• TUZUVCHI: NOROV DIYOR
 • Teng massa nisbatda olingan metan va silan aralashmasining mol nisbatini aniqlang. A) 1: B) 3: C) : D) 5: 2)Qutbsiz kovalent bog’ga ega bo’lgan moddalarni aniqlang. 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid
  Download 59,28 Kb.
  Sana26.05.2024
  Hajmi59,28 Kb.
  #254363
  Bog'liq
  1)Teng massa ni-WPS Office[1]


  KIMYO 1)Teng massa nisbatda olingan metan va silan aralashmasining mol nisbatini aniqlang. A) 1:1 B) 3:1 C) 2:1 D) 5:1 2)Qutbsiz kovalent bog’ga ega bo’lgan moddalarni aniqlang. 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid; 3) natriy ftorid; 4) vodorod; 5) vodorod xlorid; 6) kislorod; 7) ammiak; 8) brom; 9) ammoniy gidroksid A) 1,3,9 B) 2,5,7 C) 3,7,8 D) 4,6,8 3)Toq elektronlar soni o‘zaro teng bo‘lgan zarrachalarni tanlang. A) Fe3+ va Cr2+ B) Mn2+ va Fe3+ C) Co2+ va Fe3+ D)Fe2+ va Mn 4) 64𝐶𝑢; 2) 65𝐶𝑢; 3) 65𝑍𝑛 atomlarini mosa ravishda a) izotop; b) izoton; c) izobaralarga ajrating. A) a-1, 2; b-1, 3; c-2, 3 B) a-1, 2; b-2, 3; c-2, 3 C) a-1, 3; b-2, 3; c-1, 2 D) a-2, 3; b-1, 2; c-1, 3 5)Hajmi 56 litr (n.sh.) bo’lgan Ar va hajmi 28 litr (n.sh.) bo’lgan N2 dan iborat aralashmaning vodorodga nisbatan zichligini aniqlang. A)18 B) 15 C) 27 D) 17 6)

  Quyidagi idishlarda massasi tenglash uchun qaysi amallarni bajarish kerak: I. I-idishga 1,2 gr gaz solish kerak II. II-idishdan 1,2 gr gazni chiqarib yuborish kerak III.1,6 gr CH4 gaz ini I-idishga solish kerak A) I va II B) II va III C) I va III D) I,II va III 7)Gibrid orbitallari soni atomlari sonidan 8 taga ko’p bo’lgan moddani aniqlang? A) sulfat kislota B) xlorat kislota C) pentanol D) sulfat angidrid 8)CaCl2 · xH2O ning 80,4 gr miqdori tarkibida 4 gr vodorod borligi ma’lum bo’lsa, kristallizatsion suv molekulasini sonini (x) aniqlang A) 5 B) 6 C) 4 D) 2 9)D(H2)=4 bo’lgan H2 va qaysi gaz aralashmasida vodorodning hajmiy ulushi noma’lum gazning massa ulushiga teng bo’ladi? A)metan B) etilen C) kislorod D) azot. 10)To’g’ri tushunchani tanlang? A)molekulalar jismga bog’liq bo’lmagan holatda mavjud B) jismlar moddaga bog’liq bo’lmagan holatda mavjud C) molekulalar atomlarga bog’liq bo’lmagan holatda mavjud D) moddalar molekula va atomlarga bog’liq bo’lmagan holatda mavjud 11)258Mt → E + xα + 6n + 2+β yadro reaksiyasida hosil bo‘lgan izotopning neytronlari meytneriy tarkibidagi elektronlar soniga teng bo‘lsa, izotopning nomini va atom massasini aniqlang. A) lutetsiy-180 B) lourensiy-212 C) lutetsiy-175 D) lourensiy-206 12)To‘yinuvchanlik va yo‘naluvchanlikka ega bo‘lgan moddalarni ko‘rsating. 1) BH3; 2) LiH ; 3) CaH2; 4) C2H6; 5) CrCl3; 6) SiH4 A) 1, 4, 6 B) 2, 3, 5 C) 1, 3, 5 D) 2, 4, 6
  13) Energetik pog‘onadagi elektronlar bo‘lishi mumkin bo‘lgan maksimal yacheykalar soni qaysi formula bilan aniqlanadi? A) 2n2 B) 2l + 1 C) 2(2l + 1) D) n2 14) 1,58 g kaliy permanganat va 2,45 g bertole tuzidan iborat aralashma parchalanishi natijasida 75% unum bilan ajralib chiqadigan gaz hajmini (l, n.sh.) aniqlang. A) 0,588 B) 2,44 C) 0,224 D) 4,48 15)Qaldiroq gaz tarkibini aniqlang. A) CO va O2 B) 2H2 va O2 C) 2N2 va 5O2 D) 3NO va O2 16)CO2 va CH4 qanday hajmiy nisbatda aralashtirilsa, mos ravishda 1-gazning hajmiy ulushi 2-gazning massa ulushidan 2,52 marta kichik bo’ladi? A) 2:3 B) 1:4 C) 2:7 D) 3:8 17) n=3 bo’lganda orbital kvant soni qanday qiymat(lar) ni qabul qiladi? A) 2 B) 0,1,2 C) 0,1 D) 3 18)Quydagi ifodalardan qaysilari nato`g`ri? 1) fullerin molekulasi; 2) oq fosfor atomi; 3) suv vodorod va kislorod moddalaridan iborat; 4) qaldiroq gaz vodorod va kislorod moddalaridan iborat. A) 1, 3 B) 2, 4 C) 1, 4 D) 2, 3 19) ta molekula tarkibida kimyoviy bog’lar soni va element atomlari soni ayirmasi 6 ga teng bo’lgan molekulani tanlang? A) Na2SO4 B) KMnO4 C) CaCO3 D) Fe2O4 20)Molyar konsentratsiyalari nisbati 3:4 bo`lgan ikki eritmaning umumiy hajmi 28 litr. Agar ikkala eritmadagi erigan modda miqdori nisbati mos ravishda 3:4 bo`lsa, konsentratsiyasi katta eritma hajmini (litr) aniqlang. A) 16 B) 4 C) 14 D) 24
  21)Tarkibida sp2- gibridlangan orbitallar soni 6ta bo`lgan molekula(lar)ni tanlang.1) sulfat kislota; 2) fosfit kislota; 3) gipofosfit kislota; 4) peroksosulfat kislota; 5)perfosfat kislota ; 6) silvin. A) 2, 6 B) 4 C) 1, 4 D) 1, 5 22)Kimyoviy element atomining 5- pog`anasida 5 ta elektron bo`lsa, elementning elektron konfiguratsiyasini ko`rsating. A) … 5s1 4d4 B) … 5s2 5p3 C) … 5s2 5p5 D) … 5s2 4d4
  23)Massasi 11 g bo`lgan natriyning kislorodli birikmasi tarkibida 6,4 g kislorod atomlari tutadi.Shu birikma formulasini aniqlang. A) Na2O2 B) Na2O C) NaO2 D) Na2O4
  24)Ma`lum moddaning nisbiy molecular massasi 28. Shu moddaning haqiqiy massasini ko`rsating. A) 4,648 . 10-23 B) 28g/mol C) 2,324 . 10-23 D) 28 m.a.b. 25) Qaysi modda tarkibida sp3va sp2 orbitallar ayirmasi 10 ga teng? A) perxlorat kislota B) natriy pirofosfat C) malaxit D) natriy oksalat 26) Atomlari soni teng bo’lgan KNO3 va Mg(NO3)2 aralashmasi termik qizdirilganda aralashma massasi 342 gr ga kamaydi. Qoldiq tarkibini (% da) aniqlang? A) 75/25 B) 33,3/66,7 C) 39/61 D) 82/18 27) Hajmiy nisbati 1:3:1 bo`lgan eten, kislorod va azot aralashmasi yondirildi va normal sharoitga keltirildi. Hosil bo`lgan gazlar aralashmasidagioddiy moddaning massa ulushini (%) aniqlang. A) 38,89 B) 33,33 C) 61,11 D) 66,67 28) Qaysi tuz parchalansa gaz hosil bo`lmaydi. A) kaliy permanganat B) bertole tuzi C) natriy silikat D) chili selitrasi 29) Natriy nitrat molekulasida qanday kimyoviy bog`lanish(lar) mavjud? 1) qutbsiz kovalent bog`lanish; 2) donor-akseptor bog`lanish; 3) metall bog`lanish; 4) ion bog`lanish; 5) vodorod bog`lanish; 6) qutbli kovalent bog`lanish. A) 2, 6, 4 B) 1, 2, 5 C) 5, 6 D) 4, 2 30) Ushbu rasmda qaysi elementning atom tuzilish modeli keltirilgan?
  A) Li B) Be C) B D) C
  TUZUVCHI: NOROV DIYOR

  Download 59,28 Kb.
  Download 59,28 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Teng massa nisbatda olingan metan va silan aralashmasining mol nisbatini aniqlang. A) 1: B) 3: C) : D) 5: 2)Qutbsiz kovalent bog’ga ega bo’lgan moddalarni aniqlang. 1) metan; 2) oltingugurt (IV) oksid

  Download 59,28 Kb.