• Hech kimdan kam emassan, kam bo’lmagaysan, Yerda qolsang, oftob bo‘lib kulmagaysan, Qachon belni mahkam tortib bog‘lagaysan
 • Qur-ey ! Qur-ey!
 • Bahor oxirlab qolayotgan kunlarda shahzoda
 • Nega menim
 • Kimki tinch yashashni istasa, pastkash odam bilan hech qachon dostlashmaydi.
 • Boqib ko’z ichidin pinhon fosh etdilar tag’ofillar Yo’g’-u borim hamul pinhon ila foshingdin aylansun.
 • Eldan ketib el bo’lganni kim biladi
 • Ona tili va adabiyot
  Download 282.2 Kb.
  Sana25.03.2017
  Hajmi282.2 Kb.
  va , 12 ta , 12 ta , 4 ta , 3 ta

  Download 282.2 Kb.

  ONA TILI VA ADABIYOT

  1.

  Adabiyot (arab. - adab so‘zining ko‘pligi) - 1. Fan va amaliyotning biror sohasidagi yutuqlarni umumlashtiruvchi asarlar majmui (texnikaviy A., qishloq xo‘jaligi A.i, siyosiy A. va boshqalar). 2. San’atning bir turi (badiiy A. deb ham ataladi)
  Til deb murakkab muloqot tizimiga yoki shu tizimni oʻrganish va ishlatish qobiliyatiga aytiladi. Tilni oʻrganuvchi sohaga tilshunoslik deyiladi. Jahon tillari miqdorini aniqlash uchun til va sheva orasida farq oʻrnatish zarur.
  Xolboqi miskar haqidagi hikoyat quyidagi

  asarlardan qaysi birirfa keltirilgan?

  A) Xoja “Miftoh ul-adl”

  B) So'fi Olloyor "Sabot ul-ojizin"

  C) Gulxaniy "Zarbuhnasal"

  D) Anbar otin "Qarolar falsafasi

  2. Siz o‘z xalqingiz, Vataningiz, millatingizning ko‘z

  qarog‘larisiz, ammo unutmang-ki, tanbal, daqqi,

  bezori kishi ma’naviy nogiron degan so’z.

  Ushbu gap qo’shma gapning qavsi turiga kiradi?  A) bog’langan qo’shma gap

  B) aralash murakkab qo’shma gap

  C) bir necha ergash gapli murakkab qo’shma gap

  D) bir necha bosh gapli murakkab qo’shma gap

  3. Qaysi asarda hamma kasblarning ham bozori

  kasod bo’lgani haqida gap boradi?

  A) “Shum bola” B) “Bemor”

  C) “Bolaning ko’ngli podsho”

  D) “Mening o’g’rigina bolam”

  4. Hech kimdan kam emassan, kam bo’lmagaysan,

  Yerda qolsang, oftob bo‘lib kulmagaysan,

  Qachon belni mahkam tortib bog‘lagaysan?

  Aytgil, do‘stim, nima qildik Vatan uchun?

  Ushbu she’riy parchada olmoshning necha turi

  qatnashgan?

  A) 3 В) 1 С) 2 D) 4  5."Kuntug‘mish" dostonida Gurkiboy bilan Mohiboy

  Zangar shahriga kirib kelganida dastlab kimga duch

  kelishadi?

  A) Xolmo‘min yasovulboshiga

  B) Kuntug‘mishga C) Avliyoyi Qoraxonga

  D) Xolbekaga

  6. Ajratib ko’rsatilgan so’z haqidagi to’g’ri hukmni

  toping.

  Qur-ey ! Qur-ey! Jimgina quloq soldi.

  A) taqlid so’z B) undov so’z C) modal so’z

  D) mustaqil so’z

  7.

  Mustaqillik - davlatning ichki va tashqi ishlarda boshqa davlatlarga qaram boʻlmay faoliyat koʻrsatishi. M. tamoyillariga rioya etish davlatlararo oʻzaro munosabatlarda yetakchi, hukmron qoidadir. Har bir davlatning mustaqilligini tan olish oʻzaro tinchtotuv yashashning prinsiplaridan biridir.
  Quyida berilgan gapda nechta shaxs oti qatnashgan?

  Bahor oxirlab qolayotgan kunlarda shahzoda

  Abusaid qirq yigiti bilan ovga chiqdi.

  1. 4ta B) 3 ta C) 1 ta D) 2 ta

  8. Holat ravishilarini aniqlang.

  A) tez, darhol B) arang, qasddan

  C) xiyol, oz D) dastlab, hanuz

  9. Nega menim qulog’imda tun va kun  Boyqushlarning shumli tovshi baqirar?

  Parchada kompozitsion usul bilan yasalgau so’z

  haqida berilgan hukmlarning qaysi biri noto’g‘ri?

  A) kompozitsion usul bilan yasalgan so’z faqat

  yopiq bo’ginlardan iborat

  B) kompozitsion usul bilan yasalgan so’z ot

  turkumiga mansub

  C) kompozitsion usul bilan yasalgan so’zning

  tarkibi “ot ot” ko’rinishda

  D) kompozitsion usul bilan yasalgan so’z gapda

  aniqlovchi bo'lib kelgan

  10. Mavsum qo’shiqlarini belgilang.

  1) “Xo’p-hayda”; 2) “Chittigul”;

  3) “Boychechak” 4) “Maydagul”

  5) “Churey-churey”

  A) 2,3 B) 1,3,4 C) 1,3,4,5 D) 1,2,3,4

  11. Quyidagi misralarda o’g so'zi qanday ma’noda

  qo’llangan?

  Qaysi erda bo’lsa uqush birla o‘g,

  Ani er atagil,necha o‘gsa o‘g.

  Uqush, o’g, bilig kimda bo’lsa tugal,

  Yavuz ersa kaz te, kichig ersa o’g.  A) aql, maqtov, bag’ishla

  B) aql, o‘rgan, maqta C) bilim, aql, maqta

  D) aql, maqta, ulug'la

  12. Atash ma’nosini tamoman yo’qotib, faqat o‘zi  birikkan so‘zni boshqa so‘zga tobelantirib

  bog’lash uchun xizmat qiladigan so‘zlar...  A) sof ko’makchi sanaladi

  B) bog‘lovchi sanaladi

  C) vazifadosh ko‘makchi sanaladi

  D) ergashtiruvchi bog'lovchi sanaladi

  13. E.Vohidov o’z she’rlaridan birida qachon

  paytavaning salla”. “aza chog’ida yalla" bo’lishini  qayd etib o'tgan?

  A) nafs sabrdan ustun kelganda

  B) haqiqat singanda

  C) o‘zbek Navoiyni o'qimay qo'yganda

  D) shirin yolg’onga aldanganida

  14. Quyida berilgan fe’llarning qaysilari fonetik

  tamoyil asosida vozilgan?

  1) gurulla; 2) o'yna; 3) yashna; 4) yasha;

  5) sayla; 6) angla

  A) 2, 3,4,6 B) 2, 4, 5, 6 C) 1,2, 3,5

  D) 1, 2, 4, 6

  15. Cho’lponning "Kecha va kunduz" romanida

  jadidlar tomonidan haftada ikki marta zorg'a

  chiqadigan gazetani topib kelib keyin afsus

  chekkan qahramon kim edi?

  A) Xolmat B) Hakimjon C) Mirzabobo

  D) Ummatali

  16. Маnа shu tirranchalarni himoya qilmaganim

  uchun boya rosa po‘staginmi qoqishdi.

  Ushbu gapda nechta so’z birikmasi mavjud?  A) 4 ta B) 7 ta C) 6 ta D) 5 ta

  17. Kimki tinch yashashni istasa, pastkash odam  bilan hech qachon do'stlashmaydi.

  Ushbu gapda so’z vasovchi qo‘shimchalar necha

  o‘rinda qo‘llangan?

  A) 2 B) 5 C) 4 D) 3
  18. Navoiyning "Sab’ai sayyor" dostonida yetti iqlim

  shahanshohi Bahrain shanba kuni qaysi rangdagi

  qasrda qaysi hikoyani tinglaydi?

  A) gulgun qasrda Shoh Jo’na va Mas’ud

  hikoyasini

  B) qora qasrda Farruх va saxiy Axiy hikoyasini

  C) yashil qasrda Sa’d jasoratini

  D) sariq qasrda Zayd Zahhob sarguzashtini

  19. Quyidagi qaysi qahramon "yaxshi suratli, shirin

  so‘zli, quralay ko’zli, uzun bo‘yli, keng ko‘krakli,

  xush xayol, zehni tez, serfahm" deya tasvirlangan?

  ( "Ravshan" dostoni)

  A) Gulqiz B) Oqqiz C) Zulxumor D) Gulanor

  20. Qaysi qo'shma gapda ko’chirma ma’noda

  sinonimlik hosil qilgan so‘zlar mavjud?  A) Oqituvchining oldiga shartta kiraman-da, tez-

  tez gapirih tashlayman.

  B) Ana, hech narsa bo’lmagandek, yayrab-

  quvnab, ochilib-sochilib yurishibdi.

  C) Meni yomou ranjitding, se'ndan qattiq xafaman.

  D) Muyassar bo'lmasa gar yor visoli, balodan

  totlidir hijronning boli.

  21. Qaysi gapda uyushiq bo‘laklarning navbatma-

  navbatligi ifodalangan.

  A) Hammasini tinglardim, ammo o’xshashini

  topmasdim aslo.

  B) Na sen, na men buning kafolatini olganmiz.

  C) Yo kitob. yo ruchka olaman.

  D) Goh kuladi, goh yig’laydi.

  22. Komil Xorazmiyning “Qaysi falak burjining

  mehri puranvorisan…” deb boshlanuvchi el

  orasida mashhur she’ri qaysi janrda yozilgan.

  A) g’azal B) musamman C) muxammas

  D) musaddas

  23. Ogahiy qalamiga mansub quyidagi baytda qaysi

  san’at qo‘llangan?

  Boqib ko’z ichidin pinhon fosh etdilar

  tag’ofillar

  Yo’g’-u borim hamul pinhon ila foshingdin

  aylansun.

  A) ruju’ B) talmeh C) ishtiqoq D) tazod

  24. Eski o‘zbek adabiy tilidagi "pesha" so‘zining

  ma’nosini aniqlang.

  A) kasb, hunar B) ayon, ravshan

  C) go‘zal, latofatli D) sog’lomlik

  25. Qaysi qo‘shimchalar so'zlarga zamon

  qo‘shimchalaridan keyin qo‘shilishi mumkin?

  A) faqat shaxs-son В) shaxs-son, nisbat

  C) shaxs-son, mayl D) shaxs-son, bo’lishsizlik

  26. Kesimni yasama so’z bilan ifodalangan

  bog’langan qo’shma gapni belgilang.

  A) Odam bahosizdir, ammo uni mehnat

  baholaydi.  B) Mehnat orom berib uxlatadi, kamchilik esa

  chimchilab uyg'otadi.

  C) Ishlagan tishlaydi, ishlamagan kishnaydi.

  D) Mehnatni hurmatlasak, u bizni e’zozlaydi.

  27. Ernest Seton-Tompsonning “Yovvoyi yo‘rg‘a”

  hikoyasida yovvoyi yo‘rg’aga kim birinchi bo’lib

  tamg’a bosadi?

  A) Jek B) Jo Kalon C) Foster D) Tom

  28. Qaysi so'zlarga ikkitadan shakldosh qo‘shimcha

  qo’shilgan?

  1) yashang; 2) bilimli; 3) o'zbekchilik;

  4) to’plam: 5) kiyinmoq; 6) tinchi; 7) qo‘lyozma

  A) 1, 4, 5, 6 B) 2, 4, 6, 7 C) 2, 3, 5, 6

  D) 1, 6, 7

  29. Quyidagi gapda asosi bir bog’indan iborat so’zlar

  sonini toping.

  Eldan ketib el bo’lganni kim biladi?

  A) 5 В) 3 С) 4 D) 6

  30. Ayiruv bog’lovchilari uyushiq aniqlovchilarni

  bog'lagan javobni aniqlang.

  A) Bir kattaga quloq tut, bir kichikka. (Maqol)

  B) Yolg‘on yo farzandga urar, yo davlatga urar.

  (Maqol)

  C) Bola goh otlarga xashak tashiydi, goh odamlar

  oldiga yuguradi.

  D) Inson ruhiyatida goh mahzun, goh sho'x

  ohanglarga ehtiyoj seziladi go'yo.

  31. Qaysi gapda ikkita affiksatsiya, bitta

  kompozitsiya usulida yasalgan fe’l bor?

  A) Hayotning ko‘p issiq-sovug’ini ko‘rib ... saboq

  olib, tajribamni oshirdim. Do‘st-u dushman

  bilan murosa qilib yashadim.

  B) Biror mamlakatda jabr-zulm va fisq-fasod

  kuchayib ketarkan, asl podsholar adolat

  o‘rnatib, fisq-fasodni, zulmni yo‘qotishi lozim.

  C) Podshoh fikr olsin, Qaysi biri foydaliroq

  bo‘lsa, uni o’z vaqtida ishlatsin.

  D) Chin do’st uldirkim do‘stidan hech qachon

  ranjimaydi, agar ranjisa ham uzrini qabul qiladi.

  32. Qaysi gapda daraja-miqdor holi ishtirok etgan?  A) Вu ko‘pchilikning fikri edi.

  B) Ko'p ota-onalar buni bilishmadi.

  C) Paxta to‘g’risida ko’p yozdi.

  D) Bu voqea ko’plarni quvontirdi

  33. Qaysi gapda hosil bo‘lish usuliga ko‘ra bir

  guruhga kiruvchi undoshlardan tashkil topgan

  yasama sifat berilgan?

  A) Sizday sofdil, mehribon insonni

  uchratganimdan xursandman.

  B) Eng yorqin va samimiy tuyg'ular hamrohingiz

  bo‘lsin!


  C) Oliyjanob insonlar har yerda ardoqlidirlar.

  D) Bu xushovoz xonandaning yoqimli qo'shiqlari

  barchaga manzar.

  34. … ma’naviy suhbatlar chog’ida bodaxo’rlik

  qilishni xush ko’rganlar. Lekin har gal ichki-

  likbozlikdan keyin Yaratganga iltijo qilib,

  mayxo’rlikdan tavba berishini so’raganlar…

  Ushbu fikr qaysi asardan olingan, bu fikr kim

  haqida ?

  A) “Shoh G’oziy”, Husayn Boyqaro haqida  B) “Boburnoma”, Abusaid Mirzo haqida

  C) “Qutadg’u bilig”, Elig haqida

  D) “Holoti Sayyid Hasan Ardasher”, Sayyid

  Hasan Ardasher haqida

  35.

  Husayn Boyqaro (Husayniy) (1438-yil, Hirot-1506-yil, 4-may, Bobo-Ilohi, Hirot yaqinida) - taniqli shoir va davlat arbobi. Hirot yaqinida tugʻilgan. 1469-yildan umrining oxirigacha Xuroson podshohi. Uning hukmdorligi yillarida iqtisodiy va madaniy hayot yaxshilangan.
  Sanasak, muvaffaqiyatlar ko‘p, ammo ular

  orasida eng muhimi, hamma xalqqa, hamma elga

  zarur bo’lgan ne’mat - Tinchlik bayrog‘i bilan

  yangi asrning issiq, nurli quchog‘iga

  talpinapmiz.

  Ushbu gapda nechta so‘z so‘z yasovchi

  qo‘shimcha qo’shilishi natijasida fonetik

  o‘zgarishga uchragan?  A) 3 tа В) 1 ta C) 2 ta D) 4 ta

  36. Turkiston o’lkamiz vodiylari (?) sahrolari keng (?)

  tog’lari buyuk (?) aholisi turk (?

  Aholi - Yer yuzida yoki uning muayyan hududi, qitʼa, mamlakat, tuman, shaharida istiqomat qiluvchi odam (inson) lar majmui. Aholini tadqiq etish bilan maxsus fan - Demografiya shugʻullanadi.aholi oʻrtasida sodir boʻlayotgan jarayonlar biologik, geografik, ijtimoiy-iqtisodiy omillar taʼsirining natijasidir.
  ) o’zbekdir.

  (?) belgisi o’rniga qo’yiladigan tinish belgilarini

  toping.

  A) vergul, vergul, vergul, vergul

  B) vergul, vergul, vergul, tire

  C) vergul, vergul, nuqtali vergul, tire

  D) vergul, vergul, nuqtali vergul, vergul

  MATEMATIKA

  1. ni hisoblang.

  A) 35 B) 53 C) 350 D) 3,5

  2. tengsizlikni yeching.

  A) (1;10) B) C) D) (0,1;10)

  3. Ikkita doira radiuslari 1:2 nisbatda. Katta doira

  aylanasining uzunligi 8π. Kichik doira yuzini

  toping.

  A) π B) 8π C) 4π D) 2π

  4. Sharning radiusi 37 sm, sharning markazidan 23 sm

  uzoqlikda kesim o’tkazilgan. Shu kesimning yuzini

  (sm²) toping.

  A) 820π B) 840π C) 860π D) 720π

  5. Yuzi 120 sm², diagonali esa 17 sm bo’lgan to’g’ri

  to’rtburchakning tomonlarini (sm) toping.

  A) 12; 10 B) 15;8 C) 30; 4 D) 16; 12  6. vektorga qarama-qarshi yo’nalgan

  birlik vektorni toping.

  A) B)

  C) C)
  7. y=ax² (a-1)x 3 parobolaning uchi y o’qi ustida

  bo’lsa, a ni toping.

  A) 1 B) 0 C) 2 D)3

  8. funksiyaning maksimum

  nuqtasi qaysi oraliqda yotadi?

  A) (1;3) B) (3;7) C) (-1;1) D) (-3;0)  9. ifodani

  soddlashtiring.

  A) B) C) D) xy

  10. tengsizliklar sistemasi yeching.

  A) (3;5) B) (0;1) C) (4;6] D) [2;3]

  11. Bir burchagi botiq, qolgan burchaklari qavariq

  bo’lgan beshburchakning ichki burchaklari

  yig’indisini toping.  1. 450º B) 540º C) 960º D) 720º

  12. tenglamani yeching.

  A) B)

  C) D)

  13. 4n-4 son 1,2,3,4,5,6,8,10 va 20 ga qoldiqsiz

  bo’linsa, n ning eng kichik natural qiymatini

  toping.  1. 31 B) 28 C) 25 D) 27

  14. Cheksiz kamayuvchi ishorasi almashinuvchi

  geometrik progressiyada ketma-ket kelgan uchta

  hadining yig’indisi -21ga, ko’paytmasi 729 ga

  teng bo’lsa, shu sonlarni toping.

  A) -27; 9; -3 B) -28; 14; -7 C) -3; 9; -27

  D) 27; -9; 3

  15. Radiusi R ga teng bo’lgan aylanaga tashqi

  chizilgan muntazam n-burchakning tomoni b ga

  teng bo’lsa, shu aylanaga ichki chizilgan muntazam

  n-burchakning tomonini toping.

  A) B)

  C) D)
  16. Balandligi 12 ga, asosining radiusi 5 ga teng

  bo’lgan konusga ichki chizilgan oltiburchakli

  muntazam piramidaning katta diagonal kesimi

  yuzini hisoblang.

  A) 50 B) 38 C) 60 D) 72

  17. Bir ishchi ishning 10% ini t vaqtda, ikkinchi

  ishchi 20% ini t 1 vaqtda bajaradi. Agar ikkalalari

  birga ishlasa, bu ishni qancha vaqtda bajaradi?

  A) B) C)

  D) 15t 5
  18. Arifmetik progressiyada a1 a4=26, ikkinchi hadi

  esa beshinchi hadidan 6 ga ko’p. Shu

  progressiyaning to’rtinchi va sakkizinchi hadlari

  yig’indisini toping.

  A) 10 B) 12 C) 15 D) 7
  19. Tekislikdan a uzoqlikda joylashgan nuqtadan

  tekislik bilan 30º li burchak hosil qiluvchi ikkita

  o’gma o’tkazilgan. Ularning tekislikdagi

  proyeksiyalari o’zaro 120º li burchak hosil qilsa,

  og’malarning uchlari orasidagi masofani aniqlang.

  A) B) 3a C) 2a D)


  20. To’g’ri burchakli trapetsiyaning kichik diagonali

  15 sm ga teng bo’lib, yon tomoniga perpendikular,

  kichik yon tomoni 12 sm bo’lsa, uning yuzini

  (sm²) toping.

  A) 200 B) 204 C) 244 D) 196
  21. Uchburchakli piramidaning yon qirralari o’zaro

  perpendikular va uzunliklari mos ravishda ,  va ga teng. Piramidaning hajmini

  hisoblang.

  A) B) C)

  D)


  22. Agar chizmada y=ax² bx c funksiyaning grafigi

  tasvirlangan bo’lsa, quyidagi munosabatlardan

  qaysi biri to’g’ri ? (D=b²-4ac)


  A) ac<0 B) bD>0 C) ab>0 D) aD>0

  23. To’g’ri burchakli uchburchakning perimetri 24 sm

  ga, yuzi 24 sm² ga teng bo’lsa, unga tashqi

  chizilgan doiraning yuzini (sm²) toping.

  A) 30π B) 25π C) 35π D) 20π

  24. Radiusi r bo’lgan aylananing vatari aylana

  markazidan uzoqlikda bo’lsa,bu vatar tortib

  turgan yoy uzunligini toping.

  A) B) C) D)

  25.

  A) 3 B) -4 C) -6 D) -1


  26. tenglamani yeching.

  A) 1 B) tenglamani oldizga ega emas

  D) 2 C) -1

  27. tengsizlikning

  [0;π] kesmada nechta ildizi bor ?

  A) 4 ta B) 1 ta C) 3 ta D) 5 ta

  28. ni hisoblang.

  A) B) C) D)

  29. tenglama nechta ildizga ega ?

  A) 3 ta B) 1 ta C) 2 ta D) 4 ta

  30. tenglikda m va n lar

  o’zaro tub sonlar bo’lsa, m 2n ni toping.

  A) 41 B) 40 C) 38 D) 42
  31. Elektron hisoblash mashinalarining ikkinchi

  avlodida kiritish-chiqarish nima asosida amalga

  oshirilgan ?

  A) perfokarta, magnit baraban

  B) videoterminal sistemasi

  C) rangli grafik display D) CD-ROM

  32. Quyidagi o’nlik sanoq sistemasidagi sonni ikkilik

  sanoq sistemasida tasvirlang.

  1963

  A) 11000000011 B) 11010011000  C) 11110101011 C) 11101101001
  33. Quyidagilarning qaysi biri buyruq fayllari

  kengaytmasi bo’ladi ?

  A) .bat B) .bak C) .pas D) .bas

  34. MS Excel 2003 dasturida A1=5, B3=4 bo’lsa,

  “=СТEПЕНЬ(A1;B3)” natajani toping.

  A) 20 B) 1,25 C) 1024 D) 625

  35. HTML tilida 4 ta ustun va 3 satrdan iborat jadval

  tuzishda nechta

  teglaridan

  foydalaniladi?

  A) 4 ta

  B) 3 ta

  C) 3 ta

  C) 4 ta

  36. Quyidagi Paskal dasturi lavhasi bajarilishi

  natijasida qora fonli ekranda qanday shakl hosil

  bo’lgan:


  Setcolor(0);
  Dastur - 1) biron-bir faoliyat, ishning mazmuni va rejasi; 2) siyosiy partiyalar, tashkilotlar, alohida arboblar faoliyatining asosiy qoidalari va maqsadlari bayoni; 3) oʻquv fani mazmunining qisqacha izohi; 4) teatr, konsertlar va b.
  Line(100,100,10,10);

  Setcolor(15);

  Rectangle(10,10,100,100);

  A) kesma B) burchak C) to’rtburchak

  D) hech qanday

  FIZIKA
  1. Massasi 270 g bo‘lgan aluminiy buyumda qancha

  atom bor? Aluminiyning nisbiy molekular massasi

  Mr=27 g/mol. Avagadro soni NA=6·1023 1/mol.

  A) 1025 B) 6·1023 C) 6·1024 D) 2·1024  2. Suv bilan to'ldirilgan keng idish devoridagi 0,1 m

  balandlikga joylashgan, kesim yuzasi 2 sm² bo‘lgan

  teshikdan suv oqib chiqmoqda. Idishga yuqoridan

  suv tushirilgan trubadan keladigan suv tufayli

  idishdagi suv sathi o’zgarmay turibdi. Teshikdan

  chiqayotgan suv idish chetidan 0,5 m masofada,

  idish tubi bilan baravar sathda joylashgan nuqtaga

  yetib borishi uchun idishga har sekundda qancha

  suv (l) qo'yilishi kerak?

  A) 1,41 B) 0,95 C) 1,30 D) 0,71
  3. Ipining uzunligi 90 sm ga teng bo’lgan matematik

  mayatnikning tebranish davri (s) taxminan qancha

  bo‘ladi? g=10 m/s².

  A) 1,9 B) 2 C) 1 D) 1,8

  4. O’tkazgichdagi tok kuchi 12 mA bo’lsa, shu

  o‘tkazgichdan 20 min davomida o'tgan zaryad

  miqdorini (C) toping.

  A) 2,88 B) 100 C) 14,4 D) 444

  5. Elektrlampa ballonida 220 V, 100 W-yozilgan.

  Sovuq holda cho’g’lanish tolasi qarshiligini

  o’lchash uchun lampaga 2 V kuchlanish berildi,

  bunda tok kuchi 54 mA bo’ldi. Volfram tolaning

  cho’g’lanish temperaturasini (°C) toping.

  (

  A) 514 B) 1514 C) 3514 D) 2514
  6. Massalari 2 kg va 6 kg bo’lgan ikkita noelastik

  jism bir-biriga qarab 2 m/s tezlik bilan

  harakatlanmoqda. Bu jismlarning har birining

  to'qnashuvdan keyingi tezligi modulini (m/s) va

  yo‘nalishini toping.

  A) 2 va 6; qarama-qarshi yo‘nalishida

  B) 2; katta massali jism yo’nalishida

  C) 1; katta massali jism yo’nalishida

  D) 1; kichik massali jism yo’nalishida
  7. Agar bo’yoq pultidan 25 m/s tezlik bilan suyuq

  bo’yoq oqib chiqayotgan bo’lsa, kompressor

  bo’yoq pultida qanday bosim (Pa) hosil qiladi.

  Bo’yoqning zichligi 800 kg/m3.

  A) 105 B) 2·105 C) 2,5·105 D) 1,5·105
  8. Agar shishadan tayyorlangan qavariq linzaning

  fokus masofasi shu linzaning egrilik radiusiga teng

  bo’lsa, shishaning sindirish ko’rsatkichi nimaga

  teng?
  A) 1,5 B) 2 C) 3 D) 1,2

  9. Agar tebranish konturidagi g’altak induktivligi

  0,012 H va kondensator sig’imi 25 μF bo’lsa,

  tebranishlar davrini (ms) toping.

  A) 1,57 B) 2,1 C) 3,43 D) 6,28


  10. Teploxodning daryo oqimi bo’ylab harakat tezligi

  21 km/soat, daryo oqimiga qarshi tezligi 17

  km/soat.

  Harakat - borliqnint ajralmas xususiyati boʻlgan oʻzgaruvchanlikni (q. Barqarorlik va oʻzgaruvchanlik) ifodalovchi falsafiy kategoriya. H. tushunchasi imkoniyatlarning voqelikka aylanishini, roʻy berayotgan hodisalarni, olamning betoʻxtov yangilanib borishini aks ettiradi.
  Qarshi (1926 37 yillarda Behbudiy) - Qashqadaryo viloyatidagi shahar (1926 yildan), viloyat markazi (1943 yildan). Qashqadaryo vohasining markazida, Qashqadaryo boʻyida, xalqaro t. yil va avtomobil yoʻllari kesishgan joyda.
  Daryodagi suvning oqim tezligini

  (km/soat) aniqlang.

  A) 5 B) 4 C) 3 D) 2
  11. Radiusi R bo’lgan shar yerda tinch yuribdi.

  O’lchami sharning o’lchamidan ancha kichik jism

  sharning yuqorigi nuqtasidan tinch holatdan

  boshlab sirpanmoqda. Yer sirtidan qanday h

  balandlikda jism shardan ajraladi ?

  A) h=2,5R B) h=5R/3 C) h=2R/3 D) h=R/3

  12. Yassi-parallel plastinkadan o’tganda nurning

  siljish masofasi nimalarga bog’liq?

  A) plastinka qalinligiga

  B) plastinka qalinligiga, sindirish ko’rsatkichi va

  yorug’lik nurning tushish burchagiga

  C) nurning og’ish burchagiga

  D) plastinka materialiga

  13. Atom holatidagi kislorod zarrachalarning 138ºC

  dagi o’rtacha kvadratik tezliklarini (m/s) aniqlang.

  Matom=16 g/mol,

  A) 800 B) 650 C) 540 D) 840

  14. Tebranish konturdagi kondensatorning sig’imi

  C1=10-6 F bo’lganda elektromagnit tebranishlar

  chastotasi f1=400 Hz. C1 kondensatorga parallel

  qilib C2 kondensator ulanganda tebranishlar

  chastotasi f2=100 Hz bo’ladi. C2 sig’imi aniqlang.

  Kontur qarshiligini hisobga olmang.

  A) 20·10-6 B) 30·10-6 C) 15·10-6 D) 25·10-6


  15.Samolyotning tezligi poyezdnikidan 15 marta

  katta, poyezdning massasi esa samolyotnikidan

  15 marta katta. Nimaning kinetik energiyasi

  qancha katta?

  A) samolyotniki 15 marta katta

  B) poyezdniki 10 marta katta

  C) samolyotniki 10 marta katta

  D) poyezdniki 15 marta katta

  16. 5 m chuqurlikdan toshni suv sirtiga tekis ko‘tarish

  uchun 45 kJ ish bajarilgan. Toshning zichligi

  2500 kg/m3. Toshning hajmi (m3) qanchaga teng?

  A) 0,6 B) 0,36 C) 0,036 D) 6

  17. Tomonlari a ga teng bo’lgan kvadratning

  uchlarida q, 2q, 3q va -4q zaryadlarga ega bo’lgan

  mikroskopik zarralar mahkamlangan. Ulardan

  ikkinchisini ozod qilinsa, u qanday kinetik

  energiyaga mshadi?

  A) B)

  C) D)

  18. Agar bola 2 soatda 720 kJ ish bajargan bo’lsa,

  bola quvvatining (W) foydali qismini toping.

  A) 36 B) 360 C) 10 D) 100

  19. Atrof-muhit bilan issiqlik miqdori almashmasdan

  ro’y beradigan jarayonga qanday jarayon deyiladi.

  A) adiabatik B) izotermik C) izoxorik

  D) izobarik

  20. Havoda 19ºC da suv bug’ining parsial bosimi

  1,1 kPa edi. Nisbiy namlikni toping (%).

  19ºC da to’yingan bug’ bosimi 2,2 kPa.

  A) 50 B) 30 C) 40 D) 25

  21. EYuK V, qisqa tutashuv toki 7 A bo’lgan

  manba bilan EYuK V, qisqa tutashuv toki

  3 A bo’lgan manbalarning bir xil ishorali

  potensialga ega bo’lgan qutblari tutashtirilib

  parallel ulangan manbalar batareyasi hosil qilindi

  va unga 9 Ω qarshilikka ega bo’lgan rezistor

  ulandi. Rezistor uchlaridagi potensiallar farqini

  (V) toping.

  A) 6 B) 10 C) 14 D) 9

  22. 8,3·105 m/s tezlikka ega bo’lgan erkin elektronlar

  seziydan chiqa olsa, uning chiqish ishini (eV)

  toping.

  A) 1,78 B) 6,13 C) 3,13 D) 1,96  23. Qarshiliklar R1=180 Ω va R2=360 Ω bo’lgan

  ikkita chiroq U=120 V kuchlanishli tarmoqqa

  parallel ulandi.Chiroqlarning har birida qanday

  quvvat ajraladi?

  A) P1= -80 W: P2=50W B) P1=80W: P2=60W

  C) P1=60W: P2=80W D) P1=80 W: P2=40W

  24. Massasi 10 t bo’lgan trolleybus joyidan

  qo‘zg’alib, 50 m masofada 10 m/s tezlikka erishdi.

  Trolleybus (inglizcha trolley - „g‘ildirakli tok uzatuvchi“ va lotincha omnibus - "„har yerda“, "„hamma uchun“ so‘zlaridan) tashqi manbadan beriladigan elektr tokini isteʼmol qiluvchi elektr dvigateli yordamida harakatlanuvchi avtomobildir.

  Agar tortish kuchi 14 kN ga teng bo'lsa, qarshilik

  koeffitsiyenti toping. g=9,8 m/s²  A) 0,07 B) 0,06 C) 0,1 D) 0,04

  25. Yuqoriga tik yo’nalishda 30 m/s tezlik bilan

  otilgan jismning 4 s dan keying tezligi uning

  boshlang’ich tezligidan necha marta kichik ?

  A) 2 B) 1 C) 4 D) 3
  26. Diametri 0,4 sm bo’lgan sterjenda 1,5·108 Pa

  mexanik kuchlanish hosil bo’lishi uchun o’qi

  bo’ylab qo’yiladigan kuch (N) qancha bo’lishi

  kerak ?


  1. 1924 B) 1804 C) 1824 D) 1884

  27. Metall o’tkazgichning ko’ndalang kesim yuzasini

  o’zgartimasdan massasini 2 marta oshirsak, uning

  solishtirma elektr qarshiligi qanday o’zgaradi ?

  Metallar (yun. metalleuo - qaziyman, yerdan qazib olaman) - oddiy sharoitda yuqori elektr oʻtkazuvchanligi, issiq oʻtkazuvchanligi, elektr oʻtkazuvchanligi, elektr magnit toʻlqinlarini yaxshi qaytarishi, plastikligi kabi oʻziga xos xususiyatlarga ega boʻlgan oddiy moddalar. M.

  A) o’zgarmaydi B) 2 marta kamayadi

  C) 2 marta ortadi D) 4 marta ortadi
  28. Prujinaning 4 mm cho’zish uchun 0,02 J ish

  bajarish kerak. Shu prujinaning 4 sm cho’zish

  uchun qancha ish (J) bajarish kerak ?

  A) 8 B) 0,8 C) 20 D) 2

  29. Bir jinsli magnit maydoniga induksiya vektorining

  yo’nalishiga 60º burchak ostida 100 m/s tezlik

  bilan uchib kirgan zarracha spiral trayektoriya

  bo’ylab harakat qiladi.

  Maydon - ochiq, meʼmoriy jihatdan tartibga keltirilgan, atrofi bino, inshootlar yoki daraxtlar bilan toʻsilgan keng satq. Toʻrtburchakli, temperaturapetsiyasimon. doirasimon, tuxumsimon (oval) va boshqa shakllarda yopiq yoki ochiq holda boʻladi.
  Induksiya vektorining

  moduli 4 T ga, zarrachaning zaryadi 50 μC ga,

  massasi 0,3 mg ga teng. Spiral qadamining

  uzunligini (sm) toping.

  A) 62,8 B) 31,4 C) 50 D) 47,1


  30. yadro reaksiyasida qanday

  zarra uchib chiqadi ?

  A) β-zarracha B) rentgen nuri

  C) α-zarracha D) γ-zarracha

  31. Zaryaddan 5 sm uzoqlikda elektr maydonining

  kuchlanganligini 1,5·105 V/m bo’lsa, elektr

  maydonini hosil qilgan zaryadni toping (C) ?

  A) 6,5·105 B) 4,2·10-8 C) 3,4·10-6

  D) 7,5·105

  32. Prujinaga mahkamlangan shar muvozanat

  vaziyatidan chiqarib qo’yib yuborildi. Prujina

  muvozanat vaziyatidan amplitudaning yarmi-

  gacha (v1) va to’rdan bir qismigacha (v2)

  uzoqlashgan nuqtalardagi tezliklari nisbati

  v1/v2 ni toping. Tebranishlar

  kosinus qonuni asosida ro’y bermoqda. sin30º=1/2;

  sin82º=0,99; sin60º=; sin75º=0,96.

  A) B) 2 C) D)


  33. Ikki kosmik kema v1=v2=0,75s tezlik bilan

  qarama-qarshi yo’nalishda harakatlanmoqda.

  Birining 2-siga nisbatan tezligi qanday ?

  A) 0,9c B) 0,96c C) c D) 0,86c

  34. Massasi va boshlang’ich temperaturasi bir xil

  bo’lgan vodorod va geliy gazlari 70 K ga

  qizdirildi. Vodorodni qizdirishda bajarilgan ish A1

  va geliyni qizdirishga bajarilgan ish A2 lar qanday

  munosabatda bo’ladi?(P=const)

  A) A2=4A1 B) A1=A2 C) A2=2A1

  D) A1=2A2

  35. Yorug’likning qutblanish darajasini va qutblanish

  tekisligining vaziyatini aniqlash uchun qaysi

  asbobdan foydalaniladi ?

  A) spektograf B) fotometr C) spektrometr

  D) analizator

  36. Magnit maydonning elektr maydoni bilan

  bog’liqligini tajribada birinchi bo’lib aniqlagan

  olimni ko’rsating.

  A) Ersted B) Beruniy C) Amper D) Gilbert
  T.r

  M

  F

  O

  1

  D

  C

  C

  2

  C

  D

  B

  3

  C

  A

  D

  4

  B

  C

  C

  5

  B

  D

  A

  6

  C

  C

  B

  7

  A

  C

  D

  8

  B

  A

  A

  9

  A

  C

  C

  10

  B

  D

  A

  11

  B

  B

  D

  12

  D

  B

  A

  13

  A

  A

  C

  14

  A

  C

  D

  15

  A

  A

  B

  16

  C

  A

  D

  17

  С

  C

  C

  18

  B

  D

  B

  19

  B

  A

  D

  20

  B

  A

  C

  21

  B

  D

  D

  22

  B

  D

  C

  23

  B

  D

  D

  24

  B

  D

  A

  25

  B

  D

  A

  26

  B

  D

  A

  27

  A

  A

  D

  28

  A

  D

  A

  29

  C

  D

  D

  30

  A

  C

  D

  31

  A

  B

  D

  32

  C

  -

  C

  33

  A

  B

  D

  34

  D

  D

  D

  35

  A

  D

  C

  36

  C

  A

  B
  Download 282.2 Kb.

  Bosh sahifa
  Aloqalar

      Bosh sahifa  Ona tili va adabiyot

  Download 282.2 Kb.