1-chi Oraliq nazorat savollari
Download 19.61 Kb.
Sana30.04.2021
Hajmi19.61 Kb.

1-chi Oraliq nazorat savollari

 1. Eritmalar. Gazlarni suyuqlikdagi eruvchanligi va eruvchanlikni bosim, gaz va erituvchi tabiati, temperatura va begona moddalar mavjudligiga bog‘liqligi. Sechenov qonuni. Eritmalarning inson organizmi faoliyatidagi ahamiyati.

 2. Gazlarni qondagi eruvchanligi. Genri va Genri-Dalton qonunlari. Kesson kasalligi.

 3. Osmos va osmotic bosim. Vant-Goff qonuni.

 4. Izotonik, gipertonik va gipotonik eritmalar. Plazmoliz va gemoliz

 5. Eritmalarning kolligativ hossalari. Eritmalarning qaynash va muzlash harorati. Ebulioskopik va krioskopik konstantalar. Ularning fizikaviy ma’nosi

 6. Eritmalarning kolligativ hossalari. Raulning 1-qonuni. Eritma ustidagi erituvchi bug’ bosimining nisbiy pasayishi.

 7. Elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasi. Kuchli va kuchsiz elektrolitlar. Dissotsiatsiya darajasi va konstantasi. Ostvaldning suyultirish qonuni. Elektrolitlarning odam organizmi faoliyatidagi ahamiyati.

 8. Tabiiy va sun’iy radioaktivlik. Alfa, beta va gamma nurlanish.Yadro reaksiyalari.

 9. Radiatsiya ta’siridagi biologik o’zgarishlar. Nur kasalligi.Radioaktiv izitoplarni olish va ularni tibbiyotda ishlatilishi. Tomografiya turlari.

 10. Radioizotoplarning yarim yemirilish davri. Yadroning parchalanishi va hosil bo’lishi. Zanjirli reaksiyalar.

 11. Elektrolitlar eritmalarida kislota-asosli muvozanat. Kislota-asos juftlari. Suvning ionlanishi. Vodorod ko’rsatkich pH.

 12. Biologik eritmalar haqidagi tushunchalar. Eruvchanlik. Toyinuvchanlik. Eritmalar konsentratsiyasini ifodalash usullari.

 13. Titrimetrik tahlil. Neytrallash usuli. Alkalimetriya va atsidimetriya.

 14. Indikatorlar, indikatorlarning о‘tish oralig‘i. Indikatorlarning turlari. Indikatorlarning rangi о‘zgarishi mexanizmini tushintirib bering.

 15. Oksidimetriya usullari: Permanganotometriya, Xromatometriya, Iodometriya

 16. Bufer sistemalar. Ularning turlari. Bufer ta`siri mexanizmi.

 17. Atsetatli, fosfatli, ammiakli, oqsilli, gemoglobinli va oksigemoglobinli bufer sistemalarning bufer ta’viri mexanizmini yozib bering.

 18. Mineralli va oqsilli bufer sistemalar. Qonning bufer sistemalarining tarkibi.

 19. Gendersona-Gasselbax tenglamasi. Organizmning fosfatli, ammiakli, oqsilli, gemoglobinli va oksigemoglobinli bufer sistemalari uchun Gendersong‘Gasselbax tenglamalarini yozing.

 20. Bufer sig`imi. Bufer sistemalarning bufer sig‘imi qanday omillarga bog‘liqligini tushintiring

 21. Bufer sistemalarning biologik ahamiyati.

 22. Termodinamikaning asosiy tushunchalari.Termodinamik sistemalar va ularning turlari. Solishtirma issiqlik sig’imi. Bioenergetika.

 23. Reaksiyalarning issiqlik effekti. Neytrallanish va erish reaksiyalarining issiqligi.

 24. Termodinamikaning birinchi qonuni. Izohor va isobar jarayonlar

 25. Entalpiya. O’z-o’zidan boradigan jarayonlarning shart-sharoitlari

 26. Gess qonuni va uning hulosalari

 27. Termodinamikaning ikkinchi qonuni. Entropiya. Erkin energiya.

 28. Biogen elementlar. Ularning turlanishi. Biogen elementlarning atrof muhitda tarqalganligi.

 29. Endemik va kasb kasalliklari. Atrof muhitni muhofazalashda biogen elementlarning o’rni.

 30. Biogen elementlar. s-elementlar. Natriy va kaliy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 31. Biogen elementlar. s-elementlar. Kalsiy va magniy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 32. Biogen elementlar. s-elementlar. Stronsiy va bariy ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 33. Biogen elementlar. p-elementlar. Alyuminiy, qo`rg`oshin va qalay ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 34. Biogen elementlar. p-elementlar. p-Elementlar anionlarining sifat reaksiyalari. Fosfor, azot, uglerod va kislorodning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 35. Biogen elementlar. p-elementlar. Galogenlar anionlarining sifat reaksiyalari. Galogenlarning organizm faoliyatidagi ahamiyati.

 36. Biogen elementlar. d-Elementlar. Kumush, mis va rux ionlarining sifat reaksiyalari. Ularning organizm faoliyatidagi ahamiyati va fermentlar faoliyatidagi o`rni.

 37. Biogen elementlar. d-Elementlar. Temir ionlarining sifat reaksiyalari. Temir, kobalt va nikellarning organizm faoliyatidagi ahamiyati va fermentlar faoliyatidagi o`rni.

 38. Mikrobiogen elementlarning odam organizmidagi miqdorlari qanday omillarga bog’liqligini ko’rsating

 39. Moddaning gaz holati. Gazlarning xossalari. Gazlarning suvdagi eruvchanligi. Gaz qonunlari. Gazlarning parsial bosimi. Kesson kasalligi.

 40. Kompleks birikmalar. Vernerning koordinatsion nazariyasi. Kompleks birikmalarning tuzilishini tushintiring. Kompleks hosil qiluvchi, ligand, markaziy atomning koordinatsion soniga ta’rif bering. Kompleks ionning zaryadi qanday aniqlanadi?

 41. Kompleks hosil bo`lish reaksiyalari. Kompleks moddalarning eritmalaridagi muvozanat. Ularning turg`unligini baholash. Beqarorlik va barqarorlik konstantalarini misollarda tushintirib bering.

 42. Ichki kompleks birikmalar. Xelatoterapiya. Kompleksonlar. Ularning tirik organizmni o`rganishdagi ahamiyati.

 43. Kompleksonometriyaning nazariy asoslari.Tibbiyotda kompleksonometriya ishlatilishiga mpisollar keltiring. Suvning qattiqligi qanday aniqlanadi?

 44. Elektrokimyo asoslari. Elektrokimyoviy jarayonlar. Elektrolitlar. Elektrolitik dissotsiatsiya nazariyasi. Elektrolitlarning inson organizmi faoliyatidagi axamiyati.

 45. O`tkazgichlar va ularning turlari. Elektrolit eritmalarining elektr otkazish qobiliyati. О‘yekazgichning qarshiligi va elektr otkazuvchanlik. Elektrolitlarning solishtirma elektr otkazuvchanligi.

 46. Elektrolitlarning molyar elektr otkazuvchanligi. Eritmaning suyultirilganligi deb nimaga aytiladi? Elektrolitlarning cheksiz suyultirganlikdagi molyar elektr otkazuvchanligi. Kolraush qonuni. Ionlar xarakatining absolut tezligi. Tashish sonlari.

 47. Kationlar va anionlarning harakatchanligi. Kuchli elektrolitlarning elektrо‘tkazuvchanligi.

 48. Elektrolitlar kuchi. Dissotsiatsiya darajasi va dissotsiatsiya konstantasi. Ularni konduktometrik usul bilan aniqlash.

 49. KonduktometriY. Konduktometrik titrlashning nazariy asoslari. Konduktometrik titrlash egri chiziqlari.

 50. Potentsiallar turlari. Elektrokimyoviy potentsial. Uning hosil bolishi. Daniel-Yakobi galvanic elementi. Elektrkimyoviy potensiallarni hisoblashda Nernst tenglamasidan foydalanish.

 51. Standart elektrokimyoviy potensial. Elektr yurituvchi kuch. Metallarning standart elektrod potentsiallarini aniqlash. Vodorod elektrodining tuzilishi va potetsiali.

 52. Oksidlanish-qaytarilish potentsiali. Uning hosil bo`lishi. Redox potentsiallarini o`lchash uchun tuziladigan galvanic elementlar sxemasi.

 53. Redoks potensiallarni aniqlash uchun Nernst tenglamasining ko`rinishi (Peters tenglamasi). Standart redoks potensial.

 54. Redoks potensiallarni o`lchash usullari. Elektrodlar. Ularning turlari.

 55. Potensiometrik usul bilan rN ni aniqlash. Shuning uchun tuzilgan galvanic element shemasi. Shisha elektrodining tuzilishi va unung ishlatilishi.

 56. Murakkab redoks sistemalar. Ularni o`lchash uchun qo`llanadigan elektrodlar. Hingidron elektrodining tuzilishi.

 57. Fe2+ va Fe3+ oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

 58. Sn2+ va Sn4+ oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

 59. Hinon - Gidrohinon oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

 60. Mn2+ va MnO4- oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

 61. Cr 3+ va Cr2O72- oksilanish-qaytarilish sistemasining potesiali. Uni hisoblash formulasi. Shu potensialni o`lchash uchun galvanic element shemasi.

 62. Potensiometrik titrlashning nazariy asoslari. Potensiometrik titrlash egri chiziqlari.

 63. Sirt hodisalari va sirt taranglik. Sirt faol va sirt nofaol moddalar. Difil moddalar. Ularnini tibbiyotdagi ahamiyati.

 64. Sirt taranglik va adsorbsiya izotermalari.

 65. Musbat va manfiy adsorbsiya.

 66. Sirt faolligi. Gibbs tenglamasi.

 67. Solishtirma adsorbsiya. Panet-Fayans qoidasi

 68. Dyuklo-Traube qoidasi.

 69. Xromatografiya. Uning tibbiyotdagi ahamiyati.

 70. Dispers sistemalar fizik-kimyosi. Dispers sistemalar turlari. Kolloid eritmalar.

 71. Liofil va liofob kolloid sistemalar.

 72. Kolloid eritmalarni olish va tozalash usullari. Disperslash usullari: mexanik, kimyoviy, ultra tovushni ishlatib, elektr tokni ishlatib

 73. PeptizatsiY. Bilvosita va bevosita peptizatsiya turlari. Misollarda kо‘rsating.

 74. Kolloid zarrachalarning tuzilishi. Mitsella, yadro, granula, potensial aniqlab beruvchi ionlar. Elektrokinetik xodisalar.

 75. Kolloid eritmalarning turg’unligi.

 76. Koagullanish. Aniq va yashirin koagullanish. Koagullanish bо‘sag‘asi. Koagullanishga olib keladigan ta’sirlar. Elektrolitlar aralashmalari bilan koagullash. Sinergizm, antogonizm, additivlik. Shulse-Gardi qoidasi.

 77. Dag’al dispers sistemalar. Ularning hossalari va tibbiyotda ishlatilishi. Emulsiyalar, suspenziyalar, aerozollar.


Download 19.61 Kb.
Download 19.61 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1-chi Oraliq nazorat savollari

Download 19.61 Kb.