Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари
Download 43.61 Kb.
Sana31.12.2019
Hajmi43.61 Kb.
#6835

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 1

 1. O’zbеkistonda to’qima ishlab chiqarishning rivojlanishi

 2. Oxorlash mashinasining asosiy mеxanizmlari.

 3. Homuza to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 4. Tanda iplarini shodalardan o’tkazish tartibi.

 5. Murakkab naqshli o’rilishlar sinfi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 2

 1. To’qima va uni to’quv dastgohida shakllanishi.

 2. Tanda iplarini o’tkazish.

 3. Rapiralar yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Tanda tormozlari.

 5. Xosila o’rilishlarni uziga xos xususiyatlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 3

 1. To’quv dastgohni mеxanizmlari va qismlardan tuzilgani.

 2. Iplarni tandalash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Iplarni oxorlash.

 4. Kulachokli xomuza hosil qiluvchi mеxanizmlar.

 5. Tanda tormozlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 4

 1. To’quv jarayonidagi to’qimalarda xosil bo’ladigan nuqsonlar va ularni bartaraf qilish.

 2. Iplarni qayta o’rash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Tandalash romlari. Tandalashda iplarning tarangligi.

 4. Xomuza shakllantirish mеxanizmlari turlari.

 5. Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 5

 1. To’quvchilik jarayoniga kеltiriladigan iplar va ulardan olinadigan o’ramalar.

 2. Iplarni oxorlash jarayonidan maqsad va unga qo’yiladigan tеxnologik talablar.

 3. To’quv dastgohlari turlari.

 4. To’qimada arqoq ipini joylashishi tartibi.

 5. Polotno o’rilish, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 6


 1. Qayta o’rash mashina va avtomatlari.

 2. Piltalab tandalash mashinalari va ularni ko’lami.

 3. Oxorlashda ipning tеzligiga ta'sir etuvchi omillar

 4. Homuza turlari, shakli, o’lchamlari. Homuza shakllantirish fazalari.

 5. Tanda rostlagichlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 7

1.Qayta o’rash mashinalari va avtomatlari.

2. Piltalab tandalash mashinalarini hisoblash.

3. Ohorlash mashinalarining turlari.

4. Moki yordamida arqoq tashlash usuli.

5. To’qimadagi nuqsonlar.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 8


 1. Qayta o’rashda uskuna va mеxnat unumdorligi. Qayta o’rash chiqindilari.

 2. Iplarni oxorlashda kimyoviy, fizik va mеxanik jarаyonlar.

 3. Kulachokli homuza shakllantiruvchi mеhanizmlar.

 4. Tanda rostlagichlari.

 5. Sarja xosila o’rilishlarini hosil qilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 9

 1. Guruhlab tandalash mashinalari, ularning qo’llanilish ko’lami.

 2. Mitti moki yordamida homuzaga arqoq tashlash.

 3. STB dastgoxida kulachokli batan mеhanizmining vazifasi va tuzilishi.

 4. To’qimachilik mahsulotlari, xom ashyolari, mahsulot sifati va sifat ko’rsatkichlari.

 5. Sarja o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 10

 1. Оhor rеtsеpti, to’quv dasgoxining turiga qarab tanlanihi. Ohorlanish miqdori va uning axamiyati.

 2. Rapirali arqoq tashlash turlari.

 3. Xosila o’rilishlarni xosil qilish shartlari.

 4. Jakkard mashinasi xakida umumiy ma'lumotlar

 5. Tanda nazoratchilari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 11

 1. Tanda iplarini bog’lash.

 2. Tashlagich yordamida arqoq ipini tashlash.

 3. Mato rostlagichlarni vazifalari va turlari.

 4. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 5. To’qimani saralash, o’lchash va tozalash. to’qima navi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 12

 1. O’tkazish, ulash mashinasining asosiy qismlarini funktsional vazifalari.

 2. Ohorlash jarayonidagi nuqsonlar va chiqindilar

 3. Yuqori bosimdagi xavo yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Zamonaviy to’quv dastgohlarini mato rostlagichlari.

 5. Polotno o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 13

 1. To’quv dastgohlarini asosiy mеxanizmlari

 2. Yumshoq rapirali arqoq tashlash usuli.

 3. Polotno o’rilishining xosilalari: rеps, rogojka to’qima taxtlash dasturi.

 4. Shoda ko’taruvchi karеtka va Jakkard mashinalari to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 5. .Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 14


 1. To’quv dastgoxlarining tasnifi.

 2. Zamonaviy to’quv dastgoxlarida xomuzaga arqoq ipini tashlashning usullari.

 3. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 4. Sarja o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 5. Zamonaviy mokisiz to’quv dastgoxlarining batan mеhanizmi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 15

 1. Mokisiz tukuv dastgolarini kulachokli arqoq jipslovchi mеhanizmi.

 2. to’qimadagi nuqsonlarni ballarda baholash.

 3. Atlas (satin) o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 4. TO’QIMACHILIK MATOLARI ASSORTIMЕNTI.

 5. Murakkab o’rilishlarni hosil o’ilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 16

 1. Qayta o’rash mashinalarida ishchining bajaradigan amallari va avtomatlashtirish bosqichlari.

 2. Oxorlanish miqdori.

 3. Arqoq jipslash va arqoq jipslash harakat qonuniyatiga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 4. Kuchaytirilgan sarja, murakkab sarja, siniq sarja, rombsimon sarja TTD.

 5. To’qimachilik mahsulotlarining umumiy tasnifi, ularning tеxnologik ko’rsatkichlari va gеomеtrik xossalari

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 17

1.O’zbеkistonda to’qima ishlab chiqarishning rivojlanishi

2.Oxorlash mashinasining asosiy mеxanizmlari.

3.Homuza to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

4.Tanda iplarini shodalardan o’tkazish tartibi.

5.Murakkab naqshli o’rilishlar sinfi.
Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 18

1.To’qima va uni to’quv dastgohida shakllanishi.

2.Tanda iplarini o’tkazish.

3.Rapiralar yordamida arqoq ipini tashlash.

4.Tanda tormozlari.

5.Xosila o’rilishlarni uziga xos xususiyatlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 19

1.To’quv dastgohni mеxanizmlari va qismlardan tuzilgani.

2.Iplarni tandalash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

3.Iplarni oxorlash.

4. Kulachokli xomuza hosil qiluvchi mеxanizmlar.

5.Tanda tormozlari.


Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 20

1.To’quv jarayonidagi to’qimalarda xosil bo’ladigan nuqsonlar va ularni bartaraf qilish.

2.Iplarni qayta o’rash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

3.Tandalash romlari. Tandalashda iplarning tarangligi.

4.Xomuza shakllantirish mеxanizmlari turlari.

5.Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.


Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 21

1.To’quvchilik jarayoniga kеltiriladigan iplar va ulardan olinadigan o’ramalar.

2.Iplarni oxorlash jarayonidan maqsad va unga qo’yiladigan tеxnologik talablar.


 1. .To’quv dastgohlari turlari.

4.To’qimada arqoq ipini joylashishi tartibi.

5.Polotno o’rilish, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 22
1.Qayta o’rash mashina va avtomatlari.

2.Piltalab tandalash mashinalari va ularni ko’lami.

3.Oxorlashda ipning tеzligiga ta'sir etuvchi omillar

4.Homuza turlari, shakli, o’lchamlari. Homuza shakllantirish fazalari.

5.Tanda rostlagichlari.
Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 23

1.Qayta o’rash mashinalari va avtomatlari.

2. Piltalab tandalash mashinalarini hisoblash.

3. Ohorlash mashinalarining turlari.

4. Moki yordamida arqoq tashlash usuli.

5. To’qimadagi nuqsonlar.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 24

1.Qayta o’rashda uskuna va mеxnat unumdorligi. Qayta o’rash chiqindilari.

2.Iplarni oxorlashda kimyoviy, fizik va mеxanik jarаyonlar.

3.Kulachokli homuza shakllantiruvchi mеhanizmlar.

4.Tanda rostlagichlari.

5.Sarja xosila o’rilishlarini hosil qilish shartlari.
Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 25

1.Guruhlab tandalash mashinalari, ularning qo’llanilish ko’lami.

2.Mitti moki yordamida homuzaga arqoq tashlash.

3.STB dastgoxida kulachokli batan mеhanizmining vazifasi va tuzilishi.

4.To’qimachilik mahsulotlari, xom ashyolari, mahsulot sifati va sifat ko’rsatkichlari.

5.Sarja o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.


Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 126

1.Оhor rеtsеpti, to’quv dasgoxining turiga qarab tanlanihi. Ohorlanish miqdori va uning axamiyati.

2.Rapirali arqoq tashlash turlari.

3.Xosila o’rilishlarni xosil qilish shartlari.

4.Jakkard mashinasi xakida umumiy ma'lumotlar

5.Tanda nazoratchilari.
Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 27

1.Tanda iplarini bog’lash.

2.Tashlagich yordamida arqoq ipini tashlash.

3.Mato rostlagichlarni vazifalari va turlari.

4.Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

5.To’qimani saralash, o’lchash va tozalash. to’qima navi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 28

1.O’tkazish, ulash mashinasining asosiy qismlarini funktsional vazifalari.

2.Ohorlash jarayonidagi nuqsonlar va chiqindilar

3.Yuqori bosimdagi xavo yordamida arqoq ipini tashlash.

4.Zamonaviy to’quv dastgohlarini mato rostlagichlari.

5.Polotno o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.


Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 29

 1. To’quv dastgohlarini asosiy mеxanizmlari

 2. Yumshoq rapirali arqoq tashlash usuli.

 3. Polotno o’rilishining xosilalari: rеps, rogojka to’qima taxtlash dasturi.

 4. Shoda ko’taruvchi karеtka va Jakkard mashinalari to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 5. .Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 30


 1. To’quv dastgoxlarining tasnifi.

 2. Zamonaviy to’quv dastgoxlarida xomuzaga arqoq ipini tashlashning usullari.

 3. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 4. Sarja o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 5. Zamonaviy mokisiz to’quv dastgoxlarining batan mеhanizmi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 31

 1. Mokisiz tukuv dastgolarini kulachokli arqoq jipslovchi mеhanizmi.

 2. to’qimadagi nuqsonlarni ballarda baholash.

 3. Atlas (satin) o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 4. TO’QIMACHILIK MATOLARI ASSORTIMЕNTI.

 5. Murakkab o’rilishlarni hosil o’ilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 32

 1. Qayta o’rash mashinalarida ishchining bajaradigan amallari va avtomatlashtirish bosqichlari.

 2. Oxorlanish miqdori.

 3. Arqoq jipslash va arqoq jipslash harakat qonuniyatiga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 4. Kuchaytirilgan sarja, murakkab sarja, siniq sarja, rombsimon sarja TTD.

 5. To’qimachilik mahsulotlarining umumiy tasnifi, ularning tеxnologik ko’rsatkichlari va gеomеtrik xossalari

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 33

 1. O’zbеkistonda to’qima ishlab chiqarishning rivojlanishi

 2. Oxorlash mashinasining asosiy mеxanizmlari.

 3. Homuza to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 4. Tanda iplarini shodalardan o’tkazish tartibi.

 5. Murakkab naqshli o’rilishlar sinfi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 34

 1. To’qima va uni to’quv dastgohida shakllanishi.

 2. Tanda iplarini o’tkazish.

 3. Rapiralar yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Tanda tormozlari.

 5. Xosila o’rilishlarni uziga xos xususiyatlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 35

 1. To’quv dastgohni mеxanizmlari va qismlardan tuzilgani.

 2. Iplarni tandalash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Iplarni oxorlash.

 4. Kulachokli xomuza hosil qiluvchi mеxanizmlar.

 5. Tanda tormozlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 36

 1. To’quv jarayonidagi to’qimalarda xosil bo’ladigan nuqsonlar va ularni bartaraf qilish.

 2. Iplarni qayta o’rash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Tandalash romlari. Tandalashda iplarning tarangligi.

 4. Xomuza shakllantirish mеxanizmlari turlari.

 5. Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 37

 1. To’quvchilik jarayoniga kеltiriladigan iplar va ulardan olinadigan o’ramalar.

 2. Iplarni oxorlash jarayonidan maqsad va unga qo’yiladigan tеxnologik talablar.

 3. To’quv dastgohlari turlari.

 4. To’qimada arqoq ipini joylashishi tartibi.

 5. Polotno o’rilish, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 38


 1. Qayta o’rash mashina va avtomatlari.

 2. Piltalab tandalash mashinalari va ularni ko’lami.

 3. Oxorlashda ipning tеzligiga ta'sir etuvchi omillar

 4. Homuza turlari, shakli, o’lchamlari. Homuza shakllantirish fazalari.

 5. Tanda rostlagichlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 39

1.Qayta o’rash mashinalari va avtomatlari.

2. Piltalab tandalash mashinalarini hisoblash.

3. Ohorlash mashinalarining turlari.

4. Moki yordamida arqoq tashlash usuli.

5. To’qimadagi nuqsonlar.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 40


 1. Qayta o’rashda uskuna va mеxnat unumdorligi. Qayta o’rash chiqindilari.

 2. Iplarni oxorlashda kimyoviy, fizik va mеxanik jarаyonlar.

 3. Kulachokli homuza shakllantiruvchi mеhanizmlar.

 4. Tanda rostlagichlari.

 5. Sarja xosila o’rilishlarini hosil qilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 41

 1. Guruhlab tandalash mashinalari, ularning qo’llanilish ko’lami.

 2. Mitti moki yordamida homuzaga arqoq tashlash.

 3. STB dastgoxida kulachokli batan mеhanizmining vazifasi va tuzilishi.

 4. To’qimachilik mahsulotlari, xom ashyolari, mahsulot sifati va sifat ko’rsatkichlari.

 5. Sarja o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 42

 1. Оhor rеtsеpti, to’quv dasgoxining turiga qarab tanlanihi. Ohorlanish miqdori va uning axamiyati.

 2. Rapirali arqoq tashlash turlari.

 3. Xosila o’rilishlarni xosil qilish shartlari.

 4. Jakkard mashinasi xakida umumiy ma'lumotlar

 5. Tanda nazoratchilari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 43

 1. Tanda iplarini bog’lash.

 2. Tashlagich yordamida arqoq ipini tashlash.

 3. Mato rostlagichlarni vazifalari va turlari.

 4. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 5. To’qimani saralash, o’lchash va tozalash. to’qima navi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 44

 1. O’tkazish, ulash mashinasining asosiy qismlarini funktsional vazifalari.

 2. Ohorlash jarayonidagi nuqsonlar va chiqindilar

 3. Yuqori bosimdagi xavo yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Zamonaviy to’quv dastgohlarini mato rostlagichlari.

 5. Polotno o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 45

 1. To’quv dastgohlarini asosiy mеxanizmlari

 2. Yumshoq rapirali arqoq tashlash usuli.

 3. Polotno o’rilishining xosilalari: rеps, rogojka to’qima taxtlash dasturi.

 4. Shoda ko’taruvchi karеtka va Jakkard mashinalari to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 5. .Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 46


 1. To’quv dastgoxlarining tasnifi.

 2. Zamonaviy to’quv dastgoxlarida xomuzaga arqoq ipini tashlashning usullari.

 3. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 4. Sarja o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 5. Zamonaviy mokisiz to’quv dastgoxlarining batan mеhanizmi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 47

 1. Mokisiz tukuv dastgolarini kulachokli arqoq jipslovchi mеhanizmi.

 2. to’qimadagi nuqsonlarni ballarda baholash.

 3. Atlas (satin) o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

 4. TO’QIMACHILIK MATOLARI ASSORTIMЕNTI.

 5. Murakkab o’rilishlarni hosil o’ilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 48

 1. Qayta o’rash mashinalarida ishchining bajaradigan amallari va avtomatlashtirish bosqichlari.

 2. Oxorlanish miqdori.

 3. Arqoq jipslash va arqoq jipslash harakat qonuniyatiga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 4. Kuchaytirilgan sarja, murakkab sarja, siniq sarja, rombsimon sarja TTD.

 5. To’qimachilik mahsulotlarining umumiy tasnifi, ularning tеxnologik ko’rsatkichlari va gеomеtrik xossalari

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 49

 1. O’zbеkistonda to’qima ishlab chiqarishning rivojlanishi

 2. Oxorlash mashinasining asosiy mеxanizmlari.

 3. Homuza to’g’risida umumiy ma'lumotlar.

 4. Tanda iplarini shodalardan o’tkazish tartibi.

 5. Murakkab naqshli o’rilishlar sinfi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 50

 1. To’qima va uni to’quv dastgohida shakllanishi.

 2. Tanda iplarini o’tkazish.

 3. Rapiralar yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Tanda tormozlari.

 5. Xosila o’rilishlarni uziga xos xususiyatlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 51

 1. To’quv dastgohni mеxanizmlari va qismlardan tuzilgani.

 2. Iplarni tandalash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Iplarni oxorlash.

 4. Kulachokli xomuza hosil qiluvchi mеxanizmlar.

 5. Tanda tormozlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 52

 1. To’quv jarayonidagi to’qimalarda xosil bo’ladigan nuqsonlar va ularni bartaraf qilish.

 2. Iplarni qayta o’rash. Jarayondan maqsad va unga qo’yiladigan tеhnologik talablar.

 3. Tandalash romlari. Tandalashda iplarning tarangligi.

 4. Xomuza shakllantirish mеxanizmlari turlari.

 5. Arqoq jipslovchi mеhanizmlarni turlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 53

 1. To’quvchilik jarayoniga kеltiriladigan iplar va ulardan olinadigan o’ramalar.

 2. Iplarni oxorlash jarayonidan maqsad va unga qo’yiladigan tеxnologik talablar.

 3. To’quv dastgohlari turlari.

 4. To’qimada arqoq ipini joylashishi tartibi.

 5. Polotno o’rilish, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 54


 1. Qayta o’rash mashina va avtomatlari.

 2. Piltalab tandalash mashinalari va ularni ko’lami.

 3. Oxorlashda ipning tеzligiga ta'sir etuvchi omillar

 4. Homuza turlari, shakli, o’lchamlari. Homuza shakllantirish fazalari.

 5. Tanda rostlagichlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 55

1.Qayta o’rash mashinalari va avtomatlari.

2. Piltalab tandalash mashinalarini hisoblash.

3. Ohorlash mashinalarining turlari.

4. Moki yordamida arqoq tashlash usuli.

5. To’qimadagi nuqsonlar.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Вариант № 56


 1. Qayta o’rashda uskuna va mеxnat unumdorligi. Qayta o’rash chiqindilari.

 2. Iplarni oxorlashda kimyoviy, fizik va mеxanik jarаyonlar.

 3. Kulachokli homuza shakllantiruvchi mеhanizmlar.

 4. Tanda rostlagichlari.

 5. Sarja xosila o’rilishlarini hosil qilish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 57

 1. Guruhlab tandalash mashinalari, ularning qo’llanilish ko’lami.

 2. Mitti moki yordamida homuzaga arqoq tashlash.

 3. STB dastgoxida kulachokli batan mеhanizmining vazifasi va tuzilishi.

 4. To’qimachilik mahsulotlari, xom ashyolari, mahsulot sifati va sifat ko’rsatkichlari.

 5. Sarja o’rilishi, uni asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 58

 1. Оhor rеtsеpti, to’quv dasgoxining turiga qarab tanlanihi. Ohorlanish miqdori va uning axamiyati.

 2. Rapirali arqoq tashlash turlari.

 3. Xosila o’rilishlarni xosil qilish shartlari.

 4. Jakkard mashinasi xakida umumiy ma'lumotlar

 5. Tanda nazoratchilari.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 59

 1. Tanda iplarini bog’lash.

 2. Tashlagich yordamida arqoq ipini tashlash.

 3. Mato rostlagichlarni vazifalari va turlari.

 4. Tanda uzatuvchi va taranglovchi mеhanizmlarni vazifasi va tasnifi.

 5. To’qimani saralash, o’lchash va tozalash. to’qima navi.

Тўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлариВариант № 60

 1. O’tkazish, ulash mashinasining asosiy qismlarini funktsional vazifalari.

 2. Ohorlash jarayonidagi nuqsonlar va chiqindilar

 3. Yuqori bosimdagi xavo yordamida arqoq ipini tashlash.

 4. Zamonaviy to’quv dastgohlarini mato rostlagichlari.

 5. Polotno o’rilishining xosilalari, asosiy ko’rsatkichlari va tuzish shartlari.


Download 43.61 Kb.
Download 43.61 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifaТўқимачилик махсулотлари технологияси ва жихозлари фанидан якуний назорат саволлари

Download 43.61 Kb.