• Fizika
 • Obavezni
 • PLAN RADA
 • Informacija za studente I plan rada
  Download 72 Kb.
  Sana04.01.2022
  Hajmi72 Kb.
  #10965

  INFORMACIJA ZA STUDENTE I PLAN RADA

  Naziv predmeta:

  Fizika

  Šifra predmeta

  Status predmeta

  Semestar

  Broj ECTS kredita

  Fond časova

  Obavezni

  I


  4

  2P+2LV

  Studijski programi za koje se organizuje : Akademske osnovne studije na studijskom programu Farmacija, (studije traju 10 semestara, 300 ECTS kredita).

  Uslovljenost drugim predmetima: Nema uslova za prijavljivanje i slušanje predmeta.

  Ciljevi izučavanja predmeta: Upoznavanje sa osnovnim principima opšte fizike i savremenim primenama fizike u razumijevanju bio-medicinskih fenomena. Poznavanje principa i zakona fizike omogućava uspješno učešće u proizvodnji i razvoju novih ljekova.

  Ime i prezime nastavnika i saradnika:

  profesor dr Ivana Pićurić – nastavnik

  Metod nastave i savladanja gradiva: Predavanja, konsultacije, kolokvijumi, laboratorijske vježbe.

  PLAN RADA


  Pripremna nedjelja

  I nedjelja
  Detaljno predstavljanje plana organizacije predavanja i ispita studentima.

  Uvod. Kinematika.

  L.V. Priprema za rad u labaratoriji.

  II nedjelja
  Dinamika.

  L.V. Određivanje ubrzanja kod ravnomerno promenljivog kretanja.

  III nedjelja
  Mehanika fluida.

  L.V. Odredjivanje gustine čvrstih i tečnih tela pomoću piknometra.

  IV nedjelja
  Talasi.

  L.V. Odredjivanje površinskog napona tečnosti pomoću kapilarne cevi i mikrovage.

  V nedjelja
  Zvuk.

  L.V. Odredjivanje koeficijenta viskoznoznosti Stoksovim metodom i Ostwaldovim viskozimetrom.

  VI nedjelja
  Termofizika.

  L.V. Odredjivanje specifične toplote čvrstih tela.

  VII nedjelja
  I kolokvijum;

  VIII nedjelja
  Elektrostatika.

  L.V. Proveravanje Omovog zakona u strujnom kolu.

  IX nedjelja
  Električna struja.

  L.V. Odredjivanje žižne daljine sočiva.

  X nedjelja
  Magnetizam.

  L.V. Spektralna analiza.

  XI nedjelja
  II kolokvijum (Odbrana laboratorijskih vježbi);

  XII nedjelja
  Geometrijska optika.

  XIII nedjelja
  Osnovi atomske fizike.

  XIV nedjelja
  Principi rada nekih dijagnostičkih i laboratorijskih uredjaja (MRI, x-zraci, laser).

  XV nedjelja
  Popravni kolokvijum

  XVI nedjelja

  Završni ispit

  XVII-

  Ovjera semestra i upis ocjena

  XVIII-XXI-

  Dopunska nastava i popravni ispitni rok

  Obaveze studenta u toku nastave: Studenti su obavezni da pohađaju nastavu, odrade sve laboratorijske vježbe, rade oba kolokvijuma i završni ispit.

  Konsultacije:

  kod nastavnika: kabinet 117 sredom posle predavanja;

  Opterećenje studenta u časovima:

  Nedjeljno

  4 kredita x 40/30 = 5 sati i 20 minuta

  Predavanja: 2 sata

  Vježbe: 2 sata

  Ostale nastavne aktivnosti:
  Individualni rad studenata: 1 sat i 20 min

  u semestru

  Nastava i završni ispit: (5 sati 20 min) x 16 = 85 sati i 20 min

  Neophodne pripreme (administracija, upis, ovjera prije početka semestra): 2 x (5 sati 20 min ) = 10 sati i 40 min
  Ukupno opterećenje za predmet : 120 sati
  Dopunski rad: 0-30 sati

  Struktura opterećenja: 85 sati i 20 min (Nastava)+ 10 sati i 40 min (Priprema)+24 sati (Dopunski rad)

  Literatura: : Janjić, Bikit i Cindro: Opšti kurs fizike I i II

  Resnic, Halliday and Krane: Physics, volume 1 and 2 (fifth edition);

  V.Vučić Osnovna merenja u fizici

  Oblici provjere znanja i ocjenjivanje:

  Prvi kolokvijum 40 poena.

  Uspješno završene laboratorijske vježbe i drugi kolokvijum ukupno 20 poena.

  Završni ispit 40 poena.

  Prelazna ocjena se dobija ako se kumulativno sakupi najmanje 51 poen.

  Ocjena

  A

  B

  C

  D

  E

  Broj poena

  90-100

  80-89

  70-79

  60-69

  51-59

  Posebne naznake za predmet: Nastava (P) se izvodi za grupu od oko 30 studenata (preporuka), a laboratorijske vježbe u grupi od 8 studenata.
  Napomena: Dodatne informacije o predmetu mogu se dobiti na konsultacijama.


  Download 72 Kb.
  Download 72 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Informacija za studente I plan rada

  Download 72 Kb.