• 1. Kompleksonometriya usulining mohiyati
 • Reja: Komplekssonometriya usulining mohiyati. Kompleksonometriyaning qattiqligini aniqlash a Tabiiy suvning umumiy qattiqligini aniqlash b Kaliyli o’g’itlar tarkibidagi qo’shimcha magniy miqdorini aniqlash
  Download 71 Kb.
  bet1/5
  Sana11.12.2022
  Hajmi71 Kb.
  #34163
    1   2   3   4   5
  Bog'liq
  Reja Komplekssonometriya usulining mohiyati. Kompleksonometriya
  «Xulq atvori og‘ishgan bolalar» ota onalar uchun anketa 3, akademik yozuvvv, Reja Komplekssonometriya usulining mohiyati. Kompleksonometriya, История кафедры истории и психологии, Iqtisod. 22-4. Iqtisodiyot nazaryasi

  Kompleks birikmalar hosil bo’lishiga va cho’ktirishga asoslangan usullar

  Reja:
  1. Komplekssonometriya usulining mohiyati.
  2. Kompleksonometriyaning qattiqligini aniqlash.
  a)Tabiiy suvning umumiy qattiqligini aniqlash
  b) Kaliyli o’g’itlar tarkibidagi qo’shimcha magniy
  miqdorini aniqlash.
  3. Cho’ktirishga asoslangan usullar.
  a) Argentometriya
  b) rodanometriya
  4. Namuna tarkibidagi xlor miqdorini rodanometrik usulda aniqlash.


  1. Kompleksonometriya usulining mohiyati

  Miqdoriy analizda qo’llanadigan bu usul aniqlanadigan ion va kompleks hosil kiladigan boshqa ion, bilan barkaror kompleks birikma hosil qilish reaktsiyalarga asoslangan. Kompleksonlar – organiq birikma tabiatli moddalar bo’lib, ular aminopolikarbon kislotalarning hosilalaridir.Kompmleksonlarning eng birinchi vaqili iminodisirka kislotadir:


  SN2SOON

  N-N
  \.
  SN2SOON

  Titrimetrik analizda ko’p qo’llaniladigan kompleksonlarga: nitrilotrisirka kislota ya‘ni komplekson I,


  SN2SOON

  NOOS – SN2 – N
  \
  SN2SOON
  Etilen diaminotetrasirka kislota yoki komplekson II

  NOOSSN2 SN2SOON
  \ /
  N –SN2 – SN2 - N
  / \
  NOOSSN2 SN2SOON
  Etilendiamintetrasirka kislotaning ikki almashingan natriyli tuzi, ya‘ni komplekson III

  NOOSSN2 SN2SOONa


  \ /
  N –SN2 – SN2 - N
  / \
  NaOOCSN3 SN2SOON

  Komplekson III agrokimyoviy analizlarda ko’p ishlatiladi, oddiyrok bo’lsin uchun ba‘zan trilon B yoki kiskacha Na2H2Tch deb ataladi. Bu kuchsiz kislota xossalariga ega , suvda oson eriydigan va organiq erituvchilarda erimaydigan ok kristall modda. Na2H2T ch ko’p kationlar bilan barkaror ichki kompleks birikmalar hosil kiladi. Bu birikmalarda metall ioni karboksil gruppadagi vodorod atomining urnini egallaydi va koordinatsion boglar orqali komplekson III tarkibidagi azot bilan boglanadi. Na2H2Tch bilan ikki zaryadli kation Me2+ orasidagi kompleks hosil bo’lish reaktsiyasining tenglamasi quyidagicha :

  NOOSSN2 SN2 -SOONa
  \ /
  N –SN2 – SN2 – N +Me2+ =
  / \
  NaOOCSN3 SN2 - SOON

  HOOSSN2 SN2 -SOONa


  \ /
  = N –SN2 – SN2 – N +2H+
  ⁄ \
  NaOOCSN2 Me SN2 -SOON
  Kompleks birikma formulasidagi yoppa chizik bilan odatdagi(ionli), punktir chizik bilan esa koordinatsion boglanish ifodalangan.
  Komplekson III ning kiskacha formulasidan Me2+ ionlari bila kompleks hosil bo’lish reaktsiyasini quyidagi tenglama orqali ifodalash mumkin:

  Me2++Na2H2Tch = [ Na2CaTch]+2H+

  Muvozanatni kompleks birikma hosil bo’lish tomoniga siljitish uchun eritmaga amiakli bufer eritmasi qo’shiladi
  Kompleksion III ishqoriy – yer metallarning ionlari (Ca2+, Mg2+, Ba2+) bilan ichki kompleks hosil kiladiki, bu kationlarni boshqa usullar bilan kompleks birikmalar xolatiga utkazish qiyin. Ca2+, Mg2+, Ba2+ ionlari mavjud eritmalarini komplekson III ishchi eritmasi bilan titrlab ushbu miqdorini aniqlash mumkin. Titrlash paytida ekvivalent nuqtani aniqlashda indikatorlardan foydalaniladi. Ana shu maksadda mureksid yoki boshqa maxsus indikator “kora erioxrom T” dan foydalanish mumkin. Bunday indikatorlar metall indikatorlar deb ataladi. Ular organiq boyoqlar bo’lib, aniqlanadigan kationlar bilan kompleks birikmalar hosil kiladi. Bu kompleks birikmalar Triolon-B bilan hosil qilingan kompleks birikmalarga nisbatan bekaror bo’ladi. Masalan “ kora erioxrom T” Mg2+, Ca2+, va boshqa bir qancha metallarning ionlari bilan olcha – qizil rang ichki kompleks birikmalar hosil qiladi. Indikator eritmalarda ko’k rangli bo’ladi. Tekshirilayotgan eritma komplekson III eritmasi bilan titrlanayotganda metall ionlari indikatorlardan ajraladi va komplekson III ga birikadi. Shunday qilib, erkin indikator ajralib chika boshlaydi.Natijada ekvivalent nuqtada eritmaning qizil rangi ko’k rang bilan almashinadi. Qora erioxrom T indikatorining eritmadagi anioni Hlnd2- bilan belgilansa, uning ikki valentli metall ioni Me2+ bilan ta‘sirlashishi quyidagicha bo’ladi. Va2+ Mg2+ katinolari bilan hosil qiladigan komplekslari juda beqaror.

  Me2+ +Hlnd 2- =Melnd- + H+


  ko’k qizil
  Hosil bo’lgan Melnd- ning beqaror kompleksi komplekson III ta‘sirida parchalanadi.

  Melnd- +[H2Tr]2- = [MnTr]2- + Hlnd 2- ++ H+


  qizil rangsiz rangsiz ko’k (zangori)

  Indikator rangining o’zgarishi , xususan ishqoriy muxitda (rN =8-10) aniq seziluvchan bo’ladi. Shuning uchun titrlanayotgan eritmaga ammiakli bufer aralashma (NH4OH + NH4Cl) qo’shiladi (qo’shilgan bufer aralashma kompleks birikma hosil bo’lish davomida hosil bo’luvchi vodorod ionlarini ham neytrallaydi).


  Kaltsiy ionining kontsentratsiyasini kompleksonometrik usulda aniqlashda indikator sifatida mureksid ishlatiladi, chunki uning Va2+, Mg2+ kationlari bilan hosil qiladigan komplekslari juda beqaror.
  Mureksid purpur kislotaning ammoniy tuzidir.Indikator anioni lnd ishqoriy muxitda ikki zaryadli kationlar bilan quyidagicha ta‘sirlashadi.
  Me2+ +lnd- = Melnd+
  ko’qish qizil
  binafsha
  Titrlash paytida Melnd+ tarkibidagi kation komplekson III bilan ta‘sirlashadi va indikatorning anioni erkin xolda ajraladi, ya‘ni eritma ko’k binafsha tus oladi:

  Melnd+ =[H2Tr]2- = [Metr]2- + I n d-+2 H+


  qizil rangsiz rangsiz ko’k binafsha

  Indikator rangining o’zgarishi samarali bo’lsin uchun, eritmaga kuchli ishqoriy muxit hosil qilish uchun (rN>12) ga teng bo’lgan uyuvchi natriy qo’shiladi. Buning uchun mureksidning suvdagi yangi tayyorlangan toyingan eritmasidan foydalaniladi. Ba‘zan 1g mureksid va 100 g kimyoviy toza natriy xlorid o’zaro aralashtirilib tayyorlangan kurik aralashma ham ishlatiladi. Agar metall ionini aniqlash uchun ekvivalent nuqtada rangini o’zgarishi aniq seziladigan indikator noma‘lum bo’lsa, u xolda kompleksion bilan bevosita titrlashni teskari titrlash bilan almashtirish mumkin. Shuningdek, sharoitga qarab urin bosarini titrlash, alkalimetrik titrlash usullaridan ham foydalaniladi.
  Download 71 Kb.
    1   2   3   4   5
  Download 71 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Reja: Komplekssonometriya usulining mohiyati. Kompleksonometriyaning qattiqligini aniqlash a Tabiiy suvning umumiy qattiqligini aniqlash b Kaliyli o’g’itlar tarkibidagi qo’shimcha magniy miqdorini aniqlash

  Download 71 Kb.