• Teema Sisu Tunnid
 • Tunde kokku: 120
 • Kontoritöötarkvara kasutamine Koolituskeskuse Vastutus õppekava
  Download 79.02 Kb.
  Sana01.04.2020
  Hajmi79.02 Kb.

  Kontoritöötarkvara kasutamine

  Koolituskeskuse Vastutus õppekava
  Järgnevas õppekavas ei ole eraldi lahti kirjutatud toimingud erinevate tarkvaraversioonide kohta. Ettevõtete ja asutuste infotöös kasutatavaid programme õpitakse vaheldumisi, saavutamaks võimalikult universaalsed oskused ladusaks soorituseks töökohtadel.

  Suurem osa materjalist on salvestatud kordamiseks õppevideotesse ja vajadusel luuakse töö käigus õppevideoid lisaks.  Õppekava nimetus: Kontoritöötarkvara kasutamine

  Õppekeel: eesti

  Õppe eesmärgid: Oskuste omandamine ja treenimine ladusaks tööks populaarsete kontoritööprogrammidega Microsoft Office (versioonid 2003, 2007, 2010, 2013), OpenOffice.org ja LibreOffice.

  Õppeaja kestvus: 20 õppenädalat.

  Õpingute alustamise tingimused: Õppetöös osalemiseks on vajalik arvutikasutamise algoskus. Eeldatakse, et õppijal on isiklik arvuti ja sellest tulenevalt iseseisva toimetuleku võime Interneti, elektronposti, sotsiaalvõrgustike jm populaarsete rakenduste kasutamiseks.

  Õppekeel: eesti

  Õppekava maht: 120 akadeemilist tundi, milles sisaldub 30 tundi iseseisvat tööd.

  Õppekava sisu kirjeldus:


  Teema

  Sisu

  Tunnid

  1. Sissejuhatus ainesse

  Kaasaegse arvutitöö sõlmküsimused. Asutuse või väikeettevõtja kulutasandid erineva keerukusega IT lahenduste puhul. Turvalisuse tagamisest andmesäilitamisel.

  1

  1. Microsoft Office - kontoritöö standard

  Microsoft Office versioonid 2003, 2007 ja 2010. Vanema ja uue kasutajaliidese tähtsaimad erinevused. Tarkvara hinnad ja legaalse tarkvara tähendus.

  1

  1. Tasuta kontoritööpakett OpenOffice.org

  OpenOffice.org laadimine Internetist ja paigaldamise arvutisse. Sarnasus vanema MSO 2003-ga.

  2

  1. Failitüübid

  Salvestuse tüübid – failiformaadid .doc; .docx; .odt; .rtf; .txt. MSO 2007 failiformaadi konverteri laadimine ja paigaldamine MSO 2003’le.

  1

  1. Klahvide lühikirjeldused

  Õiged tööviisid klaviatuuriga, sagedasimad vead ja ootamatused kogemata vajutatud klahvikombinatsioonidega. Kiirklahvide tähendus ja eelistamine.

  1

  1. Tagasivõtt – Undo

  Arvutikasutamise üldised põhimõtted. Soovimatu muutuse tagasivõtt. Kiirklahvid.

  1

  1. Tööriistaribad ja menüüd

  Tööriistaribad ja korralduste nupud ribadel. Menüüd, menüükorraldused. Lint – Ribbon ja selle erinevused varasemast menüüloendist.

  1

  1. Tekstikooste tähtsaimad reeglid

  Sagedasimad vead arvutitekstides – näited. MS Wordi automaatkorrektuur ja selle seadistamine.

  1

  1. Salvestamine ja avamine

  Info säilitamise põhimõtted arvutis ja välistel infokanduritel (mälupulk, CD/DVD plaat). Fail, failid, failinimi – keelatud märgid. MS Wordi automaatsalvestus – dokumenditaaste. Ohud ja olukorrad avamisel/salvestusel – eksituste vältimine, koopiad failidest.

  3

  1. Kaustasüsteem

  Kaustad, Windowsi kaustasüsteem – kaustapuu. Uue kausta loomine ja salvestamine uude kausta. Vahendid kaustasüsteemis liikumiseks erinevates Windowsi versioonides XP, Vista, 7 ja 8.

  2

  1. Praktilised harjutused

  Format Disk – uue mälupulga kontroll ja kasutatud mälupulga tühjendamiseks. Mälukaardid. Salvestamine mälukaardile, USB pulgale, CD/DVD-le. Failide ja kaustade kustutamine.

  2

  1. Kohtvõrk ja Internetiserverid

  Lokaalvõrk – kõvaketta kausta jagamine teistele võrgukasutajatele. Koopia manusfailina või hot.ee failiderubriiki. Viite jagamine veebiruumist hot.ee näitel.

  3

  1. Teksti kujundamine

  Vaateolekud MS Word'is. Teksti märkimine. Kirjakuju(d) – font, fondid, kirja suurus. Paks, kald- (kursiiv-) ja allajoonitud kiri. Klahvikombinatsioonid tekstis liikumiseks. Märgitud teksti teisaldamine. Teksti joondamine. Kujundusvahendite menüü Vorming – Format. Üla- ja alaindeks – Superscript ja Subscript. Fontide laadimine Internetist ja lisamine Windowsi koosseisu.

  2

  1. Lõigukujundamise vahendid

  Lõik – Paragraph. Joonlaud, taanded, lehekülje seaded, joonlaua ääremärgendid taanete ja lehe vabade servade reguleerimiseks. Erinevate paigutusviiside eelistamine praktilistes töödes.

  1

  1. Printimine

  Lehekülje häälestuse dialoogaken – Page Setup. Paberi formaat, lehekülje rõhtpaigutus. Näidised – kuulutus, teade, suur silt. Näidistöö - SUURED TÄHED

  2

  1. Õppevideod

  Töötamine õppevideotega. Video juhtimine ja näidistöö sooritamine õppevideo abil.

  2

  1. Printimine – väljatrükk paberile

  Erinevate printimistehnoloogiate võrdlus – väljatrüki hind. Printeri seadistamine erinevates Windowsi versioonides.

  2

  1. Tabeldus ja tabelid

  Tabelduskohad. Tabelduskohtade tüübid ja dialoogaken. MS Wordi ja OpenOffice.org tabelivahend. Tabelite ja ääriste tööriistariba.

  3

  1. Windowsi vahemälu – lõikelaud, lõikepuhver

  Teksti kopeerimine, paljundamine. Lõikelauale kogumine. Erinevate kirjatööde vahel kopeerimine. Kujundusmäärangud (vorming) kleepimisel – Paste. Menüü Redigeeri – Edit korraldused. Internetist kopeerimine. Kiirmenüü korraldustega kopeerimine. Soovimatu vormingu eemaldamise võtted. Failide kopeerimine. Kiirklahvidega kopeerimine.

  Google automaattõlk, selle kvaliteedipiirid.  3

  1. Failihalduse praktikum

  Info kopeerimine ja korrastamine turvakoopiateks mälupulgale, CD/DVD plaadile, välisele kõvakettale.

  2

  1. Lehekülje päis ja jalus

  Päis – Header ja jalus – Footer. Ametikirja näide. Aadressiväljaga kiri aknaga ümbrikus.

  2

  1. Pildid tekstitöös

  Piltide kopeerimine Internetist. Kopeerimine pildikausta aknast. Pildi suuruse muutmine, pidemed. Pildifailide lisamiskorraldus – Insert Picture. Pildid joonistusprogrammist Paint. Piltide paigutamine tekstis. Pildi kaugus tekstist, vormindusdialoog – Format Picture. Tööriistariba Pilt – Picture nupud. Toimingu kordamine: Tee uuesti – Repeat. Kujunduse kopeerimisnupp Kopeeri vorming – Format Painter.

  4

  1. Digipildistamine

  Digikaamerad, kaamera valimise kriteeriumid – otstarve, hind, hoiuturvalisus… Peegelkaamera või kompakt?

  Sagedasimad vead pildistamisel. Säriaja tähendus, toe kasutamine. Makrovõte. Välklamp ja selle vältimine. Valge tasakaal. Üle- ja alasäri. Praktilised nipid. Tootepildistamine.  4

  1. Foto järeltöötlus

  Fotode kvaliteedi parandamine – gamma-arv ja kontrast. Lihtne töötlusprogramm IrfanView. Värvitasakaal. Teravuse suurendamine. Foto pikslimõõdud ja fotode vähendamine avaldamiseks Internetis.

  4

  1. Foto detailide muutmine

  Lihtne töötlusprogramm PhotoFiltre. Kloonimise otstarve ja seadistused. Teksti ja raamide lisamine fotole.

  2

  1. Joonistusvahendid

  Tekstikast. WordArt. Vektorgraafika ja rastergraafika. Joonistuslõuend. Valmiskujundid.

  Praktiline töö: ruumi (toa) plaan – töö koordinaatvõrguga.  3

  1. Tasuta joonestusvahend Google SketchUp

  Ehitus- ja muud tehnilised joonised tasuta Internetist laetava programmi abil. Kasutusliidese töövahendid. Mõõtudes töötamine ja mõõtude lisamine. Kolmemõõtmelised vaated. Näidis- ja õppevideote otsimine erinevate joonestusülesannete täitmiseks.

  4

  1. Tekstikast

  Tekstid kujundite sees. Kujundite täiteefektid. WordArt. Varjud ja ruumilised kujundid. Sarnased vahendid tasuta OpenOffice.org’s

  1

  1. Veerud ja sektsioonid

  Sektsioonipiir, sektsioon. Ajalehe moodi kujundus – ettevõtte või organisatsiooni „ajaleht“ A4 formaadis lehekülgedel.

  Kolme veeruga ehk kahe murruga voldik  4

  1. Laadid – Style, mallid

  Pealkirjalaadid, laadi muutmine. Sisuteksti laadi Normal muutmine – selle töövõtte eelised. Mall, mallid – Template. Mallid Microsofti veebilehelt. Uue laadi ja uue malli – dokumendipõhja tegemine.

  3

  1. Loendid

  Number- ja täpploendi nupud tööriistaribal. Täpploendi dialoogaken. Numberloendi seadistamine. Numeratsiooni katkestamine ja jätkamine. Liigendatud loend.

  1

  1. Äärised ja varjustused

  Äärised – Borders. Tekstilõigu taustavärvid – Varjustus – Shading. Lehekülje ääris.

  1

  1. Praktikum: Pikem kirjatöö – tootekirjeldus - manuaal, taotlusprojekt, uurimus, kursusetöö …

  Lehekülje häälestamine. Tiitelleht. Jälgi pealkirjalaade – Heading Style! Töö sisukorra lehekülje ettevalmistamine. Sisutekst. 1,5- ehk poolteisekordne reavahe. Sisuteksti rea- ja lõiguvahed. Tekstiotsingu ja asendamise korraldus. Kasutatud allikate loetelu. Leheküljenumber. Sisukord, sisukorra värskendamine. Pealkirjade nummerdamine.

  6

  1. Tabeltöötlus

  Tabeltöötlusprogrammid – MS Excel, OpenOffice.org Calc. Veerud ja read – lahtriaadressid. Andmete sisestamine tabelisse, kustutamine ja parandamine. Tabelipiirkondade märkimine. Lahtrite või piirkondade lohistamine – teisaldamine. Veergude laius ja ridade kõrgus.

  1

  1. Tabeltöötlus arvutusvahendina

  Valemi koostamine, valemi kopeerimine, veergude summad. Palgalehe näide, tulemuste ümardamine. Tabeli päis ja järjekorranumbrid. Komakohad – kümnendkohad. Ümardamisfunktsioon – Round. Ümardamisprobleemide lihtne lahendus – seadistus: Kuvatav täpsus.

  4

  1. Arvutustabeli kujundamine

  Veergude ja ridade lisamine. Tabelite kujundamine ja absoluutaadress. Tabeli joonimine, äärised – Borders. Lahtrite vormingu dialoogaken – Format Cells. Arvuvormingud – arvude erinevad esituskujud. Tabeli automaatvorming – Auto Format. Toimingud Prindi eelvaates.

  2

  1. Praktiline töö

  Hinnakiri valuutakursiga – absoluutaadress.

  3

  1. Funktsioonid, töö lehtedega

  Kuupäev funktsiooniga TODAY. Erinevate päevade andmetabelite säilitamine. Tabelilehe vorming, nimi ja lehtede lisamine.

  1

  1. Suurte andmetabelite töötlemine

  Sorteerimise nupud tööriistaribal ja dialoogaken. Võistlusprotokoll Internetist – väljavõtted kopeerimise abil, andmete filtreerimine, otsing märksõna järgi. Suurte tabelite jagamine osadeks. Funktsioonid CONCETENATE ja MID.

  3

  1. Diagrammid

  Diagrammiviisard – Chart Wizard

  2

  1. Esitlused programmiga PowerPoint

  Slaidid, teksti- ja sisupaigutused. Esitluse kujundamine kujundusmalliga. Pildi läbipaistev taust. Efektid ja animatsioonid slaidi teksti või piltide ilmumisel PowerPoint’is. Kohandatud animatsioonide aken. Esitluse font – tähekuju, taust. Juhtslaidi – Slide Master muutmine. Esitluse tausta kujunduse muutmine. Foto taustapildiks. Tekstid foto peal. Slaidisiire – Slide Transition. Automaatselt kulgev (ringlev) esitlus. Slaidivahetumise aja sobitamine ettekandega. Esitluse ettekandmine.

  6

  1. Lihtsama veebilehe loomine

  Info avaldamise põhimõtted Internetis. Lihtsad HTML failid erinevate laiatarberakenduste abil

  Fotode esitamise põhimõtted. Veebigalerii moodustamine. ZIP pakkimine.

  Veebi sisuhaldusvahend CMSimple. FTP failiülekandeprogrammid – FileZilla. Veebiserverid – Zone.ee, Planet.ee. CMSimple veebilehe sisu muutmine. Kujunduspõhjad – Templates. Kujunduspõhja fotode muutmine.

  Sisuhaldusvahendi ja kontoritööprogrammi koostöö - probleemid kopeerimistel ja laadide jälgimine.  6

  1. Veebipõhine dokumendiloome

  Google Docs – docs.google.com ja interaktiivne esitlusvahend prezi.com. Pilveteenuste kiire areng, eelised ja puudused. Dokumentide ühiskasutus, rühmatöö.

  6

  1. Kordamisülesanded

  Kordamisülesanded õppevideote baasil. Iseseisva õppimise ja isikliku arengu tähendus. Loengud ja raadiosaated Internetist.

  4

  1. Juhendamistegevus

  Töötamine juhendaja või IT-alase abistaja rollis. Õppevideod ja kirjalikud juhendmaterjalid.

  Praktikum: valitud teema õpetamine oma grupikaaslasele.  4

  1. Lõputöö

  Essee: Mida sain väärtuslikku ja mida pakuksin järgmistele osalejatele teisiti? Ühine arutelu ja ühine esitlus.

  3
  Tunde kokku:

  120


  Koolitajate nimed: Tiit Tilk (õpikute autor, töötab täiskasvanute arvutiõpetajana alates aastast 1994; Anne-Li Tilk (kontoritöötarkvarale spetsialiseerunud vanemõpetaja Kuressaare Ametikoolis, arvutiõpetaja alates aastast 1996, e-kursuste ja e-õppe materjalide autor – projekt „E-õppe arendamine kutsehariduses, „Vanker”, „E-võti”)

  Õpingute lõpetamise nõuded: Praktilistel töödel põhinev arvestus, lõpuessee esitlus või koolituse tellija määratud pädevuste kontroll.

  Omandatavad teadmised ja oskused: Kontoritöö tarkvara erinevate versioonide kasutusoskus enamtarbitavate toimingute piires vastavalt õppekavale. Kursuse läbinu tunneb Microsoft Office versioone 2003, 2007 ja 2010 ning tasuta kontoritööprogrammide OpenOffice.org ja LibreOffice kasutajaliideseid. Mõistab legaalse tarkvara tähendust ja oskab OpenOffice.org või LibereOffice’it Internetist laadida ning arvutisse paigaldada. Tunneb erinevaid failiformaate .doc; .docx; .odt; .rtf; .txt ja oskab laadida failiformaadi konverterit MSO 2003’le. Oskab kasutada MS Wordi automaatkorrektuuri ja seda seadistada. Tunneb info säilitamise põhimõtteid arvutis ja välistel infokanduritel (mälupulk, CD/DVD plaat) ning lokaalvõrgus. Oskab arvutiteksti kujundada ja selleks kirjalehekülge seadistada. Mõistab erinevate printimistehnoloogiate eeliseid ja puudusi. Valdab fotode kasutamise ja arvutigraafika põhitoiminguid. Oskab kasutada laade ning dokumendimalle. Tunneb tabeltöötluse põhivõtteid MS Excel’is ja OpenOffice.org Calc’is ning oskab koostada valemeid, kasutada funktsioone, diagramme ja andmebaaside vahendeid. Oskab koostada esitlusi PowerPoint’iga ja esitlusi kujundada. Mõistab Internetis info avaldamise põhimõtteid. Oskab kasutada veebipõhiseid dokumendikooste vahendeid.
  Õpperuumid, sisustus, seadmed: Koolituskeskuse Vastutus koolitused toimuvad väljasõidukoolitustena selleks renditud ruumides, milles on igale kursuslasele töökoht (laud, tool ja arvuti). Renditav klass peab olema õppetööks või kontoritööks rajatud ruumis ja vastama õppe- või kontoritöö sihtotstarbe tunnustatud põhimõtetele. Ruumil peavad olema avatavad aknad (eelistatult põhjasuunalised või osaliselt pimendatavad).

  Tulenevalt Koolituskeskuse Vastutus asutamise eesmärgist ja põhikirjast, määrab ruumile esitatavad nõuded tavaliselt koolituse tellija (näiteks Töötukassa vastavas hankedokumendis) või koostööpartner (omavalitsus, ettevõte, riigiasutus).  Arvutiõppeks kasutatakse õppekava sisule vastavaid statsionaarseid või sülearvuteid. Kulutuste optimeerimiseks eelistatakse kontoritöötarkvara rentimist ainult koolituse toimumise perioodiks. Klassis on Interneti püsiühendus ja printimisvõimalus. Õppetööks kasutatakse projektorit ja projektoriekraani või seda asendavat valget seina.
  Õppekava koostasid Anne-Li Tilk ja Tiit Tilk


  Download 79.02 Kb.
  Download 79.02 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Kontoritöötarkvara kasutamine Koolituskeskuse Vastutus õppekava

  Download 79.02 Kb.