1. Qaysi elementlar bitta murakkab modda tarkibida bo’ladi? A ca, Cl, Sn b n, Na, Br
Download 75.44 Kb.
bet1/2
Sana18.03.2021
Hajmi75.44 Kb.
  1   2


1. Qaysi elementlar bitta murakkab modda tarkibida bo’ladi?

A) Ca, Cl, Sn B) N, Na, Br

C) Si, S,P D) O, C, Cl

2. Qaysi elementning oxirgi 3 ta elektroni bosh, spin va magnit kvant sonlari yig’indisi elektronlarining to’lib borish tartibida 4,5; 1,5 va 2,5 ga teng?

A) P B) S C) Cl D) Ar

3. Keltirilgan gazlarning bir xil sharoitda hajmlari teng bo’lsa, elektronlar soni ortib borish tartibida joylashtiring.

1) ammiak; 2) ftor; 3) vodorod ftorid; 4) kislorod.

A) 2, 1, 3, 4 B) 2, 4, 3, 1

C) 1, 2, 3, 4 D) 3, 1, 4, 2

4. Binar birikma tarkibida 5% vodorod bo’lsa, ushbu birikma tarkibida bog’ hosil qilishda qatnashgan sp3 orbitallar sonini toping?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. 2408 ta molekulasining massasi 6,4·10-20 g bo’lgan modda formulasini aniqlang.

A) CH4 B) SO3 C) O2 D) SO2

6. 12 ta proton, 12 ta neytron va 8 ta elektronga ega bo’lgan aralashmaning massasi taqriban qaysi elementning o’rtacha massasiga teng bo’ladi?

A) Si B) Ne C) Mg D) C

7. 2-oksi 4-amino pirimidinni yana bir nomini toping.

A) sitozin B) uratsil

C) timin D) guanin

8. 6,25 molyalli kaustik soda eritmasining molyar konsentratsiyasini toping? (ρ=1,2 g/ml).

A) 3 B) 8 C) 6 D) 5

9. 2,92 g oleum (S : O=1 : 3,625) 7357,08 g suvda eritilganda hosil bo’lgan eritmaning (ρ =1,15 g/ml) pOH ini aniqlang.

A) 1,3 B) 1 C) 12 D) 2

10. Quyidagi keltirilgan orbitallarning to’lib borish tartibida joylashtiring.

a) 2p; b) 3d; c) 4f; d) 5s; e) 4s

A) a, b, c, d, e B) c, d, b, e, a

C) a, e, b, d, c D) e, d, c, b, a

11. 0,1 moldan NaX va NaY tuzlari alohida-alohida 1 litr suvda eritildi. Tuzlar suvda eritilganda:

NaX + H2O → Na+ + HX + OH-

NaY + H2O → Na+ +HY + OH-

Reaksiyalar sodir bo’lgan bo’lsa, quyidagilardan qaysi(lar) to’g’ri?

1) eritmalarining pH qiymati 13 ga teng; 2) X- va Y- ionlari gidorolizga sabab bo’lgan; 3) HX va HY kuchsiz kislotalar.

A) 1,2 B) 2 C) 1, 2, 3 D) 2, 3

12. 8% li 200 g mis (II) sulfat eritmasidan 1 F elektr toki o’tkazilganda 8 g kislorod ajralib chiqdi. Katodda (inert elektrod) ajralgan misning massasini (g) aniqlang.

A) 6,4 B) 8 C) 32 D) 16

13. Binar birikma tarkibida 5% vodorod bo’lsa, ushbu birikma tarkibida qanday kimyoviy bog’(lar) uchraydi.

1) qutubli kovalent bog’; 2) qutubsiz kovalent bog’; 3) ion bog’; 4) vodorod bog’; 5) donor akseptor bog’.

A) 1 B) 1, 4 C) 3 D) 2, 5

14. Aluminiyning suyultirilgan nitrat kislota bilan reaksiyasidagi umumiy koeffitsiyentlar yig’indisini hisoblang. (NH4NO3 hosil bo’lgan deb hisoblang)

A) 58 B) 47 C) 38 D) 49

15. 7,4 g chumoli kislotaning noma’lum efirini to’la gidroliz qilish uchun NaOH ning 2 M li eritmasidan 0,05 l sarf bo’ldi. Gidroliz uchun olingan efirni aniqlang.

A) etilatsetat B) metilformiat

C) izopropil formiat D) etilformiat

16. Qaysi javobda siklopentenning izomerlari keltirilgan?

A) siklogeksan; siklobutan; siklopropan

B) pentin-2; metilsiklobuten; pentadiyen-1,2

C) 2-metilpentadiyen-1,3; pentin-1; pentadiyen-2,4

D) metilsklobutan; 2-metilbuten-1; etilsiklobutan

17. Metan suv bug’i bilan ta’sirlashganda hosil bo’lgan gaz tarkibida qanday kimyoviy bog’(lar) bo’lishi mumkin?

1) qutbli kovolent bog’; 2) qutbsiz kovolent bog’; 3) ion bog’;

4) vodorod bog’; 5) donor-akseptor bog’.

A) 1 B) 1, 5 C) 3 D) 2, 5

18. Quyidagi qaysi moddalar eritmasining molyar va normal konsentratsiyasi 1:3 nisbatda bo’ladi?

1) Na2SO4; 2) H3PO4; 3) AlCl3; 4) Na3PO4; 5) Al2(SO4)3.

A) 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4 D) 3, 4, 5

19. Piridin molekulasidagi uglerod atomlari oksidlanish darajalari yig’indisini toping.

A) -1 B) -2 C) -3 D) 0

20. Toza kislorod ozonatordan o’tkazilganda zichlik 1,25 marta ortgan bo’lsa, reaksiya unumini (%) aniqlang.

A) 60% B) 75% C) 50% D) 25%

21. Piridin molekulasidagi uglerod atomlari oksidlanish darajalari yig’indisini toping.

A) -1 B) -2 C) -3 D) 0

22. Qaysi javobda molekulasida kovalent, ion va donor-akseptor bog’lanishli moddalar mos ravishda ko’rsatilgan?

A) CH3OH, NaF, NH3 B) Ar, H2SO4, H3O+

C) C2H5OH, CaO, HNO3 D) Si, SF6, KBr

23. Normal sharoitdagi zichligi (ρ=1,25 kg/m3) bo’lgan gazni aniqlang?

A) H2 B) N2 C) Ar D) CO

24. H2S2O3 molekulasida qutubli va qutubsiz kovalent bog’lar soni nisbatini aniqlang.

A) 2:1 B) 6:1 C) 3:1 D) 4:1

25. 125/30 molyalli sirka kislota eritmasining molyar konsentratsiyasini toping. (ρ=1,2 g/ml)

A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

26. Quyidagi qaysi moddalar eritmasining molyar va normal

konsentratsiyasi 1:1 nisbatda bo’ladi?

1) CaSO4; 2) NaCl; 3) NaNO3; 4) KOH; 5) Al2(SO4)3.

A) 2, 3, 4, 5 B) 2, 3, 4

C) 1, 3, 4 D) 3, 4, 5

27. Temir (III) sulfat molekulasida kislorod atomlaridan nechtasi bevosita temir atomi bilan bog’langan?

A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

28. 320 g 20% li CuSO4 eritmasiga temir plastinka tushirildi. Ma’lum vaqtdan so’ng plastinka eritmadan olinganda eritmada n(Fe2+) : n(Cu2+) = 3 : 5 nisbatda ionlar hosil bo’lsa, plastinka massasi necha grammga ortganligini aniqlang.

A) 1,4 B) 1,6 C) 2,4 D) 4,8

29. O’t o’chirish ballonlarini zaryadlashqa quyidagi qaysi moddalardan foydalanish mumkin?

A) Na2CO3 B) NaHCO3

C) CCl4 D) Ca(HCO3)2

30. Kvars (SiO2) qanday kislotada eriydi?

A) zar suv B) HNO3(kons)

C) H2SO4 D) HF

31. Gemoglobinning sintetik prototip shaklini ko’rsating.

A) gem B) ferrotsen

C) ferrogem D) bilirubin

32. Turunbul quyidagi qaysi reaksiyada natijasida hosil bo’ladi?

A) K3[Fe(CN)6] + FeSO4 →...

B) K4[Fe(CN)6] + FeSO4 →...

C) K3[Fe(CN)6] + Fe2(SO4)3→...

D) K4[Fe(CN)6] + Fe2(SO4)3→...

33. Natriy persulfatdagi S va O ning oksidlanish darajasini toping?

A) S+6, O-1 va O-2 B) S+6, O-1 va O-2

C) S+6, O+1 va O-2 D) S+6, O-1va O0

34. Ammiak va havo aralashtirildi. Reaksiyadan keyingi aralashmada N2 va O2 14:1 hajmiy nisbatda bo’lsa, dastlab ammiak va havo qanday hajmiy nisbatda olingan? (Mr(havo)=28,8g/mol)

A) 3:7 B) 2:8,75

C) 1:5,5 D) 3:11,5

35. 84 g polietilen necha mol keladi? (-CH2-CH2-)3000

A) 1•10-2 B) 1•10-3

C) 1•10-4 D) 1•10-5

36. Teng mol nisbatda olingan He va X gazdan iborat gazlar aralashmasining molyar massasi qaldiroq gazning massasiga teng bolsa, X ni aniqlang?

A) Ar B) Ne

C) CH4 D) O2

37. Sistematik nomenklaturaga ko’ra, metanga "al" - suffiksi qo’shish orqali ko’rsatiladigan modda Mr ni toping.

A) 30 B) 46 C) 32 D) 28

38. Metanalning molyar massasini toping.

A) 30 B) 46 C) 32 D) 40

39. 0,2 mol etoksietan massasini (g) hisoblang.

A) 11,8 B) 13,6 C) 14,8 D) 12,4

40. Sistematik nomenklaturaga ko’ra, etanga "al" - suffiksi qo’shish orqali ko’rsatiladigan modda Mr ni toping.

A) 46 B) 60 C) 44 D) 42

41. Sistin namunasi bog’ hosil qilishda qatnashgan sp3 gibrid orbitallar soni 0,75 · NA dona bo’lsa, namuna massasini (g) hisoblang.

A) 4,8 B) 6,05 C) 5,85 D) 5,6

42. 112 g polietilen necha mol keladi? (-CH2-CH2-)4000

A) 1•10-2 B) 1•10-3

C) 1•10-4 D) 1•10-5

43. Yonaki guruh elementlarini aniqlang.

Ion

Elektron soni

X2+

18

Y2+

22

Z3+

23

A) X va Z B) Y va Z

C) X, Y va Z D) X va Y

44. 2,24 l (n.sh.) etan 27,2 g kislorodda yondirildi. Hosil bo’lgan galar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini toping. (T = 380 K, P = 1 atm)

A) 17,7 B) 13 C) 15,9 D) 15,1

45. Glukoza sut kislotali bijg’itilganda (η = 60%) sp3 gibrid orbitallar soni 2,88•NA donaga kamaygan bo’lsa, uning boshlang’ich miqdorini (g) hisoblang.

A) 54 B) 90 C) 45 D) 108

Download 75.44 Kb.
  1   2
Download 75.44 Kb.

Bosh sahifa
Aloqalar

    Bosh sahifa1. Qaysi elementlar bitta murakkab modda tarkibida bo’ladi? A ca, Cl, Sn b n, Na, Br

Download 75.44 Kb.