• Qeyd .
 • Qeyd
 • İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I
  Download 11.96 Mb.
  bet5/23
  Sana24.03.2017
  Hajmi11.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23

  Qeyd. 1C230 bəndinə görə nəzarət edilmir:

  a) rentgen aparatlarının və ya quyularda karotaj cihazlarının metal pəncərələrinə;

  b) elektron bloklar və ya elektron sxemaltıları üçün hazır halda və ya yarımfabrikatlar şəklində xüsusi hazırlanmış berillium oksidindən profillərə;

  c) zümrüd və ya akvamarin şəklində berilliuma (berillium və alüminium silikatı)  282590200 0

  282619000 0

  282739800 0 283329900 0

  283429200 0

  283699180 0

  285000900 0

  811212000 0

  811219000 0
  1C231

  Qafnium aşağıdakı şəkillərdə:

  metal, ərintilər və tərkibində çəkisinə görə 60%-dən çox qafnium saxlayan birləşmələr, onlardan hazırlanmış məmulatlar, tərkibində onlar olan tullantılar və qırıntılar
  282590800 0

  282619000 0

  282690900 0

  282749900 0

  282739800 0

  283329900 0

  283429800 0

  283699180 0

  285000900 0

  811212000 0

  811292100 0
  1C232

  Helium -3 və ya helium,helium – 3 izotopu ilə zənginləşdirilmiş, tərkibində helium-3 olan qarışıqlar, tərkibində yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı biri olan məmulatlar və ya cihazlar

  Qeyd. 1C232 bəndinə görə tərkibində 1 qramdan az helium-3 olan məmulatlara və ya cihazlara nəzarət edilmir.

  284590900 0
  1C233

  6 (6 Li) izotopu ilə təbii litiumdan daha yüksək dərəcəyə qədər zənginləşdirilən litium, qarışıqlar, ərintilər, birləşmələr və ya tərkibində litium olan izotop 6 ilə zənginləşdirilmiş məhsullar və ya qurğular, həmçinin tərkibində yuxarıda sadalananlardan hər hansı biri olan tullantılar və qırıntılar

  284590900 0


  Qeyd. 1C233 bəndinə görə termolüminessent dozimetrlərə nəzarət edilmir.

  Texniki qeyd. Litiumda izotop 6-nın təbii tərkibi təxminən 6,5 cəm faizinə (7,5 atom faizinə) bərabərdir
  1C234

  Tərkibində çəkiyə görə sirkoniumun 500 hissəsinə qafniumun bir hissəsindən az saxlayan metal şəklində sirkonium, çəkisinə görə tərkibində 50 faizdən çox sirkonium saxlayan və qeyd olunan materiallardan hazırlanmış birləşmələr, məmulatlar, həmçinin tərkibində onları saxlayan tullantılar və qırıntılar

  Qeyd: 1C234 bəndinə görə qalınlığı 0,10 mm - dən çox olmayan zərvərəq şəklində sirkoniuma nəzarət edilmir

  282560000 0

  282590800 0

  282619000 0

  282690100 0

  282739800 0

  282749900 0

  282760000 0

  282990100 0

  283329900 0

  283429800 0

  283529900 0

  283699180 0

  283990000 0

  284190900 0

  284990900 0

  285000200 0

  285000500 0

  285000900 0

  291529000 0

  382370000 0

  8109

  1C235

  Tritium, tritium birləşmələri, tritium atomlarının hidrogenə nisbəti 1/1000-dən yuxarı olan tritiumu tərkibində saxlayan qarışıqlar və ya yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı birini tərkibində saxlayan məmulatlar və ya qurğular

  284440800 0
  1C236

  Alfa – yarımparçalanma dövrü 10 gündən az olmayan, lakin 200 ildən çox olmayan alfa – şüalanma radionuklidləri, aşağıdakı şəkildə:

  a) təmiz izotop;

  b) tərkibində yekun alfa - aktivliyi 1 kq - a 1 küri (37QBk/kq) və ya daha çox olan hər hansı bir radionüklidlərdən olan birləşmələr;

  a) tərkibində yekun alfa - aktivliyi 1 kq - a (37QBk/kq) 1 küri və ya daha çox olan hər hansı bir radionuklidlər olan qarışıqlar;

  b) tərkibində alfa-şüalanma radionuklidlər olan məmulatlar və ya qurğular

  Qeyd: 1C236 bəndinə görə yekun alfa aktivliyi 3,7QBk - dən (100 milliküri) çox olmayan məmulatlara və ya qurğulara nəzarət edilmir


  2844  1C237

  Radium – 226(226 Ra), radium – 226 birləşmələri və ya ərintiləri, tərkibində radium - 226 olan qarışıqlar və ya yuxarıda qeyd olunanlardan hər hansı biri tərkibində olan məmulatlar və qurğular

  Qeyd:1C237 bəndinə görə nəzarət edilmir:

  a) tibbi məqsəd üçün məmulatlara;

  b) tərkibində radium - 226 istənilən şəkildə, aktivliyi 0,37 QBk - dən (10 milliküri ) çox olmayan məmulatlara və ya qurğulara


  284440800 0  1C238

  Xlorun triftoridi

  281290000 0
  1C239

  10-cu kateqoriyadakı hərbi təyinatlı malların siyahısında təsvir olunanlardan fərqli olan və ya onların komponentləri və ya kristalik sıxlığı 1,8 q/kub.sm-dən çox olan bu maddələr tərkibinin 2 faizini təşkil edən qarışıqlar, 8000 metr/saniyə detonasiya sürəti olan güclü partlayıcı maddələr

  360200000 0
  1C240

  0C005 bəndində təsvir olunanlardan fərqli nikel tozu və ya aralıq metal nikeli:

  Qeyd: 1C240 bəndinə görə lifli nikel tozlarına və bir vərəqədə 1000 nkv.sm səthi olan aralıqlı metal nikelin vərəqələrinə nəzarət edilmir.  1C240, a

  aşağıdakı iki xarakteristikası olan nikel tozu:

  1.nikelin təmizliyi 99,0 % və ya yuxarı ;

  2.ASTM B 330 standartına və ya onun milli ekvivalentinə uyğun ölçülmüş hissəciklərin orta ölçüsü 10 mkm-dən az olan


  750400000 0
  1C240, b

  1C240.a. yarımbəndində göstərilən materiallardan hazırlanmış aralıqlı məsaməli metal nikelin vərəqləri.

  Texniki qeyd. 1C240.b. yarımbəndi bütün strukturla daxili əlaqələnmiş nazik aralıqlarla metal materialın yaradılması üçün 1C240.a. yarımbəndində qeyd olunmuş materialların preslənməsi və qızdırıb bitişməsi ilə hazırlanmış aralıqlı materiallara aiddir  750890000 0
  1C350 –1.

  [C2B ] Tiodiqlikol (111 - 48 - 8 )

  293090200 0
  2.

  [C3B] Fosfor xloroksidi (10025-87 - 3)

  281210110 0
  3.

  [C2B]Dimetil (metil)fosfonat(756-79-6

  293100100 0
  4.

  [C1A] Metildifosfonildifluorid (DF) (676 - 99 –3)

  293100200 0

  Xüsusi qeyd. Həmçinin 10-cü kateqoriyaya baxın

  5.

  |C2B] Metilfosfonildixlorid (676 – 97 - 1)

  293100300 0
  6.

  [C 3B] Dimetilfosfit (868 - 85 - 9)

  292090200 0
  7.

  [C3B] fosfor 3-xlorid (7719 -12 - 2)

  281210150 0
  8.

  [C3B]Trimetilfosfit (121-45 -9)

  292090300 0
  9.

  |C3B] Tionilxlorid (7719 -09-7)

  281210950 0
  10.

  3- hidroksi - 1 – metilpiperidin (3554-74 - 3)

  293339990 0
  11.

  |C2B] N,N-diizopropil-2-aminoetil xlorid (96 – 79 -7)

  292119800 0
  12.

  [C2B] N,N -diizopropilaminoetan – 2-tiol (5842 - 07 - 9)

  293090700 0
  13.

  [C2B] xinuklidin-3-ol (1619-34 - 7)

  293339990 0
  14.

  Kalium fluorid (7789 - 23 - 3)

  282619000 0
  15.

  2 – xloretanol (107 - 07 - 3)

  290559100 0
  16.

  |C2B] Dimetilamin (124 - 40 - 3)

  292111100 0
  17.

  Dietil (etil) fosfonat (78 - 38 - 6)

  293100950 0
  18.

  |C2B] Dietil-N,N – dimetilamidofosfat (2404 – 03 –7)

  292990000 0
  19.

  |C3B] 9. Dietilfosfit (762 - 04 - 9)

  292090500 0
  20.

  Dimetilaminohidroxlorid (506 –59- 2)

  292111900 0
  21.

  [C2B] Etildixlorfosfofinit(1498 – 40- 4)

  293100950 0
  22.

  |C1| Etildixlorfosfonat (1066-50-8)

  293100950 0
  23.

  Etildifluoridfosfonat (753 - 98 - 0)

  293100950 0

  Həmçinin 10-cu kateqoriyaya baxın

  24.

  Hidrogenfluorid (7664 - 39 - 3)

  281111000 0
  25

  Metilbezilat (76 – 89 - 1)

  291819800 0
  26.

  [C2B] Metildixlorfosfonit (676 - 83 – 5)

  293100950 0
  27.

  [C2B] N, N- diizopropilaminoetan-2-ol (96 – 80 – 0)

  292219800 0
  28.

  [C2B] 3,3-dimetilbutan -2-ol (pinakolin spirti ) (464 - 07 - 3)

  290519000 0
  29.

  [C1] 0-etil-0-2-diizopropilaminoetilmetilfosfonit

  ( 57856-11- 8)  293100950 0

  Həmçinin 10-cu kateqori-

  yaya baxın  30.

  [C3B] Trietilfosfit (122 – 52 - 1)

  292090400 0
  31.

  [C2B] Arsen 3-xlorid (7784 -34 -1)

  281210990 0
  32.

  [C2B] 2,2- difenil -2- oksisirkə turşusu (benzilat turşusu) (76 - 93 – 7)

  291634000 0
  33.

  [C2B] Dietil (metil) fosfonit (15715- 41 - 0 )

  292090850 0
  34.

  [C2B] Dimetil (etil) fosfonat (6163 - 75 - 3)

  292090500 0
  35.

  [C2B] Etildiflurorfosfanit (430 - 78 - 4)

  292090850 0
  36.

  [C2B]Metildifluorfosfonit (753-59 – 3)

  292090850 0
  37.

  Xinuklidin - 3 - ol (3731 - 38 - 2)

  293339990 0
  38 .

  [C3B] Fosfor 5 -fluorid (10026 - 13 – 8)

  281210160 0
  39.

  Pinakolin (75 - 97 - 8)

  291419900 0
  40.

  Kalium sianıd (151 – 5 0 - 8)

  283719000 0
  41.

  Kaliumbifluorid (7789 - 2 9 - 9 )

  282619000 0
  42.

  Ammonium bifluorid (1341-49 –7)

  282619000 0
  43

  Natrium bifluorid (7681 - 49 – 4)

  282611000 0
  44.

  Natrium fluorid ( 1333 - 83 - 1)

  282611000 0
  45.

  Natrium sianid (143 - 33 - 9)

  283711000 0
  46.

  |C3B] Trietanolamin (102 - 71 - 6)

  292213100 0
  47.

  Fosfor 5-sulfit (1314 - 80 - 3)

  281390100 0
  48.

  Diizopropilamin (108 - 18 - 9)

  292119800 0
  49.

  Dietilaminoetanol (100 - 37 - 8)

  292219800 0
  50.

  Natrium sulfid (1313 - 82 - 2)

  283010000 0
  51.

  |C3B] Kükürd 1-xlorid (10025 - 67 - 9)

  281210990 0
  52.

  |C3B] Kükürd 2-xlorid (10545-99- 0 )

  281210930 0
  53.

  Triretanolaminohidroxlorid (637 -39-8)

  292213900 0
  54.

  |C2B] N,N-diizopropil-2– aminoetilxlorid hidroxlorid (4261-68-1)

  292119800 0  Qeyd 1. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olmayan ölkələr üzrə, 1C350 bəndinə görə tərkibində 1C350. 1., 3.,5.,11.,12., 13., 17., 18., 21., 22., 26.,27., 28., 31., 32., 33., 34., 36 və 54-cü bəndlərdə göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqlar»a, göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 10 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.


  [C2B] Qeyd 2. «Kimyəvi silah hazırlanması, istehsalı, artırılıması və tətbiq edilməsinin qadağan olunması və onun məhv edilməsi haqqında Konvensiya»nın iştirakçısı olan ölkələr üzrə 1C350 bəndinə görə tərkibində 1C350 bəndinin 1., 3., 5., 11.,12., 13., 17., 18., 21., 22., 26., 27., 28., 31., 32., 33., 34., 36 və 54-cü yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışıqlar»a, göstərilmiş həmin maddələrdən ayrıca götürülmüş hər hansı biri qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

  Qeyd 3. 1C350 bəndinə görə 1C350 bəndinin 2., 6., 7.,9., 10., 14., 16., 19.,20.,24., 25., 30., 37., 38., 39., 40., 41.,42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50.,51., 52 və 53-cü yarımbəndlərində göstərilən bir və ya daha çox kimyəvi maddə olan «kimyəvi qarışışıqlar»a hər hansı bir ayrıca götürülmüş kimyəvi maddə qarışıq çəkisinin 30 faizindən çox olmadıqda nəzarət edilmir.

  Qeyd 4. 1C350 bəndinə görə pərakəndə ticarət üçün və ya şəxsi istifadə üçün təyin edilmiş və məişət malları kimi göstərilən məhsullara nəzarət edilmir  1C351

  İnsan və heyvanlar üçün təhlükəli patogenlər və toksinlər:


  1C351, a

  təbii mənşəli və ya material kimi və ya təsvir edilmiş yetişdirmələr formasında dəyişilmiş, virusla və əvvəlcədən həmin viruslarla yoluxdurulmuş qida mühiti

  300290500 0
  1C351, b

  təbii mənşəli və ya material və ya «təchiz edilmiş yetişdirmələr» formasında dəyişilmiş, rikketsiyalar və əvvəlcədən həmin rikketsiyalarla yoluxdurulmuş qida mühiti

  300290500 0
  1C351, c

  təbii mənşəli və ya materiallar və ya «təchiz edilmiş yetişdirilmələr» formasında bakteriyalar və əvvəlcədən həmin bakteriyalardan yoluxdurulmuş qida mühiti

  300290500 0
  1C351, d

  Toksinlər və onların komponentləri:

  1.botulik toksinlər  Qeyd. 1C351.d.1. yarımbəndinə görə aşağıdakı tələbləri ödəyən məhsul şəklində olan botulin toksinlərinə nəzarət edilmir:

  1. tibbdə istifadə təyinatı olan formaseft preparatları;

  2. tibb məhsulları kimi yayılması üçün çeşidlənmiş;

  3.dövlət tərəfindən tibb məmulatları kimi satılmaq üçün icazə verilən;

  2. Qaz qanqrenası toksinlər


  300290900 0  3. Konotoksinlər


  4.Pisin

  5.Saksitoksin

  6.Saq (Shag) toksin

  7.Qızıl statisllokonun toksinləri

  8.Tetrodofoksin

  9.Verotoksin

  10.Mikrosistin (stanqinozin)

  11.Aflatoksin;
  Download 11.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   23
  Download 11.96 Mb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  İxrac nəzarətinə düşən malların nomenklaturuna uyğun kodlar üzrə, habelə işlərin, xidmətlərin, əqli fəaliyyətin nəticələrinin s I yahis I

  Download 11.96 Mb.