• Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda ili usluga na web shopu CHARM SILVER sklopljenog putem internet narudžbe na domeni www.charm-silver.eu
 • Pravo na jednostrani raskid ugovora
 • Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora
 • Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora.
 • Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora
 • Prima: Silver for you d o. o
  Download 143,96 Kb.
  Sana23.09.2020
  Hajmi143,96 Kb.
  #11554

  Silver for you d.o.o.

  Budmanijeva ulica 1, 10 000 Zagreb, Croatia

  Tel. 048/810-136

  info@charm-silver.eu


  Prima:

  Silver for you d.o.o.

  Budmanijeva 1, 10 000 Zagreb

  Izdvojeni ured: Avenija Dubrava 2, 10 040 Zagreb

  telefon: +38599 2740501

  mail: webshop@charm-silver.eu  Obrazac za jednostrani raskid Ugovora o kupnji proizvoda ili usluga

  na web shopu CHARM SILVER sklopljenog putem internet narudžbe na domeni www.charm-silver.eu

  Ja, _________________________________________________ (ime i prezime) iz ________________________________________________(adresa potrošača: mjesto, ulica, broj) ovime izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupnji sljedeće robe/usluge: ________________________________________________________________ (upišite naziv artikla) prema broju računa ili broju narudžbe ______________________________ (upišite broj dokumenta) primljene dana ____________________________. (datum)

  Odabrati jednu od opcija:

  a) Ovime zahtijevam povrat novca na_________________________________________________ ____________________________________________________ (IBAN transakcijskog računa te ime, prezime i adresa vlasnika transakcijskog računa)

  b) Želim zamjenu gore navedenog proizvoda za_______________________(upisati šifru artikla).

  U _____________________________ (grad/mjesto), dana _______________________ (datum).

  Potpis potrošača

  Pravo na jednostrani raskid ugovora

  Potrošač može, ne navodeći razlog, raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja

  ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na odustajanje počinje teći od datuma izdavanja računa.

  Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog

  obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

  Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka

  kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

  Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj

  navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su

  niže naznačeni, a može biti dostavljena kao (npr. pismo poslano poštom, elektronička pošta).

  Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

  Tijekom roka za jednostrani raskid ugovora zabranjeno je zahtijevati od potrošača bilo kakvo plaćanje

  unaprijed. Zabrana se odnosi na bilo koju naknadu, uključujući plaćanje, davanje jamstava, rezervaciju novca na računima, izričito priznanje duga itd.

  Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora

  U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77.ZZP) (otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično), osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.  Ostale dužnosti Potrošača ukoliko koristi pravo jednostranog raskida ugovora.

  Ukoliko Kupac vrati proizvod bez originalne ambalaže i/ili s manjim oštećenjima i/ili sa znakovima korištenja, a pozivajući se na Članak o jednostranom raskidu ugovora na daljinu, uslijed čega Prodavatelj neće biti u mogućnosti prodati proizvod kao nov, unaprijed se procjenjuje šteta na vrijednost 30% plaćene maloprodajne cijene proizvoda. Prihvaćanjem ovih uvjeta poslovanja, Kupac unaprijed pristaje da se navedeni iznos štete umanji od povrata sredstava. Sva šteta koja prelazi ovaj iznos smatra se većim oštećenjem te Prodavatelj nije nužan izvršiti povrat sredstava. Ukoliko je Kupac vratio proizvod, prema Jednostranom raskidu ugovora u originalnom obliku kakav je i isporučen, Prodavatelj mora u roku od 14 dana izvršiti cjelokupni povrat sredstava, osim onih koje su prema gore navedenom obaveza kupca.  Slučajevi kada se potrošač ne može koristiti pravom na jednostrani raskid ugovora :

  • ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

  • predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

  • predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

  • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

  • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

  • predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

  • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

  • predmet ugovora isporuka zapečaćenih audio snimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

  • predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

  • ugovor sklopljen na javnoj dražbi  • predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

  • predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora

  Download 143,96 Kb.
  Download 143,96 Kb.