• Məmulatın İsti –nəm emalı prosesləri fənnindən II kollekvium üçün suallar.
 • Avtomatık tənzimləmə fənnindən II kollekvium üçün suallar.
 • Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi və metodologiyası fənnindən II kollekvium üçün suallar.
 • İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar
  Download 26.87 Kb.
  Sana24.03.2017
  Hajmi26.87 Kb.

  İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar.

  Variant I

  dilcəkli dayandırıcılar

  Yükqaldırıcı maşınların intiqallarının əsas növləri.

  Hərəkətetdirici mexanizmlər

  Portal kranlar.

  Yabalı yükləyicilər.

  Variant II

  diyircəkli friksiyon dayandırıcılar

  Elektrik intiqalları

  Aparıcı təkərli hərəkətetdirici mexanizmlər

  Özüyeriyən strelalı dünən kranlar.

  Hürgüclü kran

  Variant III

  Qəlibli formatlar.

  Yükqaldırıcı maşınların işinin idarə olunması.

  Körpülü kranı hərəkət etdirən mexanizm.

  Dəmiryol kranları.

  Kran - ştabelyor

  Variant IV

  Lentli formatlar.

  Əl intiqallı qaldırıcı mexanizm

  Döndərmə mexanizmləri

  Tırtıllı kranlar.

  Körpülü kranlar.

  Variant V

  Ox istiqamətində sıxılmaqla izləyən formatlar

  Elektrik intiqalları qaldırıcı mexanizmi

  Strela sistemləri və strelanın qolunun dəyişən mexanizmləri

  Pnevmotəkərli kranlar.

  Avtomobil kranları.

  Məmulatın İsti –nəm emalı prosesləri fənnindən II kollekvium üçün suallar.

  Variant I

  Ağardılma nədir ?

  Parçaların qurudulması

  Əriş saplarının şlixtlənməsi.

  Kömbinə edilmiş qurutmaqla şlixt maşınları.

  Tikiş maşınlarının iynələrinin təsnifatı

  Variant II

  Boyaq bəzək fabriklərində parçaların tikilməsi

  Parçaların karbonlaşdırılması

  Şlixtləyici maşınlar

  Trikotajı quruluşu haqqında anlayış.

  Tikişlərin təsnifatı

  Variant III

  Parçaların ütülənməsi

  Su kalandırlarının texnoloji sxemləri

  Şlixt maşınlarının yüklənmə sxemləri

  İlməəmələgətirmə üsulları

  Tikiş maşınlarının əsas işçi orqanları

  Variant IV

  Parçaların şlixtlərdən azad edilməsi və yuyulması

  Boyaq bəzək kalandırlarının texnoloji sxemləri

  Barabanlı quruducu şlixt maşınları

  Trikotajın növləri

  Tikiş maşınlarının təsnifatı

  Variant V

  Parçanın bişirilməsi

  Toxuculuq istehsalının texnoloji prosesləri

  Çoxbarabanlı şlixt maşınları

  Birqat eninə hörülmüş trikotaj və onun istehsalı

  Trikotaj maşınlarının konstruktiv təsnifatlaşdırılması prosesləri

  Avtomatık tənzimləmə fənnindən II kollekvium üçün suallar.

  Variant I

  Avtomatık idarəetmə və tənzimləmə sistemlərinin elementləri

  Gücləndiricilər

  Elektrik servo mühərrikləri

  Rəqəm tənzimləmə sistemlərinin texniki vasitələri

  Dinamik bəndlər və onların xarakteristikası

  Variant II

  Kontaktlı vericilər.

  Fotoelektrik vericilər

  Hidravlık servo mühərriklər.

  Xətti tənzimləmə sistemlərinin və onların elementlərinin riyazi yazılışı

  Ampletuda – faza tezlik xarakteristikası

  Variant III

  İnduktiv vericilər

  Elektrik gücləndiricilər

  İcra elementləri

  Pnevmatik servo mühərriklər

  Tezlik xarakteristikası

  Variant IV

  Tutum vericiləri

  Yarımkeçirici gücləndiricilər

  Pnevmatik gücləndiricilər

  Korreksiya qurğuları

  Sistemin sərbəst və məcburi hərəkəti keçid funksiyaları

  Variant V

  Elektron vericilər.

  Hidravlık gücləndiricilər

  Pnevmatik funksional analiz çeviriciləri

  Ötürmə funksiyası və tezlik xarakteristikaları

  Laplas çevirməsi

  Çoxişlənən malların texnologiyasının tarixi və metodologiyası fənnindən II kollekvium üçün suallar.

  Variant I

  Kələf maşınlarını ümumi quruluşu

  Yumağın strukturası

  İylər və onlara hərəkətin ötürülməsi

  Pnevmomexaniki əyici maşınlar

  Əriş saplarının təkrar sarınması

  Variant II

  Kələf maşınlarının dartıcı cihazları

  Sarınmanın şərtləri

  İpliyin sarıma prosesi. Sarıyıcı mexanizmlər

  БД- 200 pnevmomexanik əyrici maşını

  Əriş saplarının təkrar sarıyan maşınlar

  Variant III

  Dartıcı cihazların elementləri

  Üzüklü əyrici maşınlar

  Əyrici maşınların sarıyıcı mexanizmləıri.

  Toxuculuğun inkişafı tarixi.

  İpliyin yenidən təkrar sarınması

  Variant IV

  Kələf burulması və burucu üzvlər.

  Əyirici maşınların dartıcı cihazları

  Əyrilmə prosesində sapların gərginliyinin nəzəriyyəsi

  Əriş saplarını yenidən təkrar sarıyan maşınlar

  Şlixtləyici maşınlar və onların təsnifatı

  Variant V

  Sarıyıcı mexanizmlər və kələfin sarınması

  Dartıcı cihazların detalları və onlara qoyulan tələblər

  Toxuculuq istehsalının texnoloji prosesi haqda ümumi məlumat

  Əriş saplarının şlixtlənməsi  Şlixtləyici maşınlar

  Download 26.87 Kb.
  Download 26.87 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  İstehsal proseslərində tətbiq olunan nəqletdirici qurğular və vasitələr fənnindən II kollekvium üçün suallar

  Download 26.87 Kb.