• ELEKTRODİNAMİKA. Fəsil. 1.Elektrik yükü və elektromaqnit sahəsi.( 21 saat)
 • Yoxlama yazı işi. 21
 • M ö v z u l a r. Saat Tarix Qeyd
 • Fəsil 2. Müxtəlif mühitlərdə sabit elektrik cərəyanı. ( 26 saat )
 • Yoxlama yazı işi. Fəsil 3. Dəyişən elektromaqnit sahəsi. ( 26 saat )
 • Yoxlama yazı işi. IV fəsil. Kvant fizikası. ( 24 saat )
 • Yoxlama yazı işi. LABORATORİYA PRAKTİKUMU. ( 4 saat )
 • Dərs m ö vzula r. Saat Tarix Qeyd
  Download 27.94 Kb.
  Sana04.04.2020
  Hajmi27.94 Kb.
  #9965
  TuriDərs

  XI FİZİKA. ( həftədə 2+1 s. seçmə = 3 saat )
  Dərs  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  1.
  2.


  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8
  9.
  10.
  11.
  12.
  13.
  14.
  15.
  16.
  17.
  18.
  19.
  20.
  21.

  1.1
  1.2


  1.3
  1.3


  1.3

  1.4

  1.4

  1.5
  1.6

  1.6

  1.6
  ELEKTRODİNAMİKA.
  Fəsil. 1.Elektrik yükü və elektromaqnit sahəsi.( 21 saat)
  Elektrik yükü və onun xüsusiyyətləri.
  Elektromaqnit sahəsi. Lorens qüvvəsi.
  Məsələ həlli.
  Vakuumda sabit elektrik sahəsi.
  Elektrik sahəsində yükün yerdəyişməsi zamanı görülən iş.

  Məsələ həlli.


  Potensial və potensiallar fərqi.
  Məsələ həlli.
  Sabit maqnit sahəsi.
  Məsələ həlli.
  Amper qüvvvəsi.
  Məsələ həlli.
  Naqillər və dielektriklər elektrik sahəsində.
  Kondensator. Elektik tutumu.
  Məsələ həlli.
  Kondensatorların ardıcıl və paralel birləşdirilməsi.
  Məsələ həlli.
  Elektrik sahəsinin enerjisi və enerji sıxlığı.
  Məsələ həlli.
  Məsələ həlli.
  Yoxlama yazı işi.
  21
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  22.

  23.
  24.


  25.
  26.
  27.
  28.
  29.
  30.
  31.
  32.

  33.
  34.


  35.

  36.
  37.


  38.
  39.
  40.
  41.
  42.
  43.


  2.1

  2.1

  2.2
  2.2
  2.3

  2.3


  2.4
  2.4
  2.5

  2.6
  2.6


  2.7
  2.7


  2.8
  2.8


  Fəsil 2. Müxtəlif mühitlərdə sabit elektrik cərəyanı.

  ( 26 saat )
  Metalların elektron nəzəriyyəsinin əsasları. Naqillərdə sabit elektrik cərəyanı.
  Cərəyan şiddəti.
  Məsələ həlli.
  Dövrə hissəsi üçün Om qanunu. Müqavimət.
  Məsələ həlli.
  Məsələ həlli.
  Metalların müqavimətinin temperaturdan asılılığı.
  Kənar qüvvələr. Elektrik hərəkət qüvvəsi.
  Məsələ həlli.
  Tam dövrə üçün Om qanunu.
  Məsələ həlli.
  Laboratoriya işi. №1. Mənbəyin EHQ və daxili müqavimətinin təyini.
  Vakuumda elektrik cərəyanı.
  Vakuum diodu. Elektron şüa borusu.

  Qazlarda elektrik cərəyanı. Qeyri-müstəqil və müstəqil boşalmalar.


  Elektrolit məhlullarda elektrik cərəyanı.
  Elektroliz qanunu. Elektrolizin texnikada tətbiqləri.
  Məsələ həlli.
  Yarımkeçiricilərdə elektrik cərəyanı.
  Məxsusi və aşkar keçiricilik.
  p-n keçidi. Yarımkeçirici diod.
  Tranzistor.  26

  1

  1


  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  1
  1
  1

  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1  Dərs  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  44.


  45.
  46.
  47.

  48.
  49.


  50.
  51.
  52.

  53.
  54.


  55.
  56.
  57.
  58.
  59.
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.

  2.9

  3.1
  3.1
  3.1
  3.2

  3.2
  3.3


  3.3
  3.4
  3.4
  3.5
  3.6
  3.7
  3.7
  3.8
  3.9
  3.9

  Yarımkeçirici qurğular. Onlardan texnika və istehsalatda istifadə edilməsi. ( əlavə oxu üçün)


  Məsələ həlli.
  Məsələ həlli.
  Yoxlama yazı işi.

  Fəsil 3. Dəyişən elektromaqnit sahəsi. ( 26 saat )
  Maqnit seli. Elektromaqnit induksiya hadisəsi.
  İnduksiya EHQ.
  Öz-özünə induksiya hadisəsi.
  Maqnit sahəsinin enerjisi.
  Laboratoriya işi. №2. "Elektromaqnit induksiya hadisəsinin öyrənilməsi."
  Rəqs konturu.
  Elektromaqnit rəqsləri.
  Dəyişən cərəyan.
  Dəyişən cərəyanın gücü. Dəyişən cəryan generatoru.
  Dəyişən cərəyan dövrəsində aktiv müqavimət.
  Kondensator qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi.
  İnduktiv sarğac qoşulmuş dəyişən cərəyan dövrəsi.
  Dəyişən cərəyan dövrəsi üçün Om qanunu.
  Elektrik enerjisinin ötürülməsi.
  Transformator.
  Elektromaqnit dalğaları.
  Radiorabitənin prinsipləri.

  1

  1


  1

  26

  1
  1
  1


  1
  1

  1
  1
  1


  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1


  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  65.
  66.


  67.
  68.
  69.
  70.
  71.
  72.
  73.

  74.
  75.


  76.
  77.
  78.
  79.
  80.
  81.
  82.
  83.
  84.
  85.
  86.

  3.10
  3.10


  3.10
  3.11


  3.11

  4.1

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4
  4.4


  İşığın elektromaqnit təbiəti.


  İşığın interferensiyası.
  Məsələ həlli.
  İşığın difraksiyası.
  İşığın dispersiyası
  İşığın polyarizasiyası.

  Məsələ həlli.


  Məsələ həlli.

  Yoxlama yazı işi.


  IV fəsil. Kvant fizikası. ( 24 saat )
  Giriş: İşığın təbiətinə yeni baxış.
  Plank fərziyyəsi.
  Məsələ həlli.
  Fotoeffekt.
  Məsələ həlli.
  Foton və onun xassələri.
  Məsələ həlli.

  Maddənin əsas zərrəcikləri: Elektron. Proton. Neytron.


  Məsələ həlli.
  Radioaktivlik. Radioaktiv çevrilmə qanunu.
  Məsələ həlli.

  Atomun nüvə modeli. Bor postulatları.


  İşığın udulması və şüalanması.

  1
  1
  1


  1
  1
  1
  1
  1
  1

  24
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1
  1

  Dərs


  M ö v z u l a r.

  Saat


  Tarix


  Qeyd

  87.
  88.


  89.
  90.
  91.
  92.
  93.

  94.
  95.

  96.
  97.

  98.


  99.
  100.

  101.
  102.

  103.

  104.  4.5
  4.6


  4.6
  4.7
  4.8
  4.9
  4.9

  4.9
  4.10

  1.

  2.
  3.  4.

  Məcburi şüalanma. Lazer.


  Mikrozərrəciklərin ikili -- dalğa-zərrəcik təbiəti.
  De-Broyl dalğaları. Qeyri müəyyənlik prinsipi.
  Atom nüvəsinin tərkibi.
  Nüvə qüvvələri.
  Nüvənin rabitə enerjisi. Nüvə reaksiyaları.
  Nüvə enerjisi və ondan istifadə. Zəncirvari nüvə reaksiyası.
  İstilik nüvə reaksiyaları.
  Elementar zərrəciklər. Zərrəciklərin qeydə alınma üsulları.
  Məsələ həlli.
  Yoxlama yazı işi.
  LABORATORİYA PRAKTİKUMU. ( 4 saat )
  Transformatorun qurluşunun və iş prinsipinin öyrənilməsi.
  Radioqəbuledicinin içləyən modelinin yığilması.
  Difraksiya qəfəsi vasitəsi ilə işığın dalğa uzunluğunun təyini.
  Fotoeffekt hadisəsinin öyrənilməsi.
  TƏKRAR.

  YEKUN TƏKRAR.
  1
  1
  1


  1
  1
  1
  1

  1
  1


  1
  1

  1

  1


  1

  1
  1


  2  Download 27.94 Kb.
  Download 27.94 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Dərs m ö vzula r. Saat Tarix Qeyd

  Download 27.94 Kb.