• 5 do zaproszenia
 • KRYTERIUM 2
 • ………………zł brutto ( KRYTERIUM 4)
 • w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kopii poświadczonej za
  Download 1.7 Mb.
  bet2/2
  Sana22.07.2021
  Hajmi1.7 Mb.
  #15536
  1   2
  w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

  10. Wykonawca w dniu składania ofert zobowiązany jest załączyć do oferty:

  -wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1 do zaproszenia;

  -pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisuje osoba niewidniejąca w dokumentach rejestrowych.

  11. Dodatkowych informacji oraz wyjaśnień udziela Pan Wojciech Panuś email: wpr@wpr.pl, wpanus@wpr.pl ; tel. /32/609 31 35.

  12. Kryterium oceny ofert:

  - cena 60%;

  - termin dostawy 10%;

  - kompatybilność z obecnie użytkowanym sprzętem 20 %

  Kryterium

  Waga

  [%]


  Liczba

  punktów


  Sposób oceny wg wzoru

  1. Cena - C

  60%

  60

  Cena najtańszej oferty

  C = ---------------------------------- x 100 pkt

  Cena badanej oferty


  Najniższa oferowana cena otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 60

  Każda wyższa otrzyma ilość punktów wyliczoną wg. proporcji matematycznej w stosunku do ceny najniższej.

  Ocena punktowa w kryterium „Cena” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej. Punktacja przyznawana ofertom w powyższym kryterium będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.


  1. Termin dostawy

  10%

  10

  Do 5 dni roboczych – 10 pkt

  Od 6 do 15 dni roboczych – 5 pkt

  Powyżej 16 dni – 0 pkt


  1. Kompatybilność
   z obecnie użytkowanym sprzętem iPad Pro

  20%

  20

  TAK – 20 pkt.
  NIE - 0pkt.

  1. Wysokość abonamentu

  10%

  10

  Najniższy zadeklarowany w ofercie abonament

  A = -------------------------------- x 100 pkt

  Abonament badanej oferty

  - wysokość abonamentu 10%
  II.1. Oferujmy wykonanie przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w istotnych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 5 do zaproszenia.

  - za wynagrodzeniem całkowitym do wysokości kwoty (zgodnie z załącznikiem nr 1a do zaproszenia).

  netto : .......................PLN tj. słownie : ........................................................................................................

  brutto : .......................PLN tj. słownie : ......................................................................................................

  w tym podatek VAT w wysokości : ………% w kwocie ......................... .słownie :.................................................

  2. Deklaruję termin dostawy ……………….(zgodnie z pkt 2 w tabeli „sposób oceny”) KRYTERIUM 2

  3. Deklaruję, iż aparat jest kompatybilny z obecnie użytkowanym sprzętem iPad Pro………………(podać TAK , NIE) KRYTERIUM 3

  4. Deklaruję abonament w okresie 24 miesięcy w wysokości………………zł brutto, w tym abonament miesięczny


  w wysokości………………zł brutto ( KRYTERIUM 4),

  5. Z wybranym Wykonawcą (którego oferta uzyska najwyższą ilość w ocenianym kryterium) zostanie zawarta umowa, zgodnie z propozycją umowy, stanowiącą załącznik nr 3 (propozycja umowy).


  6. Do powyższego zamówienia nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na wartość zamówienia nieprzekraczającą równowartości kwoty 130 000 tys. zł.
  7. Załączniki do zaproszenia:

  - formularz ofertowy – załącznik nr 1  - formularz cenowy – załącznik nr 1a
  - informacja o przetwarzaniu danych osobowych RODO – załącznik nr 2

  - specyfikacja techniczna – załącznik nr 3  - opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4

  - Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 5,

  Sporządził: Sprawdziła:

  Wojciech Panuś Karina Przybyła  Marta Korus

  Download 1.7 Mb.
  1   2
  Download 1.7 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  w oryginale lub czytelnej, wyraźnej kopii poświadczonej za

  Download 1.7 Mb.