• Číslicová technika.
 • Internet a WWW
 • Siete a sieťové operačné systémy
 • Počítačová technika - hardvér
 • Siete a internet, ochrana dát, vírusy
 • Programovanie
 • Elektrotechnika
  Download 109.5 Kb.
  Sana04.07.2020
  Hajmi109.5 Kb.
  #10920

  Elektrotechnika:

  Napájacie zdroje, bloková schéma, princíp činnosti

  Transformátor, princíp, prevod, výpočet ...

  usmerňovač, schéma jednocestného a dvojcestného usmerňovača, časové priebehy napätí…

  filtre, schémy jednotlivých druhov filtrov C, RC, LC

  Polovodičové súčiastky, schematické značky

  Polovodiče - dióda, tyristor, triak, bipolárny tranzistora, štruktúra p-n prechodov, V-A charakteristika

  pasívne súčiastky, rezistor, kondenzátor, cievka

  rozdelenie pasívnych súčiastok, veličiny a základné vzťahy

  cievka, princíp sčítavania, náhradná schéma, vektorovy diagram

  kondenzátor, princíp sčítavania, náhradná schéma, vektorovy diagram

  vodiče v elektrotechnike farebné značenie

  označovanie vodičov v rozvode 230V

  zemnenie


  tienenie
  Softvér:

  Softvér všeobecne

  Delenie softvéru

  druhy softvéru, príklady

  voľne šíriteľný softvér – freeware, shareware ....

  Operačný systém

  Grafické rozhranie
  MS EXCELL:

  Použitie, princíp

  filtrovanie

  grafy v MS Excel, praktické úlohy

  funkcie v MS Excell

  dva spôsoby výpočtov v MS Excel

  MS WORD:

  funkcia textového editora

  tabuľky v MS Word

  orámovanie v MS Word

  praktické vytváranie dokumentu

  formátovanie textu

  riadkovanie a medzery

  šablóna textu v MS Word

  hromadná korešpondencia v MS Word

  praktické vytvorenie hromadnej korenšpondencie

  typy použiteľných dokumentov pre vytvorenie hromadnej korešpondencie typy súborov pre droj dát

  písmo, font, veľkosť

  typografia

  MS ACCESS:

  charakteristika MS Access

  objekty v MS Access

  dátové typy poli

  vlastnosti polí

  databáza

  Pojmy databáza, záznam (veta), pole ...

  programové prostredie ACCESS

  relácie


  praktické vytváranie databáz

  typy otázok, ich použitie

  filtrovanie

  MS POWERPOINT:

  prezentácia, programy, princípy

  program PowerPoint

  praktická tvorba prezentácie v PP

  použitie obrázkov a efektov v PP

  animácia a zvuky v PP

  praktické úlohy


  Grafika:

  druhy grafických programov

  farebná hĺbka

  vzťah medzi veľkosťou a rozlíšením

  farebný model RGB a CMYK

  nástroje v programe CorelDraw

  kreslenie v CorelDraw

  vektorová grafika, priklady

  bitmapová grafika, príklady

  bitmapový raster

  typy súborov pre bitmapu
  Číslicová technika.

  logické číslicové obvody

  schematické značky základných číslicových logických obvodov (OR, NOR, AND, NAND, INV)

  pravdivostné tabuľky základných číslicových obvodov

  Karnaughova mapa – princíp, praktické riešenie obvodov, 2-3-4 premenné, prepis do pravdivostnej tabuľky...

  Zákony a pravidlá Booleovej algebry

  Praktické riešenie úloh Booleovej algebry

  číselné sústavy

  prevody medzi číselnými sústavami

  dvojková sústava

  osmičková sústava

  šestnástková sústava


  Internet a WWW

  pojem World Wide Web, internet

  jazyky web stránok

  dynamické a statické stránky

  webové sídlo

  ccs princíp

  html

  Praktické vytvorenie stránok v Front Page  Linky vo Front Page

  Tabuľky vo FrontPage

  Popis činnosti Front Page

  práca s obrázkami vo FrontPage

  formuláre vo FrontPage

  rámy (rámce, frames)


  Siete a sieťové operačné systémy

  Sieťové operačné systémy

  klient, server, doména, doménový radič, Active Directory

  webové služby

  užívateľské účty, zdieľanie a oprávnenia
  groupware

  používateľské účty

  ovládací panel

  používateľské skupiny

  oprávnenia k zdieľaniu

  oprávnenia NTFS

  Bezdrôtové siete WiFi, WiMax

  komponenty bezdrôtovej siete

  vysvetlite typy sietí AD-HOC a Infraštruktúra

  hardvér pre WiFi siete

  antény pre WiFi siete

  pojmy AP, klient, most (bridge), opakovač (repeater)

  zdieľania v sieti

  NAT


  porty

  topológie sietí, popis, princíp, výhody

  typy káblov používané pri jednotlivých topológiach

  zloženie káblov

  TP, UTP, FTP, STP

  optické káble

  IP adresovanie, masky sietí a podsiete

  triedy adries, význam, rozdiely

  maska siete

  podsieť


  komponenty počítačovej siete

  výhody počítačovej siete

  sieťa so serverom a bez servera

  typy serverov

  DNS, DHCP, PROXY server

  pojem DNS, doména

  pojem DHCP, nastavenia na lokálnej stanici

  Proxy server

  Open proxy, zombie PC
  Počítačová technika - hardvér

  Hygienické aspekty práce s počítačom – Ergonómia

  Pracovný priestor

  druhy periférnych zariadení

  vstupné jednotky počítača

  výstupné jednotky počítača

  vstupno-výstupné jednotky

  matičná doska, popis druhy, funkcia, konektivita

  matičná doska – popis jednotlivých konektorov a komponentov

  BIOS, funkcia, základné nastavenia

  Porty (rozhrania) – druhy, príklady

  sériové rozhranie

  paralelné rozhranie

  USB rozhranie

  FireWire (1394) rozhranie

  zobrazovacia sústava počítača

  hardvér grafickej karty

  bloková schéma grafickej karty

  výstupné (vstupné) konektory grafickej karty

  Pevný disk - princípy

  časti pevného disku

  fyzická štruktúra pevného disku

  parametre pevných diskov

  typy radičov HDD

  Raid pole

  záznam analógového signálu resp. prevod analógového signálu na digitálny signál

  zvuková karta - prvky

  vstupné a výstupné konektory zvukovej karty

  rozdiel medzi pamäťami typu ROM, RAM, RWM

  základné parametre pamätí

  pamäte typu ROM

  pamäte typu RAM

  FLASH pamäte

  funkcia mikroprocesora

  registre, adresovanie CPU

  inštrukčná sada

  systém prerušenia

  cache


  Hyper-Threading,

  zbernice mikroprocesora

  pätice mikroprocesorov

  systémová zbernica

  periférna zbernica

  typy periférnych zberníc, popis, vlastnosti

  rozširujúce karty

  základné parametre tlačiarní

  princíp atramentovej tlačiarne

  princíp laserovej tlačiarne

  Druhy optických mechaník

  princíp činnosti mechaniky CD, DVD a BD

  typy nosičov CD, DVD, BD a rozdiel medzi nimi

  pojmy track at once, disk at once, multisesion

  regióny pri DVD-video.

  Záložné zdroje - význam a použitie

  princíp činnosti technológií záložných zdrojov OFF-LINE, LINE-INTERACTIVE a ON-LINE

  časti záložného zdroja  Siete a internet, ochrana dát, vírusy

  Ochrana dát - zásady

  ochrana údajov pred používateľmi

  ochrana údajov pred prístupom z lokálnej siete

  ochrana pred prienikom z internetu

  firewall


  Cookie

  šifrovanie údajov

  ochrana počítača pred počítačovým vírusom

  červ


  trójsky kôň

  rootkit


  spyware

  adware


  hijacker

  keylogger

  spam

  hoax


  obsluha antivírového programu NOD32

  digitálny podpis

  symetrické a asymetrické šifrovanie

  certifikačná autorita

  SSL certifikát

  Online šifrovanie

  význam zálohovania dát

  typy záloh

  zálohovacia stratégia
  Programovanie

  vetvenie programu, princíp

  cyklus programu. Princíp

  vývojový diagram

  komponenty vývojového diagramu

  cyklus v programe

  štruktúra programu

  konštanty, premenné a ich typy

  číselne premenné

  reťazcové premenné  Katalog: poznamky -> pvp4

  Download 109.5 Kb.
  Download 109.5 Kb.