1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?
Download 1,21 Mb.
bet1/88
Sana25.03.2017
Hajmi1,21 Mb.
#2327
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88

1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?

A) İnformasiya həmişə məlumatdır.

B) Məlumat həmişə informasiyadır.

C) Məlumatla informasiya həmişə sinonimdir.

D) Xəbər elə informasiya deməkdir.

E) İnformasiya məcmusu məlumatdır.2. Əsas informasiya vahidi nədir?

A) bayt

B) kilobayt

C) meqabayt

D) bit

E) simvol3. İnsana özü üçün təbii olan səs, video, qrafika, mətnlər, animasiya və s. istifadə edərək ünsiyyət bağlamağa imkan verən aparat və proqram kompleksi nə adlanır?

A) kompüterin mutimedia vasitələri

B) kompüterin aparat vasitələri

C) kompüterin aparat və proqram vasitələri

D) kompüterin proqram vasitələri

E) kompüterin texniki vasitələri4. İlk hesablayıcı maşının müəllifi kim hesab olunur?

A) Blez Pascal

B) Niklaus Virt

C) Çarlz Bebbic

D) Vilhelm Şikard

E) Q.V.Leybinis5. İlk hesablayıcı maşın neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1642-ci il

B) 1946-ci il

C) 1623-cu il

D) 1890-cı il

E) 1892-ci il6. İlk elektron hesablama maşını neçənci ildə yaranmışdır?

A) 1946-cı il

B) 1892-ci il

C) 1890-cı il

D) 1943-cü il

E) 1945-ci il7. Birinci nəsil kompüterlərin element bazası nədir?

A) Elektron lampalar

B) transiztorlar

C) BİS və ÇBİS-lər

D) inteqral sxemlər

E) Elektron lampalar və tranzistorlar8. Kompüterlər neçə nəslə bölünür?

A) 5


B) 4

C) 2


D) 3

E) 6


9. İkinci nəsil kompüterlərdə hansı elementlərdən istifadə edilmişdir?

A) Elektron lampalardan və tranzistorlardan

B) yalnız tranzistorlardan

C) BİS və ÇBİS-lərdən

D) Elektron lampalardan

E) inteqral sxemlərdən10. Üçüncü nəsil kompüterlərdə hansı elementlərdən istifadə olunmuşdur?

A) mikroelektronika və inteqral sxemlərdən

B) tranzistorlardan

C) BİS və ÇBİS-lərdən

D) Elektron lampalardan

E) Elektron lampalardan və tranzistorlardan11. Dördüncü nəsil kompüterlərdə hansı elementlərdən istifadə olunur?

A) BİS və ÇBİS-lərdən

B) Tranzistorlardan

C) Mikroelektronika və inteqral sxemlərdən

D) Elektron lampalardan

E) Elektron lampalardan və tranzistorlardan12. Beşinci nəsil kompyterlərdə əsasən hansı elementlərdən istifadə olunması nəzərdə tutulur?

A) Bio və ya opto– elementlərdən

B) ÇBİS

C) İnteqral sxemlər və mikroelektronika

D) Bütün elementlərdən

E) BİS


13. Hal-hazırda istifadə olunan kompüterlər hansı nəslə aiddirlər?

A) IV


B) V

C) III, IV

D) II və III

E) IV, V14. İlk avtomatik hesablama əməliyyatı aparan qurğu kim tərəfindən və nə vaxt yaradılmışdır?

A) Vilhelm Şikard, 1623-cü il

B) Çarlz Bebbic, 1834-cü il

C) Blez Pascal, 1642-ci il

D) Q.V.Leybinis, 1673-cü il

E) Qerman Xollerit, 1890-cı il15. İlk elektron hesablama maşınının adı nədir?

A) ENİAK

B) İBM

C) EDSAC

D) APPLY

E) MESM


16. Müasir kompüterlərin arxitekturasının müəllifi kimdir?

A) C.F.Neyman

B) E.Post

C) Hovard Ayken

D) K.Şennon

E) A.Tyuring17. Kompüterlərin arxitekturası nəyi təyin edir?

A) Kompüterin tərkib hissələrinin hansı qaydalarla qarşılıqlı əlaqələndirilməsini

B) Kompüterin qurğuları və blokları arasındakı əlaqəni

C) Kompüterin qurğularını

D) Kompüterin tərkib hissələrini və onlar arasındakı əlaqələri

E) Kompüterin arxitekturası elə onun strukturu deməkdir.18. Kompüteri idarə edən əsas qurğu hansıdır?

A) Prosessor (mikroprosessor)

B) İdarə qurğusu

C) Hesab məntiq qurğusu

D) Əməli yaddaş

E) BİOS19. Prosessorun (mikroprosessorun) tərkibinə hansı qurğular daxildir?

A) İdarə qurğusu, hesab məntiq qurğusu, mikroprosessor yaddaşı, mikroprosessorun interfeys sistemi

B) Əməli yaddaş, daimi yaddaş və keş yaddaş

C) Əməli yaddaş, daimi yaddaş, mikroprosessor yaddaşı

D) İdarə qurğusu, sistem interfeysi, riyazi prosessor

E) İdarə qurğusu, kontrollerlər, adapterlər və əlaqə şinləri (kanalları)20. Kompüterin əsas yaddaşı hansıdır?

A) Əməli yaddaş və daimi yaddaş

B) Keş yaddaş və əməli yaddaş

C) Vinçestr yaddaşı və Keş yaddaş

D) Daimi yaddaş və keş yaddaşı

E) Əməli yaddaş və vinçestr yaddaşı21. Kompüterin qurğuları arasında informasiya mübadiləsini nə təmin edir?

A) Sistem interfeysi (şini)

B) Şinlər

C) İdarə qurğusu

D) Prosessor (mikroprosessor)

E) BİOS


22. Kompüterdə hansı yaddaşın informasiya tutumu çoxdur?

A) Bufer yaddaşın

B) Keş yaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Əməli yaddaşın

E) Vinçestr yaddaşın23. Müasir kompüterlərin işləmə sürəti nəyin hesabına artırılır?

A) Keş yaddaşın

B) Daimi yaddaşın

C) Əməli yaddaşın

D) Vinçestr yaddaşın

E) BİOS-un24. Müasir kompüterlərdə prosessor (mikroprosessor) əməliyyatların yerinə yetirilməsi zamanı birbaşa hansı yaddaşla əlaqədə olur?

A) Daxili keş-yaddaşla

B) Xarici keş-yaddaşla

C) Əməli yaddaşla

D) Daimi yaddaşla

E) Vinçestrin keş yaddaşı ilə25. Neçənci nəsildən başlayaraq kompüterlərin idarə olunmasını proqram (əməliyyat) sistemi yerinə yetirirdi?

A) II


B) I

C) III


D) IV

E) V


26. Kompüterin işləmə sürəti nədən asılıdır?

A) Prosessordan (mikroprosessordan)

B) Əməli yaddaşdan

C) Keş yaddaşdan

D) BİOS-dan

E) Əməliyyat sistemindən27. Aşağıdakılardan hansı kompüterin əsas xarakteristikalarına aid deyil?

A) Kompüterə əlavə qurğuların qoşulma imkanı

B) Kompüterin işləmə sürəti

C) Kompüterin iş etibarlığı

D) Prosessorun mərtəbəliliyi (hesablama dəqiqliyi)

E) Yaddaşın həcmi (tutumu)28. Kompüterdə orta hesabla nə qədər əmrdən istifadə olunur?

A) 100


B) 256

C) 1024

D) 512

E) 100029. Kompüterin daxilində informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

A) ikilik

B) onluq

C) səkkizlik

D) onaltılıq

E) ixtiyari30. Prosessorun işləmə sürəti dedikdə nə başa düşülür?

A) Bir saniyədə yerinə yetirilən elementar əməliyyatların sayı

B) Vahid zaman müddətində yerinə yetirdiyi əməliyyatların sayı

C) Bir saniyədə kompüterin yerinə yetirə bildiyi (emal etdiyi) böyük həcimli informasiyanın miqdarı

D) Vahid zaman anında kompüterdə emal oluna bilən informasiyanın miqdarını

E) Vahid zaman anında yerinə yetirdiyi sadə əməliyyatların sayını31. Say sistemi nədir?

A) ədədlərin rəqəmlər adlanan məhdud simvollar əlifbası vasitəsilə ifadə olunma üsulu

B) saymaq üçün istifadə olunan ədədlər

C) sıralanmanı göstərmək üçün istifadə olunan kodlar ardıcıllığı

D) ədədlərin simvollar vasitəsilə təsviri

E) şərti qəbul olunmuş nömrələnmə32. Kompüterdə informasiya hansı say sistemində təsvir olunur?

A) 2-lik

B) 10-luq

C) bütün say sistemlərində

D) 16-lıq

E) 8-lik33. İnformatikada hansı say sistemlərindən istifadə olunur?

A) 2-lik, 8-lik, 16-lıq

B) 2-lik və 4-lük

C) 2-lik və 10-luq

D) 8-lik, 10-luq, 32-lik

E) 4-lük, 8-lik, 16-lıq34. 16-lıq say sistemindəki ədədi 2-lik say sisteminə çevirmək üçün hər bir 16-lıq ədədi neçə 2-lik kodla əvəz etmək lazımdır?

A) 4


B) 8

C) 6


D) 2

E) 16


35. A, B, C, D, E, F hərfləri kompüterdə istifadə olunan hansı say sistemində istifadə olunur?

A) Yalnız onaltılıq say sistemində istifadə olunur

B) İstənilən say sistemində istifadə olunur

C) Say sistemində yalnız rəqəmlərdən istifadə olunur

D) Onluq və onaltılıq say sistemlərində istifadə olunur

E) Müəyyən kodlaşdırmada istifadə oluna bilər36. Onluq say sisteminin 6 rəqəmi ikilik say sistemində necə yazılır?

A) 1 1 0

B) 1 0 1

C) 1 0 0

D) 0 1 0

E) 0 0 137. On altılıq say sisteminin D hərfi ikilik say sistemində necə yazılır?

A) 1 1 0 1

B) 1 0 0 1

C) 0 1 0 1

D) 0 1 0 0

E) 0 0 138. İnformasiya EHM –na hansı say sistemində kodlaşdırılır?

A) İkilik və ya ikilik-onluq

B) On altılıq

C) Onluq

D) Onluq və ya səkkizlik

E) Səkkizlik39. Ədəddə istənilən rəqəmin yerini dəyişdikdə onun miqdarca qiyməti dəyişməz xassəsi hansı say sisteminə aiddir?

A) Mövqeysiz say sisteminə

B) Mövqeyli say sisteminə

C) On altılıq say sisteminə

D) Səkkizlik say sisteminə

E) Onluq say sisteminə40. Ədədin istənilən rəqəminin yerini dəyişdikdə həmin rəqəmin miqdarca qiyməti də dəyişir. Bu xassə hansı say sisteminə xasdır?

A) Mövqeli say sisteminə

B) Səkkizlik say sisteminə

C) On altılıq say sisteminə

D) Mövqesiz say sisteminə

E) Onluq say sisteminə41. Qrafik informasiyanı çapa çıxartmaq üçün hansı printer daha çox əlverişlidir?

A) Termoqrafiki printerlər

B) Yarpaqşəkilli printerlər

C) Axınlı printerlər

D) İynəli printerlər

E) Lazer printerlər42. İnternet elektron şəbəkələrindən istifadə etmək üçün əlavə qurğu kimi hansı qurgudan istifadə edilir?

A) Modem

B) Disk sürücüsü

C) Printer

D) Mouse

E) Monitor43. Skaner qurğusundan hansı məqsədlər üçün istifadə edilir?

A) Mətn və qrafiki İnformasiyanın surətini çıxarıb kompüterə daxil etmək üçün

B) İnformasiyanı maqnit lentə yazmaq üçün

C) Verilənləri arxivləşdirmək üçün

D) Kompakt disklər oxumaq üçün

E) Kompüteri lokal dövrəyə qoşmaq üçün44. MS EXCEL proqramında yaradılmış faylların adlarının ikinci hissəsi (genişlənmə) necə adlanır?

A) .xls

B) .doc

C) .pas

D) .drv

E) .pic


45. MS EXCEL proqramında işləyərkən File (Fayl) menyusundan PRİNT əmrinin seçilməsi nə deməkdir?

A) Faylların çap etdirilməsi

B) Faylların redaktə edilməsi

C) Yeni bir faylın yaradılması

D) Faylların adlarının dəyişdirilməsi

E) Yaradılmış faylların aktivləşdirilməsi46. MS EXCEL proqramında işləyərkən File (Fayl) menyusundan OPEN əmrinin seçilməsi nə deməkdir ?

A) Yaradılmış faylların aktivləşdirilməsi

B) Faylların redaktə edilməsi

C) Yeni bir faylın yaradılması

D) Faylların adlarının dəyişdirilməsi

E) Faylların çap etdirilməsi47. MS EXCEL proqramında işləyərkən bir neçə faylı açıb birində digərinə məlumatları köçürmək mümkündürmü?

A) Mümkündür

B) Mümkün deyil

C) Bəzən mümkündür bəzən yox

D) Bu fayllardan asılıdır

E) Heç bir cavab doğru deyil48. MS EXCEL proqramında işləyərkən D1,D2,D3,D4,D5 xanalarindaki ədədləri cəmləyib D6 xanasına daxil etmək üçün formula sətrində nə yazmaq lazımdır?

A) =SUM(D1:D5)

B) =SUM(D1,D5)

C) =AVERAGE(D1:D5)

D) =AVERAGE(D1,D5)

E) = RAGE(D1:D5)49. MS EXCEL poqramında işləyərkən A1 xanasında ədədin əvəzinə A2 xanasındakı ədədi əlavə edib B3 xanasına yazmaq üçün B3 xanasına hansı formulanı daxil etmək lazımdır ?

A) =(A1 A2)

B) A1 A2

C) B3=A A2

D) B3=(A A2)

E) Bütün yazılışlar səhvdir50. MS EXCEL proqramında işləyərkən A1,A2,A3,A4,A10 xanalarındakı ən böyük ədədin A11 xanasına yazılması üçün formula sətrində nə yazmaq lazımdır?

A) =MAX(A1:A4,A10)

B) =MİN(A1:A4,A10)

C) =MİN (A1:A10)

D) =MAX( A1:A10)

E) =MİN(A10)51. Excel-də vərəqin sətirləri və sütunları necə nömrələnir?

A) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə A-dan İV-yə qədər

B) sətir və sütunlar 1-dən başlayan ardıcıl nömrələrlə

C) ixtiyari ardıcıllıqla

D) sətirlər * ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər, sütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər

E) sətirlər ardıcıl olaraq 1-dən 256-ya qədər, sqütunlar isə ardıcıl olaraq 1-dən 65536-ya qədər52. Excel-də hər hansı bir xanaya daxil edilən verilən və yazılan hesabi ifadə həm də harada əks olunur?

A) düstur sətrində

B) həmin sütunun başlığında

C) vəziyyətlər sətri zolağında

D) vərəqlər yarığında

E) heç yerdə53. Aşağıdakılardan hansılar MS WORD-ün Fayl (File - Файл) menyusunu altmenyusuna aiddir?

1-Yeni (New - Создать)

2-Yerləşdirmək (Paste - Вставит)

3-Nüsxəsini çıxartmaq (Copy - Копировать)

4-Açmaq (Open - Открыть)

5-Yadda saxlamaq (Save - Сохранить)

6-Əvəz etmək (Replase - Заменить)

7-Alətlər (Toolbars – Панели инструментов)

A) 1, 3, 5

B) 2, 3, 4

C) 5, 6, 7

D) 1, 5, 7

E) 2, 5, 654. Aşağıdakılardan hansı MS WORD mətn redaktorunun funksiyasına aid deyil (şəkillərlə işləmək üçün)?

A) Şəkilin üzərində redaktə əməllərini yerinə yetirmək

B) Şəkilin ölçülərini dəyişdirmək

C) Şəkili sənədə əlavə etmək

D) Şəkili fona salmaq

E) Şəkili cədvələ salmaq55. Kompüteri idarə edən proqram toplusu necə adlanır?

A) sistem proqram təminatı

B) idarəedici proqram təminatı

C) tətbiqi proqram təminatı

D) servis proqram təminatı

E) texniki xidmət proqram təminatı56. Aşağıdakılardan hansı sistem proqram təminatına aid deyil?

A) redaktorlar

B) texniki xidmət proqramları

C) servis proqramları

D) əməliyyat sistemləri

E) proqramlaşdırma sistemləri57. Aşağıdakılardan hansılar sistem proqram təminatına aiddir?

1-servis proqramları 2-nəşriyyat sistemləri

3-hesablama prosesinin təşkili 4-proqramlaşdırma sistemləri

5-problemyönlü paketlər 6-texniki xidmət proqramları

A) 1, 4, 6

B) 1, 2, 3

C) 1, 3, 5

D) 2, 4, 6

E) 4, 5, 658. Aşağdakı fayllardan hansıları arxiv fayllarıdır ?

A) x1.zip.x2.rar

B) prot.doc,sum.xls

C) y2.pas.y3.doc

D) r1.drv.r2.xls

E) data.dat.command.com59. Kompüterin düzgün işləməsinə nəzarət edən “texniki xidmət proqramları”na hansı proqramlar daxildir?

A) Test proqramları və xüsusi nəzarət proqramları

B) Antivirus proqramları və servis proqramları

C) Utilitlər və Antivirus proqramları

D) Antivirus proqramlar və örtüklər

E) Utilitlər və örtüklər60. Kompüterin ayrı-ayrı bloklarını yoxlayan “test-proqramları” hansı proqram qrupuna aiddir?

A) texniki xidmət proqramlarına

B) servis proqramlarına

C) proqramlaşdırma sistemlərinə

D) əməliyyat sisteminə

E) xüsusi nəzarət proqramlarına61. Aşağıdakılardan hansılar servis proqramlarına aiddir?

A) Utilitlər, Örtüklər, Antivirus proqramları

B) Test proqramları, Utilitlər, Assembler

C) Örtüklər, Xüsusi nəzarət proqramları, Kompilyatorlar

D) Antivirus proqramları, Test proqramlar, Şəbəkə ƏS

E) Əməliyyat sistemləri, Utilitlər, Test sistemləri62. Translyator nədir?

A) Proqlamlaşdırma dilində yazılan proqramı maşın dilinə çevirən proqram

B) Təsvirləri, animasiyaları əks etdirən proqram

C) Multimedia sistemlərini idarə edən proqram

D) Maşın dilində olan proqram

E) Tərcüməçi proqram63. İşçi proqram nədir?

A) Maşın dilində olan proqram

B) Hər hansı proqramlaşdırma dilində olan proqram

C) Translyatorlar

D) Sınaq yoxlamada keçmiş hazır proqram

E) Hamının istifadə etdiyi proqram64. Aşağıdakılardan hansı servis proqramlarının funksiyasına aid deyil?

A) Verilənlərin idarə olunması

B) Verilənlərin mühafizəsi

C) Arxivləşdirmək – arxivi açmaq

D) Verilənlərin bərpası

E) istifadəçi interfeysinin təkmilləşdirilməsi65. Virusları neytrallaşdıran və kompüterin diaqnostikasını təmin edən proqram necə adlanır?

A) Antivirus proqramı

B) Texniki nəzarət proqramı

C) Test proqramı

D) Virus proqramı

E) Servis proqramı66. Aşağıdakılardan hansı utilitlərin funksiyasına aid deyil?

A) kompüterin bloklarını yoxlayan test proqramları

B) arxivləşdirmək – arxivi açmaq

C) kompüteri viruslardan mühafizə etmək

D) disklərə xidmət etmək

E) fayl və kataloqlara xidmət etmək67. Aşağıdakılardan hansı antivirus proqramlarına aid deyil?

A) Göstəricilər

B) Müfəttişlər

C) İmmunizatorlar və ya vaksinlər

D) Detektorlar

E) Filtr və ya keşikçi68. Diskin formatlaşdırılması və arxivləşdirilməsi hansı proqram qrupuna aiddir?

A) Utilitlərə

B) Xüsusi nəzarət proqramına

C) Əməliyyat sisteminə

D) Örtüklərə

E) Texniki xidmət proqramına69. İnformasiyanın emalının idarə olunmasını, tətbiqi proqramların işə salınmasını, xarici qurğuların idarə olunmasını və istifadəçi ilə kompüter arasındakı dialoq təmin edən proqram vasitələrinin məcmusu necə adlanır?

A) Əməliyyat sistemi

B) Tətbiqi proqram təminatı

C) Servis proqramları

D) İdarəedici proqramlar

E) Proqramlaşdırma sistemi70. Əməliyyat sistemlərini yerinə yetirdikləri funksiyaya görə neçə qrupa bölmək olar?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) istənilən sayda71. Kompüter şəbəkəsi nədir?

A) Kompüterin proqram vasitələrindən birgə istifadə etmək məqsədi ilə iki və bir neçə kompüterin bir-birinə birləşdirilməsidir.

B) Kompüterin proqram təminatıdır

C) Kompüterin formatlaşdırılmasıdır

D) Əməliyyat sisteminin yenidən yazilmasıdır.

E) Əməliyyat sisteminin bərpa edilməsi72. WINDOWS əməliyyat sistemi neçə mərtəbəlidir?

A) 32


B) 64

C) 16


D) 128

E) 256


73. WINDOWS ƏS-in hansı versiyaları şəbəkə əməliyyat sistemi sayılmırlar?

A) WINDOWS 95 və WINDOWS 98

B) WINDOWS NT və WINDOWS XP

C) WINDOWS 2000 və WINDOWS 7

D) WINDOWS Vista və WINDOWS NT

E) Hamısı şəbəkə əməliyyat sistemi sayılır74. Linux hansı əməliyyat sistemi ailəsinə aiddir?

A) UNİX

B) MS DOS

C) WINDOWS

D) OS/2

E) heç birinə75. Əməliyyat sistemlərinin hansı növləri yoxdur?

A) sadə – mürəkkəb

B) biristifadəçili – çoxistifadəçili

C) birməsələli – çoxməsələli

D) Lokal – şəbəkə

E) paket emall – real vaxt bölgülü76. Əməliyyat sisteminin mərtəbəliliyi dedikdə kompüterin hansı qurğusunun mərtəbəliliyi başa düşülür?

A) Prosessorun

B) Əməli yaddaşın

C) Daimi yaddaşın

D) Keş yaddaşın

E) Hesab məntiq qurğusunun77. Tətbiqi proqram təminatı əsasən nəyin idarəsi altında işləyir?

A) Əməliyyat sisteminin

B) Texniki xidmət proqramlarının

C) İdarə qurğusunun

D) Servis proqramlarının

E) Prosessorun78. Tətbiqi proqram paketi nədir?

A) Müəyyən olunmuş sinif məsələlərin həlli üçün təyin olunmuş kompleks proqram

B) Proqmarçının yazdığı proqramlar toplusu

C) Ümumiləşdirilmiş proqramlar toplusu

D) Geniş tətbiq tapmış proqramlar məcmusu

E) Hamı tərəfindən qəbul edilən və tətbiq olunan proqram79. Aşağıdakılardan hansı tətbiqi proqram paketi deyil?

A) Proqramlaşdırma sistemi

B) Üsulyönlü

C) Ümumi təyinatlı

D) Problemyönlü

E) Hesablama prosesinin təşkili80. Aşağıdakılardan hansı ümumi təyinatlı tətbiqi proqram paketlərinə aid deyil?

A) Riyazi paketlər

B) Elektron cədvəllər

C) Mətn və qrafiki redaktorlar

D) İnteqrallaşdırılmış paketlər

E) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemləri81. Hansı tətbiqi proqram paketləri redaktor adlanır?

A) Mətn, sənəd, qrafik verilənlərin və rəsmlərin yaradılmasına və dəyişdirilməsinə imkan verən

B) Riyazi məsələlərin həllinə imkan verən

C) Hesablama proseslərinin təşkilini təmin edən

D) İnformasiya sistemi yaratmağa imkan verən

E) Qlobal şəbəkədə mətn, qrafik və digər sənədləri axtarıb tapan və yadda saxlamağa imkan verən82. İnformasiya sisteminin yaradılması və informasiya təminatının maşındaxili təşkili və idarə edilməsi üçün hansı tətbiqi proqram paketindən istifadə olunur?

A) Verilənlər bazasının idarəetmə sistemlərindən

B) İnteqrallaşdırılmış paketlərdən

C) Nəşriyyat sistemlərindən

D) Riyazi proqramlaşdırma sistemlərindən

E) Problemyönlü paketlərdən83. Müasir inteqrallaşdırılmış tətbiqi proqram paketlərinə nələr daxil deyil?

A) Qlobal kompüter şəbəkələri

B) Elektron cədvəllər

C) Qrafiki redaktor

D) VBİS və kommnikasiyalı modullar

E) Mətn redaktorlar84. MathCad, Math Lab, Maple, Mathematica, Simplex hansı tətbiqi proqram paketinə aiddir?

A) Riyazi

B) İnteqrallaşdırılmış

C) Ekspert sistemi

D) Kütləvi xidmət məsələsi

E) Cədvəl redaktoru85. Aşağıdakılardan hansı mətn redaktoru sayılmır?

A) Lotus 1

B) Chiwriter

C) Leksicon

D) WORD

E) MultiEdit86. Aşağıdakılardan hansılar MS WORD-ün Fayl (File - Файл) menyusunu altmenyusuna aiddir?

1-Yeni (New - Создать)

2-Yerləşdirmək (Paste - Вставит)

3-Nüsxəsini çıxartmaq (Copy - Копировать)

4-Açmaq (Open - Открыть)


Download 1,21 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   88
Download 1,21 Mb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Aşağıdakı ifadələrin hansı doğrudur?

Download 1,21 Mb.