• C1 – C9 faktory B, D, H, I, properdín (P) zložky C4, C2, C3, C5 majú enzýmovú aktivitu centrálne postavenie: C3 zložka
 • MAC komplex Aktivácia C
 • Klasická cesta aktivácie C
 • Lektínová cesta aktivovaná okamžite bez tvorby špecifických protilátok aktivátor – LEKTÍN = MBP
 • Alternatívna cesta iniciácia vyžaduje prítomnosť C3b
 • Poruchy komplemetu - ochorenia
 • AKÚTNY ZÁPAL krátkodobý – niekoľko dní, max. týždne končí elimináciou
 • ... bakteriálna infekcia indukuje zápalovú reakciu Obr7. ( indukcia zápalovej reakcie ) Dve úrovne prejavu akútneho zápalu
 • Transmigrácia Leu do miesta zápalu
 • Systémový prejav akútnej zápalovej reakcie
 • ∼ 30 proteínov – sú prítomné v neaktívnom stave
  Download 38.57 Kb.
  Sana04.04.2017
  Hajmi38.57 Kb.

  KOMPLEMENT (C)

  • lat.complementum (C) - doplnok (Jules Bordet, koniec 19. stor.)

  • mechanizmus vrodenej imunity

  • sústava ∼ 30 proteínov – sú prítomné v neaktívnom stave
  • výskyt:

  krvné sérum, plazma, tkanivový mok, telové tekutiny, Mø

  • termolabilná zložka séra
  • syntéza:

  - hlavne v pečeni

  - menej v mononukleárnych fagocytoch: slezina, KD, pľúca, črevná sliznica
  • biologické účinky odvodené z aktivovaného komplementu zahŕňajú elimináciu patogénov,

  odstránenie imunokomplexov a reguláciu imunitnej odpovede.

  • úloha komplementu v obrane hostiteľa voči infekcii sa vzťahuje na kapacitu komplementových proteínov opsonizovať mikroorganizmy, lyzovať cieľové bunky a indukovať uvoľnenie mediátorov zápalovej reakcie z leukocytov

  • nevhodná aktivácia komplementového systému spojená s uvoľnenými mediátormi zápalu prispieva k poškodeniu tkanív a je pozorovaná pri ochoreniach s produkciou autoprotilátok a sprostredkovaná imunnými komplexami

  - nomenklatúra: zložky označené písmenom „C“ a číslom: C1, C2...  štiepne fragmenty zložiek: písmeno a/b: C3a, C3b...

  a – malý fragment; anafylatoxický účinok

  b – väčší fragment; „binding“ – viažúci sa na membránu cieľových bb, opsonizačný účinok
  - poradie aktivácie zložiek: C1, C4, C2, C3, C5 – C9

  • hlavné zložky komplementu: C1 – C9

  • faktory B, D, H, I, properdín (P)

  • zložky C4, C2, C3, C5 majú enzýmovú aktivitu

  • centrálne postavenie: C3 zložka

  • jednotlivé zložky pôsobia v kaskáde ® prvá aktivovaná zložka aktivuje nasledujúcu a efektorovú funkciu vykonáva MAC komplex  Aktivácia C

  • komplementová kaskáda môže byť aktivovaná prostredníctvom protilátok alebo láktami neimunoglobulínovej povahy


  Cesty aktivácie komplementu:

  • KLASICKÁ CESTA (objavená skôr)

  - aktivačný faktor: komplex Ab –Ag ® prepojenie vrodenej a získanej humorálnej imunity  • ALTERNATÍVNA CESTA (evolučne staršia)

  - na spustenie kaskády stačí naviazanie zložky komplementu na povrch mikroorganizmu

  = PROPERDÍNOVÁ
  • LEKTÍNOVÁ CESTA

  - iniciovaná väzbou lektínov na polysacharidy bakteriálnej steny


  • všetky cesty navodia tvorbu C3 konvertázy, ktorá štiepi C3 zložku

  • aktivácia C3 zložky je centrálnym procesom v C kaskáde – ďalej prebiehajú všetky dráhy rovnako ® lytická dráha

  • tvorba komplexu atakujúceho membránu (MAC) ® lýza cieľovej b.  • je množstvo molekúl a buniek schopných spúšťať klasickú cestu: imúnne komplexy (obsahujúcich IgG alebo IgM), na protilátkach nezávislé aktivátory ako sú Gram-negatívne baktérie, alebo glykoproteínové obaly retrovírusov.

  • G+ bakt. – hrubá bb. stena – C ich nedokáže priamo lyzovať ® ale fragmenty C3b, C5b ich opsonizujú ® uľahčená fagocytóza

  • G- bakt. – môžu byť priamo usmrtené cytolytickým MAC komplexom


  Po aktivácii sa C zložky štiepia a pôsobia ako:

  • opsoníny (C3b, C4b, C5b) – imúnna fagocytóza

  • mediátory zápalu (C3a, C5a) – účinky: vazodilatačné, chemotaktické, ovplyvňujú množstvo a zloženie buniek zápalu

  • membránolytický komplex (C5b – C9) – priamy bakteriocídny účinok na G- baktérie

  • C3a – konstrikčný účinok na hladké svaly – alergické reakcie – anafylaktický šok  Klasická cesta aktivácie C

  C1 zložka má podjednotky: C1q, C1r, C1s  • na C1q sú miesta pre väzbu Fc konca IgM / IgG = Fc binding globules

  • aktivácia C klasickou cestou sa zahajuje interakciou C1q podjednotky s imunokomplexom – nutná prítomnosť Ca2+

  Obr1. ( Fc binding globules )

  Obr2. ( klasická cesta )

  Obr3. ( klasická a alternatívna cesta aktivácie )

  Obr4. ( komplement cascade )

  Lektínová cesta


  • aktivovaná okamžite bez tvorby špecifických protilátok

  • aktivátor – LEKTÍN = MBP (manózu viažúci proteín)

  • na MBP sa viaže enzým MASP (MBP – asociovaná serínová proteináza) ® nahrádza C1s – proteázu a ďalej postupuje rovnako ako klasická cesta aktivácie jednotlivých zložiek komplementu

  Obr5. ( MASP )  Alternatívna cesta

  • iniciácia vyžaduje prítomnosť C3b zložky – väzba na polysacharidy na povrchu mikroorganizmov

  • faktory B a D

  • properdín – stabilizuje C3 konvertázu (C3bBb) alternatívnej cesty

  • faktory H a I – kontrolná úloha

  • komponenty C3, C5, C6 – C9 rovnako ako v klasickej ceste

  Obr6. (MAC komplex )


  Poruchy komplemetu - ochorenia

  • prejavujú sa zníženou obranyschopnosťou organizmu

  • zvýšený sklon k recidivujúcim infekciám pyogénnymi baktériami

  • sklon k imunokomplexovému ochoreniu


  ZÁPAL

  • je fylogeneticky aj ontogeneticky najstarší obranný mechanizmus – súčasť vrodenej imunity (možno sa s ním stretnúť už u najprimitívnejších živočíchov)

  • obranná odpoveď organizmu s miestnymi i celkovými prejavmi rôznej intenzity, ktorú vyvoláva infekcia alebo poškodenie tkaniva ® mobilizácia efektorových bb. v krvi a ich presun do ohrozeného tkaniva

  Cieľ zápalu: lokalizovať a odstrániť jeho príčinu (mikróby, iné cudzorodé škodliviny) a potom regenerovať postihnuté miesto

  - Okrem pozitívnej úlohy môže však zápal plniť úlohu významného patogenetického činiteľa
  - pri zápale súčasne reagujú nervové, vaskulárne, celulárne a humorálne zložky hostiteľa

  ZÁPAL


  • je výsledkom koordinovaného účinku buniek a humorálnych faktorov

  • bb. zúčastňujúce sa zápalu: PMN

  makrofágy

  mastocyty

  trombocyty

  cievny endotel
  • humorálne faktory: mediátory zápalu

  komplement

  cytokíny


  biologicky aktívne látky kinínového a plazmínového systému

  TYPY ZÁPALU
  Zápalové deje v organizme sa delia podľa rôznych kritérií:

  priebeh (akútny, subakútny a chronický zápal)

  morfologický obraz (nešpecifický a špecifický zápal)
  AKÚTNY ZÁPAL


  • krátkodobý – niekoľko dní, max. týždne

  • končí elimináciou pôvodcu a zahojením tkaniva

  • prebieha na 2 úrovniach: lokálne (miestne)

  systémovo (celotelovo)

  Lokálne prejavy zápalu:

   • rubor = sčervenanie

   • tumor = opuch, edém

   • calor = zvýšená teplota

   • dolor = bolesť

   • functio laesa = zhoršenie funkcie  AKÚTNY ZÁPAL - lokálny

  • prebieha v poškodenom tkanive a jeho blízkom okolí

  • po likvidácii ohniska zápalu nasleduje fáza hojenia

  • sprievodné znaky:

   • zvýšený prietok krvi – zmeny mikrocirkulácie (histamín, bradykinín, PGE2 ® rubor

   • vazodilátacia – zmeny v štruktúre endotelu – histamín a serotonín; C5a, prostaglandíny, leukotriény, kiníny

   • akumulácia tekutín – zväčšenie medzier v stenách ciev ® zvýšená permeabilita ® zápalový exudát (tekutina bohatá na bielkoviny) ® edém ® tlak ® bolesť

  - úlohou tekutiny je nariediť a neutralizovať toxíny a metabolity, zabezpečiť prísun dôležitých látok

   • migrácia leukocytov

   • fagocytóza (spoluúčasť komplementu)  • migrácia leukocytov

  • z poškodeného tkaniva sa uvoľňujú mediátory zápalu (histamín, trombín) prozápalové cytokíny (TNF, IL-1), bakteriový endotoxín LPS ® ich účinkom sa v priľahlom endoteli exprimujú adhezívne molekuly ® prestup Leu do tkaniva

  • adhezívne molekuly ® cirkulujúce Leu (monocyty, granulocyty) sa začnú pohybovyť k okraju ciev = marginácia ® kontakt s endotelom interakciou selektínov (E-selektín, P-selektín) na endoteli a proteoglykánovými ligandami na Leu ® spomalenie pohybu Leu = naviazanie – začnú sa kotúľať po povrchu endotelu = „rolling“ – TNF, IL-1 a chemokíny ® zvýšená expresia integrínov na Leu ® pevné prichytenie Leu na aktivovaný endotel = adhézia ® Leu sa prešmyknú pomedzi endotelové bb. = extravazácia a vniknú do poškodeného tkaniva a pozdĺž gradientu chemotaktických faktorov (IL-8, C5a) do miesta zápalu = transmigrácia

  • Leu sú v mieste zápalu aktivované a produkujú vlastné cytokíny(IL-1, IL-4, TNF, IFN-g) a mediátory zápalu ® prílev bb.  • migrácia leukocytov

  • prílev bb. je kontrolovaný proces ® populácie Leu prichádzajú do miesta zápalu v určitom poradí:

  a) akútny zápal – 1. migrujú neutrofily

  b) chronický zápal – 1. sú makrofágy

  c) alergický zápal a parazitárne infekcie – ako 1. Eozinofily


  • fagocytóza

  • profesionálne fagocyty ® pohltenie, usmrtenie mikróbov

  • chemoatraktívne látky uvoľnené z mikróbov v mieste zápalu lákajú PMN alebo makrofágy – tieto uvoľňujú enzýmy, ktoré ničia a inaktivujú mnohé typy baktérií, ktoré sa dostanú do rany.

  • keď zápalová reakcia pokračuje, veľké množstvo makrofágov sa akumuluje, pohlcujú nielen baktérie ale aj debris z poškodených bb. ® môže vznikať aj hnis = žltkastá látka zložená zo zhlukov makrofágov, PMN, tkanivových bb., mŕtvych bb., usmrtených baktérií a extracelulárnej tekutiny.  Hojenie tkaniva

  • 2 základné pochody: 1. tvorba spojivového tkaniva

  2. angiogenéza

  • riadené cytokínmi a adhezívnymi molekulami  SYSTÉMOVÝ AKÚTNY ZÁPAL

  • systémové prejavy zápalu ® zvýšenie celkového metabolizmu – koordinácia s neuroendokrinným systémom

  • typické prejavy: zvýšená teplota - horúčka

  leukocytóza

  tvorba proteínov akútnej fázy  • poplachové cytokíny: IL-1, IL-6, IL-3, TNF, IFNg, PGE2

  • terč: kostná dreň, CNS, hypotalamus, pečeň

  • účel: mobilizácia všetkých síl organizmu na obnovu narušenej fyziologickej rovnováhy  CHRONICKÝ ZÁPAL

  • dlhodobý proces – mesiace až roky

  • pôvodcu zápalu sa počas akútnej fázy nepodarilo odstrániť

  • agens pretrváva v tele – perzistentná infekcia (TBC, hepatitída), exogénny fyzikálny alebo chemický podnet (inhalácia Si, azbest), alergické reakcie

  • nižšia intenzita zápalovej reakcie vyvoláva však dlhodobé poškodzovanie

  • tvorba granulómov – izolácia pôvodcu infekcie od okolitého tkaniva - „obal“


  SÚHRN

  Zápalová reakcia sa začína rozšírením miestnych arteriol a kapilár, z ktorých uniká plazma. V úseku poškodenia sa hromadí edémová tekutina, tvorí sa fibrínová sieť a prietok cez lymfatické cievy je sťažený, čím sa zabraňuje šíreniu mikróbov. Leukocyty prilipnú k stenám kapilár a potom vycestujú k miestu iritácie. Migráciu leukocytov stimulujú látky, ktoré vznikajú v mieste zápalu. Leukocyty fagocytujú mikroorganizmy a usmrcujú ich. V prvej etape sú zaangažované hlavne PMN leukocyty, kým neskôr nastupujú makrofágy schopné fagocytovať nielen mikróby ale i fragmenty z usmrtených a rozpadnutých buniek. Zápalové ložisko má nižšie pH. Z rozpadnutých buniek sa uvoľňujú látky s antibakteriálnym účinkom a s účinnosťou na cievy a iné bunky.


  Pri zápale sa zisťujú mnohé lokálne, ale i celkové príznaky. Ide o zvýšenú telesnú teplotu (horúčku), ktorá je dôležitým príznakom mikrobiálnych ochorení. Ďalej sa dokazujú tzv. proteíny akútnej fázy (APP – Acute – Phase – Proteins). Makrofágy v zápalovom ložisku produkujú vysoko aktívny proteín interleukín-1 (IL-1), nazývaný v minulosti leukocytový pyrogén. IL-1 má veľmi širokú biologickú aktivitu. Pôsobí na lymfocyty, hypotalamus, stimuluje hepatocyty k zvýšenej syntéze a produkcii proteínov akútnej fázy, ovplyvňuje degradáciu svalstva, dráždi chondrocyty, fibroblasty a mení na mnohých úsekoch metabolizmus.
  ... bakteriálna infekcia indukuje zápalovú reakciu
  Obr7. ( indukcia zápalovej reakcie )

  Dve úrovne prejavu akútneho zápalu

  • systémový

  • lokálny

  Obr8. ( akútny zápal )


  Prejavy akútneho zápalu na lokálnej úrovni

  Poškodenie tkaniva spúšťa produkciu mediátorov, ktoré navodia dilatáciu ciev (histamín, PGE2),zvýšenú priepustnosť ciev (PAF, C5a) atým dôjde k preniknutiu tekutiny a sérových bielkovín z krvi do poškodeného tkaniva. Poplachové cytokíny (IL-1, TNF, IL-8) navodia expresiu aktivovaných adhezívnych molekúl na cievnom endoteli a leukocytoch, ktoré umožnia prechod leukocytov z krvi do priľahlého tkaniva. Chemotaktické faktory (chemokíny, C5a, LTB4) uvoľňované z infikovaného tkaniva a aktivovaného endotelu pritiahnu do miesta poškodenia fagocyty. Účinok fagocytózy zvyšujú opsoníny (C3b, C4b, C5b, protilátky), ktoré obalia poškodzujúci agens.


  Transmigrácia Leu do miesta zápalu

  Poškodené tkanivo uvoľňuje mediátory zápalu a cytokíny, ktoré aktivujú priľahlý cievny endotel a cirkulujúce leukocyty. Aktivované bb. exprimujú adhezívne molekuly (selektíny a ich ligandy, integríny a ICAM), ktoré navodia adherenciu krvných leukocytov k endotelu a PECAM-1 umožní ich prechod do ohrozeného tkaniva. Chemokíny aktivujú prichádzajúce leukocyty a usmernia ich postup do miesta zápalu.


  Systémový prejav akútnej zápalovej reakcie

  Na úrovni organizmu navodia lokálne priodukované cytokíny zvýšenie telesnej teploty (účinkom na hypotalamus) a tvorbu ACTH. ACTH navodí v nadobličkách produkciu kortikosteroidov, ktoré inhibujú účinok zápalových cytokínov a stimulujú v pečeni tvorbu proteínov akútnej fázy. Proteíny akútnej fázy z prozápalové cytokíny zvyšujú celkovú obranyschopnosť organizmu. Hemopoetické rastové faktory stimulujú uvoľnenie leukocytov (hlavne neutrofilov) z kostnej drene do krvného obehu.  Obrázky z prezentácie : obr1. ... obr8.

  Download 38.57 Kb.
  Download 38.57 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  ∼ 30 proteínov – sú prítomné v neaktívnom stave

  Download 38.57 Kb.