketing tadqiqotlari, marketing axboroti B) marketingni ichki va tashqi axboroti C) dala va kabinet tadqiqotlari D) mikro va makro muhit 81. Marketingni boshqarishning asosiy printsiplari nimalardan iborat. A) bozorni bilish, bozorga moslashish, bozorga ta’sir o’tkazish B) uzluksiz, davriylik, doimiylik C) o’zaro aloqadorlik, dinamiklik, o’zaro bog’liqlik D) o’zaro to’ldiruvchanlik, o’zaro bog’liqlik, o’suvchanlik 263 82. Marketingni boshqarishning asosiy vazifasi nimadan iborat? A) bozor konsepsiyasining strategiya va taktikasini ishlab chiqish B) tovar ishlab chiqarish, modellashtirish, loyixalashtirish C) rejalashtirish, reklama qilish, sotish D) nazorat qilish, tadbiq etish, taxlil qilish 83. Marketing-menejment tushunchasining mohiyati nimadan iborat? A) G’oyalar, maxsulotlarning bahosi, siljitish va taqsimot siyosatlarini rejalashtirish va amalga oshirish jarayonidir B) Taklifni o’rganish, talabni prognoz qilish jarayonidir C) Ishlab chiqarish jarayonlarini boshqarish jarayoni D) Tovar assortimentini rejalashtirish va shakllantirish jarayonidir 84. Marketingni boshqarish jarayonining marketing kompleksini ishlab chiqish bosqichida nimalar hisobga olinadi? A) mahsulot ishlab chiqarish,narx belgilash, sotish, mahsulotni siljitish B) mahsulotga yuqori va past narx belgilash C) ulgurji va chakana sotish D) reklama qilish, kommunikatsiya siyosatini amalga oshirish 85. Qaysi baholash usulida ob’ektiv ma’lumotga emas, balki ekspretlar mulohazasiga menejer yoki iste’molchi fikriga asoslanadi? A) ekspert baholash usuli B) savdo personalini baholash C) sabab oqibat usuli D) sodda usuli 86. Marketing tadqiqot qurollariga nimalar kiradi? A) Anketa, mexanik vositalar B) Tashqi va ichki axborotlar C) Reklama, pablik rileyshnz D) Iqtisodiy matematik modellar 87. Kompaniya iqtisodiy marketing muhitini o’rganishda qanday asosiy mezonlarga e’tibor qaratadi? 264 A) daromad taqsimoti B) qonuniy asoslari C) tarmoq strukturasi D) ilmiy-texnik ishlanmalarni tadbiq etilishi 88. Kompaniya marketing mutaxassislari tomonidan marketing muhitini o’rganishda qanday omillar tadqiq etiladi? A) iqtisodiy omillari B) milliy xususiyatlari C) raqobatbardoshlik omillari D) tarmoq omillari 89. Madaniy jihatdagi omillarda nimalar hisobga olinadi? A) madaniyat,quyi madaniyat,ijtimoiy mavqe(o’rin) B) ijtimoiy omillar, siyosiy omillar C) demografik omillar, geografik omillar D) raqobat, xarajat, narx omillari 90. Madaniy muhitni qanday elementlarini o’rganish shart: A) dinga munosabat B) ilm C) darmadlar taqsimot tizimi D) milliy xuxusiyatlar 91. Siyosiy muhitni o’rganishda qanday omillar hisobga olinadi? A) siyosiy barqarorlik B) iqtisodiy infratuzilma C) biznes-madaniyati D) davlatning raqobatbardoshligi 92. Dala tadqiqotlari –bu: A) «axborotni topish joyi» bo’yicha axborotlarni to’plash va ishlov berish uslubidir B) birlamchi axborotlarni yig’ishdan va qayta ishlashdan iborat C) ikkilamchi axborotlarni yig’ish va qayta ishlashdan iborat 265 D) kuzatuvlar o’tkazish orqali axborotlarni yig’ish va qayta ishlashdan iborat 93. Kabinet tadqiqotining maqsadi nimadan iborat? A) ikkilamchi axborotlarni yig’ish va qayta ishlashdan iborat B) birlamchi axborotlarni yig’ishdan va qayta ishlashdan iborat C) kuzatuvlar o’tkazish orqali axborot yig’ishdan iborat D) so’rov o’tkazish orqali ma’lumotlar yig’ishdan iborat 94. Marketing savolnomasida qanday shaklli savollardan foydalaniladi? A) ochiq, yopiq, aralash B) aniq, sodda, ochiq C) lo’nda, murakkab, tushunarli D) yopiq, murakkab, aralash 95. So’rov-marketingni birlamchi axborotni to’plash uslubi sifatida: A) biror-bir ob’ektga nisbatan so’ralayotgan shaxsni sub’ektiv fikrlarini va mulohazalarini aniqlash B) kuzatishlar o’tkazish orqali birlamchi axborotni to’plash C) eksprementlar o’tkazish orqali birlamchi axborot to’plash D) tajriba o’tkazish orqali birlamchi axborot to’plash 96. Turli xil ma’lumotnomalar va statistik adabiyotlarni o’rganish bozorni tadqiq qilishni qaysi turiga kiradi? A) kabinet tadqiqotlari B) dala tadqiqotlari C) tadqiqotlarga kirmaydi D) boshqaruvni amalga oshirish 97. Korxonaning marketing muhiti bo’lib nima hisoblanadi? A) mikro va mikromuhitning yig’indisi B) makromuhitning qismi C) mikromuhitning qismi D) boshqaruvni amalga oshirish 98. Mikromuhit tushunchasi nimani ifodalaydi? A) ishlab chiqaruvchi ishlaydigan mikromuhitga ta’sir etuvchi kuchlar 266 B) korxona faoliyatiga ta’sir etmaydigan kuchlar C) korxona faoliyatigi bevosita ta’sir etuvchi kuchlar D) boshqaruvni amalga oshirish 99. Segmentlashtirish qanday bosqichlardan iborat ? A) Bir xil gurux iste’molchilarini aniqlash, iste’molchilarni guruxlarga birlashtirish, ularni segmentlarga joylashtirish B) Turli gurux iste’molchilarini aniqlash, ularni tabaqalashtirish C) Oddiy, murakkab, kompleks D) Rejalashtirish, taxlil qilish, tadbiq etish, nazorat 100. Bozor segmentasiyasi nima? A) Bu bozorni aniq xaridorlar guruhiga bo’lishidir B) Bozorni talabga ega bo’lgan tovarlar guruhiga bo’lish C) Bu bozorni tovar guruhlariga bo’lishdir D) U bozorda raqobatchilarni turli guruhlarga bo’linishidir 101. Demografiya (demographics) nima? A) aholining yoshi, jinsi, daromadi, malumoti, oilaviy ahvoli kabi tavsifnomalarini etiborga olgan holda ushbu tuman yoki bozor xududi aholisini hisobga olish va tahlil qilish bilan shug’ullanadigan statistikaning bo’limi B) demografik tavsifnomalarga muvofiq xolda bozorni segmentlashtirish C) o’zining etnik kelib chiqishidan qatiy nazar turli bozorlarning xususiyatlarini (extiyojlar va talabning manbalari, samarali marketing va menejmentning ananaviy metodlari) tushuna oladigan marketing bo’yicha mutaxassisning qobiliyati D) variantlarni tanlashda katta rol o’ynaydigan muhim ko’rsatkich 102. Makromuhitga qanday omillar kiradi? A) siyosiy, demografik, iqtisodiy, madaniy, texnologik, tabiiy omillar B) ijtimoiy omillar, geografik omillar C) ijtimoiy madaniy omillar, ekologik omillar D) siyosiy, ijtimoiy, huquqiy omillar. 103. Marketing muhitini qanday darajalari ajratiladi? A) mikromuhit, makromuhit 267 B) tashqi muhit, ichki muhit C) tashqi makro muhit, tashqi mikro muhit D) ichki mikro muhit, makromuhit. 104. Makromuhit deganda nimani tushunasiz? A) tabiat va jamiyatni mikromuhitiga ta’sir etuvchi global omillar yig’indisi B) korxonadan tashqaridagi barcha omillar C) mamlakat doirasida amalga oshiriladigan omillar D) korxona doirasidagi omillar. 105. Mikromuhit omili o’zida nimalarni mujassamlashtiradi? A) bevosita firma o’zining mijozlariga ta’sir etuvchi omillar yig’indisi B) tarmoq doirasida mijozlarga ta’sir etuvchi omillar yig’indisi C) mamlakat doirasida ta’sir etuvchi omillar yig’indisi D) korxona doirasidan tashqaridagi omillar yig’indisi 106. Maqsadli marketing qanday chora-tadbirlarni o’tkazishni ko’zda tutadi? A) Bozorni segmentlashtirish, bozorning maqsadli segmentlarini tanlash, tovarni bozorda pozitsiyalashtirish. B) Boshqaruv, nazorat, diversifikatsiya C) Qimmatdorlikni aniqlash, sifatni boshqarish D) Rejalashtirish, baho belgilash 107. Bitta segmentga mo’ljallangan tovar taqsimlashda qanday chora ko’riladi? A) tanlov asosida B) intensiv C) eksklyuziv D) ekstensiv 108. Marketingning madaniy omillariga: A) ijtimoiy ahvol B) daromad C) xo’jalik strukturasi 268 D) millat 109. Xaridor bozorida qanday holat kuzatiladi? A) taklifni talabdan ortib ketishi kuzatiladi B) xaridorlarning katta soni C) talabni taklifdan ortishi D) boshqaruvni amalga oshirish 110. Segmentlashtirish qanday turlarga bo’linadi? A) Makrosegmentlash, mikro segmentlash, avvaldan segmentlash, yakuniy segmentlash, chuqurda segmenglash B) Oddiy segmentlash, murakkab segmentlash, kompleks yeegmentlash C) Nisbiy segmenlash, absalyut segmentlash D) Joriy segmentlash, istiqbolli segmentlash 111. Barcha segmentlar uchun mo’ljallangan tovar taqsimoti qanday ataladi? A) intensiv B) ekstensiv C) eksklyuziv D) tanlab olingan 112. Bozorni qamrab olish variantlari nimalardan iborat? A) Tabaqalashtirilmagan marketing, tabaqalashtirilgan marketing, kontsentratsiyalashgan marketing B) Demarketing, diversifikatsiya C) Tezkor marketing, o’suvchi marketing rejalashtirish, boshqarish D) Qayd kilish, hisoblash 113. Tovarning an’anaviy xayotiy tsiklida qanday bosqichlar ajralib turadi? A) Bozorga kirib kelish, o’sish, yetuklik, inqiroz. B) bozordan chiqib ketish, depsinish, turg’unlik. C) etakchilik, orqada qolish D) barqarorlik-beqarorlik 269 114. Marketing rejasi nima? A) Maqsadlar, marketing strategiyasi, marketing kompleksi dasturi, sotish dasturi hamda iqtisodiy hisob-kitoblar yoritilgan xujjat B) Marketing strategiyasi yoritilgan hujjat C) Maqsadlar, marketing strategiyasi va sotish dasturi yoritilgan hujjat D) Marketing taktikasi yoritilgan hujjat 115. Strategik rejalashtirish bosqichlari qanday? A) korxona dasturi,maqsad va vazifalari,xo’jalikni rivojlantirish rejasi,korxonani o’sish strategiyasi B) korxona dasturi,xo’jalikni rivojlantirish rejasi C) korxonaning o’sish strategiyasi,maksad va vazifalari,xo’jalikni rivojlantirish rejasi D) maqsad va vazifalari, korxona dasturi. 116. Innovatsiya jarayoni o’z ichiga qaysi bosqichlarni oladi. A) yangi tovarlar haqida g’oyalar izlab topish, g’oyalarni tanlash, yangi tovar g’oyasini tijoratlashtirishni iqtisodiy tahlil qilish, tovar ishlab chiqish, tovarli bozor B) yangi tovarlar haqida g’oyalar izlab topish, g’oyalarni tanlash C) yangi tovar g’oyasini tijoratlashtirishni iqtisodiy tahlil qilish, tovar ishlab chiqish D) tovar ishlab chiqish, tovarli bozor. 117. Eng umumiy ko’rinishda marketing strategiyasi deganda nima tushuniladi? A) korxona imkoniyatlarini bozor talablari darajasiga moslashtirish B) ishlab chiqarishni to’g’ri tashkil etish. C) taqsimot va ayirboshlashni muvofiqligini ta’mimnlash D) sotishni rag’batlantirish. 118. Baynalminallashuv strategiyasining o’ziga xos xususiyatlari: A) chet elda tovar ishlab chiqarishni joylashtirish B) mahalliy bozor talablariga yo’nalganlik C) tovar qatorlarini differentsiatsiyasi 270 D) yagona standart marketing dasturidan foydalanish 119. Moslashish strategiyasining o’ziga xos xususiyatlari: A) mahalliy bozor talablariga yo’nalgan B) yagona standart marketing dasturidan foydalanish C) yagona unifikatsiyalangan mahsulot gammasi D) chet elda tovar ishlab chiqarishni joylashtirish 120. Diversifikatsiya strategiyasi «tovar-bozor» matritsasidagi kombinatsiyaga mos keladi: A) yangi tovar, yangi bozor B) yangi tovar, eski bozor C) eski tovar, yangi bozor D) eski tovar eski bozor 121. Marketing rejasi qanday tarkibiy qismlardan iborat? A) Maqsadi, marketing strategiyasi, marketing kompleksi dasturi, sotish dasturi, iqtisodiy xisob-kitoblar B) Marketing tamoyillari, tadqiqot utkazish qoidalari C) Bozor kon’yunkturasi tafsiloti D) Talab va taklifni o’rganish 122. Tovar qimmatdorligi nima bilan belgilanadi? A) iste’mol xususiyati bilan B) assortiment kengligi bilan C) assortiment chuqurligi bilan D) sifati bilan 123. Tovar nima? A) Ehtiyojni yoki muhtojlikni qondira oladigan hamda bozorga e’tiborni tortish, sotib olish, ishlatish yoki iste’mol qilish maqsadida taklif etilgan barcha narsalardir B) Sotish uchun ishlab chiqarilganbarcha narsalar C) Tovar ayirboshlanadigan joy D) Iste’mol qilish uchun chiqarilgan tovarlardir 124. “Sifat sirtmog’ining” so’nggi bosqichi nimadan iborat? 271 A) Tovardan foydalangandan so’ng uni qayta ishlash B) Ishlab chiqarish C) Tovarni o’rash va saqlash D) Tovarni sotish va taqsimlash 125. Korxonaning sifat sirtmog’ining turli bosqichlariga sifatning ta’siri qanday yo’nalishlarda ifodalanadi? A) Sifatni ta’minlash, sifatni boshqarish, sifatni yaxshilash B) Sifat va miqdoriy taxlil o’tkazish C) Tovar assortimentini shakllantirish, sifat ko’rsatkichlari o’rganish D) Xom-ashyo sifatini o’rganish, joylash, saqlash jarayonlarida sifatni tashkil etish 126. Tovar assortimentini kengaytirishdan asosiy maqsad nima? A) bozorning turli segmentlariga chuqurroq kirib borish B) istemolchilar talabini qondirish C) foyda miqdorini oshirish D) istemolcholarda yangi Tovar to’g’risida tasavvur uyg’otish 127. Tovar siyosatida nimaga alohida e’tibor qaratiladi? A) innovatsiya siyosati, assortiment siyosatiga B) tovar innovatsiyasiga, tovar eliminatsiyasiga C) yangi tovar ishlab chiqarishga D) assortimentni boshqarish siyosatiga 128. Tovar siyosatining vazifalariga nimalar kiradi? A) tovarning yashash davrini boshqarish,tovarning raqobatbardoshligini boshqarish, assortimentni boshqarish B) tovarni nomenklaturasini o’rganish, yangi tovar ishlab chiqarish C) tovarni eng ilg’or shakllari orqali sotishni tashkil etish D) tovarning raqobatbardoshligini oshirish 129. Tovarni rivojlanishini aniqlovchi tovar strategiyalariga nimalar kiradi? A) mahsulotni variatsiyasi, differentsiatsiyalash, mahsulot diversifikatsiyasi 272 B) tovarni takomillashtirish, bozorga chuqurroq kirish C) mahsulot variatsiyasi, diversifikatsiya D) innovatsiya, tovarni takomillashtirish 130. Tovarning raqobatbardoshlik omillariga nimalar kiradi? A) tovarning sifati va uning talabga mosligi; tovarning ekologik tozaligi; tannarxi va uning narxi; dizayn va reklama chora tadbirlari; tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi B) mahsulot tannarxi va uning narxi; dizayn va reklama chora tadbirlari; tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi C) dizayn va reklama chora tadbirlari; tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi D) tovarning ekologik tozaligi; tannarxi va uning narxi 131. Dastlabki tanlov asosida olinadigan tovarlarga quyidagilardan qaysi biri misol bo’la oladi? A) mebellar, kiyim-kechaklar, elektr jihozlari B) zont, televizor, non mahsulotlari C) shakolod,oziq-ovqat mahsulotlari D) gilam,televizor, shokolad 132. Favqulotda vaziyatlar uchun xarid qilinadigan mahsulotlarga quyidagilardan qaysi biri kiradi? A) dori-darmon,uy hashorotlariga qarshi dorilar B) mebellar, kiyim-kechaklar, elekt jihozlari C) shokolod,oziq-ovqat mahsulotlari D) gilam,televizor, shokolad 133. Impulsiv tarzda sotib olinadigan tovarlarga quyidagilardan qaysi biri misol bo’la oladi? A) saqichlar, jurnal, shokolad B) saqichlar, gazeta,dori-darmon C) elektr jihozlar, dori-darmon, kiyim kechak D) kiyim-kechaklar, saqich, gazet 273 134. Tovarni nima vujudga keltiradi? A) Talab va taklif B) Taklif C) Talab D) g’oya 135. Ishlab chiqarish maqsadidagi tovarlar qanday kategoriyalarga bo’linadi? A) Asosiy uskunalar, yordamchi jihozlar, uzel va agregatlar, asosiy materiallar, yordamchi materiallar va xom ashyolar B) Sut va sut maxsulotlari C) Don va don maxsulotlari D) To’qimachilik tovarlari 136. Tovarning raqobatbardoshlik omillariga nimalar kiradi? A) tovarning sifati va uning talabga mosligi tovarning ekologik tozaligi tannarxi va uning narxi dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi B) mahsulot tannarxi va uning narxi dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi C) dizayn va reklama chora tadbirlari tovarni siljitish shakli va iste’molchilarga xizmat ko’rsatishi D) tovarning ekologik tozaligi tannarxi va uning narxi. 137. Tovar nomenklaturasi – bu: A) bozorga firma tomonidan taklif etilayotgan tovar yig’indisi (assortiment guruhi va tovar birligi) B) tovarlarning xilma xilligi C) tovarning turlari va nomlari D) tovarning kengligi 138. Iste’mol tovarlarini bozorida segmentlashda qaysi mezonlardan foydalaniladi? A) geografik; demografik; psixografik; xulq atvor 274 B) ijtimoiy, madaniy, xulq atvor C) ijtimoiy- madaniy, ijtimoiy -iqtisodiy D) psixografik, ijtimoiy -iqtisodiy 139. Bozorda tovarni pozitsiyalashtirish deganda nima tushuniladn? A) Bozorda raqobatbardosh xolatni ta’minlovchi harakatlar va unga mos marketing kompleksini ishlab chiqarish B) Boshqaruv, nazorat, diversifikatsiya C) Qimmatdorlikni aniqlash, sifatni boshqarish D) Rejalashtirish, baho belgilash 140. Iste’mol tovarlari qanday turkumlanadi? A) Kundalik extiyoj tovarlari, oldindan tanlab olinadigan tovarlar, aloxida talabga ega tovarlar, passiv talabga ega tovarlar B) Yarim fabrikatlar C) Kraxmal, shakar va qandolat mahsulotlari D) Meva va sabzavotlar 141. Tovar siyosatida nimalarga e’tibor qaratiladi? A) assortiment siyosati, innovatsion siyosat, brending, servis siyosati B) tovar variatsiyasi, tovar innovatsiyasi C) tovar eliminatsiyasi, tovar differentsiatsiyasi D) tovar diversifikatsiyasi, tovar innovatsiyasi. 142. Tovar siyosatining maqsadi nimadan iborat? A) aniq ehtiyojlarni qondiradigan tovarlarni bozorga taklif etishdan iborat B) yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarish orqali ehtiyojni qondirish C) yangi tovar ishlab chiqarish D) tovar variatsiyasi, tovar innovatsiyasiga alohida e’tiborni qaratish. 143. «Tovar darajasi» tushunchasi nimani ifodalaydi? A) tovar markasi ko’riladigan pozitsiyani B) tovar o’rovining bir qancha turlarini mavjudligini C) tovar sifati navini D) boshqaruvni amalga oshirish 275 144. Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida mahsulot hajmining ortishi ishlab chiqarish hajmining kamayishi kuzatiladi? A) o’sish B) kirish C) etuklik D) tushish 145. Tovar hayotiylik davrining qaysi bosqichida raqobat kuchli bo’ladi? A) etuklik B) turbulentlik C) kirish D) tushish 146. Assortiment siyosatining asosiy vazifalariga nimalar kiradi? A) bozor ehtiyojlarini qondirish, firmaning moliyaviy natijalari faoliyatini yaxshilash, firma tajribasi va turli resurslardan foydalanishni optimallashtirish, yangi bozor segmentlarini egallash B) tovarni takomillashtirish, divertsifikatsiyalash C) firma tajribasi va turli resurslardan foydalanishni optimallashtirish D) yangi tovar ishlab chiqarish, yangi bozorlarni egallash 147. Tovarning bozorga samarali kirishini ta’minlovchi elementlarga nimalar kiradi? A) Yuqori sifat, o’rovi, sifat kafolati, kafolatli xizmat, tashiluvchanlik, servis xizmati B) O’lchamlari, og’irligi, uzunligi C) Rangi, dizayni, modasi D) Narxi, reklamasi 148. Tovar bilan bog’liq strategiya va uning maqsadlari nimalardan iborat? A) assortiment siyosatini o’zgartirish strategiyasi, ishlab chiqarishni diversifikatsiyalash imkoniyatlari, yangi tovar bilan bozorga chiqish B) assortiment siyosatini o’zgartirish strategiyasi,bozor hududlarini kengaytirish 276 C) ishlab chiqishni diversifikatsiyalash imkoniyatlari, tovarni takomillashtirish D) yangi tovar bilan bozorga chiqish, bozorga chuqurroq kirish. 149. Savdo markasi nima? A) sotuvchilar yoki sotuvchilar guruhi tovarlari yoki xizmatlarini identifikatsiya qilish B) tavsifnomalarni identifikatsiya qilish C) yutuqlarni identifikatsiya qilish D) qimmatdorliklarni aniqlash 150. Narxni shakllanishiga qanday omillar ta’sir etadi? A) talab omillari, xarajat omillari, raqobat omillari B) huquqiy omillar, iqtisodiy omillar C) xarajat omillari D) talab va huquqiy omillar 151. Bozorga ma’lum bir baho siyosati bilan kirishdan oldin nimalarni bilish lozim? A) Iqtisodiy holatni, narxlar bo’yicha qonuniy me’yorlarni B) Birja ma’lumotlarini C) Tovar aylanish xajmini D) Standartlarni, sertifikatlarni 152. Baholarning tarkibi nimalardan iborat? A) Qayd qilingan harajatlar, o’zgaruvchi harajatlar, taqsimot harajatlari B) Foydadan C) Reklama byudjetidan D) Daromadlardan 153. Narx diskriminatsiyasi deganda: A) ishlab chiqarish xarajatlarni va munosabatlaridan qat’iy nazar, bir xil tovarlarga yoki xizmatlarga xar xil sotish narxlarini o’rnatish bir vaqtni o’zida B) haddan ziyod kam narx o’rnatish natijasida bozorda boshqa sotuvchilarni tovarlari bo’lmaydi C) xaridorlarning turli narxlarni tan olish imkoniyati 277 D) bozorda qisqa vaqtda yuqori ulushga ega bo’lishi uchun va bozorni egallash uchun firma past narx bilan chet el bozoriga chiqadi 154. Baho qanday talablarga javob berish lozim? A) Iqtisodiy asoslangan, foyda beruvchi, ishontirish elementi, tovar birligi uchun, tovar qimmatdorligiga mos bo’lishi lozim B) Ijtimoiy asoslangan, o’zgaruvchan, o’zgarmas, doimiy. C) Beqaror, barqaror, turg’un D) Oddiy, murakkab, dinamik 155. Bozorda narx qaysi omillar natijasida shakllanadi? A) Talab,ishlab chiqarish, marketing vaboshqa xarajatlar,foyda va raqobat omillari natijasida B) Marketing xarajatlari omili natijasida C) Ishlab chiqarish omili natijasida D) Faqat talab omili natijasida 156. Bozorda narxni pasayishiga qaysi omillar ta’sir etadi? A) Taklifni talabdan ko’pligi, mehnat unumdorligi, tovar ishlab chiqarishni hamda xizmat ko’rsatishni o’sishi, kapital, ish qurollari, ishchi kuchi va erdan samarali foydalanishi va hokazolar B) Talabni taklifdan ko’pligi C) Ish haqini mehnat unumdorligidan yoki tovarlar aylanmasidan va pullik xizmatlardan ustun o’sishi D) Taklifni talabdan ko’pligi 157. Narx maqsadlari qanday sohalarga nisbatan qo’llaniladi? A) Tovar aylanishi xajmini aniqlash, maksimal foyda olish, raqobat sohasi B) Muomala harajatlari xajmini aniklash, rejalashtirish C) Boshqaruv, tashkil etish, taxlil sohalarida D) Yalpi daromadni aniqlashda, doimiy va o’zgaruvchan harajatlarni aniqlashda 158. Davlatning tovar bahosiga ta’sirini ko’rsating: A) demping B) tovar va xizmatlar eksportiga soliqlar belgilash 278 C) ishlab chiqarish xarajatlarini subsidiyalash D) davlat bojlarini o’sishi 159. Keltirilgan narx strategiyalaridan qaysi biri yuqori texnologik tovarlar bahosini oshirishga mo’ljallangan? A) qaymog’ini olish strategiyasi B) differentsiyalangan narx strategiyasi C) lider bahosi D) bozorga yorib kirish strategiyasi 160. Qanday baho strategiyasi o’z tovariga lider narxini belgilashni ko’zlaydi? A) lider bahosi B) differentsiyalangan narx strategiyasi C) bozorga yorib kirish strategiyasi D) qaymog’ini olish strategiyasi 161. Qanday narx strategiyasi tovarlarni ommaviy kirish bosqichida narxni pasaytirishga karatilgan? A) bozorga yorib kirish B) narx differentsiatsiyasi C) lider bahosi D) qaymog’ini olish 162. Narxni o’sishiga qaysi omillar ta’sir etadi? A) Talabni taklifdan ko’pligi, ish haqini mehnat unumdorligidan tez o’sishi, asosiy kapital, ishchi kuchi va erdan samarasiz foydalanish va xokazolar B) Davlat tomonidai ta’sir o’tkazishi C) Taklifni talabdan ko’pligi D) Xarajatlarni haddan tashqari oshib ketishi 163. O’zgaruvchan harajatlar kattaligi nimaga bog’liq? A) Ishlab chiqarish xajmiga bog’liq B) Ishlab chiqarish xajmiga bog’liq emas C) Ishlab chiqarish xajmiga qisman bog’liq 279 D) Asosiy fondlar xajmiga 164. Chegaralangan (marjinal) harajatlar nimani ifodalaydi? A) Ishlab chiqarish xajmi ko’paygan (kamaygan) hollarda bir maxsulot birligiga to’liq harajatlarning ko’payishi (yoki kamayishi) ni ifoda etadi B) Xar bir ishchining mehnat unumdorligini ifodalaydi C) Ishlab chiqarilgan mahsulotga ketgan moddiy va mehnat sarflarini ifodalaydi D) Yalpi daromad darajasini 165. Doimiy harajatlar kattaligi nimaga bog’liq? A) Ishlab chiqarilgan maxsulot xajmiga bog’liq emas B) Ishlab chiqarilgan maxsulot xajmiga qisman bog’liq C) Ishlab chiqarilgan maxsulot xajmiga qarab o’zgaradi D) Tovar zaxiralari xajmiga ko’ra 166. Ishlab chiqarish hajmi o’zgarishi bilan bog’liq bo’lmagan xarajat turi? A) o’zgarmas xarajatlar B) o’zgaruvchan xarajatlar C) davr xarajatlari D) sotish xarajatlari 167. Taqsimot kanali – bu: A) ishlab chiqaruvchiga talluqli bo’lgan tashkilot yoki shaxslar yig’indisi B) reklamani tarqatish usuli C) pochta yordamida D) boshqaruvni amalga oshirish 168. Bitim nima? A) Ikki tomonning qimmatbaho narsalar bo’yicha o’zaro tijorat almashuvi B) Bozorda xaridorni sotuvchi bilan kelishuvi C) Bozorda harakat qiluvchi shaxslar o’rtasidagi munosabati D) Bozorda xaridorni raqobatchi bilan kelishuvi 169. Lizing nima? 280 A) Mahsulotni uzoq muddatli ijaraga olishdan iborat bo’lib, tovar narxini to’lashning o’ziga xos shakli hisoblanadi B) Mahsulotni o’rta muddatli ijaraga olishdan iborat bo’lib, tovar narxini to’lashning o’ziga xos shakli hisoblanadi. C) Murakkab ijaraga olish D) Oddiy ijaraga olish. 170. Sotish kanalida qanday oqimlar mavjud A) egalik huquqlari oqimi, jismoniy oqim, buyurtmalar oqimi, moliyaviy oqim, axborot oqimi B) jismoniy oqim, buyurtmalar oqimi C) moliyaviy oqim, axborot oqimi, raqobatchilar oqimi D) egalik huquqlari oqimi, moliyaviy oqim, axborot oqimi 171. Sotish kanaliga kirish mumkin vositachilar A) ulgurji savdogarlar, chakana savdogarlar, agentlar va xizmat ko’rsatish bo’yicha tijorat kompaniyalari B) agentlar va xizmat ko’rsatish bo’yicha tijorat kompaniyalari C) ulgurji savdogarlar va agentlar D) ulgurji va chakana savdogarlar 172. Marketing taqsimot kanallarining nechta optimal turi mavjud? A) Taqsimot kanalining to’rt optimal turi mavjud B) Taqsimot kanalining uch optimal turi mavjud C) Taqsimot kanalining ikki optimal turi mavjud D) Taqsimot kanalining besh optimal turi mavjuddir 173. Tovarni bozorda qanday joylashtirish turi muvaffaqiyat keltiradi? A) Tovarni aktiv joylashtirish turi B) Tovarni passiv joylashtirish turi C) Tovarni joylashtirish D) Tovarlarni o’z holicha joylashtirish turi 174. Chakana savdo korxonalari qanday belgilarga ko’ra turkumlanadi 281 A) Taklif etilayotgan assortiment bo’yicha, baholarga bo’lgan nisbiy asos asosida, savdo xonalari harakteri asosida, do’konning kimga tegishliligi ekanligi bo’yicha B) Geografik tarmoq ,talab darachasi bo’yicha C) Tovar belgisi bo’yicha, sifati bo’yicha D) Savdo markasi bo’yicha, haridorlar soni bo’yicha 175. Chakana savdo nima? A) Tovar va xizmatlarni bevosita iste’molchiga sotish bo’yicha istalgan faoliyat B) Tovar va xizmatlarni bilvosita pirovard iste’molchiga sotish bo’yicha maxsus faoliyat C) Tovarlarni ulgurji asosda sotish D) Tovarlarni distribyutorlar orqali sotish 176. Sotish marketing elementi sifatida qanday faoliyatni o’z ichiga oladi? A) sotish tarmoqlarini shakllantirish, tovarlarni omborlarga joylashtirish, tovarlarni tashish, tijorat operatsiyalari B) tovarni ilg’or shakllari orqali sotishni tashkil etish C) ishlab chiqarilgan mahsulotni pirovard iste’molchilarga bevosita va bilvosita etkazib berish D) tovarlarni iste’molchilarga etkazib berish 177. Ulgurji savdo nima? A) Tovar va xizmatlarni katta miqdorda, yirik partiyalarda sotish B) Tovarlarni do’konlarda sotish C) Tovarlarni chakanalab sotish D) Tovarlarni kommivoyajerlar orqali sotish 178. Kommunikatsiyalar qanday bo’lishi kerak? A) Xaqqoniy, qiziqarli, axborot beruvchi B) Diversifikatsion, tezkor C) Korporativ, ixtisoslashgan D) Oddiy, murakkab, kompleks 179. Kommunikatsiya nima? 282 A) Bu iste’molga yo’naltirilgan xabardir B) Bu bozordagi ma’lum bir holatdir C) Bu bozordagi talabning o’sishidir D) U bozordagi narxning o’sishidir 180. Kompaniyaning keng tarqalgan shakllariga nimalar kiradi? A) PR, pablisiti, propaganda, sotishni rag’batlantirish chora tadbirlari, to’g’ridan to’g’ri marketing, shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama, merchendayzing B) PR, pablisiti, propaganda, sotishni rag’batlantirish chora tadbirlari C) shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama, merchendayzing D) sotishni rag’batlantirish chora tadbirlari, to’g’ridan to’g’ri marketing, shaxsiy sotuv,sotish joyidagi reklama. 181. “Direkt meyl” tushunchasi nimani anglatadi? A) To’g’ridan-to’g’ri pochta orqali reklama qilishni B) Radio orkali reklama qilishni C) Gazetalar orkali reklama qilishni D) Televidenie orqali reklama qilishni 182. Kommunikatsiya vositalariga nimalar kiradi? A) Matbuot, katalog, radio va televidenie, afishalar B) Transport vositalari, hisoblash texnikasi C) Binolar, inshoatlar D) Uzatuvchi qurilmalar, optik qurilmalar 183. Reklama murojaatnomalarini tarqatish kanallarini oqilona tanlash uchun qanday mezonlar asosida ommaviy axborot vositalari taxlil qilinadi? A) Qamrovliligi, qiymati, boshqaruvchanligi, obro’ - e’tiborliligi B) Servisi sifati, o’zgaruvchanligi, tezkorligi C) Nisbiyligi, absolyutligi, kompleksligi D) Soni, chastotasi, doimiyligi 184. Tovarlarni siljitish qanday tadbirlar asosida amalga oshadi? A) Xarid qilishga undash, mukofotlar, chegirmalar, yarmarkalar, namoyish etishlar B) Segmentlashtirish, pozitsiyalashtirish 283 C) Rejalashtirish, tashkil etish D) Iste’molchini jalb qilish va ushlab turish 185. Kommunikatsiya siyosatida nimalar hisobga olinadi? A) reklama siyosati, narxsiz rag’batlantirish siyosati, personal sotuv siyosati B) shaxsiy sotuv, shaxsiz sotuv C) reklama, sotuvni rag’batlantirish D) talabni shakllantirish, shaxsiy sotuv 186. Marketing kommunikatsiyalari kompleksi nimalardan tashkil topgan? A) Reklama, sotishni rag’batlantirish, targ’ibot, shaxsiy sotish B) Marketing strategiyalari tafsilotidan C) Marketing rejasi va dasturi tafsilotidan D) Marketing tamoyillari, vazifalari, maqsadlaridan 187. Savdo firmasining sayyor agenti ya’ni namunalar, kataloglar va boshqalar bo’yicha tovarlar savdosini rasmiylashtiruvchi xodimi qanday nomlanadi? A) Kommivoyajer B) Diller C) Distribyutor D) Stokist 188. Nufuzli reklama deganda nimani tushuniladi? A) Korxonaning ijobiy obrazini tijorat targ’iboti B) Xizmatlarni reklama qilish C) Tovarlarni reklama qilish D) Radio va televideniya orqali reklama qilish 189. Reklama qanday ma’noni anglatadi A) baqirmoq, chaqirmoq B) ommaviy bo’lmagan kommunikatsiya C) ikki tomonlama kommunikatsiya D) boshqaruvni amalga oshirish 284 190. Ishlab chiqaruvchi talabning qanday holatida reklamani ishlatmasligi mumkin? A) haddan tashqari yuqori talabda B) negativ talabda C) salbiy talabda D) pasayotgan talabda 191. Reklama nima? A) Tovarlar va xizmatlarni iste’mol holatlari haqidagi axborot hamda ular uchun talabni shakllantirish maqsadida qilinadigan faoliyat B) Tovarlarni sotish hajmini ko’paytirish yuzasidan qilinadigan faoliyat C) Xizmatlar ko’rsatish yuzasidan qilinadigan faoliyat D) Iste’mol tovarlari haqidagi axborot 192. Reklama qanday bo’lishi kerak? A) Aniq, haqiqatli, ishontiruvchi, qiziqarli, jozibali hamda jalb etuvchi B) Bir yoqlamali, monoton, qiziqarsiz C) Mavhum, asoslanmagan, chalg’itadigan D) U kishilarni chalg’itadigan bo’lishi kerak 193. Marketing taftishini tashqi ekspert maslaxatchilarini jalb qilish, o’tkazish jarayoni qanday ketma-ket bosqichlardan iborat? A) Nazoratdan oldingi davr, tashxis qilish davri, axborotlarni taxlil qilish va qayta ishlash, buyurtmachi bilan taftish natijalari bo’yicha hisobot va tavsiyanomalarni tayyorlash hamda kelishish. B) O’rganish, kuzatish, xulosa C) Tadqiqot, taxlil, tadbiq etish D) Tayyorgarlik, asosiy, yakuniy. 194. Korxonada marketing xizmatlarini funktsional tashkil etish sxemasi nima bo’yicha shakllanadi? A) funktsiyalar bo’yicha B) bozor turi bo’yicha C) geografik xududlar bo’yicha 285 D) tovar guruhlari bo’yicha 195. Marketing nazoratining qanday turlari mavjud? A) yillik rejalar bajarilishining nazorati, foydalilik nazorati, strategik nazorat B) taktik nazorat, joriy nazorat, harajatlar nazorati C) ichki nazorat, tashqi nazorat D) oddiy va murakkab nazorat 196. Marketing ichki auditi nima? A) Marketing taftishini korxonaning o’z kuchi bilan amalga oshirish B) Tashqaridan tajribali-taxlilchi va maslaxatchi mutaxasisslarni jalb qilish orqali taftishni amalga oshirish C) Korxona ichki faoliyatini tashqi taftishchilar yordamida taftish qilish D) Marketing taftishini korxonaning o’z kuchi bilan hamda tashqi taftishchilar yordamida o’tkazish 197. Marketingni tashqi auditi nima? A) Tashqaridan tajribali-taxlilchi va maslaxatchi mutaxasisslarni jalb qilish orqali taftishni amalga oshirish B) Korxona auditorlari tomonidan taftishni o’tkazish C) Korxona auditorlari va chetdan taklif etilgan auditorlar tomonidan taftish o’tkazish D) Raqobatchi korxona auditori tomonidan taftish o’tkazish 198. Marketing tadqiqotlari tushunchasi nima? A) marketing faoliyati bo’yicha tizimli axborotlar to’plami va malumotlar tahlili B) mexanik qo’rilmalar va axborotlar manbai C) marketing funktsiyalarini amalga oshirish D) marketing elementlardan unumli foydalanish 199. Marketingning asosiy vazifalari nimalardan iborat? A) bozorni kompleks o’rganish va maqsadga erishish B) reklamadan foydalanish C) mahsulot ishlab chiqarishini nazorat qilish D) istemolchilarni o’rganish 286 200. Marketing tadqiqotlarini o’tkazishda umumiy bosqichlar tavsifi nimalardan iborat? A) muammoni aniqlash, rejalashtirish, axborot to’plash va taqdim etish B) axborot to’plash va qayta ishlash C) axborotni to’plash D) xaridorlarni ehtiyojlarini bosqichma-bosqich aniqlash
Download 27,04 Kb.
Download 27,04 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa«marketing asoslari» fanidan test savollari marketing maqsadlariga nimalar kiradi

Download 27,04 Kb.