• Základy diferenciálního počtu
 • Základy integrálního počtu
 • Osnovy schválil dne : 1.9.2008 Vlastimil Volf
 • Volitelný předmět: Matematika
  Download 38.5 Kb.
  Sana10.04.2017
  Hajmi38.5 Kb.
  #3638

  Volitelný předmět: Volitelná matematika


  3.ROČNÍK 66 hodin (2 hodiny týdně)

  1. Komplexní čísla

  2. Rovnice a nerovnice v oboru komplexních čísel

  3. Prohloubení poznatků o funkcích


  1. Komplexní čísla 25 hod
  Vývoj pojmu číslo-definice komplexního čísla.Imaginární jednotka a její mocniny. Algebraický tvar komplex.čísla, operace s kompl. čísly v alg.tvaru. Goniometrický tvar komplexního čísla, určení absolutní hodnoty aargumentu. Operace s komplex.čísly v goniometrickém tvaru-Moivreova věta. Binomické rovnice . Algebraické rovnice v oboru komplexních čísel. (vč. reciprokých).

  Rozsah maturit.ot. : Petáková, Příprava k mat…. - kap.17 v celém rozsahu
  2. Rovnice a nerovnice v oboru komplexních čísel 30 hod

  Rovnice a nerovnice a jejich soustavy s parametrem.(Rozsah MO :stará bílá Benda,Sbírka mat.př.)

  Přehledné shrnutí metod řešení rovnic,nerovnic a soustav různého druhu v oboru reálných i komplexních čísel. (algebraické, maticový zápis řešení soustav rovnic,).Ukázka několika reciprokých rovnic.

  Náročnější slovní úlohy řešené rovnicemi či nerovnicemi, lin. optimalizace.

  (Rozsah MO : Petáková – kap.2,5,7; Janeček : kap. II,III.)
  3. Prohloubení poznatků o elementárních funkcích 10 hod


  4.ROČNÍK 52 hodiny (2 hodiny týdně)


  1. Základy infinitezimálního počtu

  2. Úlohy z přijímacích zkoušek na VŠ

  Základy infinitezimálního počtu 46 hod

  Základy diferenciálního počtu


  Okolí bodu. Spojitost funkce.

  Limita funkce v bodě, věty o limitách. Nevlastní limita. Limita v nevlastním bodě. Asymptoty grafu funkce.

  Derivace funkce, její geometr. a fyzikál. význam. Derivace součtu, reálného násobku, součinu a podílu funkcí. Derivace elementárních funkcí. Derivace složené f. Derivace funkce určené implicitně -tečna křivky, L´Hopitalovo pravidlo. Druhá derivace funkce a její význam. Konvexnost, konkávnost funkce, inflexní body. Vyšetřování průběhu funkce. Aplikace diferenciálního počtu.

  Základy integrálního počtu


  Primitivní funkce, neurčitý integrál. Tabulkové integrály. Věty o integraci součtu, reál. násobku funkce. Metody integrování (substituční, per partes).

  Určitý integrál, součtová definice urč. integrálu, Newton-Leibnitzova formule. Výpočet obsahu obrazce užitím určitého integrálu. Objem rotačních těles. Fyzikální aplikace integrál. počtu.
  Návrh doporučených témat pro seminář a cvičení z matematiky-JEDNOLETÝ
  Výroková logika

  Řešení složitějších logických úloh užitím tabulek p. h., základy Booleovy algebry. Operace ve dvojkové soustavě. Číselné soustavy s nedekadickým základem.


  Číselné operace

  Číselné obory jako grupy vzhl. k algebr. operacím - zobecnění.

  Dělitelnost v Z, zbytkové třídy mod n, kongruence. Zajímavé algoritmy a problémy teorie čísel.
  Lineární algebra

  Řešení soustav lineárních rovnic v maticovém vyjádření (úpravou na diagonální tvar i užitím determinantu). Soustavy lineárních nerovnic. Lineární diofantovské rovnice se dvěma neznámými.


  Planimetrie

  Tečnový a tětivový čtyžúhelník-vlastnosti. Náročnější konstruktiv. úlohy. Apolloniovy úlohy.


  Stereometrie

  Náročnější polohové i metrické úlohy v prostoru. Shodná zobrazení a stejnolehlost v prostoru. Sférická trigonometrie a její aplikace. Základní informace o modelech neeukleidovské geometrie.


  Analytická geometrie

  Náročnější úlohy na vyšetřování množin bodů dané vlastnosti. Analytické vyjádření shodných zobrazení v rovině i v prostoru. Transformace souřadnic. soustavy. Polární a sférické souřadnice. Parametrické vyjádření kuželoseček. Kvadriky v prostoru.


  Infinitezimální počet

  Geometrické a fyzikální aplikace derivace a integrálu. Základní informace o diferenciálních rovnicích a jejich řešení.

  Pojmy: gradient, rotace, divergence-fyzikální význam.

  Náročnější úlohy na integrály, metody integrace.

  Pravděpodobnost a statistika

  Problémové úlohy z teorie pravděpodobnosti a kombinatoriky, popř. teorie her.

  Geometrická pravděpodobnost. Testování statistických hypotéz. Pravděpodobnost a statistika ve fyzice.
  Základy numerické matematiky

  Reálná čísla a operace v počítači. Reálné číslo jako limita posloupnosti čísel racionálních. Aproximace reálného čísla, počítání s neúplnými čísly, určování chyb nepřímých fyzikál. měř.

  Numerické metody řešení rovnic. Numerická aproximace určitého in-tegrálu.

  Numerická interpolace.

  (Algoritmy numerických metod testovat na počátači).
  Rovnice v oboru komplexních čísel

  Základní rovnice algebry. Některé algebraické rovnice vyššího stupně. Cardanovy vzorce. Reciproké rovnice.  Osnovy schválil dne : 1.9.2008 Vlastimil Volf


  ředitel školy
  Download 38.5 Kb.
  Download 38.5 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Volitelný předmět: Matematika

  Download 38.5 Kb.